En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1045
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :60
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1045
Şikayetçi:
 Pendaş Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., AHMET YESEVİ MAH. HÜRRİYET CAD. NO:118 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Şile Devlet Hastanesi Baştabipliği, Balibey Atatürk Cami Sok. No:10 34980 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1806
Başvuruya konu ihale:
 2012/178573 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme,Kahvaltı Hazırlama Ve Sonrası Hizmetler Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Şile Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 20.12.2012tarihinde “açık ihale usulü” ile yapılan “2013 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama ve Sonrası Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pendaş Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013tarih ve 1806sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/301sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti başlıklı 8’inci maddesinde; (l) İdareler; yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini ve grupları ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler denilmesine rağmen buna uyulmadığı, 2013 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama ve Sonrası Hizmetler Alımı işine ait Teknik Şartnamenin tarafların yükümlülükleri başlıklı kısmında “g-Müteahhit gerektiğinde hizmetin daha üstün bir seviyede verilmesi amacı ile hastanenin mutfağına yemek dağıtım için kullanılmak üzere liste dışında olup ta ihtiyaç olarak bildirildiğinde malzeme ve ekipman yatırımı yapacak ve bunları sözleşmenin feshi veya hitamında aynen yerinde bedelsiz olarak bırakacaktır” denildiği, istenilen demirbaşların (ihtiyaç fazlası demirbaş malzemelerin) bedelinin yaklaşık maliyete esas kriter olması gerektiği,

 

İdarenin hizmet alımı ihalesi olarak çıktığı ihalede aynı zamanda mal alımı da yapmak istediği ve Teknik Şartname’nin buna göre düzenlendiği, firmalarının bu şartları göz önüne alarak ihaleye teklif sunduğu, Şartname’de istenilen demirbaşların fiyat araştırmasını firmalarının yaptığı ve buna göre teklif verdiği,

 

İhale üzerinde kalan Adres Yemek-Elif Çalışkan’ın gıda üretimi yapma ehliyetinin olmaması sebebi ile tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu,iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 7’nci maddesinde,

 

“(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir.

(3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(5)  İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

(6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir.”hükmüne,

 

            “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde,

 

            “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

            (2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

            a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

            b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

            c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

            ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

            d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

            Esas alınır.

            (3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

            (4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

            (5) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.”hükmüne,

           

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde,

 

            “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

            (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

            (3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.”hükmüne,

 

            “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde,

 

            “Süreler;

            b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildihi tarihi izleyen günden itibaren başlar.”hükmüne,

           

            “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında,

 

            “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmüne,

 

            “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde,

 

“(1) Başvurular öncelikle;

            a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

            b) Başvuru ehliyeti,

            c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

            ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

            d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,

            e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

            f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

            g) İdare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,

            ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

            h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,

            ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

            yönlerinden sırasıyla incelenir.”hükmüne,

 

            “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde,

 

            “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.

            (2) Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle idareye veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie yahut yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilir.”hükmüne,

 

            “Kurul tarafından alınacak kararlar” başlıklı 21’inci maddesinde,

 

            “(1) İtirazen şikayet başvuruları üzerine Kurul tarafından gerekçeli olarak;

            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.”hükmüne,

           

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1'dir.”düzenlemesine,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.21’inci maddesinde “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            İdarenin, ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini ve bunlara ilişkin miktarları Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde 27.000 adet normal yemek, 8.500 adet kahvaltı olmak üzere tespit ettiği, yaklaşık maliyetin, Şile Devlet Hastanesinin 2012 yılı ihale bedeli ve diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar ile ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine ilişkin olarak piyasadan yapılan fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle oluşturulan fiyatlar esas alınarak 146.581,89 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Yaklaşık maliyete esas olacak kriterler İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil olan giderlerin düzenlendiği 25’inci maddesinde yer alan kriterlerdir. İdare, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan teklif fiyata dahil olan giderleri dikkate alarak yaklaşık maliyeti hesaplaması gerekmektedir. Yaklaşık maliyete esas olması gereken bir yada birkaç kriter İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde düzenlenmemişse istekli olabileceklerin bu hususa ilişkin olarak dökümana yönelik ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin Teknik Şartname’de yer alan “g-Müteahhit gerektiğinde hizmetin daha üstün bir seviyede verilmesi amacı ile hastanenin mutfağına yemek dağıtım için kullanılmak üzere liste dışında olup ta ihtiyaç olarak bildirildiğinde malzeme ve ekipman yatırımı yapacak ve bunları sözleşmenin feshi veya hitamında aynen yerinde bedelsiz olarak bırakacaktır” düzenlemesi gereğince istenilen demirbaşların (ihtiyaç fazlası demirbaş malzemelerin) bedelinin yaklaşık maliyete esas kriter olması gerektiği iddiası ile idarenin hizmet alımı ihalesi olarak çıktığı ihalede aynı zamanda mal alımı da yapmak istediği, Teknik Şartname’nin buna göre düzenlendiği iddiası dökümana yönelik bir iddia olup, bu iddialarına ilişkin olarak ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken belirtilen süre içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunmadığı,

 

İdari Şartname’nin, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgelerin düzenlendiği 7’nci maddesinde gıda üretimi yapma ehliyeti ile ilgili olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği gibi başvuru sahibinin bu iddiasını idareye yaptığı şikâyet başvurusunda şikâyet konusu yapmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul