En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1054
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :36
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1054
Şikayetçi:
 Aysis Atık Yönetim Sistemleri Sosyal Hizmetler Temizlik Organizasyon Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, CAMİ MAH. CUMHURİYET CAD. NO : 145 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mımar Sınan Mah. Ismet Inönü Bulvarı 114 55200 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2674
Başvuruya konu ihale:
 2012/156741 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik Hizmeti Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 17.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Temizlik Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aysis Atık Yönetim Sistemleri Sosyal Hizmetler Temizlik Organizasyon Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 08.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013tarih ve 2674sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/409sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareye şikâyet başvurusunda bulunmamalarına karşın aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmadığına ilişkin cevap yazısı olduğu anlaşılan yazının konusunun itiraz dilekçesine cevap olarak belirtildiği, aşırı düşük teklif açıklamalarının birim fiyat teklif cetvelinin birinci ve üçüncü sırasında yer alan iş kalemlerinde akaryakıt değerlerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birim fiyat analizlerindeki sabit değerler ile uyuşmadığı gerekçesiyle uygun görülmediği, oysa ki ihale kapsamında çalıştırılacak olan araçların iş makinesi değil, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu olduğu, dolayısıyla saatlik yakıt sarfiyatlarının hesaplanmasında anılan Kurumun iş makinesi formülünün kullanılmasının doğru sonuç vermeyeceği, ayrıca ihale dokümanında çalışacak araçların yakıt tüketimlerinin hesaplanması ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı, kaldı ki idarenin iddia ettiği gibi dizel motorlu iş makinelerinin bu formülü kullanılarak doğru bir yaklaşık maliyet hesabı yapıldığında en düşük beygir gücünün en ucuz araç fiyatı alındığında dahi 7.196.167,30 TL olduğu, idarenin hesapladığı gibi yaklaşık maliyetin 5.392.586,22 TL olabilmesi için bu formüllerin çöp toplama ve nakli hizmet alımlarına uygun olmadığından araç motor güçlerinin belli oranlarda düşürülmesi gerektiği, çöp toplama ve nakli ihalelerinde kullanılacak olan yakıt miktarının tespiti ile ilgili yaptıkları çalışmada herhangi bir üreticiden saatlik veya km başına yakıt tüketimlerini belirten katalog, teknik veri, vs.  de temin edilemediğinden konuyla ilgili Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nden yazılı görüş alarak söz konusu görüş yazısında belirtilen yakıt ve yağ sarfiyatlarını savunmalarında kullandıkları, ayrıca yaptıkları hesaplamada amortisman defteri ve ruhsat ile kendi malı olduğunu kanıtladıkları araçlardan en pahalısının satın alma değeri kullanılarak amortisman, tamir-bakım, yedek parça, sigorta, nakil, montaj vb. hesapladıkları, buna rağmen söz konusu iki kalemden 170.571,08 TL net kâr hesap ettikleri, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile arasında  530.698,00 TL fark bulunan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Şikâyete konu ihale, 01.01.2013-30.04.2014 tarihleri arasında Atakum Belediyesi sınırları dahilinde evsel nitelikli katı atıklar ile pazar alanlarının çöplerinin toplanması ve taşınması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin personel aracılığı ile süpürülmesi, ayrıca yaz aylarında cadde, sokakların makine ile süpürülmesi konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi ve kontrol aracı ile bölge kontrolünün yapılması hizmet alımı işine ilişkindir.

 

            28.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararından, ihaleye 4 isteklinin katıldığı, bir isteklinin geçici teminat mektubu sunmadığı, bir diğer isteklinin de teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Geçerli iki tekliften başvuru sahibine ait olan 4.104.534,00.-TL’lik teklif, aşırı düşük teklif olarak belirlenmiş ve anılan istekli aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmuştur. Aysis Atık Yönetim Sistemleri Sosyal Hizmetler Temizlik Organizasyon Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında araç yakıt giderine ilişkin bir hesaplama yapılmadığı gerekçesiyle idarece açıklamanın uygun bulunmayarak, ihalenin Çevre İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi istekliye gönderilen 21.12.2012 tarih ve M.55.7.ATB.0.27/315 sayılı yazıda,

 

            “…vermiş olduğunuz 4.104.534,00.-TL teklif fiyatınız aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiştir. Aşağıda belirtilen iş kalemlerinin birim fiyatlarının tüm bileşenlerini dikkate alarak, bu mektubun tebliğ tarihi itibari ile en geç 3 (üç) gün içerisinde sunulması gerekmektedir.

 

            Birim fiyat teklif cetveli sıra no1: Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En Az 10 m3 Atık Kapasiteli) çalıştırılması

            Birim fiyat teklif cetveli sıra no1: Kontrol Aracı Mini Damper Çöp Toplama Aracı (3 m3 Atık Kapasiteli) Çalıştırılması” ifadelerine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunmasını müteakip, idare tarafından Aysis Atık Yönetim Sistemleri Sosyal Hizmetler Temizlik Organizasyon Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne hitaben yazılan “itiraz dilekçesi” konulu yazıda, sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun bir açıklama olmadığının anlaşıldığı bildirilmiş ve bu karar “…açıklamada araç giderine ilişkin bir hesaplama yapılmadığı, oysaki, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 12.02.2002 tarih ve 8 sayılı kararı ile 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere birim imalatta girecek motorin miktarının 0,0853kg/BGS olması gerektiği hususunda düzenleme yapıldığı, resmi birim fiyat analizlerinde de kararlaştırılan bu miktar esas alınarak ilgili analiz fiyatlarının hesaplandığı görülmektedir.” şeklinde gerekçelendirilmiştir. Söz konusu yazının içeriği tamamen 24.12.2012 tarihinde idareye sunulduğu anlaşılan aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin olduğundan, konu kısmının idarece sehven “itiraz dilekçesi” olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinde hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamalarının dayandırılacağı belgelere ilişkin olarak,

 

“79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)” açıklaması bulunmaktadır. Dolayısıyla isteklilerin, yukarıya aktarılan mevzuat hükmü doğrultusunda, açıklamaya elverişli belgelerden dilediklerini kullanarak teklif fiyatlarını tevsik edebilecekleri anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu isteklinin, birim fiyat teklif cetvelinin birinci sırasında yer alan “Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En Az 10 m3 Atık Kapasiteli) Çalıştırılması” kalemine ilişkin olarak,  Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun tamir bakım, yedek parça, sermaye faizi, sigorta giderleri, diğer giderler ile nakil montaj ve demontaj giderlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genel fiyat analizlerinde yer alan makine analiz formülünden yararlanarak hesapladığı görülmüştür. Bu formüle ise aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

Amortisman

A/N1

Yedek parça

0,53*A/N1

Tamir bakım

0,13*A/N1

Sermaye faizi, sigorta, depolama ve diğer resmi giderler

(0,08*(N+1)A)/2*N1

Nakil, montaj, demontaj

0,02*A/n

 

            Formüllerde yer alan,

 

“A= Yeni makinenin (ekipmanları ile birlikte) satın alma bedeli ………………….: (TL)

            N= Amortisman müddeti ………………………………………...............................: (YIL)

            n= Makinenin bir senede çalıştığı kabul edilen müddet ………………………..: (SAAT)

            N1= Amortisman müddeti ……………………….………………………………...: (SAAT)”ifade etmektedir.

 

Anılan istekli tarafından yapılan hesaplamada “A” değerine esas araç fiyatının, sabit kıymet ve amortisman defterinin SMMM onaylı örneği ile tevsik edildiği, “N” değerinin 6 yıl, “n” değerinin 2.000 saat, “N1” değerinin 12.000 saat olarak esas alındığı tespit edilmiştir. Yapılan hesaplama sonucunda, aracın amortisman, yedek parça, tamir, bakım, sigorta ve diğer giderler maliyetinin 20,96.-TL/saat olarak tespit edildiği görülmüştür.

 

Aracın 1 saatlik yakıt tüketimi için 5,91 lt/saat, 1 saatlik madeni yağ benzin üstübü değeri için 0,439 lt/saat öngörüldüğü, saatlik tüketime ilişkin bu verileri tevsik etmek üzere ise, Kayseri Makine Mühendisleri Odasından alınan bir raporun sunulduğu görülmüştür. Söz konusu raporda, firma yetkilileri ile görüşülerek rapor konusu cihazlar hakkında bilgi alındığı ve gerekli piyasa araştırmalarının yapıldığı ifade edilmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinin üçüncü sırasında yer alan “Kontrol Aracı Mini Damper Çöp Toplama Aracı (3 m3 Atık Kapasiteli) Çalıştırılması” kalemi için de aynı yöntem kullanılarak birim fiyat açıklanmıştır.

 

Ancak Kayseri Makine Mühendisleri Odasından alınan raporda gerekli piyasa araştırmalarının yapıldığı belirtilmesine karşın, yazı ekinde piyasa araştırması yapıldığını gösteren herhangi bir belgenin yer almadığı, aşırı düşük teklif açıklamalarının belgelere dayalı olarak yapılması gerektiği, Makine Mühendisleri Odasından alınan raporda araçlarla ilgili olarak firma yetkilileri ile görüşüldüğü belirtilmiş olsa dahi, raporda sunulan verilerin ihale konusu işte kullanılacak araçlar için hesaplanan tüketim miktarları olup olmadığı hususunun belirsiz olduğu, anılan belgenin Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıya aktarılan açıklamasında sayılan tevsik edici belgeler arasında yer almadığı görüldüğünden, idarece Aysis Atık Yönetim Sistemleri Sosyal Hizmetler Temizlik Organizasyon Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi yönünde tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

      

            İnceleme konusu ihalede;

         

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; “…aşırı düşük teklif açıklamalarının birim fiyat teklif cetvelinin birinci ve üçüncü sırasında yer alan iş kalemlerinde akaryakıt değerlerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birim fiyat analizlerindeki sabit değerler ile uyuşmadığı gerekçesiyle uygun görülmediği, oysa ki ihale kapsamında çalıştırılacak olan araçların iş makinesi değil, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu olduğu, dolayısıyla saatlik yakıt sarfiyatlarının hesaplanmasında anılan Kurumun iş makinesi formülünün kullanılmasının doğru sonuç vermeyeceği, ayrıca ihale dokümanında çalışacak araçların yakıt tüketimlerinin hesaplanması ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı,…,” şeklindeki iddialarına yönelik olarak Kurul tarafından, 4734 sayılı Kanunun 54. maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yapılan incelemede;

 

Başvuruya konu ihalenin, 01.01.2013-30.04.2014 tarihleri arasında Atakum Belediyesi sınırları dahilinde evsel nitelikli katı atıklar ile pazar alanlarının çöplerinin toplanması ve taşınması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin personel aracılığı ile süpürülmesi, ayrıca yaz aylarında cadde, sokakların makine ile süpürülmesi konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi ve kontrol aracı ile bölge kontrolünün yapılması hizmet alımı işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin 79’uncu maddesinde, isteklilerce yapılacak aşırı düşük teklif açıklamalarının belgelendirilmesine ilişkin yer alan açıklamalarda alınan, satılan ve üretilen malların fiyatlarının ne şekilde belgelendirileceği hususlarına yer verilmiş olup, tüketime ilişkin hesaplama ve belgelendirme konularında bir belirleme yapılmadığı görülmektedir. 

 

 Anılan Tebliğin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamalarının dayandırılacağı belgelere ilişkin olarak 79.4.2.3.’üncü maddesinin son paragrafında ise “İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)” açıklaması bulunmaktadır.

 

Söz konusu isteklinin, birim fiyat teklif cetvelinin birinci sırasında yer alan “Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ( En Az 10 m3 Atık Kapasiteli) Çalıştırılması” kalemine ilişkin olarak,  Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun tamir bakım, yedek parça, sermaye faizi, sigorta giderleri, diğer giderler ile nakil montaj ve demontaj giderlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genel fiyat analizlerinde yer alan makine analiz formülünden yararlanarak hesapladığı görülmüştür. Bu formüle ise aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

Amortisman

A/N1

Yedek parça

0,53*A/N1

Tamir bakım

0,13*A/N1

Sermaye faizi, sigorta, depolama ve diğer resmi giderler

(0,08*(N+1)A)/2*N1

Nakil, montaj, demontaj

0,02*A/n

 

            Formüllerde yer alan,

 

“A= Yeni makinenin (ekipmanları ile birlikte) satın alma bedeli ………………….: (TL)

            N= Amortisman müddeti ………………………………………...............................: (YIL)

            n= Makinenin bir senede çalıştığı kabul edilen müddet ………………………..: (SAAT)

            N1= Amortisman müddeti ……………………….………………………………...: (SAAT)”ifade etmektedir.

 

Anılan istekli tarafından yapılan hesaplamada “A” değerine esas araç fiyatının, sabit kıymet ve amortisman defterinin SMMM onaylı örneği ile tevsik edildiği, “N” değerinin 6 yıl, “n” değerinin 2.000 saat, “N1” değerinin 12.000 saat olarak esas alındığı tespit edilmiştir. Yapılan hesaplama sonucunda, aracın amortisman, yedek parça, tamir, bakım, sigorta ve diğer giderler maliyetinin 20,96.-TL/saat olarak tespit edildiği görülmüştür.

 

Aracın 1 saatlik yakıt tüketimi için 5,91 lt/saat, 1 saatlik madeni yağ benzin üstübü değeri için 0,439lt/ saat öngörüldüğü, saatlik tüketime ilişkin bu verileri tevsik etmek üzere ise, Kayseri Makine Mühendisleri Odasından alınan bir raporun sunulduğu görülmüştür. Söz konusu raporda, firma yetkilileri ile görüşülerek rapor konusu cihazlar hakkında bilgi alındığı ve gerekli piyasa araştırmalarının yapıldığı ifade edilmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinin üçüncü sırasında yer alan “Kontrol Aracı Mini Damper Çöp Toplama Aracı (3 m3 Atık Kapasiteli) Çalıştırılması” kalemi için de aynı yöntem kullanılarak birim fiyat açıklanmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet dilekçesi ekinde, Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş. ile Nazer Otomotiv Paz. San. ve Tic. A. Ş. firmalarının kaşeleri ile imza altına alınmış, ihale konusu işte kullanılacak araçlarını yakıt tüketim değerlerine ilişkin bir belge ve kataloğun verilemeyeceğine ilişkin belgelerin sunulduğu, ayrıca makine mühendisleri odasının şube örgütünün görevleri arasında bilirkişilik ve ekspertizlik hizmetlerini yapmanın da yer aldığını gösterir TMMOB Makine Mühendisleri Odası Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği’nin sunulduğu görülmüştür.

 

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olanTMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın, görevleri arasında bilirkişilik ve ekspertizlik hizmetleri yapma yetkisi bulunduğu dikkate alındığında ve anılan Tebliğin 79.4.2.3.’üncü maddesinin son paragrafında yer alan açıklamalar kapsamında, Kayseri Makine Mühendisleri Odasından alınan teknik raporun tevsik edici belge olarak kabul edilmesi gerektiği, bu durumda başvuru sahibi Aysis Atık Yönetim Sistemleri Sosyal Hiz. Tem. Organizasyon Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olduğu ve söz konusu teklifin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuata uygun olduğundan “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

                      

                       Mehmet Zeki ADLI                                     Hamdi GÜLEÇ

                            Kurul Üyesi                                                Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul