• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-999
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :48
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-999
Şikayetçi:
 Mikyas Grup Mühendislik İnşaat Metal Turizm Gıda İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, KORKUTREİS MAH. HANIMELİ SOK. NO : 34/6 (06430) SIHHİYE ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü(Teiaş) Gölbaşı Sos.Tes. İşl.Md, Eymır Mah. 0 0 06830 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2013 / 4841
Başvuruya konu ihale:
 2012/170921 İhale Kayıt Numaralı "Teiaş Gölbaşı Sosyal Tesisleri Kampüsü İçerisinde Bulunan Mıllı Yük Tevzı Bınası, İdarı Bınası Ve (1-16-21-27-35-37-38-42-50-55-61-64-75-78-83-91) 16 Blok Lojmanda Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi Hizmet Alımı İhalesi-Sat-2012/016" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Gölbaşı Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü tarafından 14.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri Kampüsü İçerisinde Bulunan Milli Yük Tevzi Binası, İdari Binası ve (1-16-21-27-35-37-38-42-50-55-61-64-75-78-83-91) 16 Blok Lojmanda Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 06.02.2013tarih ve 4841sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/644sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, kendilerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutuldukları ve süresinde açıklama yapmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılıdığı, oysa kendilerinin hiç aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmamaları gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”,

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Bu itibarla, her ne kadar başvuru dilekçesinde “İdareye şikâyet edilen işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih” olarak 10.01.2013 tarihi gösterilmişse de, şikâyete konu işlemin farkına varıldığı ya da farkına varılmış olması gereken tarihin; başvuru sahibinin, kendisine gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısını tebellüğ ettiği tarih olan 24.12.2012 tarihi olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükmü gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 24.12.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 10.01.2013 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, başvuru dilekçesine idareye sunulan şikâyet dilekçesi üzerine idarece verilen cevabın bir örneğinin eklenmediği tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

                                                 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul