• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.I-853
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :23
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UM.I-853
Şikayetçi:
 Nükleer Teknoloji Ürünleri İnşaat Turizm Ve Reklamcılık Tic. San. A.Ş., GEZEGEN SOK. NO:10 G.O.P./ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Eğitim Hastanesi-İzmir T.C.Sağlık Bkn.Katip Çelebi Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 253 Sokak 143 35370 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42292
Başvuruya konu ihale:
 2012/131253 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Kan Bankası Sarf Karşılığı İmmunohematolojik Tanı Test Cihazı Kullanım Uygulaması Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 18.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Kan Bankası Sarf Karşılığı İmmunohematolojik Tanı Test Cihazı Kullanım Uygulaması Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nükleer Teknoloji Ürünleri İnşaat Turizm ve Reklamcılık Tic. San. A.Ş.nin 13.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42292 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4930 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 10.12.2012 tarihinde tebliğ edilen ikinci kesinleşen ihale kararına göre ihalenin 1’inci kalemine verdikleri teklifin ihale teknik şartnamesinin “C.Test Kitlerin Özellikleri” başlıklı maddesinin 2’nci bendine uymadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu şekilde birinci ihale kararının değiştirildiği, ihalenin kendilerinden alınarak Hemakim Tıb. Ürn. San. ve Tic. A.Ş. firmasına verildiği,  Teknik Şartnamenin “C.Test Kitlerinin Özellikleri” başlıklı maddesinin 2’nci bendinde “ABO/Rh kan gruplamasında her bir test için forward A, B, AB, D ve D varyant incelemesi ile reverse A1 ve B incelemesi yapılabilmelidir. Her jel ve/veya kolon aglütünasyon kartı için testin kalitesini denetleyecek bir kontrol kuyucuğu bulunmalıdır. ABO/Rh gruplaması belirtilen koşulları tek bir kartta sağlamıyorsa birden fazla kart ile test gerçekleştirilebilmelidir.” düzenlemesi bulunduğu, bu madde düzenlemesine ilişkin birden fazla kart ile sağladıkları şartname hükmü için verdikleri ürün barkodlarından anlaşılacağı üzere şartname hükmünü tam olarak karşıladıkları,

 

Teknik şartnamenin “C.Test Kitlerinin Özellikleri” başlıklı maddesinin 17’nci bendinde “Zayıf D (Du/Dw) testi 37 oC’de ve IgG fazında bakılabilmelidir” düzenlemesi bulunduğu, bu kaleme teklif etmiş oldukları +H22070745021 barkod nolu ürünün tam olarak şartname hükmünü karşıladığı,

 

İhalede yapılan demoya ilişkin sonuçlarının demoyu gerçekleştiren komisyonca uygun bulunduğu, hatta ihalenin komisyon tarafından üzerlerinde bırakıldığı, fakat Hemakim A.Ş.nin itirazı dikkate alınarak ihale komisyon kararı ile kesinleşen ihale kararının değiştirildiği, aslında Hemakim A.Ş.nin 1’inci kaleme teklif ettiği ürünün teknik şartname hükmünü karşılamadığı, ihalenin kendi üzerlerine yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihale, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğtim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan “2013 Yılı Kan Bankası Sarf Karşılığı İmmunohematolojik Tanı Test Cihazı Kullanım Uygulaması Alımı” işidir.

 

            Birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen bahse konu ihalede 3 adet ihale dokümanı satın alındığı, 18.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye Nükleer Tekno. Ürn. İnş. Turz. Rek. Tic. ve San. A.Ş., Hemakim Tıbbi Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Mega Diagnostik Ürünler Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere toplam 3 istekli katıldığı anlaşılmıştır.

 

            İhaleye, Nükleer Tekno. Ürn. İnş. Turz. Rek. Tic. ve San. A.Ş. 314.375,00 TL , Hemakim Tıbbi Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş. 315.850,00 TL ve Mega Diagnostik Ürünler Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.467.250,00 TL fiyat teklifi vermiştir.

 

            İhale komisyonu 15.11.2012 tarihli kararı ile Mega Diagnostik Ürünler Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin Nükleer Tekno. Ürn. İnş. Turz. Rek. Tic. ve San. A.Ş. üzerinde bırakılmasına, Hemakim Tıbbi Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine karar vermiştir.

 

            Kesinleşen ihale kararının tebliğini takiben Hemakim Tıbbi Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş.nin 27.11.2012 tarihli şikâyet dilekçesi ile idareye şikâyet başvurusunda bulunması üzerine, şikayet başvurusu uygun bulunarak düzeltici işlem kararı alınmıştır.

 

            İdarece alınan 30.11.2012 tarihli düzeltici işlem kararı üzerine, ihale komisyonunca alınan 06.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile Nükleer Tekno. Ürn. İnş. Turz. Rek. Tic. ve San. A.Ş.nin değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin Hemakim Tıbbi Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

 

            İdarece şikâyet başvurusu üzerine alınan düzeltici işlem kararında ve ihale komisyon kararında Nükleer Tekno. Ürn. İnş. Turz. Rek. Tic. ve San. A.Ş.nin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak; “…Nükleer A.Ş.nin ihale şartnamesinde belirtilmiş olan “ABO/Rh kan gruplamasında her bir test için forward A, B, AB, D ve D varyant incelemesi ile reverse A ve B incelemesi yapılabilmelidir. ABO/Rh gruplaması belirtilen koşulları tek bir kartta sağlamıyorsa birden fazla kart ile test gerçekleştirilebilmelidir.” Koşulunu 3 kartla sağladığı, ancak firma tarafından +H22070745021 UBB kayıt numaralı kartın teklif edilmediği hakkında yapılan incelemede; Nükleer A.Ş.nin koşulu 3 ayrı kartla sağladığının yapılan demonstrasyonda tespit edildiği, bahse konu kartların +H2207071502, +H22070765023, +H22070745021 UBB kayıt numarasına sahip kartlar olduğu, şikayet üzerine ihale dosyasında yapılan incelemede Nükleer A.Ş.nin teklif aşamasında bu tetkik için +H22070745021 UBB kayıt numarasına sahip kart olduğu, bu kartın 4’üncü kalem için 2000 teste yetecek miktarda teklif edilmiş olduğu, 1’inci kalemde kullanılması için 40.000 teste yetecek miktarda teklif edilmiş olması gerektiği, teklif dosyasındaki bu sayısal eksiklik nedeniyle bu konuda yapılan itirazın uygun bulunduğu…” gerekçesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi Nükleer A.Ş.nin değerlendirme dışı bırakılması ve iddiası hakkında Akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmişitir.

 

            Akademik kuruluş tarafından gönderilen ve 25.01.2013 tarih 3291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan teknik görüşte;

 

“2013 yılı kan bankası sarf karşılığı İmmunohemotolojik tanı test cihazı kullanım uygulaması alımı ihalesine ilişkin yapılan şikayet incelemesine ilişkin dosya incelenmiştir. Yapılan teknik inceleme sonucunda aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

 

Yapılan ihalede 1. Kalem olarak bulunan ABO/RH Forward Tayin Kiti için ihale şartnamesinde belirtilen “ABO/Rh kan gruplamasında her bir test için forward A, B, AB, D ve D varyant incelemesi ile reverse A1 ve B incelemesi yapılabilmelidir.” Teknik özelliği Nükleer Teknoloji Ürünleri İnş. Tur. ve Rek. Tic. San. A.Ş. tarafından 3 ayrı kart ile sağlanabilmekte olduğu görülmektedir. Bahse konu kartlar +H2207071502, +H22070765023, +H22070745021 UBB kayıt numarasına sahiptir. Ancak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede Nükleer A.Ş.nin teklif aşamasında bu tetkik için +H22070745021 UBB kayıt numarasına sahip kartı teklif edilmediğinin, dördüncü kalemde teklif edilen kartın ise +H22070745021 UBB kayıt numarasına sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu kartın 4. Kalem için 2000 teste yetecek miktarda teklif edilmiş olduğu ve 1. Kalemde kullanılması için 40.000 teste yetecek miktarda teklif edilmiş olması gerektiği tespit edilmiştir. Bu nedenle Nükleer Teknoloji Ürünleri İnş. Tur. ve Rek. Tic. San. A.Ş. tarafından verilen teklif dosyasının bu sayısal eksiklik nedeni ile teknik şartnameye uygun olmadığı ve yaptığı itirazın haksız olduğu tespit edilmiştir.

 

            Diğer taraftan Hemakim Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen ihale dosyasının teknik şartnameye uygun olduğu tespit edilmiştir” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Şikayet başvurusu hakkında düzenlenen teknik görüşten anlaşılacağı üzere başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin ihale dokümanına uygun olduğu, bu nedenle başvurusunun reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul