(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ(4)(SERİ NO: 54)

492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

"......

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2007 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiş ve (377) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre,
   492
   sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (52) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.
  
(1) 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. (2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. (3) 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. (4) 10/1/2008 tarihli ve 26752 sayılı Resmi Gazete’de bu tebliğe ilişkin aşağıdaki düzeltme yayımlanmıştır: “26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 54 Seri No.lu “Harçlar Kanunu Genel Tebliği”nin eki (2) Sayılı Tarife’nin dördüncü satırında “14.740,10 YTL”; (6) Sayılı Tarife’nin otuz dördüncü satırında “10,70 YTL” ve “53,60 YTL” şeklinde yer alan ibareler, Maliye Bakanlığının 4/1/2008 tarihli ve 1235 sayılı yazısı üzerine, sırasıyla “14.745,40 YTL”, “12,50 YTL”, “63,30 YTL” olarak düzeltilmiştir.”
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  TARİFELER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 26/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul