TS EN ISO 10297 GAZ TÜPLERİ – TÜP VANALARI – ÖZELLİKLER VE TİP DENEYLERİ (ISO 10297:2014) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2016/20)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 10297 (Ekim 2014) standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
Madde 2 -
(1) Bu standard, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazları taşıyan;

a) Yeniden doldurulabilir taşınabilir gaz tüplerine bağlanması amaçlanan tüp vanaların,

b) Tüp demetleri için ana vanaların (küresel vanalar hariç),

c) Basınç regülatörü ile bütünleşik tüp vanaları veya ana vanaların (VIPR),

tasarımını, tip deneylerini ve işaretleme kurallarını kapsar.

ç) Not 1 – Anlam belirsizliği riskinin olmadığı durumlarda, tüp vanaları, ana vanalar ve VIPR terimleri bu standard içerisinde “vanalar” müşterek terimi ile belirtilmiştir.

(2) Bu standard, kapatma amaçlı bir vananın işlevini ihtiva eder.

(3) Bu standard aşağıdakilere uygulanmaz:

a) Kriyojenik donanım, seyyar yangın söndürücüler ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) vanaları.

b) Hızlı boşaltma vanaları (örneğin yangın söndürme, patlamaya karşı koruma ve kurtarma uygulamaları için), geri dönüşsüz vanalar veya küresel vanalar.

c) Not 2 – Kriyojenik tanklara ait vanaların kuralları ISO 21011’de ve bölgesel bir düzeyde örneğin EN 1626’da belirtilmiştir. LPG vanaları için kurallar, ISO 14245 veya ISO 15995’te belirtilmiştir. Hızlı boşaltma vanaları için kurallar, örneğin ISO 17871’de belirtilmiştir. Bölgesel bir düzeyde seyyar yangın söndürücülere ait vanaların kuralları, örneğin EN 3 standard serilerinde belirtilmiştir. Geri dönüşsüz ve küresel vanaların kuralları, uluslararası/bölgesel standardlarda belirtilmiş olabilir.

ç) Not 3 – Bu standardın kapsadığı vanaların imalat deneyleri ve muayeneleri için kurallar, ISO 14246’da verilmiştir.

d) Not 4 – VIPR için ilave kurallar, sanayi uygulamaları için ISO 22435’te ve tıp uygulamaları için ISO 10524-3’te belirtilmiştir. Geri dönüşsüz işlevli veya işlevsiz artık basınç vanaları için ilave kurallar ISO 15996’da belirtilmiştir. Basınç tahliye tertibatları için ilave kurallar, uluslararası/bölgesel mevzuatta/standardlarda belirtilmiş olabilir.

e) Not 5 – Bölgesel bir düzeyde solunum ile ilgili cihazlara ait vanalar için ilave belirli kurallar, örneğin EN 144 standard serisinde belirtilmiştir. Sabit yangınla mücadele sistemlerine ait hızlı boşaltma vanaları için ilave özel kurallar ISO 16003’te ve bölgesel bir düzeyde örneğin EN 12094-4’te belirtilmiştir.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Uygulamaya konma
Madde 4 -
(1) TS EN ISO 10297 “Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip Deneyleri” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 30/10/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek revizyonu hazırlanan TS EN ISO 10297 (Ekim 2014) “Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip Deneyleri” standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 5 -
(1) TS EN ISO 10297 (Ekim 2014) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
Madde 6 -
(1) TS EN ISO 10297 (Ekim 2014) “Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip Deneyleri” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN ISO 10297 (Ekim 2014) “Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip Deneyleri” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
Madde 7 -
(1) TS EN ISO 10297 (Ekim 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan standard
Madde 8 -
(1) 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: MSG-MS-2016/19)’nin Ek-1’inde yer alan TS EN ISO 10297 standardı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul