(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4 SERİ NO'LU İHRACAT VE YATIRIMLARDA DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞİ
 
Resmi Gazete Sayısı 23566
Resmi Gazete Tarihi 27/12/1998
 
Kapsam
 
Bu Tebliğde, 3.12.1988 tarih ve 3505(1) sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının usul ve esasları belirtilmiştir.
1. KANUN HÜKMÜ:
 
3505 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesinde aşağıdaki hüküm bulunmaktadır.
 
"a) İhracat,
 
b) İhracat teşvik belgesine bağlanan döviz kazandıcı faaliyetlerle, bu belge kapsamındaki ithalat,
 
c) İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için alınan yatırım kredileri ile bu belge kapsamındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili,
 
İşlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar 31/12/2003(2) tarihine kadar 488 sayılı Kanuna göre damga vergisinden ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir.
 
Kredilerin amaç dışı kullanılması taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik belgesindeki şartların yerine getirilmemesi halinde, alınmayan damga vergileri ve harçları, ihracatçı veya yatırımcı kişi veya kuruluşlardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.
 
Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi ve harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi ve harcın miktarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
 
İhracat taahhüdünün gerçekleşmediğinin veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen bankalar ile yukarıdaki fıkra gereğince bildirimde bulunmayan kuruluşlar, damga vergisi, harç, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.
 
Bu maddenin uygulanması bakımından, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından birlikte tespit edilir."
 
2. TEBLİĞ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA:
 
3505 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen ve 01/01/1989 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 2 nci maddesi ile ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili işlem ve kağıtlar yönünden, damga vergisi ve harç istisnası getirilmiştir. Bununla birlikte istisna uygulamasında uyulacak esaslarla, istisna uygulamak için aranan şartların ihlali durumunda yapılacak işlemler de madde metninde düzenlenmiştir.
 
Ayrıca, maddenin son fıkrası ile ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili mevzuat çalışmalarını yürüten Müsteşarlıkların bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Maliye Bakanı'na hangi hizmet ve faaliyetlerin "Döviz Kazandırıcı Faaliyet" olduğunun yanısıra, bu madde hükmünün uygulamasına ilişkin usul ve esasların tesbiti yetkisi de tanınmıştır.
 
Yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının usul ve esaslarını belirlemek üzere 04/03/1989 gün ve 20098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Tebliğ 03/07/1993 gün ve 21626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri No.lu Tebliğ ile uygulamadan kaldırılmıştır.
 
Ancak, gerek mevzuatta ve gerekse uygulamada meydana gelen değişiklikler nedeniyle konunun yeni bir tebliğ çerçevesinde düzenlenmesi zorunluluğu doğmuştur.
 
Bu değişiklikler kapsamında; Belgeli ihracatta düzenlenen ihracatı teşvik belgesi uygulamasına son verilerek "Dahilde İşleme İzin Belgesi" ile "Geçici Kabul İzin Belgesi"(3) uygulamasına geçilmiştir. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili ihracatı teşvik belgesi uygulamasına son verilerek "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi" veya bazı hallerde bu belge yerine geçmek üzere "Dahilde İşleme İzin Belgesi" uygulamasına başlanmıştır.
 
Döviz kazandırıcı faaliyetler arasında bulunan "Yap-İşlet-Devret" modeline göre yapılan yatırımlarla ilgili olarak 3996 sayılı Kanunda muafiyet hükümleri bulunduğundan bu model çerçevesinde yapılan yatırımlara damga vergisi ve harç istisnası uygulaması 3505 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin uygulaması ile ilgili Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır. Ancak, "yap-işlet" modeline göre yapılan yatırımlarla ilgili istisnalar Tebliğ kapsamına alınmıştır.
 
Diğer taraftan, ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili olarak kullandırılan kredilerin nevi ve vasıfları bu Tebliğde ayrıca tanımlanmıştır.
 
Buna göre; ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili olarak aşağıda nevi ve vasıfları belirtilen krediler istisnadan yararlanacaktır. (4)
 
1. Orta ve uzun vadeli nakdi kredi: Bu kredi türü yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarından sağlanan asgari bir yıl ve daha uzun vadeli kredileri kapsar.
 
2. Orta ve uzun vadeli gayri nakdi kredi: Bu kredi türü Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin ettikleri veya Türkiye'deki bankalar tarafından verilen en az bir yıl süreli garanti, karşı garanti, teminat ve kefaletleri kapsar.
 
3. Ayni kredi ise; yatırım teşvik belgesi eki, ithal ve yerli makina teçhizat listelerinde yer alan makina ve teçhizatın yurt içi ve yurt dışından bir yıl ve daha uzun vadeli alımını ifade edecektir.
 
Bu hususlar dikkate alınarak, 3505 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin son fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili işlemler sebebiyle doğan damga vergisi ve harç istisnasının kapsamı ile uygulama usul ve esasları yeniden belirlenerek aşağıda açıklanmıştır.
 
3. İHRACATLA İLGİLİ İSTİSNANIN KAPSAMI:
 
3.1. FİİLİ MAL İHRACATINDA:
 
3.1.1. Kredi kuruluşlarınca ihracatın finansmanı gayesiyle kullandırılacak nakdi veya gayri nakdi krediler (Prefinansman döviz ve gayri kabili rücu ihracat akreditiflerinin dahili devri suretiyle imalatçılara kullandırılan ihracat kredileri Türk Eximbank kredileri ile T.C. Merkez Bankası tarafından Türk Eximbank'a ihracatla ilgili açılan senet reeskont kredileri ve Türk Eximbank'ın sadece ihracatta kullanılmak kaydıyla yaptığı fontemini işlemlerine ilişkin sözleşmeler dahil) ve bu krediler ile ilgili olarak verilecek teminatlar,
 
(Kredilerle ilgili damga vergisi ve harç istisnasının tatbik edilebilmesi için, kredi mukavelesi ve teminata ilişkin belgelerin muhtevasından, münhasıran ihracatın finansmanı kredisi ile ilgili olduğunun anlaşılması şarttır.)(5)
 
3.1.2. İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (Katma değer vergisi iadesi ile bu iadenin mükellefin veya mükellefe ihraç edilen malı teslim edenlerin vergi borcuna mahsubu dahil)
 
3.1.3. İhracatçı lehine tesis olunan akreditifin, ihracatçıya mal teslim eden imalatçıya temliki ile ihracattan doğan alacakların factoring şirketlerine devri,(6)
 
3.1.4. Yapılacak ihracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar ve bu konuda alınacak teminatlar,
 
3.1.5. Transit ticarete konu malın ithalat ve ihracatı (açılan akreditifler dahil)
 
3.1.6. Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı ,
 
3.1.7. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 119 uncu maddesinin 1/a,l/b,4/a ve 4/b fıkraları ile 6 ncı fıkrasına göre yalnızca ihracatın geliştirilmesi maksadıyla yapılacak ithalat,(7)
 
İle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kurulularca re'sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.
 
3.2. BELGELİ İHRACATTA:
 
3.2.1. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile Geçici Kabul İzin Belgesi kapsamında ve bu belgelerin geçerlilik süresi içerisinde ihracat amaçlı olmak kaydıyla yapılan ithalat ile yurt içinde hammadde, yardımcı madde; ve ambalaj malzemesi alımları,
 
3.2.2. Belge almak maksadıyla ihracat proje formu ekinde verilecek taahhütnameler,
 
ve bunlarla ilgili işlemler de yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda söz konusu istisnadan yararlandırılacaktır.
 
4. DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLİ İSTİSNANIN KAPSAMI:
 
4.1. DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER:
 
4.1.1. Yatırım programında yer alan Kamu yatırımlarından (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,
 
4.1.1.1. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapılacak hizmet ve faaliyetler,
 
4.1.1.2. Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların satış ve teslimleri,
 
4.1.1.3. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli frmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise (4.1.1.2) bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,
 
4.1.2. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan Savunma Sanayi Projelerini üstlenmiş yerli imalatçı firmaların satış ve teslimleri,
 
4.1.3. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca Savunma Sanayi açısından önem arzettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına satış ve teslimleri,
 
4.1.4. İmalatçılar tarafından Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış mağazalarına yapılan satış ve teslimler, (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç)
 
4.1.5. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların satış ve teslimleri,.
 
4.1.6. İmalatçıların, Dış Ticaret Müsteşarlığnca yayımlanan tebliğler eki yatırım malları listesinde yer alan malları üreterek yurt içindeki firmalara satış ve teslimleri,
 
4.1.7. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar esasları çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri sözkonusu maddeleri yerli imalatçı firmaların yurt içinde üreterek satış ve teslimleri,
 
4.1.8. Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamul alımları ihalesini kazanan yerli imalatçı firmaların satış ve teslimleri,
 
4.1.9. Ambalaj malzemesi imalatçılarının, belge süresi içinde teslim edilmek ve ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak 6 ay içerisinde ihraç edilmek şartıyla yapılan ambalaj malı ve malzeme satış ve teslimleri,
 
4.1.10. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile 25.1.1998 tarih, 19705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki ikili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usulleri Hakkındaki 2 sayılı Tebliğ kapsamı dışında kalan tesislerin yapımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,
 
4.1.11. İmalatçıların yabancı uyruklulara, turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan, ihracatçıların ise tek kalem malda 500.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimleri (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarında yapılan satış ve teslimler ile gıda maddeleri hariç) (8)
 
4.1.12. Yap-İşlet modeli çerçevesinde Müsteşarlık tarafından uygun görülecek sektörlerde yapılacak yatırım projelerini üstlenen yerli firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetler,
 
4.1.13. Kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan uluslararası taşımalar ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi taşımaları yüklenen yerli firmaların bu faaliyetleri,
 
4.1.14. Turizm müesseseleri ile seyahat acentalarının içinde ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,
 
4.1.15. Uluslararası ihaleye çıkartılan kamu projeleri ile yurt dışı müteahhitlik müşavirlik ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,
 
4.1.16. Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım onarım hizmetiyle yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakım onarım ve bunlara yapılan mal ve hizmet (yakıt ve madeni yağlar hariç) satışları,
 
4.1.17 Yabancı uyruklulara, turistlere yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapılan ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (Duty-free shop mağazalarında yapılan satışlar dahil)
 
4.1.18. Yalnız petrol türevi üreticilerinin Devletlerarası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesinde yurt içinde faaliyet gösteren yabancı veya uluslararası kuruluşlara serbest döviz karşılığı akaryakıt satış ve teslimleri,
 
4.1.19. Yerli firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması gayesiyle yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi,
 
4.1.20. İmalatçıların, Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara yapacakları kütük, blum satış ve teslimleri,
 
4.1.21. Yerli firmalarca, yabancı ülkelerde ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle bilgi bankası oluşturulması ve bu bilgilerin yurt içinde ve dışında pazarlanması amacıyla bilgi iletişim ağı kurulması ve işletilmesi.
 
4.2. UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR :
 
4.2.1. Döviz kazandırıcı faaliyetler için uygulanacak damga vergisi ve harç istisnası ilgili kuruluşlarca, bu konuda düzenlenmiş bulunan "Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi" veya özel durumlarda bu belgenin yerine geçmek üzere düzenlenen" Dahilde İşleme İzin Belgesi"nin ibrazı üzerine, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re,sen uygulanacaktır.
 
Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgenin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.
 
Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.
 
4.2.2. İstisna uygulaması belgede yer alan değer ve esaslar dikkate alınarak yürütülecektir.
 
4.2.3. Döviz kazandırıcı faaliyetlerde, belge kapsamında üstlenilen taahhüt ile ilgili olarak, kredi kuruluşlarınca belge kapsamındaki taahhüt tutarına kadar kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler ile münhasıran bu kredilerle ilgili olarak verilen teminatın tamamı, damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktır.
 
Belgede kayıtlı döviz taahhüt tutarını aşan kredi miktarı ve buna ilişkin. teminatlarla ilgili muamelelerden gerekli damga vergisi ve harç tahsil edilecektir.
 
Kredilerle ilgili istisna, kredinin alınmasından, kredinin ilk alındığı esnada tespit olunan vadede veya ihracatı teşvik mevzuatında belirtilen sürede tasfiyesine kadar geçen süre içerisinde yapılan işlem ve kağıtlara tatbik edilecektir.
 
4.2.4. Yurtiçi uluslararası ihale konusu işlerle, yabancı para ile finanse edilen kamu yatırımlarında işin proje safhasından başlayarak ihale makamına teslimine kadar geçecek süre içerisinde, ihale makamı ile müteahhit arasında yapılan işlemlerle bu konuda düzenlenen kağıtlara, damga vergisi ve harç istisnası uygulaması, bu işlemler ve kağıtların söz konusu işlerle ilgili olduğunun tevsiki ile mümkündür.
 
4.2.5. Yurt dışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde, işin proje safhası da dahil olmak üzere yapılan işlemlerle bu konuda düzenlenen kağıtlar, damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılacaktır.
 
4.2..6. Yukarıdaki (4.2.4) ve (4 2.5) fıkralarında yer alan hususlarda, ihalelere iştirak etmek için düzenlenen geçici teminat mektupları, ihale kararları ve kati teminat mektupları ile bunlara ilişkin işlemlere, bu işlerle ilgili olduğunun tevsiki kaydıyla belge aranmaksızın re'sen istisna tatbik edilecektir.
 
İhalelerin kazanılmamış olması halinde, münhasıran geçici teminat mektupları ve bunlara ilişkin işlemler için sağlanan istisnalar geri alınmayacaktır.
 
Sözü edilen işlerle ilgili sözleşme safhası da dahil olmak üzere, takip eden safhalarda düzenlenen diğer kağıtlar ve yapılan işlemlere damga vergisi ve harç istisnasının tatbiki için, bu konuda düzenlenmiş.bulunan teşvik belgelerinin ibrazı şarttır.
 
4.2.7. Yap-İşlet modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projeleri ile ilgili olarak, yatırımcı ve bu yatırımın yapılmasını öngören idare arasında, işin proje safhası dahil olmak üzere yatırımın başlamasından bitimine kadar geçecek süre içerisinde yapılacak işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenecek kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.
 
4.2.8 Döviz kazandırıcı faaliyetlerde, belgeye bağlı olarak uygulanan damga vergisi ve harç istisnasının; belge sahibi yatırımcı, ihracatçı veya üstlenicinin belge kapsamındaki iş nedeniyle ihale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla (taşaron, malzeme müteahhidi v.b) .yapacağı muamelelere tatbiki mümkün değildir.
 
Ancak, belge kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılmak şartıyla; belge sahibi kişi veya kuruluşlardan temin edilecek mal, malzeme veya hizmet alımları damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktır.
 
Bu durumda, döviz kazandırıcı faaliyetlerde, ihale makamı dışında kalan diğer işlem tarafları arasındaki muamelelere; her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.
 
4.2.9. Tebliğin (4.1.) bölümünde "Döviz Kazandırıcı Faaliyet" olarak sayılan teslimlere konu imalatta kullanılmak üzere belgede öngörülmüş olmak kaydıyla yurt dışından getirilecek hammadde yarımamul ve mamullerin ithalatı ile ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar istisna kapsamındadır.
 
4.2.10. Belge kapsamındaki yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, işin yürütüldüğü yabancı ülkeye, diğer bir yabancı ülkeden, Türkiye'deki bankalar aracılığıyla açtırılacak akreditifler üzerinden yapılacak mal, malzeme ve teçhizat ithali ile ilgili işlem ve kağıtlara harç ve damga vergisi istisnası tatbik edilecektir.
 
5. YATIRIMLARLA İLGİLİ İSTİSNANIN KAPSAMI:
 
Tebliğin 1 No.lu bölümünde de yer aldığı üzere, 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (c) fıkrası, ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve Yatırım Teşvik Belgesine veya İzin ve Teşvik Belgesine bağlanmış bulunan yatırımların gerçekleşitirilmesi amacıyla;
 
_ Belge kapsamındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımlarını,
 
_ Orta veya uzun vadeli yatırım kredisi kullanımını,
 
_ Gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescil işlemlerini,
 
damga vergisi ve harçtan istisna etmektedir.
 
Yukarıda belirtilen hususlardaki istisnaların uygulanmasında, işlem anında yatırımcılar adına düzenlenmiş bulunan ve ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünü ihtiva eden "Yatırım Teşvik Belgesinin" veya "İzin ve Teşvik Belgesinin" ibrazı şarttır.
 
Belge İbraz edilmekle birlikte belgede ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünün bulunmaması halinde, yatırımla ilgili hiçbir işleme damga vergisi ve harç istisnası uygulanmayacaktır.
 
İhracata dönük teşvik belgeli yatırım yapılması maksadıyla dahi olsa, arsa ve arazi iktisaplarına damga vergisi ve harç istisnası uygulanmayacaktır.
 
İhracata dönük olmak üzere gerçekleştirilen teşvik belgeli yatırımların inşaatının bitimini takiben, tapuda yapılacak tescil işlemleri harca tabi tutulacaktır.
 
Yatırımlarla ilgili istisnalar; yatırım teşvik belgelerinde yer alan esas ve değerler de dikkate alınarak, şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, orta ve uzun vadeli yatırım kredileri ve bunlara ilişkin teminatlar ile gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulmasında, aşağıdaki esaslar çerçevesinde tatbik edilecektir.
 
5.1. ŞİRKET KURULUŞU VE SERMAYE ARTIRIMI:
 
5.1.1. Yatırım Teşvik Belgesi veya İzin ve Teşvik Belgesine bağlanan ihracata dönük yatırım yapmak maksadıyla yine belge kapsamında yer alan şirket kuruluşu veya sermaye artırımı işlemlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen:
 
_ Sermaye tutarına,
 
_ Süre şartına,
 
bağlı kalınarak gerçekleştirilmesi halinde bu işlemlere damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.
 
Sözü edilen sermaye miktarı ve süre şartından her hangi birinin bulunmaması halinde damga vergisi ve harç istisnası uygulaması yönünden aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır.
 
5.1.2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümlerinin uygulaması doğrultusunda, yatırımcının teşvik belgesinin, yatırımın finansmanı bölümü öz kaynaklar kısmındaki yatırım miktarı kadar yapılacak yatırımlar, yatırım süresi sonuna kadar mevcut sermayeye ilaveten artırılması gerekli sermaye tutarını ifade etmektedir Bu suretle yatırımcıya, mevcut sermayesinin üzerine, belgede kayıtlı bulunan ve öz kaynaktan karşılanacak yatırım miktarı kadar sermaye artırımı yapma olanağı getırilmiştir.
 
Bu bakımdan belgenin özel şartlar bölümünde sermaye artırımı yönünden başkaca herhangi bir belirleme yapılıp yapılmadığına bakılmayacaktır.
 
Özkaynak olarak kabul edilecek kıymetler, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"lara göre belirlenecektir.(9)
 
5 1..3. Şirket kuruluşu veya sermaye artırımının teşvik belgesinde öngörülen sürede gerçekleştirilmesi, kuruluş veya sermaye artırımına ilişkin ticaret sicili ve gazetesinde yapılacak tescil ve ilan işlemlerinin her ikisinin de teşvik belgesinde öngörülen tarihten önce tamamlanmış olmasını ifade etmektedir.(10)
 
5 1.4. Sermaye artırımının, teşvik belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar ve muhtelif zamanlarda kısım kısım yapılarak, belgede öngörülen özkaynaktan sağlanacak yatırım tutarı kadar gerçekleştirilmesi halinde kısmi artırımlar da istisnadan yararlanacaktır.
 
5.1.5. Sermaye artırımının, teşvik belgesinde öngörülen özkaynaktan sağlanacak yatırımın altında gerçekleştirilmesi halinde bu işlemlere hiç bir surette damga vergisi ve harç istisnası uygulanması mümkün olmadığından, daha önceki kısmi artırımlar da dahil olmak üzere sermaye artırımlarına ilişkin olup tahsil olunmayan damga vergisi ve harç tutarları Tebliğin 7.2. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde tahsil olunacaktır.
 
5.1.6. Sermaye artırımının teşvik belgesinde öngörülen öz kaynaktan yapılacak yatırım miktarı üzerinden gerçekleştirilmesine karşılık tescil ve ilanın her ikisinin veya herhangi birinin belgenin geçerlik süresinden sonra yapılması halinde, ne suretle olursa olsun bu işlemlere damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.
 
5.1.7. Şirket kuruluşu veya sermaye artırımına ilişkin (tescil ve ilan) işlemlerin, teşvik belgesinin geçerlik süresi içinde gerçekleştirilmesine karşılık, öngörülen özkaynaktan sağlanacak yatırım tutarının aşılması halinde, fazladan konulan sermaye tutarına ilişkin işlemler, damga vergisi ve harca tabi tutulacaktır.
 
5.1.8. Yatırım teşvik belgesi sahibi KOBİ'lerin sermaye artırımı işlemlerine de aynı prensipler çerçevesinde istisna tatbik edilecektir.
 
5 2. ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIM KREDİSİ İŞLEMLERİ VE BUNLARLA İLGİLİ TEMİNATLAR:
 
Yatırım teşvik belgesinin yatırımın finansmanı tablosunda öngörülen nev'i ve miktarla sınırlı olmak üzere kredi kuruluşlarınca kullandırılan orta ve uzun vadeli nakdi krediler ile bir yıl ve daha uzun vadeli gayrinakdi veya ayni yatırım kredilerine aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.
 
5.2.1. İhracat veya döviz kazandırma taahhüdü bulunan teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarda kullanılacak orta ve uzun vadeli nakdi, gayrinakdi veya ayni kredilerle ilgili sözleşmeler, teşvik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmiş olması halinde, istisnadan yararlandırılacaktır.
 
5.2.2. Damga vergisi ve harç istisnası münhasıran kredilerin alınması ve geri ödenmesine ilişkin işlemlere tatbik edilecektir.
 
Bu kredilern kullanılması suretiyle mal ve hizmet alımı ve bunlarla ilgili işlemlerin gerektirdiğı sözleşme ve teminat ile akreditif işlemlerine istisna tatbik edilmeyecektir.
 
5.2.3. İstisna, teşvik belgesinde yer alan kredi için verilecek teminat veya ipoteğin tamamına tatbik edilecektir.
 
İstisna uygulamasında, kredi mukavelenamesi ve teminata dair belgelerin muhtevasından, münhasıran belge kapsamındaki ihracata dönük yatırım kredisi ile ilgili olduğunun anlaşılması icabeder.
 
Dolasıyla, bankalarca uygulamada tip sözleşme olarak tanzim edilen genel kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgıli ipotek, rehin veya benzeri teminatlar hakkında düzenlenen kağıtlar üzerinde ihracata dönük ve belgeye bağlı yatırımlarda kullanılmak amacıyla temin olunan krediye ilişkin olduğunun şerh edilerek tasdik olunması kaydıyla bu kağıt ve işlemlere damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.
 
5.2.4 Yatırım maliyetinin çeşitli sebeplerle artması halinde revize edilen teşvik belgesinde belirlenen kredi tutarını geçmemek üzere yurt içinden veya dışından temin edilen krediler ve bu krediler nedeniyle verilen teminatın tamamı ile ilgili işlemler istisna kapsamındadır.
 
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ile Yatırımları Teşvik Fonu Kaynaklı kredilerde Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen miktarın üzerindeki tutarlar için istisna uygulanmayacaktır.
 
5.2.5. Damga vergisi ve harç istisnası tatbiki suretiyle temin edilen dış kredilerle döviz kredilerinde kur değişiklikleri sebebiyle doğan miktar artıları ve bunlarla ilgili olarak verilen teminatlar da istisnadan yararlanacaktır.
 
5.2.6. Yatırımlarda kullanılan iç kredilerle ilgili olarak verilen teminatlara ilaveten bilahare verilecek ek teminatlar da istisnadan yararlanacaktır.
 
5.2.7. Teşvik belgesine bağlı yatırımlarda kullanılacak işletme kredileri istisna kapsamı dışındadır.
 
5 2.8. KOBİ'lere, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullandırılan yatırım kredileri ile ilgili işlemler de yukarıdaki prensipler çerçevesinde istisnalardan istifade ettirilecektir.
 
5.3. GAYRİMENKULLERİN VE İRTİFAK HAKLARININ AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI:
 
İhracata dönük teşvik belgeli yatırım yapmakta olan bir şirkete mevcut ortakların veya yeni ortak giren üçüncü şahısların gayrimenkullerini veya irtifak haklarını ayni sermaye olarak koymaları durumunda, bu konudaki tapu tescil işlemi ile konulan bu ayni sermayeden doğan sermaye artırımı işlemine damga vergisi ve harç istisnası uyguanabilmesi için;
 
_ İşlem sırasında şirkete ait yatırım teşvik belgesinin veya izin ve teşvik belgesinin ibrazı,
 
_ Belgede ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünün yer alması,
 
_ Ayni sermaye olarak konulan gayrimenkul veya irtifak hakkının değerinin, teşvik belgesinin öz kayaklar bölümünde yer alan yatırım miktarını aşmaması, (aşan kısma istisna uygulanmaz)
 
_ Ayni sermaye konularak gerçekleştirilen kuruluş ve sermaye artırımının, belgede öngörülen sürede gerçekleştirilmesi, gerekir.
 
İşlem anında belge ibraz edilmemesi veya belgede ihracat taahhüdünün bulunmaması ve işlemlerin belgede öngörülen sürede yerine getirilmemesi durumunda sözü edilen işlemler damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılmayacaktır.
 
6. SORUMLULUK:
 
6.1. DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASINA KONU İŞLEM YAPAN KURULUŞLARIN SORUMLULUĞU:
 
6.1.1. Yukarıdaki bölümlerde belirtilen hususlarda damga vergisi ve harç istisnasını uygulamak suretiyle işlem yapan (banka noter, tapu, ihaleyi yapan kurum veya kuruluş vb.) kuruluşlar evvelki bölümde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde herhangi bir makam veya merciden muafiyete dair yazı talep etmeksizin damga vergisi ve harç istisnasını re'sen tatbik edeceklerdir.
 
Ancak, bu Tebliğdeki açıklamalara rağmen istisna kapsamında bulunup bulunmadığı hususunda tereddüte düşülen konularda defterdarlıklardan görüş alınması mümkün bulunmaktadır.
 
6.1.2. Damga vergisi ve harç istisnasını uygulayarak işlem yapan kuruluşlar (banka, gümrük, noter, tapu, ihaleyi yapan kurum veya kuruluş vb.) işlemin yapıldığı tarihi takibeden 30 gün içinde istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi ve harcın miktarını, bu Tebliğe ekli örneğe uygun bir yazı ile adına işlem yapılan ihracatçı, yatırımcı veya yüklenici kuruluşların gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bildireceklerdir.
 
6.1.3. Her kredi kuruluşu; belgeye bağlı döviz kazandırıcı faaliyet veya yatırım için kullandırmış olduğu kredi tutarını belge ekindeki Döviz ve Kredi Kullanma Formuna kaydedecektir.
 
Bu suretle, kredi sağlayan kuruluşlar belge kapsamında daha önce kredi kullanılıp kullanılmadığını, kullanılmış ise belgede bu görülen kredi limitlerinin aşılıp aşılmadığını, Döviz ve Kredi Kullanma Formundan kontrol ederek, varsa öngörülen limitleri aşan kredi tutarına , istisna uygulamayacaklardır. Krediyle ilişkin mukavele ve teminat işlemlerinin noter tapu ve benzeri kurumlarda yaptırılması sırasında da kredi sağlayan kuruluşlar ilgili kurumları bu çerçevede ikaz edecekler ve fazladan kullandırılan kredi ile ilgili damga vergisi ve harç tutarlarının usulüne uygun surette tahsilini temin edeceklerdir.
 
Ayrıca, bu bölümde belirlenen usuller çerçevesinde damga vergisi ve harca konu işlemi istisna uygulamak suretiyle yapan kuruluşlarca yapılacak bildirime, teşvik belgesi ile Döviz ve Kredi Kullanma Formunun bir örneği de eklenecektir.
 
6.1.4. 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında yer alan ve bu Tebliğde mahiyetleri belirtilen konularda (döviz kazandırıcı faaliyetler gibi) iş yaptıran kamu kurum ve kuruluşları yaptıracakları bu işlere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarla (ihale kararı, sözleşme, avans ve istihkak ödemelerine ait makbuzlar vb) ilgili olup istisna uygulaması sebebiyle ilgililerine ödettirilmeyen veya ödeme sırasında tevkif edilmeyen damga vergilerini, vergiye konu kağıdın düzenlenmesini takip eden 30 gün içinde ekli örneğe uygun bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildireceklerdir.
 
6 1.5. Banka, gümrük, noter ve tapu idaresine gidilmeksizin ilgili kişi ve kuruluşlar arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin olup istisna hükmü gereğince ödenmeyen damga vergisi tutarları, kağıdın düzenlenmesini takip eden 30 gün içınde işlem taraflarınca ayni esaslar dahilinde ilgi vergi dairesine bildirilecektir.
 
6.2. TEŞVİK ŞARTLARINI TAKİP VE İZLEMEKLE GÖREVLİ BANKALARIN SORUMLULUĞU :
 
Teşvik mevzuatı hükümlerine göre teşvik şartlarına uyulup uyulmadığını takip ve izlemekle görevli bankalar, (T.C. Merkez Bankası dahil) taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespit edilmesi halinde durumu tespit tarihini takıp eden 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.
 
Yapılacak bildirimde, taahhüt edilen ihracatın hangi oranda gerçekleştirilmediğinin ayrıntılı olarak bildirilmesi gereklidir.
 
6.3. HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:
 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarınca;
 
6.3.1. Bu Tebliğ kapsamında istisnadan faydalanan ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler veya yatırımlarla ilgili olarak düzenlenmiş bulunan ve teşvik şartlarının ihlal edilmesi sebebiyle iptal edilen veya vergi, resim, harç istisnası kaldırılan vergi, resim ve harç istisnası veya yatırım teşvik belgeleri,
 
6.3.2. Yatırım teşvik belgesine ihracat taahhüdünün ve vergi resim, harç istisnasını kaydettirip sonradan ihracat taahhüdü ıle vergi, resım, harç istisnasını kaldırtan yatırımcılara ait teşvik, belgeleri,
 
ile ilgili iptal veya değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde durum ilgili vergi dairesıne bildirilecektir.
 
6.3.3. Yatırım teşvik veya izin ve teşvik belgelerinde öngörülen ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde tesbit edildiği tarihi izleyen 30 gün içinde durum, ilgili vergi dairesine bildirilecektir.
 
Yapılacak bildirimde taahhüdün hangi oranda gerçekleştirilmediğine de yer verilecektir.
 
6.3.4. Herhangi bir surette ihracattan men edilen kuruluşlardan, buna yol açan ihracatla ilgili işlemler sebebiyle alınmayan harç ve damga vergilerinin tahsilini temin maksadıyla, durum, ihracattan men edilmeyi takibeden 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirilecektir.
 
Yukarıda belirtilen hususlarda vergi dairesine yapılacak bildirimlerde aynen ilgilinin adı, soyadı veya ünvanı, vergi kimlik numarası, ikâmetgâhı veya kanuni ve iş merkezi, teşvik konusu iş (ihracat, döviz kazandırma faaliyetinin türü, yatırım), belgenin adı, numarası ile gerekli görülen diğer hususlara yer verilecektir.
 
7. VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER VE YAPTIRIMLAR:
 
7.1. VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER :
 
Vergi daireleri istisnaya konu işlemi yapan kuruluşlarca, Tebliğin (6.1) bölümündeki esaslar çerçevesinde gönderilen bildirimleri, mükelleflerin tarh dosyalarında saklayacaklardır.
 
Teşvik şartlarının ihlali üzerine Tebliğin (6.2.) ve (6.3.) bölümlerindeki esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlarca yapılacak bildirimler dikkate alınarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılacak tarhiyatlarda, mükelleflerin tarh dosyalarındaki bildirim ve kayıtlar esas alınacaktır.
 
7.2. MÜKELLEFLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR:
 
7.2.1. Damga vergisi ve harç istisnasından faydalanan ihracatçı veya yatırımcı kişi veya kuruluşlarca,
 
_ Temin edilen kredilerin amaç dışı kullanıldığının, tespiti halinde, ilgili bulunduğu (ihracat döviz kazandırıcı faaliyet yatırım vb.) konuda istisna uygulaması sonucu alınmayan damga vergisi ve harç, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi ziyaının gerektirdiği ceza ile birlikte geri alınacak ayrıca yapılacak tarhiyata aynı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca gecikme faizi de uygulanacaktır.
 
7 2.2. Gecikme faizi, kağıdın düzenlendiği veya işlemin yapıldığı tarihten başlayarak hesaplanacaktır.
 
7.2.3. İhracat işlemlerinde ve vergi, resim ve harç istisnası veya dahilde işleme izin belgelerine bağlı döviz kazandırıcı faaliyetlerde;
 
_ Taahhüt edilen ihracat sebebiyle yapılan işlemlerden alınmayan damga vergisi ve harç tutarının, gerçekleşmeyen taahhüt tutarına isabet eden miktarı,
 
_ İhracatçının teşvik şartlarına uymaması veya belgedeki şartları yerine getirmemesi sebebiyle ilgili kuruluş tarafından belgenin iptal edilmiş olması durumunda, alınmayan damga vergisi ve harç tutarları,
 
_ İhracattan men edilen kişi ve kuruluşlardan ihracattan men edilmelerine sebep olan ihracat işlemi sebebiyle alınmayan damga vergisi ve harç tutarları,
 
yaptırım uygulanmak suretiyle geri alınacaktır,
 
7 2.4. İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve teşvik belgesine bağlanmş olan yatırımlarda;
 
_ Yatırımların tamamlanmasını müteakip öngörülen sürede ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünün tamamen yerine getirilememesi halinde, bu yatırımla ilgili olarak, varsa teşvik belgeli şirket kuruluşundan başlayarak alınmayan damga vergisi ve harç tutarlarının, gerçekleşmeyen taahhüt tutarına isabet eden miktarı,
 
_ Belgedeki ihracat taahhüdünü sonradan kaldırtan yatırımcılardan, teşvik belgeli şirket kuruluşundan başlayarak alınmayan damga vergisi ve harç tutarları,
 
_ Hazine Müsteşarlığınca teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, teşvik belgeli şirket kuruluşundan başlayarak alınmayan damga vergisi ve harç tutarları,
 
Yaptırım uygulanarak ilgililerden geri alınacaktır.
 
7.3. İŞLEM YAPAN KURULUŞLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR:
 
7 3.1. Damga vergisi ve harç istisnasına konu işlemi yapan ancak 30 günlük sürede gerekli bildirimde bulunmayan sorumlular adına ikinci derece usulsuzlük cezası kesilecektir.
 
7.3.2. Döviz kazandırıcı faaliyetlerde ve yatırımlarda teşvik belgesinde veya bu Tebliğde öngörülen kredi limitlerini aşan miktarlara istisna uygulayanlar ziyaa uğratılan damga vergisi ve harç tutarları ile bunlara ilişkin ceza ve faizlerin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacaklardır.
 
7.3.3. 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ve bu Tebliğ kapsamına girmediği halde bu kanun ve Tebliğ gerekçe gösterilerek damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilen işlemleri yapan kuruluşlar, (Banka, noter, tapu, gümrük, ihaleyi yapan kurum veya kuruluş vb.) alınmayan damga vergisi ve harç tutarları ile bunlara ilişkin faizlerin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacaklardır
 
7.3.4. İstisnaya konu ihracat taahhüdünün gerçekleşmemesi veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespiti üzerine, ilgililerinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi gereken damga vergisi ve harç tutarlarının ödenmesinden, istisnaya konu işlemi yaptığı halde gerekli bildirimde bulunmayan kuruluşlar da müteselsilen sorumlu olacaklardır,
 
7.4. TEŞVİK MEVZUATINA GÖRE, TEŞVİK ŞARTLARINI TARİH VE İZLEMELER İLE GÖREVLİ BANKALARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR:
 
_ Belgeli ve belgesiz ihracatta kredi kullandıran, ihracat ve ithalat işlemlerine aracılık yapan,
 
_ Vergi, resim ve harç İstisnası ile dahilde işleme izin belgeleri kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kredi kullandıran ve benzeri diğer işlemlere aracılık eden,
 
_ İhracat ve döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan yatırımlarda kredi kullandıran,
 
bankaların (T.C. Merkez Bankası dahil), ilgililerce taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik şartlarına uyulmadığının belirlenmesine rağmen 30 günlük süre içinde gerekli bildirimi, yapmamaları halinde, haklarında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca ceza kesilmesinin yanısıra istisna uygulaması nedeniyle alınmayan damga vergisi ve tutarları ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumlu olacaklardır.
 
8. YÜRÜRLÜK
 
3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin uygulaması ile ilgili olarak 3.7.1993 tarih ve 21626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri No.lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bu tebliğ esasları yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak bu Tebliğin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş bulunan ihracatı teşvik belgesi sahibi mükelleflerin belge süresinin bitimine kadar yapacakları işlemler için damga vergisi ve harç istisnası uygulamasına devam olunacaktır.
 
Tebliğ olunur.
 
 
(1) 4.3.1989 tarih, 20098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesi K fıkrası ile uzatılmıştır.
(3) 5 Seri No.lu Genel Tebli¤in 1. fıkrası ile Genel Teblig Kapsamından Çıkarılmıştır.
(4) 5 Seri No.lu Genel Tebligin 2. Fıkrası ile Yeniden Düzenlenmiştir.
(5) 5 Seri No.lu Genel Tebligin 4. Fıkrası ile Yeniden Düzenlenmiştir.
(6) 5 Seri No.lu Genel Tebligin 2. Fıkrası ile Yeniden Düzenlenmiştir.
(7) 5 Seri No.lu Genel Tebligin 6. Fıkrası ile Yeniden Düzenlenmiştir.
(8) 5 Seri No.lu Genel Tebligin 7. Fıkrası ile Düzenlenmiştir.
(9) 5 Seri No.lu Genel Tebligin 9. Fıkrası ile Yeniden Düzenlenmiştir.
(10) 5 Seri No.lu Genel Tebligin 10. Fıkrası ile Yeniden Düzenlenmiştir.
 
 
EK: İhracat ve Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisnasından Yararlananlara Ait Bildirim
 
 
EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.

 

Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul