(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLIĞI (SERI NO: 44)

Bilindiği üzere, 49151 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 34 üncü maddesi ile 31672 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve 4923 sayılı Kanunda yer alan 'Kara av tezkereleri" ibaresi "Avcılık belgesi", "kara avcılığı ruhsat tezkereleri" ibaresi de "avcılık belgeleri" olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanunun 13 üncü maddesinde de, avcılık belgesinin Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olarak verileceği ve her yıl vize edileceği belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, 12.8.2003 gün ve 34088 sayılı 2003/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesi ile avcılık belgeleri için uygulanmakta olan 5 yıl süreli harç tahsili uygulamasına son verildiği açıklanmıştır. Avcılık belgesi harçlarının 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesi hükmü gereğince ve 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan esaslar çerçevesinde her yıl Ocak ayı içerisinde tahsiline devam edilecektir.

Diğer taraftan, 50354 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-15 inci bendinde yer alan harç miktarları 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere avcı derneklerine dahil olanlardan 110.000.000 lira, avcı derneklerine dahil olmayanlardan 120.000.000 lira olmak üzere tespit edilmiştir. Daha sonra bu tutarlar 52285 sayılı Kanunun 59'uncu maddesinin 5 inci fıkrasının (b) bendi ile 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2004 yılı için avcı derneklerine dahil olanlardan 55.000.000 lira, avcı derneklerine dahil olmayanlardan 60.000.000 lira olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Bu hükümlerle ilgili olarak uygulama bütünlüğünün sağlanması ve bu konuda Bakanlığımıza intikal eden sorunların giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1 — 4915 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.7.2003 tarihinden itibaren av ruhsat tezkeresi yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen bu tarihten sonra sehven av ruhsat tezkeresi düzenlendiği ve bu belge için harç tahsil edildiği tespit edilmiştir. 11.7.2003 tarihi itibariyle av ruhsat tezkereleri 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında bir belge olmadığından, bu belge için yersiz tahsil olunan harçlar ilgililerine red ve iade edilecektir.

Ancak, 25216 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine göre av ruhsat tezkereleri yivsiz tüfek ruhsatnamesi olarak değerlendirileceğinden, söz konusu av ruhsat tezkeresinin 1.1.2004 tarihinden sonra verilmiş olması halinde 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI. bölümünün 16'ncı fıkrasına 5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen;

"c) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri (10.000.000 TL.)"

hükmüne göre tahsil edilen harç miktarlarından 10.000.000 lira mahsup edilerek kalanının iade edilmesi gerekmektedir.

2 — Yukarıda açıklanan Kanun hükümleri gereğince 110.000.000 ve 120.000.000 lira olarak uygulanmakta olan avcılık belgesi harçları 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31.7.2004 tarihinde 55.000.000 ve 60.000.000 lira olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1.1.2004 tarihi ile 5228 sayılı Kanunun yayımlandığı 31.7.2004 tarihleri arasında avcılık belgesi harcı olarak 110.000.000 lira tahsil olunanlara 55.000.000 liranın, 120.000.000 lira tahsil olunanlara 60.000.000 liranın red ve iade edilmesi gerekmektedir.

İade işlemlerinin ilgililerinin talebi üzerine, red ve iadelerle ilgili düzenlemeler çerçevesinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

3 — 4915 sayılı Kanunun geçici l'inci maddesi ile harç kapsamına alınan ve 11.7.2003 tarihinden itibaren verilen geçici avcılık belgelerinin süresi 31.12.2003 tarihinde sona ermiştir. 1.1.2004 tarihinden itibaren yeniden verilen geçici avcılık belgelerinden 492  sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-15 inci fıkrasına göre 2004 yılı için belirlenen harç miktarlarının alınması ancak, geçici avcılık belgelerinin süresi verildiği tarihten sonraki mali yıl başında sona erdiğinden bu belgelerin yıllık harç uygulaması kapsamına alınmaması icabeder.

Tebliğ olunur.
111.7.2003 gün ve 25165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 213.5.1937 gün ve 3603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 317.7.1964 gün ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 42.1.2004 gün ve 25334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 531.7.2004 gün ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 615.9.1981 gün ve 17459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul