En son güncellemeler 21 Eylül 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
Her ne kadar, bu tüzüğün dayanağını teşkil eden 91 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ise de 223 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin geçici 3. maddesi gereğince hazırlanılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, yürürlüktedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
G-165
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARIYLA KOORDİNASYON KOMİSYONLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA TÜZÜK (1)

Uygulama alanı:
Madde 1 -
Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması hakkındaki 30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 7 ve 8 inci maddeleri ile 9 uncu maddesinin b fıkrası gereğince teşkil olunacak komisyonların kuruluş ve çalışmaları bu Tüzük hükümlerine tabidir.
Komisyonların kuruluşu:
Madde 2 -
a) İktisadi ve sosyal gelişme planlarının hazırlanması ve tatbikatı ile ilgili hususlarda devamlı veya geçici komisyonlar kurulmasına karar verme yetkisi Başbakana veya ona izafeten Planlama Teşkilatının yönetimi ile görevli Başbakan Yardımcısına aittir. Bu konuda Devlet Planlama Teşkilatı dışındaki Bakanlık, daire veya teşekküllerden gelecek teklifler, Planlama Teşkilatına bildirilir ve Başbakan veya Planlama Teşkilatının bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısı tarafından karara bağlanır. Başbakan veya Başbakan Yardımcısı Komisyon kurulmasına karar verme konusunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarını yetkili kılabilirler.

b) Kurulmasına karar verilen bir komisyonun hangi husus veya hususlarla meşgul olacağı,Komisyona Planlama Teşkilatından başka hangi daire teşekküller temsilcilerinin yahut hakiki veya hükmi özel şahısların katılacağı, ilk toplantının ne zaman ve nerede yapılacağı Planlama Teşkilatı vasıtasiyle bir yazı ile ilgili daire, teşekkül ve şahıslara duyurulur.
(1) Hernekadar, bu tüzüğün dayanağını teşkil eden 91 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ise de 223 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin geçici 3. maddesi gereğince hazırlanılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, yürürlüktedir.
G-166
Komisyonların teşkilatlandırılması:
Madde 3 -
a) 2 nci maddenin b fıkrasında bahiskonusu edilen Komisyon kurulması kararındaKomisyon Başkanlık ve Raportörlüğünün veya bunlardan birinin kimler veya hangi daire temsilcileri tarafından yapılacağı belirtilmemiş ise Komisyon ilk toplantısında bir Başkan ve Raportör seçer. Başkan Komisyon faaliyetlerinin tespit edilen esaslar dahilinde yürütülmesinden ve üyelerin kendilerine verilen görevleri yerine getirmelerinin gözetiminden sorumludur. 

b) Komisyon çalışmaları, yazışma, teksir, döküman temini ve muhafazası vesaire gibi sekreterlik hizmetlerine ihtiyaç gösterdiği takdirde bu ihtiyaçlar Komisyon toplantılarının yapıldığı daire veya teşekkül tarafından sağlanır.
Komisyonların çalışması:
Madde 4 -
a) Komisyonlar ilk toplantılarında tesbit edecekleri bir program ve usule göre çalışarak faaliyetlerini belirli süreler içinde bitirirler. Bu süreler ve tesbit edilecek program yapılacak işin icaplarına ve müstaceliyetine göre Komisyon tarafındantayin edilir ve Planlama Teşkilatının tasvibi alındıktan sonra uygulanır.

b) Komisyon çalışmaları daima Planlama Teşkilatı ile yakın ve sıkı bir işbirliği halinde yürütülür. Bu hususun temini için Devlet Planlama Teşkilatı gereken tedbirleri alır veya alınmasını ilgili makamlara arzeder.

c) Komisyon çalışmaları sırasında Başkan veya üyelerden herhangi biri mazeretine binaen Komisyondan muvakkaten veya tamamen ayrılmak durumunda kalırsa bağlı olduğu daire veya teşekkül yerine derhal bir başka temsilci tayin eder ve DevletPlanlama Teşkilatına bildirir.

d) Komisyon üyelerinin bağlı bulundukları daire veya teşekküller, bunların Komisyonlardaki görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini sağlıyacak tedbirleri alırlar.

e) Komisyon çalışmaları sırasında üzerinde mutabakata varılamayan hususlar ortaya çıkarsa, çeşitli görüşler nihai raporda ayrı ayrı belirtilir.

f) Komisyonlar çalışmalarında kendilerine verilen görev veya görevler çerçevesinde hareket ederler.

g) Komisyonlar icabında tali komisyonlar kurabilirler. Bu takdirde gerekli koordinasyon ve ahenk esas Komisyon Başkanınca sağlanır.
G-167
h) Komisyona yeni üyeler alınmasına Komisyonca lüzum görüldüğü takdirde durum Planlama Teşkilatına bildirilir.

i) Komisyonlar topladıkları bilgileri ve raporlarını Planlama Teşkilatına sunarlar. Bu bilgi ve raporların neşri, kullanma şekli vesaire gibi hususlarda karar verme yetkisi Planlama Teşkilatı veya daha üst makamlara aittir.

j) Verilen raporlarda eksiklik veya hata müşahade edildiği takdirde Planlama Teşkilatı bunların ıslahını ilgili komisyondan isteyebilir.
Komisyonların ihtiyacı olan bilgilerin toplanması:
Madde 5 -
Bu Tüzük hükümlerine göre kurulan komisyonlar 91 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde gösterilen bilgi alma imkanlarından faydalanırlar. Bu ruhsatla, ihtiyaç duyulan bilgilerin mahiyeti ve bunların nerelerden temin edileceği komisyon tarafından tesbit olunduktan sonra Planlama Teşkilatınca ilgililerden istenir.
Masrafların karşılanması:
Madde 6 -
a) Komisyon Başkan ve üyelerinin Komisyon çalışmaları ile ilgili yolluk, yevmiye vesaire gibi masrafları Devlet Planlama Teşkilatı tarafından karşılanır.

b) Komisyonların kırtasiye ihtiyaçları, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından karşılanır.

c) Komisyon çalışması sırasında başlıbaşına masrafı veya dışarıdan personel veya uzman istihdamını gerektiren bazı araştırma veya incelemelerin yapılmasına ihtiyaç hasıl olur ve bu ihtiyaç Planlama Teşkilatı tarafından da kabul edilirse gerekli masraflar Planlama Teşkilatınca sağlanır.

d) (c) fıkrasında bahiskonusu olan uzmanların ücretleri ve çalışma şartları 91 sayılı kanunun muaddel 20 nci ve 99 sayılı kanunun 2 nci maddeleri gereğince tayin olunur; veya Devlet Planlama Teşkilatına tahsis edilen araştırma fonlarından karşılanır.
Madde 7 -
Bu Tüzük Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
G-168
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul