(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1891
SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

Kapsam:
Madde 1 -
Hesapla ilgili olarak Sayıştay'a verilen her çeşit gider ve gelir evrakı ile her çeşit belgelerin saklanma süreleri ve yokedilme usulleri bu Tüzük'te gösterilmiştir.
Saklama süresi ve yeri:
Madde 2 -
Sayıştay'a verilen her çeşit gider ve gelir evrakı ile her çeşit belgeler, ekli cetvelde yazılı sürelerle Sayıştay'da saklanır.

Ancak,
   832 sayılı Sayıştay Kanununun 38
   inci maddesinin son fıkrası gereğince istisnai bir denetim usulüne tabi tutulan mal hesaplarının evrakı müsbitesinden Sayıştayca henüz getirtilmeyenlerle, yapılan inceleme sonunda ilişiksiz görülenler hesap devrelerinin bitiminden itibaren 8 yıldan az olmamak kaydiyle Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arşivlerinde saklanır. Sözkonusu belgelerden daha fazla bir süre saklanması gerekenler, Sayıştay Genel Kurulunca verilecek kararda belirtilen sürece saklanır.
  
Yokedilme usulleri:
Madde 3 - Tüzük 83/6094(1983) (Değişik birinci fıkra : 21.2.1983 - 83/6094 K.)
Hesapla ilgili olarak Sayıştay'a verilen gider ve gelir evrakı ve belgeleri ile bunlarla ilgili karar, tutanak ve haberleşme evrakından saklanma sürelerini doldurmuş olanlar yokedilir. Yokedilme kıyılarak ya da kıyılmadan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesine (SEKA'ya) gönderilmek suretiyle yapılır. Evrak ve belgeler Tüzüğe ekli saklama sürelerini gösterir cetvelde öngörülen hallerde Devlet Arşivine ya da ilgili idareye gönderilir. Bu durumda Sayıştay'ın saklama yükümlülüğü sona eder.

Ancak, gizli nitelikteki evrak ve belgeler yakılmak veya kıyılmak, ya da ıslatılmak suretiyle yokedilir.

Yokedilme işlemleri Sayıştayca teşkil olunacak bir komisyonca yürütülür. Bu komisyonun kuruluş ve görevleri ile SEKA'ya gönderilecek evrakın hazırlanış şekli Sayıştayca düzenlenecek bir iç yönetmelikte belirtilir.
1892
Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca saklanması gereken mal hesapları evrakı müsbitesi;
   832 sayılı Sayıştay Kanununun 38
   inci maddesi gereğince düzenlenecek yönetmelikte kuruluş şekli ve görevleri gösterilen yoketme komisyonları tarafından, yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre yokedilir.
  
Kaldırılan hükümler:
Madde 4 -
19 Eylül 1934 tarihli ve 2/1282 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan (Resmi Evrak ve Defterlerden Lüzumsuz Olanların Yokedilme Tarzı Hakkındaki Nizamname) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - Tüzük 83/6094(1983) (Ek : 21.2.1983 - 83/6094 K.)
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, 16/11/1970 günlü ve 7/1584 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tüzüğe ekli cetvelde gösterilen evraktan, bu cetvelin 4 üncü bendiyle 6 ncı bendinin a ve c fıkralarında yazılı olanlar, kesin hesap kanunu çıkmış olmak koşuluyla eski hükümlere göre 5 yıllık saklama süresine tabi olup anılan süreyi doldurmuş bulunanlar, kesin hesap kanununun çıkmış olması koşulu aranmaksızın yokedilir.
Yürürlük:
Madde 5 -
21 Şubat 1967 tarihli ve
   832 sayılı Sayıştay Kanununun 102
   nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  
Yürütme:
Madde 6 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Saklama Sürelerini Gösterir Cetvel
1 – Sözleşmeler ve onlarla ilgili defterler:

1893
Evrakın cinsi

Saklama süreleri

(1) 3,4,5,6,7,8,9 Numaralı bentler 21.2.1983 tarih ve 83/6094 sayılı Kararname ile değiştirilmiştir.
1894
Evrakın cinsi

Saklama süreleri

Not: 7,8,9 uncu bentler 21.2.1983 tarih ve 83/6094 sayılı Kararname ile değiştirilmiştir.
1895-1913
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

  16/11/1970 TARİH VE 7/1564 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

  Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü
  Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

  Tarihi Numarası Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler Yürürlüğe Giriş Tarihi
  21/2/1983 83/6094 - 21/3/1983

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul