(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3081
ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Deyimler, Kuruluş
Kapsam
Madde 1 -
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevleri, Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişlerin atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, Teftiş Kuruluyla müfettişlerin çalışma esas ve usulleri bu Tüzükte gösterilmiştir.
Deyimler
Madde 2 - Bilgi Butonu
Bu Tüzükte geçen;

Bakanlık, Adelet Bakanlığını,

Bakan, Adalet Bakanını,

Teftiş Kurulu, Kurul, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunu,

Kurul Başkanı, Başkan, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

Müfettiş, Adalet Bakanlığı Başmüfettiş ve müfettişini,

Mahkeme, adli ve idari yargı mahkemelerini,

Hakim ve savcı, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında bulunanları,

Adalet komisyonu, adli yargı, idari yargı ve Devlet güvenlik mahkemeleri adalet komisyonlarını,

İfade eder.
Kuruluş
Madde 3 -
Teftiş Kurulu, bir Başkanla derece ve ünvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten teşekkül eder.

Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Kurul Başkanlığına bağlı bir büro tarafından yürütülür.
Bağlılık
Madde 4 -
Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar.

Müfettişlere, Bakan ve Kurul Başkanı dışında, hiçbir yerden emir verilemez.
3082
Çalışma merkezleri
Madde 5 -
Kurulun merkezi Ankara'dır.

Ancak, gerektiğinde, Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Bunlar, aynı yolla kaldırılabilir, yerleri değiştirilebilir. Çalışma merkezlerinde, Kurul Başkanlığınca verilen emirlerin yerine getirilmesinden, büro hizmetlerinin yürütülmesinden, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesinden ve müfettişler arasında uyumlu bir çalışma düzeninin sağlanmasından bu merkezlerdeki kıdemli müfettiş sorumludur.

Müfettişlerin çalışacakları merkezler, Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla belirlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 6 - Bilgi Butonu
Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

A) Hakim ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (hakimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek, birinci sınıf hakim ve savcılar dışındaki hakim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, tutum ve davranışlarının sıfat ve görev gereklerine uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmak,

B) Soruşturma izni verilen veya müfettişlerce incelenmesi Bakan tarafından istenilen işlerde, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma sırasında öğrenilen soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda, kanunların verdiği yetkiye dayanarak soruşturma yapmak,

C) Cumhuriyet savcılıklarıyla mahkemelerin ve adalet komisyonlarının kalem işlerini, icra ve iflas dairelerini, noterlik dairelerini, geçici yetkili noter yardımcılarını, ceza ve tevkifevleriyle ıslah kurumlarını ve işyurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun uyarınca kurulmuş bulunan kurumları, ticaret sicili memurluklarını, icra tetkik mercii kalemlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası emanet, tereke, izale-i şuyu satış, ayniyat ve levazım memurluklarını, PTT ve daire mutemetliklerini, Türkiye Noterler Birliğini ve noter odalarını, Türkiye Barolar Birliğini ve baroları, Bakanca gerek görülmesi halinde Bakanlık merkez kuruluşu içerisindeki birimlerle, Bakanlığa bağlı diğer birimleri ve kanun, tüzük ve yönetmeliklerle adalet müfettişleri tarafından teftişi ve denetlenmesi öngörülen diğer yerleri teftiş etmek ve denetlemek, işlemlerini incelemek, görevlileri hakkında soruşturma yapmak,

D) Adli Tıp Kurumunu, buna bağlı kuruluşları, adli tabiblikleri teftiş etmek, denetlemek, işlemlerini incelemek ve görevlileri hakkında soruşturma yapmak,

E) Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Bakanlığa teferruatlı ve müşahhas tekliflerde bulunmak,

F) Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimlerinin, diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek, gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,

G) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
3083
Başkanın görev ve yetkileri
Madde 7 -
Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

A) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

B) Müfettişliğe atanacaklar hakkında yazılı görüş bildirmek,

C) Yıllık teftiş programlarını hazırlamak, Bakanın onayına sunmak, uygulanmalarını sağlamak,

D) Bakanın teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı takip etmek,

E) Gerektiğinde, bizzat, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

F) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin genel gidişi, usullerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında Bakanlığa tekliflerde bulunmak,

G) Müfettişlerin raporlarını incelemek, uygun bulunanları doğruca, 38 inci madde gereğince işlem görmesi gerekenleri bu işlemlerden sonra, ilgili yerlere göndermek ve bunlar üzerine yapılacak işlemleri takip etmek,

H) Kurul çalışmalarının sonuçlarına göre Kurulun teftiş ve denetimine bağlı yerlerdeki hizmetlerin genel gidişi, mevzuat yetersizlikleri, uygulamadaki aksaklıklar, bunların giderilmesi için alınması gerekli kanuni ve idari tedbirler konusunda teferruatlı ve müşahhas görüş ve tekliflerini yıllık raporlar halinde Bakana sunmak,

İ) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.
Başkana vekillik
Madde 8 -
Başkanın herhangi bir sebeple görevden ayrılması veya başkanlığın boşalması hallerinde, Başkan vekilliği görevi, Bakan tarafından, kıdemli başmüfettişlerden birine verilir.
Başkana yardım
Madde 9 -
Başkana yardımcı olmak üzere, yeter sayıda müfettiş, Bakan onayıyla, merkezde görevlendirilebilir.
Müfettişlerin görev ve yetkileri
Madde 10 - Bilgi Butonu
Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

A) Hakim ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (hakimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını, Cumhuriyet savcılıklarıyla yargı yetkisinin kullanılmasına dair görevler hariç olmak üzere mahkemeleri, icra tetkik mercii kalemlerini, adalet komisyonlarına ve kalem işlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası emanet, izale-i şuyu satış, ayniyat ve levazım memurluklarını, tereke işlerini, PTT ve daire mutemetliklerini, icra ve iflas dairelerini, ceza ve tevkifevleriyle ıslah kurumlarını ve işyurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca kurulmuş bulunan kurumları, Bakanca gerek görülmesi halinde Bakanlık merkez kuruluşu içerisindeki birimlerle Bakanlığa bağlı diğer birimleri,Adli Tıp Kurumuyla buna bağlı kuruluşları ve adli tabiplikleri, ticaret sicili memurluklarını, noterlik dairelerini, geçici ve yetkili noter yardımcılıklarını, Türkiye Noterler Birliğini ve noter odalarını, Türkiye Barolar Birliğini ve baroları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde adalet müfettişlerince denetimi öngörülen diğer yerleri teftiş etmek ve denetlemek, buralarda çalışan hakim ve savcılarla Kurulun teftiş ve denetimine bağlı diğer görevliler hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,
3084
B) Hakimler, Cumhuriyet savcıları, icra memurları ve yardımcıları, cezaevi müdürleri, noterlerle atanmaları Bakanlğına ait diğer görevliler hakkında edindikleri bilgi ve kanaata göre hal kağıdı, hakim adayları hakkında fiş, özlük işleri adalet komisyonlarınca yürütülen memurlar hakkında gizli rapor, Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli askeri hakim ve savcılar hakkında mesleki sicil belgesi düzenlemek,

C) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle öngörülen veya Bakan ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müfettişlerin yapamayacakları işler
Madde 11 -
Müfettişler,

A) Yargı yetkisine ve yargısal takdire giren konulara karışamazlar, tavsiye ve telkinde bulunamazlar;

B) Hangi döneme ait işlemleri teftiş ettiklerini göstermek üzere tarih ve imza koymak suretiyle yapacakları açıklamalar dışında, evrak ve defterler üzerinde düzeltme yapamazlar, bunlara yazı yazamazlar;

C) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri başkalarına söyleyemezler;

D) Görevleri sebebiyle öğrendikleri gizli hususları, yaptıkları soruşturmalarla ilgili konuları açıklayamazlar;

E) Gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar;

F) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere misafir olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

Beşeri ve sosyal münasebetlerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.
Görevden uzaklaştırma yetkisi
Madde 12 -
Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği görevlileri;

A) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınmaları, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,

B) 15/5/1930 günlü ve 1609 sayılı Kanun kapsamına giren eylem ve işlemler yapmış olmaları,

C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifler yapmış bulunmaları,

D) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başka önemli yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması şartıyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması,

Hallerinde, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın her safhasında, geçici bir tedbir niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler.
Görevden uzaklaştırmaya dair işlemler
Madde 13 -
Müfettişler, görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlikte, derhal, görevden uzaklaştırılana, amirine, Cumhuriyet savcılığına ve Bakanlığa bildirirler.

Soruşturma sonunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması, müfettişlerce, ilgili mercilere ve Bakanlığa derhal bildirilir.
Birden çok müfettişin birlikte çalışması
Madde 14 -
Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın niteliğine göre, bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir.
3085
Bu durumda, çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler; işlerin sağlıklı olarak yürütülmesini ve süresi içinde bitirilmesini sağlayacak tedbirleri alır.
İşlerin devri
Madde 15 -
Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden, bizzat, yapıp bitirmek zorundadırlar. İşlerin devredilmesi Bakan veya Başkanın iznine bağlıdır.
Müfettişe yardım mükellefiyeti
Madde 16 -
Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı suretlerini, bir yolsuzluğun delilini meydana getirenlerin asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım talebinde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla mükelleftirler.

Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere, alındığı yere verilir.

Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaya başlanan yerlerdeki görevlilere verilmiş yıllık izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zaruri sebepler dışında, müfettişin talebi üzerine, teftiş ve soruşturma sonuna kadar ertelenebilir.

İznini kullanmaya başlamış olan görevli, kesin zaruret bulunmadıkça, geri çağrılamaz.
Teftiş dosyası
Madde 17 -
Kurulun teftişine tabi her daire ve kuruluşta bir teftiş dosyası tutulur, Bunların tutulmasına ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama, Yetiştirme ve Diğer Özlük İşleri
Başkanlığa atama
Madde 18 -
Kurul Başkanlığına, birinci sınıf adli yargı hakim ve savcıları, Yargıtay üyeliğine seçilme hakkına sahip bağımsız daire başkanları, Genel müdür yardımcıları, genel müdürlük daire başkanları, müfettişler, Bakanlık tetkik hakimleri, muvafakatları alınmak şartıyla da birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay üyeliğine seçilme niteliklerini taşıyan hakim ve savcılar arasından müşterek kararnameyle atama yapılır.
Müfettişliğe atama
Madde 19 -
Adalet müfettişliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısıyla adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak müşterek kararnameyle atama yapılır.

Atamalarda Başkanın yazılı görüşü alınır.
Yetişme ve deneme dönemi
Madde 20 -
Müfettişliğe atananlar, bir yıl süreyle yetişme ve deneme dönemi geçirirler. Başkan, gerek gördüğünde, bu süreyi, en çok altı ay uzatabilir. Bunlara yetişme ve deneme dönemi içinde, Başkanın uygun göreceği bir veya bir kaç kıdemli müfettiş yanında teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma işleri yaptırılır.

Kıdemli müfettişler, yanlarında çalışan müfettişlerin yetişmeleri ve göreve uyum sağlamaları için gerekli ilgi ve gayreti gösterirler ve haklarındaki görüşlerini yazılı olarak Kurul Başkanlığına bildirirler. Bunlar, Başkanlıkta, müfettişlerin özel dosyasında saklanır.

Başkan, yetişme ve deneme dönemi içerisinde başarılı olamayanların başka bir göreve atanmalarını isteyebilir.
3086
Başmüfettişliğe atama
Madde 21 -
Kuruldaki hizmet süresi beş yılı aşmış, meslekte birinci sınıfa ayrılmış yönetim yetenekleri yönünden üstün, iş münasebetlerinde ve işbirliğindeki tutum ve davranışlarında yapıcı ve uyumlu görülen adalet müfettişleri, kıdem sırasına göre, Başkanın teklifiyle, başmüfettişliğe atanabilirler.
Sicil
Madde 22 -
Meslekte birinci sınıfa ayrılmış olanlar dışındaki müfettişlerin sicilleri Başkan tarafından verilir.
Hizmet içi eğitim
Madde 23 -
Müfettişlerin, mesleki bilgi ve beceri seviyelerinin yüksetilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi için hizmet içi eğitim programları düzenlenir.
Yabancı ülkelere gönderilme
Madde 24 -
Müfettişler bilgi ve görgülerini arttırmak veya meslekleriyle ilgili araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için, kıdemleri gözönünde bulundurularak, iki yılı aşmamak üzere, yabancı ülkelere gönderilebilirler.
Kıdem
Madde 25 -
Kıdem, müfettişler arasında atanma tarihine, atanma tarihi aynı olanlar arasında hakimlik ve savcılık kıdemine, başmüfettişlerde müfettişlik kıdemine göre belirlenir.

Kıdem tablosu, her yıl, ocak ayı içerisinde, değişiklikler, takip eden ayda müfettişlere duyurulur.
Aylık, yolluk ve diğer hakedişlerin alınması
Madde 26 -
Müfettişler, aylık, yolluk ve diğer hakedişlerini kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle mal sandıklarından alırlar.

Çekilen paranın hak edilecek tutarı aşmaması asıldır.

Hesap çizelgeleri, yolluk bildirimleri ve çek nüshaları, her ayın ilk haftası içerisinde, Kurul Başkanlığına gönderilir.
İzinler
Madde 27 -
Yıllık izinler, Başkanın uygun göreceği ve imkan varsa, müfettişin istediği tarihte kullanılır.

İznin, Yurt dışında geçirilmesi Bakanlığın iznine bağlıdır.

Tek başına çalışan müfettişler ve grup başkanları, Kurul Başkanlığına, grup halinde çalışanlar, grup başkanına bilgi vererek, Milli bayram ve genel tatillerle hafta tatillerini, istedikleri yerlerde geçirebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş, Denetleme, İnceleme, Araştırma,
Soruşturma İşlemleri ve Raporlar
Teftiş programı
Madde 28 - Bilgi Butonu
Yıllık teftiş programı, kuruluş ve birimlerin, iki yılda bir denetlenmesi ilkesine göre düzenlenir ve her yıl, ocak ayında, Bakanın onayına sunulur.

Gerekli hallerde bu süre değiştirilebilir.

Bakanlık merkez kuruluşundaki birimlerin denetiminde süre kaydı aranmaz.
Teftişe ilişkin ilk işlemler
Madde 29 - Bilgi Butonu
Müfettişler, veznesi, kasası, değerli kağıtları ve ambarı bulunan birimlerde katsayı, değerli kağıtları ve ambarı sayarak işe başlarlar.
3087
Sayımlar bir günde bitirilemezse, kasa ve ambar, müfettişlerce mühürlenir; işe ertesi gün devam olunur.

Sayım sonucu bir tutanakla tesbit edilir.

Söz konusu işlemler, zaruri haller dışında, ilgili memurun huzurunda yapılır.
Hesapların incelenmesi
Madde 30 -
Para, pul, değerli kağıt, ambar ve emanet eşya hesaplarının incelenmesi, denetleme dönemine devreden ve bu dönemde gelen, ödenen ve teslim edilenlere ait olarak defter, makbuz, dosya ve diğer kayıtların, ilgili daire ve kuruluşlara bu konularda sorulanlara alınan cevapların birbirleriyle karşılaştırılması yoluyla yapılır.

Açık ve ilgilisi hakkında işlem yapılmasını gerektirecek aksaklık veya yolsuzluk görülmesi halinde, Kurul Başkanlığına, denetleme dönemi öncesi hesaplarının yeniden inceleme konusu yapılması yolunda teklifte bulunulur ve alınacak emre göre hareket olunur.
İşlemlerin incelenmesi
Madde 31 -
Denetlemede, işlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygunluğunu, varsa aksaklık ve yolsuzlukları tesbit etmek, görevlilerin bilgi, çalışma ve başarı durumları hakkında görüş sahibi olabilmek için defter, dosya ve kayıtların tamamı, iş hacmiyle orantılı olarak da kafi sayıda iş evrakı ve dava dosyası incelenir.

Bir bölümü incelenen iş evrakı ve dava dosyalarında ilgililer hakkında işlem yapılmasını gerektiren aksaklık ya da yolsuzluk görülürse, evrak ve dosyaların tamamı işlem yapılmasını gerektiren konu yönünden yeniden incelemeye alınır.
Denetleme raporlarında yer alacak hususlar
Madde 32 -
Denetleme raporlarında, denetlenen birimin yerleşme durumuna ve bulunduğu yerin genel durumuna, kadro ve teşkilatına, hesap ve işlemlerine, demirbaş eşyanınve ödeneklerin yeterli olup olmadığına, yerinde kullanılıp kullanılmadığına dair bilgilere, varsa aksaklıklara ve bunların giderilmesi için gereken tedbirlere, iş ve hizmetlerin yürütülmesine ait görüşlere yer verilir.

Raporlar denetlemenin yapıldığı yerde düzenlenir.

İkişer nüsha düzenlenecek hal kağıdı, aday fişi ve mesleki sicil belgesi rapora eklenir. Özlük İşleri adalet komisyonlarınca yürütülen memurlar için düzenlenecek gizli raporlar, ilgili adalet komisyonu Başkanlığına verilir.
Hakim ve savcılar hakkında inceleme, araştırma ve soruşturmada izin
Madde 33 -
Hakim ve savcıların görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçları, sıfat ve görev gereklerine uymayan tutum ve davranışları sebebiyle haklarında inceleme, araştırma ve soruşturma yapılması Bakanın iznine bağlıdır.

Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma veya soruşturma sırasında öğrenilen ve gecikmesinde mahzur bulunan konuların soruşturulması için önceden izin alınması gerekmez, ancak durum Bakana bildirilmek üzere hemen Kurul Başkanlığına duyurulur.
Hakim ve savcılar dışında kalan görevliler hakkında inceleme ve soruşturma
Madde 34 -
Hakim ve savcılar dışında kalan görevlilerin Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine tabi suçları için yetkili merciden alınacak izin üzerine sözü edilen Kanun hükümlerine göre soruşturma yapılır ve düzenlenecek fezleke veya rapor ilgili mercie gönderilir. Hakimler ve Savcılar Kanununun 116 ncı maddesinde sözü edilen görevliler hakkında soruşturma yapılması izne bağlı değildir. Soruşturma sonunda ilgilinin suç işlediği kanaatına varılırsa, işin mahiyetine göre soruşturma sonucu bir rapora bağlanarak veya teferruatlı bir yazıyla Cumhuriyet savcılığına bildirilir. Rapor veya yazının bir sureti ekleriyle birlikte Kurul Başkanlığına gönderilir.
3088
Soruşturma sonucunda disiplin cezası verilmesi gerektiği kanaatına varılırsa, disiplin işleri Bakanlıkça yürütülenler hakkındaki rapor Bakanlığa, adalet komisyonlarınca yürütülenler hakkındaki rapor, bu komisyonlara gönderilir.
Delillerin toplanması
Madde 35 -
Müfettişler, gerek gördükleri kimseleri yeminle dinlemeye, istinabe yoluna başvurmaya, zaruri hallerde arama yapmaya ve her türlü delili toplamaya yetkilidirler.
İnceleme ve soruşturma raporlarında yer alacak hususlar
Madde 36 -
İnceleme ve soruşturma raporlarında, inceleme ve soruşturmaya hangi sebeple başlandığı, varsa, muhbir ve şikayetçinin adı ve soyadı, hakkında inceleme veya soruşturma yapılanın kimliği ve görevi, inceleme ve soruşturmanın konusu ve ne yolda geliştiği, toplanan deliller ve savunmanın özeti yazılır. 

Deliller her madde için ayrı ayrı tartışıldıktan sonra, görüş belirtilir.

Zaruri haller dışında raporlar inceleme ve soruşturmanın yapıldığı yerde düzenlenir.
İşlerin zamanında bitirilmesi
Madde 37 -
Müfettişler, kendilerine verilen teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaları ve bunlara ait raporları en kısa zamanda tamamlamak zorundadırlar.
Raporların değerlendirilmesi
Madde 38 -
Raporlar, Başkanca görevlendirilecek bir müfettiş tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlatılması gerektiği kanaatına varılan hususlar varsa bunların giderilmesi, Başkanca raporu düzenlemiş olan müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, başka bir müfettişe yeniden inceleme yaptırılır; bu inceleme sonunda, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.
Raporlar ve hal kağıtları hakkında yapılacak işlemler
Madde 39 -
Teftiş ve denetleme raporlarının asılları ve dosyaları, araştırma, inceleme ve soruşturma raporlarının suretleri, Teftiş Kurulu arşivinde saklanır. İnceleme, araştırma ve soruşturma raporları ve dosyaları Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, ceza ve infaz kurumlarıyla işyurtlarına ait teftiş ve denetleme raporlarının bir sureti Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, teftiş ve denetleme raporlarına ekli hal kağıtları ve aday fişleri ilgili genel müdürlüklere, Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli bulunan askeri hakim ve savcılar için düzenlenen mesleki sicil belgeleri Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.
Görüşve tekliflerin intikali
Madde 40 -
Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmalar sonunda, müfettişlerin, uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesine, idari tedbir alınmasına, kuruluşun ihtiyaçlarının karşılanmasına, kadronun azaltılmasına veya artırılmasına dair olan ve Kurul Başkanlığınca da uygun bulunan görüş ve teklifleri, ilgili genel müdürlük veya daire başkanlıklarına intikal ettirilir.
Tavsiyeler
Madde 41 -
Müfettişlerin, teftiş ve denetlemelerde tesbit edilmiş olan aksaklıklara ve bunların düzeltilmesine ait olan ve Kurul Başkanlığınca da uygun bulunan görüşleri, tavsiyeler listesi adı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere mahalline gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği yetkililerce takip edilir. Bir sonraki teftiş ve denetlemede tavsiyelere uyulup uyulmadığına bakılır. Uyulmamışsa ve bu, haklı sebeplere dayanıyorsa, durum raporda belirtilir; aksi halde sorumlular hakkında soruşturmaya geçilir.

Yargı yetkisinin kullanılmasına dair hususlar tavsiye konusu edilemez.
3089
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kimlik belgesi
Madde 42 -
Müfettişlere, Bakanca imzalanmış, fotoğraflı kimlik belgesi verilir.

Belge, gerektiğinde veya istendiğinde gösterilir.
Şifre anahtarı ve mühür
Madde 43 -
Müfettişlere, numaralı bir resmi mühürle şifre anahtarı verilir.

Müfettişler, bunları başkasının eline geçmeyecek biçimde saklarlar.
Yazışmalar
Madde 44 -
Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda, resmi ve özel kuruluş ve kişilerle doğrudan yazışma yaparlar.

Bakanlık kuruluş ve birimleri ve yüksek yargı organlarıyla yazışmalar, Kurul Başkanlığı aracılığıyla yapılır.
Araç ve gereçler
Madde 45 -
Müfettişlere, imkanlar ölçüsünde, yazı ve hesap makinası, çanta ve benzeri araç ve gereçler Bakanlıkça sağlanır. Bunlardan kullanma süresi dolmamış olanlar, ayrılırken geri verilir.
Yönetmelik
Madde 46 - Bilgi Butonu
Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlük
Madde 47 -
29/4/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 48 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (4)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul