En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (6 ncı maddesi 01/01/2007 tarihini geçmemek üzere Kurul kararı ile belirlenecek tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde pazarlanacak akaryakıta ulusal marker eklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Yönetmelik; yurt içinde pazarlanacak akaryakıta eklenecek ulusal markerin Kurum adına temini ve teslimi ile akaryakıta ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahibi tüzel kişilerin uymaları gereken usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik,5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Yönt. (RG: 19.07.2013), Yönt. (RG: 29.12.2012), Yönt. (RG: 28.05.2008), Yönt. (RG: 05.05.2007) (Değişik:RG-05/05/2007-26513)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri ile biodizeli,

b) İlgili lisans sahibi tüzel kişi: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta ulusal marker eklemekle yükümlü rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişileri,

c) (Değişik:RG-19/7/2013-28712) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,

ç) Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,

d) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

e) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

f) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

g) (Değişik:RG-19/7/2013-28712) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,

h) (Ek:RG-28/5/2008-26889) (Değişik:RG-19/7/2013-28712) Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş ve Kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,

ı) (Ek:RG-19/7/2013-28712) Gözetim yetki belgesi: Kurum tarafından bağımsız gözetim firmalarına verilen belgeyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Markere İlişkin Hükümler
Ulusal Markerin Temini ve Teslimi
Madde 4 -
(1) Kurum ulusal markerin ve ulusal marker kontrol cihazlarının Kurum adına temini ve akaryakıta eklenmek üzere ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimiyle ilgili ulusal marker uygulama faaliyetlerini kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ayrı ayrı veya bir bütün olarak yaptırabilir.

(2) Ulusal marker uygulama faaliyetleri ile ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimine ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.
Ulusal Marker Bedeli ve Teminat Mektubu
Madde 4/A - Yönt. (RG: 28.12.2018), Yönt. (RG: 12.06.2015)(Değişik:RG-28/12/2018-30639)
(1) Ulusal marker bedeli, çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal marker miktarı ile işaretlenebilecek akaryakıt miktarından doğan her türlü vergiye karşılık gelen bedeldir. Ulusal marker bedeli hesaplanırken, lisans sahibinin Kuruma bildirdiği ilgili yıla ait Pazarlama Projeksiyonunda ulusal marker eklenmesi öngörülen akaryakıt türleri içerisinden Kurum internet sitesinde yayımlanan, en yüksek işlem hacmine sahip sekiz dağıtıcı şirketin bildirdiği, ortalama bayi fiyatları arasından en yüksek vergiye sahip olan akaryakıt esas alınır. Söz konusu ortalama fiyat her ayın ilk gününde güncellenir ve bir ay boyunca bu fiyat üzerinden ulusal marker teminat tutarları hesaplanır. Teslim edilen ulusal markerin çalınması, kaybolması, ziyan olması halinde, ulusal marker bedeli hesaplanırken olayın gerçekleştiği veya tespit edildiği ay içerisinde geçerli olan ortalama bayi fiyatı esas alınır. Ulusal marker bedelinin yukarıdaki yöntemle hesaplanamadığı durumlarda ulusal marker bedeli hesaplanırken, en yüksek işlem hacmine sahip sekiz dağıtıcı şirketin bildirdiği, ortalama bayi fiyatları arasından en yüksek vergiye sahip olan akaryakıt esas alınır.

(2) Ulusal marker talebinde bulunacak olan ilgili lisans sahibi, Kurum tarafından belirlenen tutarda Ek-1’e uygun olarak düzenlenecek teminat mektubunu Kuruma ibraz eder. Teminat mektubunu Kuruma ibraz etmeyen ilgili lisans sahibinin ulusal marker talepleri karşılanmaz. Kuruma ibraz edilecek teminat mektubu tutarı belirlenirken ilgili lisans sahibinin elinde bulunan ulusal marker stoku ve talep edilen ulusal marker miktarı dikkate alınır. Teminat mektubu tutarının ilgili lisans sahibinin stokunda bulunan ve talep edilen ulusal markerin bedelini karşılaması esastır. Teminat tutarı bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ulusal marker bedeli ile aynı şekilde hesaplanır ve 50.000.000 (elli milyon) Türk Lirası’nı aşamaz.

(3) Teslim alınan ulusal markerin kullanıldığının veya iade edildiğinin belgelendirilmesi halinde ilgili lisans sahibinin talebiyle teminat mektubu iade edilir.
Ulusal Markerin Ekleneceği Akaryakıt Türleri
Madde 5 - Yönt. (RG: 29.12.2012), Yönt. (RG: 05.05.2007) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)
(1) Ulusal markerin ekleneceği akaryakıt türleri; benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, motorin türleri ve biodizeldir. Kurumdan izin alınması ve sonrasında belgelendirilmesi kaydıyla Ar-Ge ve test amaçlı olarak yurt dışından temin edilen ve ulusal marker uygulaması kapsamında bulunan referans test yakıtlarına ulusal marker eklenmez.
Ulusal Markerin Eklenmesi
Madde 6 - Yönt. (RG: 12.06.2015), Yönt. (RG: 19.07.2013), Yönt. (RG: 29.12.2012), Yönt. (RG: 28.05.2008), Yönt. (RG: 13.02.2008), Yönt. (RG: 30.11.2007), Yönt. (RG: 05.05.2007)
(1) (Değişik:RG-19/7/2013-28712) Ulusal marker, yurt içinde pazarlanacak akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kurumca belirlenecek şart ve özellikte ve bağımsız gözetim firması nezaretinde eklenir. (Ek cümleler:RG-12/6/2015-29384) Gümrük girişinde ulusal marker ekleme işlemi, ancak ithalat işlemlerini tamamlayan ilgili lisans sahibi tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak ithalatın gerçekleşmesine rağmen, lisansın iptal edilmesi veya sona ermesi nedeniyle ulusal markerin eklenemediği durumlarda ulusal marker başvurusu yapılması halinde konu Kurul tarafından değerlendirilir.

(2) (Değişik:RG-12/6/2015-29384) Mücbir sebep sayılan haller ile bağımsız gözetim firmasınca düzenlenecek tutanak ile tespit edilmiş olması ve ilgili lisans sahibi tarafından gerekli dikkatin gösterilmiş ve önlemlerin alınmış olması kaydıyla, tesislerinde kurulu enjeksiyon donanımlarında ulusal marker ekleme işlemi esnasında meydana gelen teknik arızalar sonucu oluşan ve geri kazanımı mümkün olmayan ulusal marker kayıpları hariç olmak üzere, teslim edilen ulusal markerin çalınması, kaybolması ve/veya ziyan olması halinde; ilgili lisans sahibi çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal marker bedelini Kurum hesabına yatırır. Ulusal marker bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına dair belge Kuruma ibraz edilmeden ilgili lisans sahibine yeniden ulusal marker verilmez.

(3) (Ek:RG-12/6/2015-29384)(1) İlgili lisans sahibi çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal marker bedelini, Kurum tarafından yapılacak bildirimi takip eden 7 iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırır. Ulusal marker bedelini 7 iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırmayan veya yatırdığına dair belgeyi Kuruma ibraz etmeyen ilgili lisans sahibinin teminat mektubunun ulusal marker bedeli kadarı nakde çevrilir. İlgili lisans sahibinin birden fazla teminat mektubunun Kurum nezdinde bulunması halinde ulusal marker bedelini karşılamaya yeten en eski tarihli teminat mektubu nakde çevrilir. Nakde çevrilen teminat mektubu tutarının, ulusal marker bedelini karşılamaması halinde, ilgili lisans sahibi tarafından ulusal marker bedelinin geri kalan kısmının Kurum hesabına yatırılması için 3 iş günü süre verilir. Bedelin ilgili lisans sahibi tarafından ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(4) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler Kurumu bilgilendirmek, ilgili ve diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla akaryakıta kendi markerlerini ekleyebilir. Ancak, bu tür markerin ulusal marker ile etkileşime girmeyecek özellikte olması zorunludur.
Yükümlülükler
Madde 7 - Yönt. (RG: 17.02.2018), Yönt. (RG: 19.07.2013), Yönt. (RG: 29.12.2012), Yönt. (RG: 05.05.2007), Yönt. (RG: 10.10.2006), Yönt. (RG: 26.07.2006)
(1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler;

a) Teslim edilen ulusal markerin çalınma veya kaybolmasına ve/veya ziyan olmasına karşı gerekli tedbirleri almak,

b) Tesislerinde kurulacak enjeksiyon donanımlarının; Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olacak şekilde belirlenen yer ve koşullarda, doğru, hassas ve izlenebilir ölçüm sonucu alınabilecek şekilde ekleme (enjeksiyon) yapılabilecek teknik özelliklere sahip, otomatik dozaj kontrollü enjeksiyon donanımlarını temin ve tesis etmek ve işletme emniyetini sağlamak,

c) (Değişik:RG-19/7/2013-28712) Ulusal markerin eklenmesi sırasında can ve mal güvenliği ile çevre ve insan sağlığı açısından gerekli tedbirleri almak,

ç) Enjeksiyon cihazlarını ve ulusal marker ekleme noktalarını lisanslarına derc ettirmek,

d) Enjeksiyon donanımlarına karşı yapılacak müdahalelere karşı her türlü güvenlik önlemlerini almak,

e) Enjeksiyon donanımlarının ayar ve kalibrasyon işlemlerini süresi ve izlenebilirlik zinciri içerisinde yaptırmak,

ile yükümlüdür.

(2) (Değişik:RG-29/12/2012-28512) Tesislerinde ulusal marker ekleme işlemi yapılacak depolama lisansı sahipleri ve (Değişik ibare:RG-17/2/2018-30335) akaryakıt üretimi yapan işleme lisansı sahipleri, birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirlenenleri yapmakla yükümlüdür.

(3) (Ek:RG-05/05/2007-26513) (Mülga:RG-29/12/2012-28512)
Ulusal Marker Kontrolü
Madde 8 - Yönt. (RG: 29.12.2012) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)
(1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ulusal marker eklenmiş akaryakıt veya ulusal marker eklenmiş benzin türlerine harmanlanacak etanol içerisinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker olup olmadığının kontrolü, Kurum personeli veya Kurum adına yetkilendirilen kişilerce yapılabilir.
Bağımsız gözetim firmaları
Madde 8/A - Yönt. (RG: 19.07.2013) (Ek:RG-19/7/2013-28712)
(1) Bağımsız gözetim firmalarının yükümlülükleri, bu firmalara gözetim yetki belgesi verilmesi ve iptal edilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Bazı ürünler için uygulamanın ertelenmesi
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 29.12.2012), Yönt. (RG: 17.05.2011), Yönt. (RG: 17.12.2010), Yönt. (RG: 22.06.2008), Yönt. (RG: 05.05.2007) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)
(1) Bu Yönetmelik hükümleri; nafta ve gazyağı için 1/7/2013 tarihine kadar uygulanmaz.
31/12/2008 tarihine kadar bağımsız gözetim firması sayılacaklar
Geçici Madde 2 - Yönt. (RG: 29.12.2012), Yönt. (RG: 28.05.2008) (Ek:RG-28/5/2008-26889) (Mülga:RG-29/12/2012-28512)
 
Yürürlükten Kaldırma
Madde 9 -
(1) 17/11/2004 tarihli ve 25643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 10 -
(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 1/1/2007 tarihini geçmemek üzere Kurul kararı ile belirlenecek tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
(1) Bu değişiklik ile 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler
   

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  12/4/2006

  26137

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  26/7/2006

  26240

  2.       

  10/10/2006

  26315

  3.       

  5/5/2007

  26513

  4.       

  30/11/2007

  26716

  5.       

  13/2/2008

  26786

  6.       

  28/5/2008

  26889

  7.       

  22/6/2008

  26914

  8.       

  17/12/2010

  27788

  9.       

  17/5/2011

  27937

  10.    

  29/12/2012

  28512

  11.

  19/7/2013

  28712

  12.

  12/6/2015

  29384

  13.

  17/2/2018

  30335

  14.

  28.12.2018

  30639

       

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1-ÖRNEK TEMİNAT MEKTUBU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 12/06/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (14)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul