• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Yönetmelik 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.11.2019) (Değişik:RG-22/11/2019-30956)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında; yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uygulama yöntemleri ve ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.11.2019) (Değişik:RG-22/11/2019-30956)
(1) Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli erbaş, er, askerî öğrenci ve kazana dâhil olan diğer personel için yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uygulama yöntemleri, sarf usulleri ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.11.2019)(Değişik:RG-22/11/2019-30956)
(1) Bu Yönetmelik, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.11.2019)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Giyecek ve eşya temizlik maddesi: Erbaş, er ve askerî öğrencilerin kullandığı askerî giyim-kuşam malzemeleri, nevresim takımı, yatak örtüsü, battaniye, yatak koruyucu, havlu, perde ve benzeri eşyaların temizliğinde kullanılan temizlik maddelerini,

b) Kirletici işlerde çalışan erbaş ve erlere verilecek temizlik maddesi: Ağır kir, yağ, pas, toz ve benzeri ortamlarda çalışan erbaş ve erlere kişisel temizliğinde kullanması amacıyla bedel ölçüt tablosunda belirtilen temizlik maddeleri gramajları üzerinden %50 oranında daha fazla verilmesi gereken temizlik maddelerini,

c) Kişisel temizlik maddesi: Erbaş, er ve askerî öğrenciler tarafından kullanılacak banyo malzemeleri ile tıraş, diş bakımı ve diğer temizlik maddelerini,

ç) Temizlik maddeleri bedeli ölçüt tablosu: Yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken günlük temizlik maddelerinin cinslerini, miktarlarını, gruplarını ve dağıtım, değişim ile bütçelemeye esas oluşturacak olan temizlik maddelerini gösteren çizelgeyi,

d) (Değişik:RG-22/11/2019-30956) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,

e) Yemek hazırlama ve sonrasında kullanılan temizlik maddesi: Kazana dahil olan personelin besleme hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan mutfak, yemekhane, bulaşıkhane, soğuk hava deposu, fırın gibi yerler ile bu yerlerde bulundurulan her türlü araç, gereç, teçhizat ve makinelerin temizliğinde kullanılan temizlik maddelerini

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Uygulama
Genel esaslar
Madde 5 -
(1) Kişisel temizlik, giyecek, eşya ve yemek hazırlama, pişirme hizmetleri sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği için gereken temizlik maddeleri istihkakları, Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosunda belirtilen miktarlara kadar aynen verilebileceği gibi, toplam parasal tutar aşılmamak ve her grup kendi içerisinde olmak kaydıyla, kullanım amacına uygun diğer temizlik maddeleri ile değiştirilebilir.

(2) Günlük istihkak oranında verilen temizlik maddelerinden çeşitli sebeplerle tüketilemeyenler irada alınır.
Uygulama
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.11.2019), Yönt. (RG: 18.07.2016)
(1) Temizlik maddeleri bütçesinin belirlenmesinde barış kadroları esas alınır. Temizlik maddeleri bedel ölçüt tablosunda yer alan temizlik maddelerinin tahmini fiyatları her yıl Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanan bütçe yapımına dayanak olacak fiyatlandırma kitapçığında gösterilir.

(2) Ağır kir, yağ, pas, toz ve benzeri ortamlarda çalışan veya görevlendirilen erbaş ve erler ile askerî öğrencilerin kişisel temizliğinde kullanması amacıyla, bedel ölçüt tablosunda belirtilen temizlik maddeleri gramajları üzerinden % 50 oranında artırılarak verilir. Bu maksatla Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Temizlik Malzemeleri Dağıtım Çizelgesi düzenlenir.

(3) Erbaş, er ve askerî öğrencilere kişisel temizlik ve çamaşır temizliği için dağıtılacak temizlik maddeleri ile besleme hizmetlerinde kullanılacak temizlik maddelerinin hesabında bir ay otuz gün olarak kabul edilir.

(4) Kişisel temizlik ve çamaşır temizliği için dağıtılacak malzemenin hesabında, saymanlığa bildirilen personel miktarları esas alınır.

(5) (Değişik:RG-18/7/2016-29774) Besleme hizmetleri temizliği için her ayın ilk iş günündeki kazan yoklaması esas alınır. Ancak, kazan yoklamasında artış olması durumunda ilave besleme hizmetleri temizlik malzemeleri verilir.

(6) Hastalık, hava değişimi, izin, istirahat, firar ve benzeri nedenlerle birlikte bulunmayan erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlik maddeleri istihkakı, birlikten ayrı kaldığı süre bir ayı geçmediği takdirde kesilmeksizin aynen verilir. Bir ayı geçen sürelerde ise kişisel temizlik maddeleri istihkakı verilmez. Ancak Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosundaki diğer malzemeler birlik mevcudu üzerinden aylık olarak dağıtılır.

(7) Değişim işleminde, tedarik edilen malzemelerin Katma Değer Vergisi hariç birim fiyatları esas alınacak olup, stokta mevcudu bulunmayan Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosundaki malzemeler için Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanacak olan fiyatlandırma kitapçığındaki birim fiyatlar esas alınır.

(8) Erbaş, er ve askerî öğrencilerin Ek-1 Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosu kişisel temizlik maddeleri bölümünde belirtilen diş macunu ve diş fırçası değişime tabi tutulmaz, aynen verilir.

(9) (Ek:RG-27/6/2010-27624) İstihkak kapsamında aynen dağıtılan kişisel temizlik maddeleri hesabında, askeri öğrencilerin öğrenim süresi ile erbaş ve erlerin askerlik süresi dikkate alınır. Bu kapsamda; öğrenim veya askerlik süresinin, Ek-1 Tabloda belirtilen malzemelerin dağıtım miatlarına bölünmesi ile bulunacak miktarların kesirli olması durumunda üste tamamlanarak dağıtılır.

(10) (Ek:RG-22/11/2019-30956)(2) Harekâta katılan personelden, sınır ötesinde (Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve dalar unsurları hariç olmak üzere) ve yurt içi üs bölgelerinde 30 gün ve daha fazla süreyle görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askeri öğrenci, sivil memur, işçi ve erbaş ve erlere belirlenen esas ve usuller dâhilinde temizlik malzemesi verilir.
Yönetmeliğin uygulanmasından doğan sorumluluk
Madde 6/A - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.11.2019)(Ek:RG-22/11/2019-30956)
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak aksaklıklar zaman kaybetmeden ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.
(1) 22/11/2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı “Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelik” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu değişiklik 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1/3/2008

  26803

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin  Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1.

  27/6/2010

  27624

  2.

  4/4/2012

  28254

  3.

  3/7/2012

  28342 

  4.

  16/4/2014

  29328

  5.

  18/7/2016

  29774

  6.

  22/11/2019

  30956

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 TEMİZLİK MADDELERİ BEDEL ÖLÇÜT TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 18/07/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek- 2 TEMİZLİK MALZEMESİ DAĞITIM ÇİZELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 18/07/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-1 TEMİZLİK MADDELERİ BEDEL ÖLÇÜT TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 16/04/2015 - 18/07/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-1- TEMİZLİK MADDELERİ BEDEL ÖLÇÜT TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/03/2008 - 16/04/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul