En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ER OLARAK ASKERE SEVK EDİLECEK YÜKÜMLÜLERİN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı;
   1111
   sayılı Askerlik Kanununa tabi er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma esas ve usullerini belirlemektir.
  
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik,
   1111
   sayılı Askerlik Kanununa tabi er olarak askere sevk edilecek yükümlüleri kapsar.
  
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 21 Haziran 1927 tarihli
   1111 sayılı Askerlik Kanununun 21
   inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv araştırması: Yükümlüler hakkında silahaltına alınmadan önce güvenlik birimlerince yapılan incelemeyi,

b) Bakaya: Askere sevk için çağrıldıkları halde,
   1111 sayılı Askerlik Kanununun 47
   nci maddesinde belirtilen mazeretler dışındaki nedenlerle sevkin son gününe kadar askerlik şubesine gelmeyenler ile gelip de sevk evrakını alanlardan, kendilerine verilen yol süresi sonunda birliğine katılmayanları, 
 
c) Branş: Sınıfları meydana getiren temel hizmetlerden her birini, 
 
ç) Celp direktifi: Sınıflandırma işlemlerine ilişkin prensip, usul ve esasları belirleyen ve her yıl Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan dokümanı, 
 
d) Celp dönemi: Birbirini takip eden iki celp grubunun başlangıç tarihleri arasındaki süreyi, 
 
e) Eğitim merkezi: Silahaltına alınan yükümlülere kıt’alara sevk edilmeden önce birlik eğitimine temel teşkil edecek ferdi eğitimlerini vermek üzere kurulmuş olan eğitim birliklerini, 
 
f) Er: İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz askeri, 
 
g) Er statüsü: Dört yıllık lisans düzeyindeki bir yüksek öğrenimden daha aşağı seviyede öğrenim gören veya hiçbir öğrenim görmemiş yükümlüleri, 
 
ğ) Kategori: Sınıflandırma işlemleri öncesinde, yükümlülerin, niteliklerine göre ayrıştırıldığı temel gruplardan her birini, 
 
h) Kaynak: Sınıflandırılmaya tâbi tutulacak yükümlüler ve sevk tehirli yükümlülerden silâhaltına alınabileceklerin miktarı ile yoklama kaçağı ve bakaya olarak sevk edilmesi tahmin edilen yükümlü sayılarının toplamını, 
 
ı) Kontenjan: Kategorilere ayrılan yükümlülerin, Genelkurmay Başkanlığınca her yıl celp direktifi ile bildirilen tahsis oranlarına göre kuvvetlere dağıtımını, 
 
i) Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi (MBS): Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına elektronik ortamda otomasyona dayalı bilgi sistem desteği veren “korumalı ağ (intranet)’’ ile vatandaş ve kamu kurumlarına güvenli hizmet desteği veren “e-Devlet’’ yapısından oluşan bilgi sistemini, 
 
j) Sevk tehiri: Askerliğine karar alınan yükümlülerin, yasada yazılı sebeplerden dolayı sevklerinin ileri bir tarihe geri bırakılmasını, 
 
k) Sınıf: Hizmetlerin ifası için oluşturulmuş temel gruplardan her birini, 
 
l) Sınıflandırma: Yükümlülerin; sağlık durumları, öğrenimleri, meslekleri, fiziki yetenekleri ve tespit edilebilecek diğer niteliklerinin, bilgi sistemi ortamında değerlendirilerek, Genelkurmay Başkanlığınca her yıl celp direktifi ile bildirilen tahsis oranlarına göre, şifreli kayıtlar üzerinden Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisi işlemini, 
 
m) Sınıflandırma Kurulu: MSB.lığı personelinden teşkil edilen ve er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma işlemlerini yürütmekten sorumlu olan heyeti, 
 
n) Son yoklama: Askerlik çağına girmiş olan yükümlülerin TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre askerliğe elverişli olup olmadığının ve tahsil, sanat, meslek ve benzeri niteliklerinin tespiti ile askerlik yükümlülüğü bulunmayanların askerlik hizmetinden muaf tutulma işlemini, 
 
o) Veri kütüğü: Sınıflandırma işlemine tabi tutulacak yükümlülerin, askerlik şubelerince sisteme işlenen ve aynı ortamda değerlendirilebilen sınıflandırmaya esas olacak temel bilgilerini, 
 
ö) Yoklama kaçağı: Son yoklama sırasında, askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine gelmemiş ve
   1111 sayılı Askerlik Kanununun 26
   ncı maddesi gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişileri,

p) Yükümlü:
   1111
   sayılı Askerlik Kanununa göre, er olarak askere sevk edilecek olan her erkek Türk vatandaşını

ifade eder.
  
Esaslar
Madde 5 -
(1)
   1111
   sayılı Askerlik Kanununa tabi er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma işlemleri bu yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanacak yönerge ile düzenlenir.
  
Yetki ve sorumluluklar
Madde 6 -
(1) Genelkurmay Başkanlığınca; er olarak askere sevk edilecek kaynağın tahsis oranları ile tahsis esas, usul ve prensipleri her yıl MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(2) MSB Askeralma Dairesi Başkanlığınca;

a) Her yıl aralık ayında, ertesi yıl silahaltına alınacak yükümlü miktarı tahmini kaynak olarak Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.

b) Genelkurmay Başkanlığınca her yıl belirlenen oran ve esaslara göre er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis işlemi yapılır. Bu işlemler Millî Savunma Bakanlığında görevli personel tarafından teşkil edilen Sınıflandırma Kurulu Başkanı ve üyelerinin huzurunda, Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

c) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisi yapılan yükümlü bilgileri sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp döneminin hangi grubunda gideceğinin belirlenmesi maksadıyla, şifreli kayıtlar üzerinden elektronik ortamda kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

ç) Yükümlülerin sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp döneminin hangi grubunda gideceğinin Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenmesini müteakip gelen şifreli kayıtlar açılarak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve askerlik şubelerine elektronik ortamda gönderilir.

(3) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından bu komutanlıklara tahsisi yapılan ve şifreli kayıtlar üzerinden elektronik ortamda gönderilen yükümlülerin sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp döneminin hangi grubunda gideceği belirlenir.

(4) Sınıflandırma ile ilgili tüm bu işlemler iki aşamalı olarak, şifreli kayıtlar üzerinden yapılır.
Sınıflandırma kriterleri
Madde 7 -
(1) Yükümlülerin sınıflandırılmasında aşağıda belirtilen kriterler esas alınır. İhtiyaç duyulan ilave kriterler Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

a) Genelkurmay Başkanlığı celp direktifi,

b) Sınıflandırmayla ilgili yürürlükteki mevzuat,

c) Er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin,

1) Arşiv araştırma sonuçları

2) Sürücü belgeleri

3) Öğrenim durumları

4) Meslekleri

5) Sağlık durumları

6) Nitelikleri

ç) Kategori tabloları.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınıflandırma Öncesi, İcrası ve Sonrası Yapılacak İşlemler
Sınıflandırma öncesi işlemler
Madde 8 -
(1) Yükümlüler hakkında, son yoklama ve yoklama dışındaki müracaatları sırasında tespit edilen sınıflandırmaya esas olacak temel bilgiler, askerlik şubelerince Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi kayıtlarına işlenir.

(2) Sınıflandırmaya tabi yükümlülerin Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi kayıtlarında bulunan bilgileri sınıflandırmanın yapılacağı tarihte, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca sınıflandırmaya esas veri kütüğüne aktarılır.

(3) Her celp döneminde Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca, sınıflandırılacak yükümlüler hakkında arşiv araştırması yaptırılır.

(4) Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca, arşiv araştırması sonuçları yükümlülerin Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemindeki kayıtlarına işlenir.
Sınıflandırmanın icrası
Madde 9 -
(1) Her celp dönemine ilişkin sınıflandırma işlemleri, Sınıflandırma Kurulunun toplanması ile başlar ve bu kurulun huzurunda yapılır.

(2) Sınıflandırma işlemine tâbi tutulacak yükümlülerin sınıflandırmaya esas bilgileri Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemine aktarılır.

(3) O celpte sevke tâbi olan kaynağın Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisi, Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan celp direktifinde belirtilen oran, esas, usul ve prensiplere göre şifreli kayıtlar üzerinden yapılır.

(4) Sınıflandırma işlemi sonunda Sınıflandırma Kurulunca; “Er Olarak Askere Sevk Edilecek Yükümlülerin Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına Tahsis İşlemi Tutanağı” tanzim edilir ve bu tutanağın Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı tarafından onaylanmasını müteakip, sınıflandırma işlemi kesinlik kazanır.

(5) Tahsis işlemi yapılan şifreli kaynak Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına elektronik ortamda gönderilir.
Sınıflandırma sonrası yapılacak işlemler
Madde 10 -
(1) Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisi yapılan şifreli kaynağın sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp döneminin hangi grubunda gideceği bu komutanlıklar tarafından belirlenir ve elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına iade edilir.

(2) İade edilen şifreli kaynak Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığındaki kimlik bilgileri ile birleştirilerek kuvvet, sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp döneminin hangi grubunda gideceği belirlenen yükümlü bilgileri Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemine aktarılır ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına elektronik ortamda gönderilir.

(3) Arşiv araştırması sonuçları Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından, ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına celbin başlangıcından önce elektronik ortamda gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Alt düzenleyici işlem
Madde 11 -
(1) Er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma işlemlerinin yapılmasından sorumlu Sınıflandırma Kurulunun teşkili, görevleri ve çalışma usulleri ile sınıflandırmaya yönelik ayrıntılı işlemler bu yönetmelik esaslarına göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.
Yürürlük
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul