En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
HİDROJEN İLE ÇALIŞAN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (AT) 79/2009

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve
   2918
   sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ve çevrenin korunması amacıyla, hidrojen tahrikli motorlu araçların, bunların hidrojen aksam ve sistemlerinin tip onayı ile ilgili şartları ve hidrojen aksam ve sistemlerinin araca takılmasına ilişkin şartları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Çarpma güvenliği ve elektrik güvenliği dahil, MARTOY’un Ek II’sinin Bölüm A’sında belirtilen M ve N kategorilerindeki hidrojen ile çalışan araçları,

b) Ek I’de listelenen, M ve N kategorilerindeki motorlu araçlar için tasarımlanan hidrojen aksamını,

c) Hidrojen depolaması ve kullanımının yeni şekilleri dahil, M ve N kategorilerindeki motorlu araçlar için tasarımlanan hidrojen sistemlerini,

kapsar.
  
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik;

a)
   2918 sayılı Kanununun 29
   uncu maddesine ve 29/6/2001 tarihli ve
   4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4
   üncü maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin (EC) 79/2009 sayılı Regülasyonuna paralel olarak,

hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Anma çalışma basıncı (NWP): Tanklar konusunda, dolu bir tank için 288K (15 °C) sıcaklıktaki dengelenmiş basınç veya diğer aksam konusunda aksamın tipik olarak çalıştığı basınç seviyesini, b) Araç: En az dört tekerleği bulunan, azami tasarım hızı 25 km/saat’i aşan, karayolunda kullanılması amaçlanan, tamamlanmış veya tamamlanmamış MARTOY kapsamında yer alan motorlu araç ve römorkları, c) Hidrojen aksamı: Hidrojen tankı ve hidrojenle doğrudan temas eden veya hidrojen sisteminin bir kısmını oluşturan hidrojen ile çalışan taşıtın bütün diğer parçaları, ç) Hidrojen sistemi: Tahrik sistemleri veya yardımcı güç üniteleri hariç, hidrojen ile çalışan araçlara takılan hidrojen aksamı ve bağlantı parçaları grubunu, bu sistemin; kullanım izlemesi ve kontrol sistemlerini, araç ara yüz sistemlerini, aşırı akış sistemlerini, aşırı basınç koruma sistemlerini ve ısı değiştiricisi arıza belirleme sistemlerini kapsadığını, d) Hidrojen ile çalışan motorlu araç: Aracı hareket ettirmek için yakıt olarak hidrojen kullanan motorlu aracı, e) İç tank: Kriyojenik hidrojen ihtiva eden sıvı hidrojeni kullanmak için tasarımlanan hidrojen tankının bir kısmını, f) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün hususlarında ve imalatın uygunluğunun sağlanmasında onay kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay sürecinin konusu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat aşamalarında doğrudan yer almasının şart olmadığı kişi veya kuruluşu, g) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46AT)’ni, ğ) Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP): Tasarımlanan aksamın maruz kalacağı ve söz konusu aksamın dayanımını belirlemeye temel teşkil eden azami basıncı, h) Tahrik sistemi: Aracı hareket ettirmek için kullanılan içten yanmalı motor veya yakıt hücresi sistemini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İmalatçıların Yükümlülükleri
İmalatçıların genel yükümlülükleri
Madde 4 -
(1) İmalatçılar, tescil edilen veya hizmete konulan yeni tip hidrojen tahrikli araçların ve yeni tip hidrojen aksamı ve sistemlerinin bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirleri hükümlerine göre tip onaylı olduğunu gösterirler.

(2) İmalatçılar, araç tip onayının amaçları bakımından, hidrojen tahrikli araçları, bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olan ve bu Yönetmelik ve uygulama tedbirlerine uygun olarak yerleştirilen hidrojen aksamı ve hidrojen sistemleri ile teçhiz eder.

(3) İmalatçılar, hidrojen aksamı ve hidrojen sistemlerinin tip onayının amaçları bakımından, bu aksam ve sistemlerin bu Yönetmelik ve uygulama tedbirlerine uygun olmasını sağlarlar.

(4) İmalatçılar, onay kuruluşuna araç özellikleri ve deney şartları ile ilgili uygun bilgileri verir.

(5) İmalatçılar, aracın hizmet ömrü boyunca hidrojen aksamı ve hidrojen sistemlerinin muayenesi için bilgileri verirler.
Hidrojen aksam ve sistemlerine ilişkin yükümlülükler
Madde 5 -
(1) İmalatçılar;

a) Hidrojen aksam ve sistemlerinin doğru ve emniyetli bir şekilde çalışmasını ve sızıntı ve görünür şekil bozukluğu olmaksızın elektriksel, mekanik, ısıl ve kimyasal çalışma şartlarına dayanmasını sağlamakla,

b) Hidrojen sistemlerinin aşırı basınç altında kalmaya karşı korunmasını sağlamakla,

c) Hidrojen aksamı ve sistemlerinin hidrojen ile doğrudan temas halinde bulunan parçalarında kullanılan malzemelerin hidrojenle uyumlu olmasını sağlamakla,

ç) Hidrojen aksam ve sistemlerinin öngörülen ömürleri boyunca beklenen sıcaklıklara ve basınçlara güvenilir bir şekilde dayanmasını sağlamakla,

d) Hidrojen aksam ve sistemlerinin uygulama tedbirlerinde belirtilen çalışma sıcaklık aralığına güvenilir bir şekilde dayanmasını sağlamakla,

e) Hidrojen aksamını uygulama tedbirlerine uygun olarak işaretlemekle,

f) Yönlü akışa haiz hidrojen aksamının akış yönünü açıkça göstermekle,

g) Hidrojen aksamı ve sistemlerinin Ek VI’nın şartlarına uygun olarak yerleştirilebilecek şekilde tasarımlamakla,

yükümlüdür.
Sıvı hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen tankları ile ilgili şartlar
Madde 6 -
(1) Sıvı hidrojeni kullanmak için tasarımlanan hidrojen tankları, Ek II’de belirtilen deney işlemlerine uygun olarak deneye tabi tutulur.
Tanklar haricinde, sıvı hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen aksamı ile ilgili şartlar
Madde 7 -
(1) Tanklar haricinde, sıvı hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen aksamı, tiplerine göre Ek III’te belirtilen deney işlemlerine uygun olarak deneye tabi tutulur.

(2) Basınç tahliye cihazları, iç tankta veya herhangi bir başka hidrojen aksamındaki basıncın müsaade edilebilir değeri aşmamasını sağlayacak şekilde tasarımlanır. Değerler, hidrojen sisteminin müsaade edilebilir azami çalışma basıncına (MAWP) göre ayarlanır. Arızayı belirlemek amacıyla ısı değiştiriciler için bir emniyet sistemi kullanılır.
Gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen tankları ile ilgili şartlar
Madde 8 -
(1) Gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen tankları Ek IV’ün Madde 1’ine uygun olarak sınıflandırılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tanklar, tiplerine göre Ek IV’te belirtilen deney işlemlerine uygun olarak deneye tabi tutulur.

(3) Tankın tasarımında kullanılan malzemelerin başlıca özellikleri ve toleransların ayrıntılı açıklaması verilir ve buna malzemenin tabi tutulduğu deneylerin sonuçları dahil edilir.
Tanklar haricinde, gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen aksamı ile ilgili şartlar
Madde 9 -
(1) Tanklar haricinde, gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen aksamı, tiplerine göre Ek V’te belirtilen deney işlemlerine uygun olarak deneye tabi tutulur.
Hidrojen aksam ve sistemlerinin yerleştirilmesi ile ilgili şartlar
Madde 10 -
(1) Hidrojen aksam ve sistemleri, Ek VI’da belirtilen şartlara uygun olarak yerleştirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Onay Kuruluşunun Yükümlülükleri
Tip onayı
Madde 11 -
(1) Onay Kuruluşunca;

a) Bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirleri ile ilgili mevzuata uygun olmayan, ilk defa tip onayı alacak hidrojenle çalışan araç tiplerine AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi verilmez.

b) Bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirleri ile ilgili mevzuata uygun olmayan yeni hidrojen aksam ve sistem tiplerine AT Tip Onayı Belgesi verilmez.

(2) Birinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla ve 13 üncü maddede belirtilen uygulama tedbirlerine istinaden imalatçı talep ederse;

a) Yeni araç, aksam veya sistemler, bu Yönetmeliğin veya uygulama tedbirleri ile ilgili mevzuatın şartlarına uygun ise, hidrojenle çalışan yeni araç tiplerine AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi veya yeni tip aksam veya sisteme AT Tip Onayı Belgesi verilmesi reddedilmez.

b) Yeni araç, aksam veya sistemler, bu Yönetmeliğin veya uygulama tedbirleri ile ilgili mevzuata uygun ise, bu araçların tescili, satışı ve hizmete girişi veya bu aksam ve sistemlerin satışı ve hizmete girmesi yasaklanamaz.
Cezalar
Madde 12 -
(1) İmalatçının bu Yönetmeliğin hükümlerini ihlal etmesi veya onay işlemleri veya geri çağırmaya yol açan işlemler sırasında yanlış beyan vermesi, tip onayı veya dolaşımda uygunluk için deney sonuçlarının tahrif edilmesi, geri çağırmaya veya tip onayının geri çekilmesine yol açabilecek verilerin veya teknik bilgilerin verilmemesi, bilgilere erişim imkânının reddedilmesi ve iptal tertibatlarının kullanımı hallerinde veya benzeri durumlarda
   4703
   sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uygulama tedbirleri
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla, aşağıda yer alan hususları içeren tedbirler, 14 üncü maddede belirtilen işleme uygun olarak yayımlanacak mevzuatta yer alır. a) Hidrojenle tahrikli araçların ve hidrojen aksam ve sistemlerinin AT Araç ve Aksam Tip Onayı için idari hükümler. b) 4 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen tip onayı ve muayene amacıyla imalatçılar tarafından verilecek bilgiler ile ilgili kurallar. c) Ek II ila Ek V’te belirtilen deney işlemleri için ayrıntılı kurallar. ç) Ek VI’da belirtilen hidrojen aksam ve sistemlerinin araca takılma şartları ile ilgili ayrıntılı kurallar. d) 5 inci maddede belirtilen hidrojen aksam ve sistemlerinin emniyetli ve güvenilir çalışması şartları ile ilgili ayrıntılı kurallar, e) Ek VI’nın 16 ncı maddesinde belirtilen hidrojen yakıtı ile çalışan araçların etiketlenmesi veya diğer açık ve hızlı tanıtma vasıtaları ile ilgili ayrıntılı kurallar, f) Saf hidrojen veya hidrojen ile doğalgaz/biyometan karışımının kullanımı, hidrojen depolama ve kullanımının yeni şekilleri, hidrojen aksam ve sistemlerinin bütünlüğüne göre araçların çarpma korunması, en azından sızıntının belirlenmesini ve gazın temizlenmesi ile ilgili şartları kapsayan, bütünleştirilmiş sistem güvenlik şartları ve elektrik yalıtımı ve elektrik güvenliği şartları ile ilgili özellikler. g) Bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli diğer tedbirler.
Komite kararları
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak alınacak tedbirler, yapılacak değişiklikler ve ihtiyaç duyulan her türlü düzenleme Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Antlaşması çerçevesinde hazırlanan ve 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile oluşturulan Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK) tarafından görüşülerek karara bağlanır. MARTEK tavsiye niteliğindeki görüşünü Bakanlığa bildirir ve bu görüş doğrultusunda Bakanlık gerekli gördüğü düzenlemeleri yapar.
Tip onayı mevcut araçlar
Geçici Madde 1 -
(1) 24/2/2012 tarihinden itibaren;

a) Tip onayı mevcut araç tiplerinin bu Yönetmeliğin veya uygulama tedbirleri ile ilgili mevzuatın şartlarına uygun olmaması halinde, hidrojenle çalıştırmak gerekçesiyle bu araçların uygunluk belgeleri MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından geçersiz kabul edilir ve bu araçlar tescil edilmez, satılamaz ve hizmete giremez.

b) Bu Yönetmeliğin veya uygulama tedbirleri ile ilgili mevzuatın şartlarına uygun olmaması halinde, yeni hidrojen aksam ve sistemleri satılamaz ve hizmete giremez.
Uygulanmayan mevzuat
Geçici Madde 2 - Yönt. (RG: 29.03.2014) (Ek:RG-29/3/2014-28956)
(1) MARTOY’un 6 ncı ve 9 uncu maddelerine göre verilen hidrojen yakıtlı araçların AT tam araç tip onayı için aşağıda belirtilen yönetmeliklerde yer alan ilgili hükümler uygulanmaz. a) 11/11/2001 tarihli ve 24580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Karbondioksit Emisyonları ve Yakıt Tüketimi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (80/1268/AT), b) 12/11/2001 tarihli ve 24581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Motor Gücü ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (80/1269/AT), c) 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına Dair Tip Onayı Yönetmeliğinin (70/221/AT) Ek I’i, ç) 16/1/2002 tarihli ve 24642 sayılı Motorlu Araçların Yandan Çarpma Halinde Araçta Bulunan Kişilerin Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (96/27/AT) Ek II 3.3.5 maddesi ve Ek II’sinin İlave 1’inin 4.3.2 maddesi, d) 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Motorlu Araçların Önden Çarpma Halinde Araçta Bulunan Kişilerin Korunması İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (96/79/AT) Ek II 3.2.6 maddesi ve Ek II/A’sının 1.4.2.2 maddesi.
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  7/6/2011

  27957

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  29/3/2014

  28956

   

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK I TİPİ ONAYLANACAK HİDROJEN AKSAMININ LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 07/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK II SIVI HİDROJENİ KULLANMAK İÇİN TASARIMLANAN HİDROJEN TANKLARI İLE İLGİLİ UYGULANABİLİR DENEY İŞLEMLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 07/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK III TANKLAR HARİCİNDE, SIVI HİDROJENİ KULLANMAK İÇİN TASARIMLANAN HİDROJEN AKSAMININ UYGULANABİLİR DENEY İŞLEMLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 07/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK IV GAZ HALİNDE SIKIŞTIRILMIŞ HİDROJEN KULLANMAK İÇİN TASARIMLANAN HİDROJEN TANKLARINA UYGULANABİLİR DENEY İŞLEMLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 07/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK V TANKLAR HARİCİNDE, GAZ HALİNDE SIKIŞTIRILMIŞ HİDROJEN KULLANMAK İÇİN TASARIMLANAN HİDROJEN AKSAMININ UYGULANABİLİR DENEY İŞLEMLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 07/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VI HİDROJEN AKSAM VE SİSTEMLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 07/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  15025 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul