(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sanayi ve Teknoloji Uzman ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında istihdam edilecek Sanayi ve Teknoloji Uzmanları ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Başkanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

ç) Birim amiri: Hizmet biriminin en üst amirini,

d) Giriş sınavı: Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığına giriş sınavını,

e) Hizmet birimi: Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerini,

f) Jüri: Tez jürisini,

g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ğ) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Tez: Uzmanlık tezini,

i) Uzman: Sanayi ve Teknoloji Uzmanını,

j) Uzman yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısını,

k) Yeterlik sınavı: Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar
Giriş sınavı
Madde 5 -
(1) Bakanlığa Uzman Yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılır.

(3) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(4) Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.
Giriş sınavı duyurusu
Madde 6 -
(1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban puanı ve türü, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri, hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, alım yapılacak mühendislik bölümleri, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Bakanlık internet sitesi ile duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur.
Başvuru şartları
Madde 7 -
(1) Giriş sınavına başvurabilmek için;

a)
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
   inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iletişim, işletme ve iktisat fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya, istatistik, ekonometri bölümleri ile mühendislik veya teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Her sınav döneminde Başkanlıkça tespit edilecek KPSS puan türünden sınav ilanında belirtilen taban puanı almış olmak,

ç) Sınavın yapıldığı son gün itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

şarttır.
  
Başvuruda istenecek belgeler
Madde 8 -
(1) Başkanlıktan veya Bakanlığın internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgeler en geç sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Başkanlığa teslim edilir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

d) İki adet vesikalık fotoğraf.

(2) Giriş sınavına başvuru; şahsen veya posta yoluyla sınav ilanında belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde Bakanlık internet sitesinden yapılabilir.

(3) İstenen belgelerin Başkanlığın evrak birimine en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
Madde 9 -
(1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Başkanlıkça yürütülür. Başkanlık, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve giriş sınavına katılmaya hak kazananları Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan eder.

(2) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
Sınav Komisyonu
Madde 10 -
(1) Sınav Komisyonu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları, Birim Amirleri, Daire Başkanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Müsteşar tarafından seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından beş yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.
Yazılı sınav
Madde 11 -
(1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, Bakanlık tarafından klasik veya test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen dört grupta yapılır.

a) Siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iletişim, işletme ve iktisat grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, İletişim Kuramları,

2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

b) Hukuk grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

c) Mühendislik grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

ç) Matematik, fizik, kimya, istatistik, ekonometri grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları,

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

(3) Yazılı sınav soruları, sınava girilen grubun asıl alanından yüzde yetmiş, ikincil alanından ise yüzde otuz oranında hazırlanır ve aynı oranda değerlendirilir.

(4) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(5) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Yazılı sınav Başkanlık tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Komisyon üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(8) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(9) Yazılı sınavda başarılı olanlar Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

(10) Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar protokolle belirlenir.
Sözlü sınav
Madde 12 -
(1) Sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dahil olmak üzere; yazılı sınavdaki başarı sırasına, sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda duyurulur.

(3) Sözlü sınav, adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(4) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Giriş sınavının değerlendirilmesi
Madde 13 -
(1) Sınav Komisyonu, yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere, yalnızca sözlü sınavı yapılması durumunda ise sözlü sınav puanını esas alarak giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını alanlara göre ayrı ayrı yapar. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır. Yedek adayların hakları ilan tarihini izleyen üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

(3) Sınava ilişkin belgeler Başkanlıkta saklanır.
Atama işlemleri
Madde 14 -
(1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde;

a) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Altı adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm),

ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.
Sınav sonucuna itiraz
Madde 15 -
(1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi gün içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
Madde 16 -
(1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja tabi tutulurlar. Hizmet birimlerince, uzman yardımcılarına diğer hizmet birimleri veya kurumlar haricinde Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında üç ay süre ile staj yaptırılır.

(2) Hizmet birimlerince uzman yardımcıları için aday memurluk eğitimi dışında özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

(3) Çalışma ve yetiştirme planı;

a) Bakanlığın görev alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapılmasını,

b) Uzman yardımcılarına, görevlerinde uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri, stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

d) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını,

e) Meslekî bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için gerektiğinde Bakanlığın hizmet birimlerinde staj amaçlı rotasyona tabi tutulabilmelerini,

f) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile meslek kuruluşlarının görev ve fonksiyonlarının yerinde tanıtılmasını,

g) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar.

(4) Uzman Yardımcılarına Bakanlığın görev alanlarına ilişkin konularda Bakanlık ile Üniversiteler arasında yapılacak protokol çerçevesinde yüksek lisans veya doktora yapma imkânı sağlanabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma
Uzmanlık için aranan şartlar
Madde 17 -
(1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

c) Yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) KPDS’den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması,

şarttır.
Tez jürisi
Madde 18 -
(1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce Başkanlığın teklifi ve Müsteşarın onayı ile oluşturulur.

(2) Tez jürisi, Müsteşar Yardımcısı veya ilgili birim amirinin başkanlığında, Birim Amirleri, Daire Başkanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları ve yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından beş yedek üye tespit edilir.
Tez jürisinin görevleri
Madde 19 -
(1) Tez jürisinin görevleri şunlardır:

a) Önerilen tez konuları hakkında görüş bildirmek,

b) Tezlerin değerlendirilmesi yöntemini belirlemek,

c) Tezleri değerlendirmek.
Tez konusu ve tez danışmanının belirlenmesi
Madde 20 -
(1) Uzman yardımcısı, aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın göreve başlamasından itibaren yirminci ayın içinde Bakanlığın ve birimin görev ve fonksiyonlarını da dikkate alarak hazırlayacağı tez konusu ve tez danışmanı önerisini tez jürisine intikal ettirilmek üzere birim amirine sunar. Birim amiri, uzman yardımcısının tez konusu ve tez danışmanı önerisini beş gün içerisinde görüşü ile birlikte jüriye intikal ettirir ve jüri tarafından onbeş gün içerisinde tez konusu ve tez danışmanı belirlenir. Uzman yardımcısının mücbir sebeplerle tez danışmanını değiştirmek istemesi halinde ise aynı usulle tez danışmanı yeniden belirlenir.

(2) Uzman yardımcısına tez konusunun belirlenmesinden itibaren on iki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak bakımından bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmez.

(3) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu belirlemeyen uzman yardımcısı tez vermemiş sayılır.
Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar
Madde 21 -
(1) Tez konusunun seçiminde, konunun Bakanlıkta veya başka bir Bakanlık ve kuruluşta daha önce uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından benzer tarzda incelenip savunulmamış olması esastır.

(2) Uzman yardımcısının Türkçe olarak hazırlayacağı uzmanlık tezinin, kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi, Bakanlık tez hazırlama yönergesindeki usullere göre hazırlanması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(3) Uzmanlık tezi, bir öğretim üyesi, Daire Başkanı veya Uzmanın danışmanlığında hazırlanır.
Tezin teslimi
Madde 22 -
(1) Uzman yardımcısı, tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi ve tez danışmanının değerlendirme raporunu birim amirine sunar.

(2) Süresi içinde tezlerini sunmayanlara tezlerini sunmaları için birim amiri tarafından altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Tezin değerlendirilmesi
Madde 23 -
(1) Birim amirine sunulan tezler ve değerlendirme raporları, on gün içinde tez jürisinin asil ve yedek üyelerine gönderilir.

(2) Tez jürisi, 21 inci maddedeki esaslara ve kendi belirleyeceği değerlendirme kriterlerine göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde uzman yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.
Tezin savunulması
Madde 24 -
(1) Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, gerekli görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(2) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez başarılı kabul edilir. Tez jürisi, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya başarısız sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.
Tezin başarısız bulunması
Madde 25 -
(1) Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde kullanır ve hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

(2) Uzman yardımcısının ikinci hakkını kendisine yeni bir tez konusu verilmesini isteyerek kullanması halinde, kendisine altı aylık bir süre tanınır.
Yeterlik sınavı
Madde 26 -
(1) Uzmanlık tezi kabul edilen ve 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, uzman yardımcısının 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları sağlanmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlıkça belirlenecek tarihte yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de yaptırılabilir. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır.

(4) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren konularda çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(6) Sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde, Başkanlığa yapılır. İtirazlar, komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve neticesi ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Yeterlik Sınavı Komisyonu
Madde 27 -
(1) Yeterlik Sınavı Komisyonu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları, Birim Amirleri, Daire Başkanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Müsteşarca seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından beş yedek üye tespit edilir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(3) Kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz ve olumsuz oylar gerekçelendirilir.
Uzmanlık kıdemi
Madde 28 -
(1) Uzmanlığa atananların kıdemleri, tez ve yeterlik sınavındaki notların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.

(2) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek uzmanlarda kıdem esas alınır.
Uzmanlığa atanma
Madde 29 -
(1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki şartları tamamlayan uzman yardımcısı, atanma başvurusunun Başkanlığa ulaştığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde görev yaptığı hizmet birimine uzman olarak atanır.
Uzman olma hakkını kaybetme
Madde 30 -
(1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluk
Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri
Madde 31 -
(1) Uzman ve uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Politika, strateji, ilke ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak,

b) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,

c) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,

ç) Bilim, sanayi ve teknoloji alanına giren diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak,

d) Toplantı, seminer ve eğitim programlarında görev almak,

e) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.
Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları
Madde 32 -
(1) Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı disiplin amirlerine karşı sorumludurlar.
Hizmet içi eğitim
Madde 33 -
(1) Uzmanların, bilim, sanayi, teknoloji ve ekonomi alanlarındaki gelişme ve yenilikleri izleyebilmesi ve değerlendirebilmesi, Bakanlığın görev ve faaliyetleri çerçevesinde politika oluşturulması, strateji hazırlanması ve analizler yapılması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla beş günden az olmamak üzere yılda en az bir defa hizmet içi eğitime tabi tutulması esastır.

(2) Gerektiğinde üniversiteler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılır.

(3) Hizmet birimleri, hizmet içi eğitimi müstakil olarak ya da diğer hizmet birimleri ile birlikte düzenleyebilirler.

(4) Hizmet içi eğitim masrafları Bakanlıkça karşılanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçici görevlendirme
Madde 34 -
(1) Uzman veya uzman yardımcıları birim amirlerinin uygun görmesi üzerine konusu ve kapsamı belirtilmek kaydıyla diğer birimlerde bir yıl süreyle geçici olarak görevlendirilebilir. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl uzatılabilir.
Yeniden atanma
Madde 35 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde yeniden atanabilirler. Bakanlıktan ayrılıp yeniden atananların dışarıda geçirdikleri süre uzmanlık kıdemlerinde dikkate alınmaz.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 36 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Mevcut uzman yardımcılarına uygulanacak Yönetmelik
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman yardımcısı kadrolarında bulunanların tez, yeterlik sınavı ve uzmanlığa atanma işlemlerinde 24/4/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 37 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul