TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEMELER İLE İHTİYAÇ FAZLASI, EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ, HURDA TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi merkez ve taşra üniteleri ambarlarında kayıtlı olarak bulunan ihtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme, taşıt ve iş makinesi yedek parçaları ile ihtiyaç fazlası, ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda taşıt ve iş makinelerinin saptanması, sınıflandırılması, transferi veya satışı sureti ile değerlendirilmesi işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve
   237
   sayılı Taşıt Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve
   2872
   sayılı Çevre Kanunu, 8/6/1984 tarihli ve
   233
   sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 22/1/1990 tarihli ve
   399
   sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği,

b) Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan, onarımla yenileştirildikleri takdirde tekrar tescili yapılabilen taşıt ve iş makinelerini,

c) Hurda taşıt ve iş makineleri: Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda hurda olarak tefrik edilen ve hurda işlemine tabi tutulan onarımla yenilenseler bile tekrar tescili yapılamayan taşıt ve iş makinelerini,

ç) İhtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme: Normal hizmet süresini doldurarak servis dışı bırakılan veya herhangi bir nedenle yeniden hizmete konulması mümkün olmayan, bakım ve onarımla dahi kullanılmasına imkân bulunmayan bozulmuş, hasarlanmış, yıpranmış veya eskimiş her türlü malzeme ile taşıt ve iş makinesi yedek parçalarını,

d) İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme: Motorlu ve motorsuz inşaat makineleri, traktörler, her cins taşıtlar ve diğer çeşitli makinelerle bunların türlerindeki motor ve diğer aksesuara ait olan fakat kullanıldığı makinelerin servis harici tutulması veya satışı nedenleriyle kullanma yeri kalmayan ve diğer çalışan makinelerde de kullanılmayan, çalışan makinelere ait olmakla beraber en az beş yıl hiç kullanılmamış bulunan ve ait oldukları makinelerin ömürleri boyunca da kullanılması ihtimali olmayan yedek parça ve malzemelerle, stokta bekleme müddeti dolayısıyla kullanılamayacak duruma gelmesi ihtimali olan iç ve dış lastik, akümülatör gibi malzemelerle, kullanılma yeri kalmayan her çeşit inşaat malzemesi, demirbaş malzeme, takım ve avadanlıklardan, yeni ve kullanılabilir durumda olanları,

e) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makinesi: Bulunduğu ünite tarafından, hizmetine ihtiyaç duyulmayan ve diğer ünitelerce değerlendirilme imkanı bulunan atıl durumdaki her türlü taşıt ve iş makinelerini,

f) Merkez: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

g) Onay mercii/satış yetkilisi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi satış yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları,

ğ) Ömrünü tamamlamış araç: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan atık tanımına uygun aracı,

h) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

ı) Ünite: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine bağlı Merkez ve taşra teşkilatında yer alan müstakil birimleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tespit ve Değer Takdir Komisyonları
Tespit ve değer takdir komisyonlarının kuruluşu
Madde 4 -
(1) Komisyonların kuruluşunda dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İhtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme tespit ve değer takdir komisyonu Merkezde; malzemenin ait olduğu daire başkanlığı veya müstakil müdürlüklerce görevlendirilecek biri başkan olmak üzere üç, Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir ve Ticaret Dairesi Başkanlığından bir olmak üzere beş üyeden oluşur. Taşra ünitelerinde ise; ünite amirince görevlendirilecek biri komisyon başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Üyeler aşağıdaki özellikleri taşır:

1) Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, malzemeleri tanımaları ve nerelerde kullanılabileceği, ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

2) Görevlendirilecek üyelerden birinin mühendis olması zorunludur. Mühendis elemanı bulunmayan ünitelerde tekniker veya teknisyen görevlendirilebilir.

b) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makineleri tespit komisyonu Merkezde; taşıt ve iş makinesinin ait olduğu daire başkanlığı veya müstakil müdürlüklerce görevlendirilecek iki, Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir ve Ticaret Dairesi Başkanlığından biri başkan biri üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Taşra ünitelerinde ise; ünite amirince görevlendirilecek biri komisyon başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Üyeler aşağıdaki özellikleri taşır:

1) Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, malzemeleri tanımaları ve nerelerde kullanılabileceği, ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

2) Görevlendirilecek üyelerden birinin mühendis olması gerekir. Mühendis elemanı bulunmayan ünitelerde tekniker veya teknisyen görevlendirilebilir.

c) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıtlar tespit ve değer takdir komisyonu; Kurumun yetkili bir personeli ile Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı şube müdürlüklerince görevlendirilecek bir makine uzmanı ve taşıtın tescil edildiği il sınırları içerisindeki trafik şube müdürlüğünün görevlendireceği trafik komiseri veya memurunun katılımıyla oluşan üç kişiden teşekkül eder. Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, taşıtın nerelerde kullanılabileceği ve ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

ç) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda iş makineleri tespit ve değer takdir komisyonu Merkezde; iş makinesinin ait olduğu daire başkanlığı veya müstakil müdürlüklerce, taşra ünitelerinde ise; ünite amirince görevlendirilecek biri başkan dört üyenin; biri makine mühendisi, biri muhasebe biriminden, ikisi de ilgili personelin, iş makinesinin ait olduğu ünitenin teklifi üzerine, taşıtın tescil edildiği il sınırları içerisindeki Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı şube müdürlüklerince görevlendirilecek bir makine uzmanının veya varsa illerdeki defterdarlıklarda mevcut kadrolu bir makine mühendisinin katılımlarıyla oluşur. Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, iş makinesinin nerelerde kullanılabileceği ve ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.
Tespit şekli
Madde 5 -
(1) İhtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme, taşıt ve iş makinesi yedek parçaları ile ihtiyaç fazlası, ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin tespiti ve değer takdiri aşağıda belirtilen usullere göre yapılır:

a) Malzemeler: Taşıt ve iş makineleri ile taşıt ve iş makinelerine ait yedek parçalar dışında kalan ihtiyaç fazlası malzemelerin tespiti ve değer takdiri EK-1’de belirtilen tutanakta; malzemelerin kodu, adı ve karakteristiği, miktarı, ait olduğu yıl belirtilerek ambar muhasebe birim fiyatı, takdiri kıymet bedeli, fiili durumunun “yeni kullanılmamış”, “kullanılmış sağlam”, “onarımla kullanılabilir” olduğu ve bulunduğu yer belirtilerek tespit ve değer takdir komisyonlarınca yapılır.

b) Yedek parçalar: Taşıt ve iş makinelerine ait ihtiyaç fazlası (ölü stok) yedek parçaların tespiti ve değer takdiri EK-2’de belirtilen tutanakta; yedek parçaların kodu, ait olduğu taşıt veya iş makinesinin markası, tipi ve modeli, adı ve karakteristiği, miktarı, ambar muhasebe birim fiyatı ait olduğu yıl belirtilerek takdiri kıymet bedeli, fiili durumunun “yeni kullanılmamış”, “kullanılmış sağlam”, “onarımla kullanılabilir” olduğu ve bulunduğu yer belirtilerek tespit ve değer takdir komisyonlarınca yapılır.

(2) İhtiyaç dışı (kullanılamaz) durumda bulunan malzemeler ile taşıt ve iş makinelerine ait yedek parçaların tespiti EK-3’te belirtilen tutanakta; malzeme veya yedek parçaların kodu, adı ve karakteristiği, miktarı, takdiri kıymet bedeli ve bulunduğu yer belirtilerek tespit ve değer takdir komisyonlarınca yapılır.

(3) Bulunduğu ünite tarafından, hizmetine ihtiyaç duyulmayan ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin tespiti EK-4’te belirtilen tutanakta; taşıt ve/veya iş makinesinin plaka ve kod numarası, cinsi, markası, modeli, motor numarası, şasi numarası, ambar birim fiyatı, fiili durumunun “yeni kullanılmamış”, “kullanılmış sağlam”, “onarımla kullanılabilir” olduğu ve bulunduğu yer belirtilerek tespit ve değer takdir komisyonlarınca yapılır.

(4) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin tespiti, standart form makine-taşıt ihraç tutanağına EK-5, ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlar için EK-5/a, ekonomik ömrünü doldurmuş iş makineleri için EK-5/b, hurda taşıtlar için EK-5/c, hurda iş makineleri için EK-5/d, örnek form makine-taşıt ihraç tutanağı esas alınarak tespit ve değer takdir komisyonlarınca yapılır.
Değer takdir şekli
Madde 6 -
(1) Malzemelerin değer takdiri; malzemelerin cinsi, satış üstünlüğü, hazır durumu, piyasa rayici ve stok düzeyi incelenerek yapılır. Ambar birim fiyatı tutanaklara yazılırken, birim fiyatının hangi yıla ait olduğu belirtilir.

(2) Taşıt ve iş makinelerinin değer takdiri; taşıtın veya iş makinesinin hali hazır durumu ve piyasa rayici göz önüne alınarak yapılır.

(3) Teknolojisi, dizaynı, işlevi ve özelliği açısından farklılık arz eden malzemeler, taşıt ve iş makineleri ile yedek parçaların değer takdiri; malzeme, taşıt ve iş makineleri ile yedek parçaların bulunduğu ünite tarafından genel müdürlük makamından alınacak olur ile TEİAŞ bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenir. Kurulacak komisyon en az beş üyeden oluşur. Komisyon başkanlığını ilgili ünite müdürü yapar. Komisyon üyeleri ise ilgili üniteden ihtisas sahibi biri müdür üç üye, Ticaret Dairesi Başkanlığından bir üye, Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir müdürden oluşur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Derleme ve Değerlendirme
Tutanakların Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderilmesi
Madde 7 -
(1) Merkez ve taşra üniteleri bu Yönetmeliğin ikinci bölümü çerçevesinde düzenlenen tutanakları en geç her yılın ocak ayı sonuna kadar Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra Merkezde yapılması gereken işlemler Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.
Tutanakların birleştirilmesi
Madde 8 -
(1) Ticaret Dairesi Başkanlığı; Merkez ve taşra ünitelerinden gelen tutanakları, içeriğine göre derleyip düzenleyerek ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler, taşıt ve iş makinelerine ait yedek parçalar ile ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerine ait tüm bilgileri liste haline getirerek her yılın en geç mart ayı sonuna kadar TEİAŞ’ın internet sitesinde yayımlamasını sağlar.
İnternet sitesinde yayımlanan malzemelerin incelenmesi ve malzeme talep şekli
Madde 9 -
(1) Merkez ve taşra üniteleri; TEİAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan listelerdeki malzemeleri yerinde görüp tetkikini yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili tahsis taleplerini her yılın nisan ayının sonuna kadar Ticaret Dairesi Başkanlığına bildirir.
Üniteler arası tahsis işleminin kesinleşmesi
Madde 10 -
(1) Ticaret Dairesi Başkanlığı; üniteler arası tahsis taleplerini değerlendirmeye tabi tutarak tahsis talimatını, malzemenin bulunduğu ünite ile talepte bulunan üniteye yazılı olarak her yılın mayıs ayının sonuna kadar bildirerek tahsis işlemini kesinleştirir. Tahsisi kesinleşen malzemenin muhasebeleştirilmesi ambar birim fiyatı üzerinden, yoksa takdiri kıymet bedeli üzerinden yapılır. Malzeme tahsisi yapılan ünite haziran ayının sonuna kadar tahsisi yapılan malzemeyi teslim alması gerekir. Ancak zorunlu nedenlerle olabilecek gecikmeler ilgili ünitece Ticaret Dairesi Başkanlığına bildirildiği takdirde teslim alma süresi talep doğrultusunda uzatılabilir. İlgili ünitelerin, tahsise konu malzemelere ait ikmal işlemleri tamamlandıktan sonra teslim-tesellüm evraklarının birer suretini Ticaret Dairesi Başkanlığına göndermesi gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satış
Satış müsaadesi alınması ve uygulama esasları
Madde 11 -
(1) İhtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme ve yedek parça listelerinin Ticaret Dairesi Başkanlığı İkmal ve Satış Müdürlüğünce derlenip düzenlenmesi sonrasında oluşturulan TEİAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan listede yer alan malzemeler ile yedek parçalardan, iç transferlerle değerlendirilenler ve ileride kullanılabileceği tahmin edilerek, satışı uygun görülmeyenler düşüldükten sonra geri kalan malzemeler ile yedek parçalar Ticaret Dairesi Başkanlığı İkmal ve Satış Müdürlüğünce yeniden derlenip liste haline getirilir. Satışa esas teşkil edecek liste son bir kez daha incelenmek üzere ilgili daire başkanlığına gönderilir ve satışa esas nihai listelerin gönderilmesi istenir. İnceleme sonucu yeni ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parça ile ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme ve yedek parça listeleri oluşturulur. İhtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme ve yedek parçalar ile ilgili özel hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Satışına karar verilen malzemeler ve yedek parçalar, İkmal ve Satış Müdürlüğünce en geç haziran ayının sonuna kadar malzeme ve yedek parçaların bulunduğu ünitelere gönderilir. İlgili üniteler, söz konusu malzeme ve yedek parçalardan yetki limitlerine kadar olanlar için olur vererek, yetki limitlerini aşanlar için ise genel müdürlük makamından olur alarak 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda satışlarını gerçekleştirir. Söz konusu malzeme ve yedek parçalardan TEİAŞ merkezinde bulunanların satışı, Ticaret Dairesi Başkanlığı İkmal ve Satış Müdürlüğünce, taşra ünitelerinde bulunanların satışı ise yetki limitleri dahilinde ilgili işletme müdürlükleri ve grup müdürlüklerince gerçekleştirilecek olup yetki limitleri üzerindekiler için ise genel müdürlük makamından olur alınarak gerçekleştirilir.

b) Merkez ve taşra ünitelerinde ihtiyaç dışı (kullanılamaz) durumda bulunan malzeme ve yedek parçalar İkmal ve Satış Müdürlüğünce en geç haziran ayının sonuna kadar malzeme ve yedek parçaların bulunduğu ünitelere gönderilir. İlgili üniteler, söz konusu malzeme ve yedek parçalar için yetki limitleri dahilinde; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda satış işlemini gerçekleştirir. Teslim ve tesellümün sonuçlanmasının sonrasında satışı yapan ilgili ünitece fatura kesilir. Bilgi ve belgeler ile kesilen fatura suretlerinin istatistiki bilgi bakımından Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekir. Merkez ve taşra üniteleri satılacak malzeme ve yedek parçalardaki uygulamalarını her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen yetki limitleri çerçevesinde yaparlar. Yetki limitleri aşılması halinde genel müdürlükten olur alınır.

(2) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve/veya iş makineleri için Ticaret Dairesi Başkanlığı İkmal ve Satış Müdürlüğü, teşekkülümüze yurt dışından ihtiyaç dışı malzeme programı yardımından veya hibe olarak temin edilen taşıt ve iş makineleri için ilgili kurumlardan olur alıp ilgili ünitelere gönderir. İlgili üniteler, söz konusu taşıt ve iş makineleri ile satışı istenilen diğer taşıt ve iş makinelerinin satış yoluyla değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri en geç haziran ayının sonuna kadar İkmal ve Satış Müdürlüğüne intikal ettirir. İkmal ve Satış Müdürlüğü ise ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin satış yoluyla değerlendirilmesi için makine-taşıt ihraç tutanağına binaen düzenlenen form listenin Genel Müdürlükçe imzalanmış hali ile Yönetim Kurulu kararını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndererek alınan oluru ilgili ünitelere ulaştırır. İlgili üniteler, Ticaret Dairesi Başkanlığınca kendilerine gönderilen bu belgelerle trafikten çekme belgesi veya hurda belgesi alıp taşıtın trafik ve vergi dairesi kayıtlarından düşürülmesini sağlamakla ve buna ilişkin belgeleri Ticaret Dairesi Başkanlığına iletmekle yükümlüdürler.

(3) TEİAŞ tarafından kullanılması düşünülmeyen Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan taşıt ve iş makinelerinden satış sonrasında alıcı tarafından yapılacak onarımla yenileştirilmesi ve tekrar trafik tescili yapılabilmesi mümkün olabileceklerin ilgili ünitesince yetki limitleri dahilinde piyasaya satışı yapılır.

(4) Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine giren araçlar için aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilgili ünitesince satışları gerçekleştirilir.

(5) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümlerine göre hurda olarak tefrik edilen ancak Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamına girmeyen taşıt ve iş makineleri ise; ilgili ünite tarafından Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre geçici olarak depolanır ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre satış işlemi yapılır.

(6) İhaleyi alan firma; ihale sonucunun kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde noterden resmî satış işlemini yaptırır. Resmî satış işlemi yapılmadan ve bedeli tahsil edilmeden araç teslim edilemez.

(7) Satış işlemi yapıldıktan sonra; teslim ve tesellüm senedi, tutanak, kantar kartelası, fatura ve benzeri bilgi ve belge suretleri istatistiki bilgi bakımından Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderilir.
Satışın duyurulması
Madde 12 -
(1) İlgili ünite; yetki limitlerine göre verecekleri gerekli onaya müteakip satışına karar verilen malzeme, yedek parça ile taşıt ve iş makinelerinin satışını tespit ve değer takdir komisyonunca belirlenen tahmini bedeline göre Resmî Gazete ve yerel gazete ile TEİAŞ internet sitesinde, tahmini bedelin çok düşük olması ve ilan bedelinin de bu bedeli aşması durumunda ise belediye hoparlöründen ilan edilmek suretiyle duyurur.
Satış komisyonunun kuruluşu
Madde 13 -
(1) Bulunduğu yere göre satış komisyonları aşağıdaki şekilde kurulur:

a) TEİAŞ Merkez ünitelerinde satış komisyonu; Ticaret Dairesi Başkanlığından biri Başkan olmak üzere iki, ilgili üniteden iki ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam beş üyeden yetki limitine göre Ticaret Dairesi Başkanlığı veya genel müdürlük makam onayı ile oluşur.

b) Taşra ünitelerinde satış komisyonu; biri başkan, biri muhasebe biriminden, biri de satınalma biriminden olmak üzere satışın onay merciinin belirleyeceği ve uygun görev ünvanlarındaki iki üye olmak üzere toplam beş üyeden ilgili işletme müdürü veya grup müdürünün onayı ile oluşur. Yetki limitinin aşılması halinde yetkiyi veren merciiden yetki alınarak komisyon oluşturulur.
Komisyon üyelerinin görev ve yetkileri
Madde 14 -
(1) Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Satışı yapılacak malzemeler ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda taşıt ve iş makineleri ile ömrünü tamamlamış araçları yerinde görüp incelemek.

b) Yeterli duyurunun yapılıp yapılmadığını incelemek.

c) Seçilen satış şekline göre prosedürünü uygulamak.

ç) Seçilen satış şekline göre, alınan geçici teminatları kontrol ederek teklifleri alıp değerlendirmek.

d) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde satış işleminin iptalini onay merciine teklif etmek.

e) Verilen fiyatların yeterli görülmesi halinde geçici satış kararını vermek.

f) Geçici satış kararı ve karara esas olan belgeleri kesin satış kararının alınması için onay merciine göndermek.
Satış şekilleri
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren malzemeler ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda taşıt ile iş makinelerinin satış şekilleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Açık satış usulü;

1) Açık satış usulü ile yapılan satış işlemlerinde temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyatı ve şartlarıyla satışın sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca belirlenmesi halinde açık artırmaya gidilir.

2) Açık artırma; satış konusu malzemeler ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri için fiyat teklifinde bulunan firmalar arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine en uygun teklifte bulunana satışıdır.

3) Açık artırmada; tekliflerin üç yada fazla olması halinde bu satış usulü ile yapılan ihalelerden bir gün sonra aynı saatte kapalı zarfla geçerli teklif vermiş firmalardan, fiyatı en yüksek üç firmaya duyuru yapılarak çağrılır ve en yüksek fiyat üzerinden en az üç tur açık artırma yapılır. Komisyon, açık artırma turları sonucunda kalan firmalardan, yazılı nihai teklifi alır ve satışı sonuçlandırır. Açık artırma yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı imzalayarak mahalli terk eder.

4) Açık artırma; satışın üçten az teklif gelmesi nedeniyle iptal edilip satışın ikinci kez yapılması ve yine üçten az teklif gelmesi halinde tekliflerin üç olmasına bakılmaksızın yukarıda belirlenen yöntemle firmalar çağrılarak açık artırma işlemi gerçekleştirilir.

5) Açık artırmalarda, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, artırmanın doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler komisyon kararı ile açık artırma yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

b) Belli istekliler arasında satış usulü;

1) Satış konusu malların satışı; teknik yeterlilikleri ile ekonomik ve mali yeterlilikleri Teşekkülce kabul edilmiş ve en uygun bedelle satın alabilecek alıcıların belirlenebildiği hallerde, satış birimlerince bu firmalardan teklif istemek suretiyle gerçekleştirilebilir. Teklif istenecek istekli sayısının en az üç olması ve tekliflerin kapalı alınması esastır.

2) Belli istekliler arasında satış usulü ile yapılan satış işlemlerinde temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyatı ve şartlarıyla satışın sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca belirlenmesi halinde açık artırmaya gidilir.

c) Pazarlıkla satış usulü;

1) Tahmini bedeli 4/11/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca belirlenen miktara kadar olan satışlar, pazarlıkla satış suretiyle yapılabilir.

2) Pazarlık usulü ile yapılacak satışlarda teklif alınması belli bir şekle bağlı olmayıp, satış komisyonunca satışın nitelik ve gereğine göre birden fazla teklif sahibinden yazılı ve/veya sözlü teklif almak ve geçici teminat alınması şartı ile satışa başlanabilir.

3) Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleriyle ayrı ayrı yapılır. Her bir teklif sahibi ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabileceği gibi ihalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerinin müştereken yapılmasına komisyonca karar verilebilir.

4) Pazarlık görüşmelerinde ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir.

5) Görüşmeler satış komisyonu tarafından tutanağa geçirilerek komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.

6) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ile üzerinde ihale kalanın neden tercih edildiği pazarlıkla satış kararında açıklanır.

7) Pazarlık usulünde satışın sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca belirlenmesi halinde pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırmaya gidilir.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile; 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanununun 37 nci maddesi gereğince belediyelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine karşılıklı anlaşma suretiyle satış yapılabilir.
Üçten az teklif temin edilmesi hali
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelikte belirtilen usullerden herhangi birisi ile yapılan satış konusu malzemeler ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerine üçten az teklif gelmesi halinde teklifler açılmadan firmalar çağrılarak imza karşılığında iade edilir ve satış ihalesi iptal edilir. Ancak ikinci kez çıkılan satışta da yapılan duyurma ve teklif istemelere rağmen belirtilen süre sonunda yine üçten az firmadan teklif gelmesi halinde satış konusu malzemeler ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin özellikleri belirtilerek, firmalarca talep edilmemesinin gerekçeleri yazılarak teklif sahibi firma veya firmaların teklifi değerlendirmeye alınarak satış gerçekleştirilir. Bu şekilde satış yapılması nedenlerinin ise satış komisyonu kararında açıkça belirtilmesi zorunludur.
Satış limitleri
Madde 17 -
(1) Satış yetki limitleri her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen alım yetki limiti kadar olup, söz konusu limitlerin aşılması halinde, yetkiyi veren merciiden olur alınır.
Geçici ve kesin teminat miktarının tespiti ve alınması
Madde 18 -
(1) Satışı yapılacak malzemeler ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin teklif edilen bedelinin %3’ü kadar geçici teminat, teklif bedelinin %6’sı kadar kesin teminat alınır. Bu geçici ve kesin teminat oranları satış dokümanlarında belirtilir.

(2) Genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler,
   233
   sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen teşebbüs, teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletmeleri ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlardan teminat istenmez.

(3) Fiyat tekliflerine göre veya yapılacak açık artırma için ilk üç sırada yer alan firmalar, tekliflerin üçten az olması ile iptal edilip yapılan ikinci ihaleye katılan firmaların geçici teminatları; verdikleri teklif fiyatlarının satışa konu malzemelerin takdiri kıymet bedellerinin üzerinde ve piyasa fiyatlarına göre uygun olması durumunda veya ilk üç sırada yer alan teklif fiyatları arasında çok fark olmaması ayrıca teminatların tutulmasının TEİAŞ lehine kârlılık kaydetmesi durumu göz önüne alınarak geçici satış kararının verilmesine kadar veya opsiyon süresince tutulur, diğerlerinin teminatları iade edilir.

(4) Satış kesinleştikten sonra geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi satışın yapıldığı ünitece sağlanır.

(5) Kesin teminat satış şartnamesine konu olan satışın uygun bir şekilde sonuçlanmasını müteakip iade edilir.
  
Teminat olarak kabul edilecek değerler
Madde 19 -
(1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve bankacılık yetkisini haiz özel finans kurumları tarafından verilen ve özellikleri İdari Şartnamede belirtilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) Teminat mektupları dışındaki nakit para şeklindeki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bu tür teminatlar banka ve muhasebe birimi veznelerine önceden makbuz karşılığı yatırılır.
Bedel tahsili
Madde 20 -
(1) Satışa konu ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin bedeli teslimattan önce satışı yapan ünitece peşin olarak alınır. Satışı üzerinde kalan firma ve kişi herhangi bir nedenle satış bedelinin bir kısmını ödememesi halinde kalan miktara o anda yürürlükte olan günlük ticaret işlerinde kanuni temerrüt faiz oranı uygulanır.

(2) Satışı üzerinde kalan istekli satışa konu malzemeyi kısmen veya tamamen ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinesini kısmen veya tamamen sözleşmede belirtilen süre içinde teslim almaması durumunda ödenen mal bedeli iade edilmeden önce kesin teminatı TEİAŞ’a irad kaydedilir ve satış dosyası kapatılır.

(3) İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinesini satın alan gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar sözleşmeyi süresi içinde imzaladığı, bedelini peşin yatırdığı ve tesellümünü aynı gün yapması halinde kesin teminat alınmaz.
Fiyatların düşük olması durumu
Madde 21 -
(1) Satış komisyonu bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak satılmasına karar verilmiş bulunan ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri için üçüncü kişiler tarafından teklif edilmiş olan fiyatların piyasa rayiç bedeline uygun olup olmadığına karar verir.

(2) Bu kararda; malzemenin hal-i hazır durumları, bulundukları bölgedeki satış olanakları az ise, başka bölgelerde satışa çıkarılmasının yararlı olacağı düşüncesi, üçüncü kişilere yapılan duyurma ve bildirmenin yeterli düzeyde olmadığı ve benzeri açıklayıcı diğer bilgilere yer verilir.

(3) Elde edilen fiyatlar uygun görülmez ise satış iptal edilir. İkinci satışta da fiyatların tespit ve değer takdir komisyonunca belirlenen fiyatların en az yüzde 75’i ve üzerinde olması halinde en son teklif fiyatların satışa konu malzemenin elden çıkarılmasının şirket menfaatine uygun olup olmayacağı hususları kararda belirtilerek yetki limitleri dahilinde onay merciinin tasvibine sunularak sonuca göre işlem yapılır.

(4) İkinci satışta fiyatların tespit ve değer takdir komisyonunca belirlenen fiyatların yüzde 74 ve aşağısı olması halinde en son teklif fiyatından satılıp satılmayacağı, Ticaret Dairesi Başkanlığınca Yönetim Kurulunun onayına sunularak sonucuna göre işlem yapılır.
Kesin satış kararı
Madde 22 -
(1) Satış komisyonunca verilmiş geçici satış kararları yetki limitleri dahilinde onay merciinin onayı ile kesinleşir.
Satış kararının uygulanması
Madde 23 -
(1) Kesinleşen kararların uygulanması ve sonuçlandırılması satışı yapan ünite tarafından yapılır.

(2) İhaleyi alan firma; ihale sonucunun kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde noterden resmî satış işleminin yapılmasını istemek ve yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde ihale iptal edilir ve kesin teminatı gelir kaydedilir. Resmî satış işlemi yapılmadan ve bedeli tahsil edilmeden araç teslim edilemez.

(3) Satışı yapan üniteler, kesin satışına karar verilen malzemeler ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerine ait teslim-tesellüm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip fiili teslimat sonuçlarını, bilgi ve belgeleri ile birlikte kesilen fatura suretlerini Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderir.
Satışa katılamayacak olanlar
Madde 24 -
(1) Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde satışa katılamazlar:

a) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili merciilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Hizmet alımı çerçevesinde çalışanlar dahil TEİAŞ personeli ve birinci dereceden yakınları.

ç) (c) bendinde belirtilenlerin ortakları ile bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç şirketleri.

d) TEİAŞ bünyesinde bulunan; vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler satışa katılamazlar.

(2) Bu yasaklara rağmen satışa katılan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun değerlendirme aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine satış kararı alınmış ve/veya hiçbir malzeme teslimatı yapılmamışsa teminatı gelir kaydedilerek satış iptal edilir.
Yasak fiil veya davranışlar
Madde 25 -
(1) Satışlarda aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla satışa ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satış kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, satışlarda bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) 24 üncü madde kapsamında olmak.

(2) Birinci fıkrada belirlenen unsurların birinin işlenmesi ve tutanakla tespit edilmesi halinde Merkezde satış yapan ünitenin talebi üzerine hukuk müşavirliğince, taşrada ise avukat ya da satış birimi tarafından Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur, teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Geçici teminatları TEİAŞ’a gelir kaydedilir. Taşrada Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması halinde hukuk müşavirliğine ve Ticaret Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Piyasaya Satışı Yapılamayan Malzemeler, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleri ile Yedek Parçaların Hurda Olarak Yeniden Değerlendirilmesi ve Satışı
Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin satışı
Madde 26 -
(1) En az iki kez piyasaya satışa sunulmasına rağmen satışı yapılamayan ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinden Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunanların, ünitesince hurda işlemi yapıldıktan sonra lisans almış firmalara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca altı ayda bir belirlenen bedelden aşağı olmamak üzere ihaleyle satışı yapılır.
İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzemelerin satışı
Madde 27 -
(1) En az iki kez piyasaya satışa sunulmasına rağmen satışı yapılamayan ihtiyaç fazlası (ölü stok) olarak tefrik edilen malzemelerin bağlı bulunduğu üniteler, söz konusu malzeme ve yedek parçaların satışını Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Çevre Kanununca alınması gereken izin ve ilgili diğer mevzuata göre çevre lisansı bulunan firmalara ihale yoluyla gerçekleştirir.
Piyasaya satışı yapılamayan malzemeler
Madde 28 -
(1)
   2872
   sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı gereği piyasaya satışı yapılamayan malzemeler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.
  
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ünitenin sorumluluğu
Madde 29 -
(1) Sabit kıymetler kapsamındaki malzemelerin satışı için yürürlükteki mevzuat gereği alınacak olurlardan ve ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin elden çıkarılıncaya kadar bakımlı bulundurulmasından bu malzeme ve yedek parçalar ile taşıt ve iş makinelerini zimmetinde bulunduran üniteler sorumludur.
Kâr ve zarar
Madde 30 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki malzemenin satışı sonucu satılan malzemenin kaydî değeri ile satış fiyatı arasındaki fark arızi satış kârları ve zararları hesabına aktarılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 31 -
(1) 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış ve halen sonuçlandırılmamış satışlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan hükümlere göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
Madde 32 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 33 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini TEİAŞ Genel Müdürü yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1 -İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEME TESPİT VE DEĞER TAKDİR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/05/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2- İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) YEDEK PARÇA TESPİT VE DEĞER TAKDİR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/05/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3- İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEME VE YEDEK PARÇA TESPİT VE DEĞER TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/05/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 4 -İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ TESPİT TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/05/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 5 -MAKİNA - TAŞIT İHRAÇ TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/05/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul