En son güncellemeler 13 Eylül 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin, hizmetin gereklerini esas alarak atamalarını kurallara bağlamak, görevde verimliliğini artırmak ve yer değiştirmeye tabi olan personelin ülkenin değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
  
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

(2) Yurt dışı teşkilatında çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

(3) Aday memurlar bölgeler için belirlenen zorunlu çalışma süreleri ve yer değiştirmeye ilişkin hükümler dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(4) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapan personel, 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine tabidir.
  
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/2/1985 tarihli ve
   3152
   sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/6/1949 tarihli ve
   5442
   sayılı İl İdaresi Kanunu, 4/4/2013 tarihli ve
   6458
   sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 23/4/1981 tarihli ve
   2451
   sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Birim: Genel Müdürlük merkez teşkilatında yer alan daire başkanlıkları ile hukuk müşavirliğini,

e) Birim amiri: (d) bendinde belirtilen birimlerin yöneticilerini,

f) Değerlendirme puanı: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanı,

g) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,

ğ) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,

h) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

ı) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

i) Hizmet yeri: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı il veya ilçeyi,

j) İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi Müdürü:
   6458 sayılı Kanunun 108
   inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması için kurulan insan ticareti mağdurları sığınma evleri müdürlerini,

k) Kurum: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

l) Merkez Müdürü: Kabul ve barınma merkezi ile geri gönderme merkezi müdürlerini,

m) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

n) Yer değiştirme suretiyle atanma: Yer değiştirmeye tabi personelin, bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine,
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanunundaki esaslar çerçevesinde atanmasını,

o) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atamalara İlişkin Esaslar
Yer değiştirmeye ilişkin temel ilkeler
Madde 5 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında;

a) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,

b) Atamalarda kadro imkânları ile Genel Müdürlüğün hizmet ihtiyaçlarının dikkate alınması,

c) Personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

ç) Aile bütünlüğünün korunması,

ilkeleri esas alınır.
Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel
Madde 6 -
(1) İl göç idaresi müdürleri, ilçe göç idaresi müdürleri, merkez müdürleri, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürleri ve il göç uzmanları yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.
Hizmet bölgeleri
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller; sosyal, kültürel, ulaşım imkânları ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen beş hizmet bölgesine ayrılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.
Zorunlu çalışma süreleri
Madde 8 -
(1) Zorunlu çalışma süreleri 5 inci bölge için üç yıl, 4 üncü bölge için dört yıl ve diğer bölgeler için beş yıldır.
Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar
Madde 9 -
(1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) 6 ncı maddede yer alan personelden ilk defa atanacaklar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen 5 inci hizmet bölgesindeki illerde göreve başlarlar. 5 inci hizmet bölgesindeki üç yıllık zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar sırasıyla 4 üncü hizmet bölgesinde en az dört yıl, 3 üncü hizmet bölgesinde en az beş yıl, 2 nci hizmet bölgesinde en az beş yıl ve 1 inci hizmet bölgesinde en az beş yıl görev yaparlar. Alt bölge hizmeti bitmeden bir üst hizmet bölgesine atama yapılamaz.

b) 6 ncı maddede belirtilen personelin tüm bölgelerde görev yapması esastır. Personelin, atandığı bölge ve bölge içerisindeki yerlerde bu Yönetmelik ile tespit edilmiş süre kadar çalışması zorunludur. Personelin, hizmet bölgeleri için belirlenen süreler kadar çalışmadan, diğer hizmet bölgelerine atamaları yapılamaz. Ancak bulunduğu hizmet yerinin zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personelin, aynı hizmet bölgesinde veya alt hizmet bölgelerinde Genel Müdürlükçe ihtiyaç gösterilen hizmet yerlerinden, kadro ve unvanına uygun bir yere talepleri halinde bulunduğu hizmet bölgesinde eksik kalan zorunlu çalışma süresiyle sınırlı olmak üzere genel atama döneminde atamaları yapılabilir. Bu durumda 5 inci hizmet bölgesinde çalışma süresi iki yıldan az olmaz.

c) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel alt hizmet bölgelerinde veya üst hizmet bölgelerinde Genel Müdürlükçe ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere atanma talebinde bulunabilir. Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personelin atanabileceği kadro ve unvanına uygun bir yerin Genel Müdürlükçe ihtiyaç gösterilmemesi veya personelin tercihlerine atanamaması durumunda Genel Müdürlükçe, bulunduğu yerde çalışma süresi uzatılmış sayılır. Ancak bu şekilde çalışma süresi uzatılanların 1 inci, 2 nci, 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri altı yılı, 4 üncü hizmet bölgesinde beş yılı ve 5 inci hizmet bölgesinde dört yılı geçemez. Bu şekilde ataması yapılamayan ve çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler ise 1 inci bölge hariç olmak üzere bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden sayılır.

ç) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuz gününe kadar emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini bağlı oldukları birim aracılığıyla Genel Müdürlüğe göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Bu hükme göre yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenilmeksizin zorunlu çalışma süreleri göz önüne alınarak atanması gerektiği hizmet bölgesine ataması yapılır ve bunlar ikinci kez bu hükümden yararlanamazlar.

d) 6 ncı maddede yer alan personelden tüm bölge hizmetlerini tamamlayanların hizmet bölgeleri, personelin isteği göz önünde bulundurularak Genel Müdürlükçe belirlenir.
Bölgelerde zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak haller
Madde 10 -
(1) Personelin zorunlu çalışma süresinden sayılacak hallere ait süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret, hastalık ve aylıklı refakat izinlerinin tamamı.

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

c)
   657 sayılı Kanunun 86
   ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile ya da aynı Kanunun ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı.

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların
   657 sayılı Kanunun 143
   üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

e) Hizmetin gereği olarak TODAİE’de başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(3) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler, zorunlu çalışma süresinden sayılmaz:

a)
   657
   sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

b) Genel Müdürlük kadrolarına atanmadan önce başka görevlerde o bölgede geçirilen süreler.

c) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan kadrolarda geçen süreler.
  
Atanılamayacak yerler
Madde 11 -
(1) İl göç idaresi müdürleri;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları ile,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu ile,

atanamaz.

(2) Büyükşehir belediyesi bulunan illere yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar
İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin genel esaslar
Madde 12 -
(1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olanların özre dayalı yer değiştirmeleri Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ancak il göç idaresi müdürlerinin özre dayalı yer değiştirme talepleri yöneticilik görevlerinden vazgeçmeleri halinde değerlendirilir.

(2) Atanılan il sınırları içerisinde göreve başlama tarihinden itibaren fiilen iki yıl görev yapmak zorunludur.

(3) Karşılıklı yer değiştirmeye dayalı taleplerde süre şartı aranmaz. Ancak, ikinci kez talepte bulunulması halinde ikinci fıkrada belirtilen süre dört yıl olarak uygulanır.

(4) 13, 14, 19, 20 nci maddelerde belirtilen hallerde ikinci fıkrada belirtilen süre şartı aranmaz.

(5) Ataması yapılan personelin atama işleminden vazgeçme talebi, görevinden ayrılmaması kaydıyla, belirtilen acil ve zorunlu halleri beyana göre değerlendirilebilir.

(6) 13 ve 14 üncü maddelerde yer alan sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle görev yerleri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında kadrosunun bağlı bulunduğu birime bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Mazereti sona eren personelin mevcut görev yeri 4 üncü veya 5 inci bölgede bir yerde ise talebi halinde yerinde bırakılabilir. Diğer bölgelerde ise eski görev yerine atanır.
Sağlık durumu nedeniyle atama
Madde 13 -
(1) Sağlık durumu nedeniyle atama yapılabilmesi için;

a) Memurun kendisinin, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte, memurun refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun veya bakıma muhtaç olduğunun tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden son üç ay içerisinde 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendine göre, bakmakla yükümlü olunmayan ana, baba ve kardeş için sağlık kurulu raporu ile birlikte atama istenilen ilde bakacak başka kimsenin bulunmadığının ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunun da belgelendirilmesi gerekmektedir.
Eş durumu nedeniyle atama
Madde 14 -
(1) Eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında
   657
   sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile atanmak istedikleri ilde bulunan işyerlerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında talep tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde 720 gün prim ödemek suretiyle sigortalı sayılanlar, bu durumu belgelemek kaydı ile hizmet ihtiyaçları ve kadro imkanları çerçevesinde talepleri değerlendirildikten sonra, gerekirse kurumlar arası koordinasyon da sağlanarak, eşlerinin görevli bulunduğu yerlere atanabilirler. Eşi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile isteğe bağlı sigortalı olan personelin eş durumu nedeniyle atama istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

(2) Bu kapsamda yer değişikliği talebinde bulunan personelden;

a) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

b) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak belge,

c) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son üç yıllık süre içinde en az 720 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

istenir.

(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşi emekliye ayrılan personel; eşinin emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme suretiyle atama döneminde eşinin ikamet ettiği yere atanma talebinde bulunabilir. Personel bu talebi üzerine, hizmet ihtiyaçları ve kadro imkânları çerçevesinde değerlendirildikten sonra eşinin ikamet ettiği yere atanabilir.

(4) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de Genel Müdürlük personeli olan eşlerin aile bütünlüğünün bozulmaması için aynı yerleri tercih etmeleri önceliklidir. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerlere atananlardan; atamasının eşinin bulunduğu il’e yapılmasını isteyenler, istekte bulunan eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olması şartıyla eş mazeretine dayalı olarak eşinin yanına atanırlar.

(5) Her ikisi de Genel Müdürlük personeli olan eşlerden; bu durumlarını idareye bildirmeyen veya başka yerleri tercih ederek farklı yerlere atananlar; görev yerlerinden ilişik kesmeleri halinde bir sonraki yılın yer değiştirme suretiyle atama dönemine kadar eş durumu mazeretine dayalı olarak eşinin bulunduğu yere atanma talebinde bulunamazlar.

(6) Her ikisi de Genel Müdürlük personeli olan atamaya tabi eşlerin talepleri, sırasıyla yönetici kadrolarında bulunana, eşitliği halinde kazanılmış hak aylık derece ve kademesi yüksek olana, bunların da eşitliği halinde ihtiyaca göre değerlendirilir.

(7) Eşleri başka kurumlarda çalışan Genel Müdürlük personelinin eş durumundan atanma talepleri eşin görevi, unvanı ve hizmet özelliği dikkate alınarak değerlendirilir.
  
Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama
Madde 15 -
(1) Genel Müdürlük kadrolarına merkezi yerleştirme ile ilk defa atanacak adayların aynı unvan ve kadroda olmak şartıyla, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra atamaları henüz yapılmadan karşılıklı dilekçe ile müracaatları halinde ilk atama yerleri, Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak değiştirilebilir.

(2) Aynı hizmet bölgesinde yer alan illerde veya aynı il içerisinde görevli personelden, asalet tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda görev yapanlar, il müdürlükleri aracılığı ile müracaatları ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama döneminde yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(3) Karşılıklı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelden birinin görevine başladıktan sonra vazgeçmesi halinde vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

(4) 19 uncu maddeye göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atanmaya İlişkin Usul ve Esaslar
Atama usulü
Madde 16 -
(1)
   6458 sayılı Kanunun 118
   inci maddesi ile
   2451
   sayılı Kanun uyarınca, Genel Müdürlük personelinden;

a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına müşterek kararla atama yapılır.

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışında kalan diğer kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan onayıyla atama yapılır.
  
İlk atamalar
Madde 17 -
(1) İlk atama ile yerleştirme yapılacak kadroların; yeri, hizmet sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Genel Müdürlük tarafından belirlenir. İlk atama ile yapılacak yerleştirmeler genel hükümlere göre yapılır.

(2) Aday memurların adaylık süresi içerisinde Genel Müdürlük içinde başka bir yere ataması yapılmaz.
Kurum dışından naklen ve açıktan atamalar
Madde 18 -
(1) Kurum dışından Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında münhal bulunan; veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför, hizmetli ile aynı düzeyde görev kadrolarına ve alt görev kadrolarına naklen atanacaklar ile mühendis, çözümleyici, programcı, avukat, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, mütercim, il göç idaresi müdürü, ilçe göç idaresi müdürü, merkez müdürü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü kadrolarına atanacaklar hakkında, atanacağı unvanın bu Yönetmelik ve Genel Müdürlük personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşıyor olma şartları aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatındaki kadrolara naklen atanmalarında, kazandıkları unvanlara atanması esastır. Aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve kazandığı unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.
Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler
Madde 19 -
(1) Hizmet gereği atama yapılabilmesi için haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fıkraya göre atananların ayrıldıkları birime dönme talepleri iki yıl sonra başvurmaları halinde değerlendirilebilir.

(3) Görev yapılan birimin; kapanması, devri, iş yükünün önemli ölçüde azalması nedeniyle personele ihtiyaç duyulmaması hallerinde; ihtiyaç duyulan birimlere Genel Müdürlükçe resen atama yapılabilir.
Terör, olağanüstü ve özel hallerde atama
Madde 20 -
(1) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu personeli ile er ve erbaşların Genel Müdürlükte görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle öncelikle yerine getirilir.

(2) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, ihtiyacı karşılamak amacıyla bu Yönetmeliğin kısıtlayıcı hükümlerine bakılmaksızın atama yapılabilir.

(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden başka bir ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi halinde eşin ikamet ettiği yere nakil talebi bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilebilir. Bu şekilde yapılacak atama başvurularının eşin emekliye ayrılmasını müteakip bir yıl içinde yapılması zorunludur.

(4) Görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belge ile belgelendirenlerin nakil talebi değerlendirilebilir.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği nedeniyle naklen atama
Madde 21 -
(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu yer değiştirmeye tabi olmayan unvanlara ataması yapılanlar atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu süreyi doldurmayanların atamaları, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri halinde yapılabilir. Ancak bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Önceki görevine tekrar atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar.

(2) Ancak yeni görev yerine başladıktan sonra iki yıl içinde meydana gelen mazeret durumlarına dayalı olarak yapılacak yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.
Naklen atama yapılmayacak haller
Madde 22 -
(1) Görevde yükselme sınavı nedeni ile görevde yükselme sınavı yapılmasına ilişkin Genel Müdür onayı alındığı tarihten itibaren boşalan kadrolar ile görevde yükselme sınavına başvuran adayların sayısından fazla olan münhal kadrolar hariç olmak üzere, görevde yükselme sınavı yapılması ilan edilen kadrolara, sınav sonucuna göre kazananların atanmaları tamamlanmadan Genel Müdürlük içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.

(2) Unvan değişikliği sınavı nedeni ile unvan değişikliği sınavı yapılmasına ilişkin Genel Müdür onayı alındığı tarihten itibaren, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere, unvan değişikliği sınavına başvuran adayların sayısından fazla olan unvanlar ile sınav onayı alındıktan sonra boşalan kadrolar hariç, ilan edilen kadrolara, sınav sonucuna göre kazananların atanmaları tamamlanmadan Genel Müdürlük içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.
Gerçek dışı beyan veya geçerli olmayan belgelere dayalı işlemler
Madde 23 -
(1) İlgili personel tarafından verilen ve atama işlemlerinin dayanağı olan bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında idari soruşturma yapılır ve ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin İşlemler
Yer değiştirme kurulu
Madde 24 -
(1) Yer Değiştirme Kurulu; yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Genel Müdürün ya da görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında İnsan Kaynakları Daire Başkanı ile Genel Müdür tarafından Genel Müdürlükte
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar arasından belirlenecek diğer üç üyeden oluşur.

(2) Kurul, kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir.
  
Başvuru ve yer değiştirme suretiyle atama dönemine ilişkin esaslar
Madde 25 -
(1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar atanma talebinde bulunabilirler. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) Personelin, iller arası naklen atanmalarında, ihtiyaç duyulan kadro unvanları ile atanabilecek ve ayrılabilecek azami personel sayısı her yılın Nisan ayı sonuna kadar Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilir.

(3) İlan edilen kadro unvanının niteliklerini taşıyan personel, 1-15 Mayıs tarihleri arasında ekte yer alan EK-3 Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle il müdürlüğüne müracaat eder. Başvuru formları il müdürlüğünce başvuru süresinin bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

(4) Yer değiştirme talebinde bulunacak personel, duyuruda ilan edilen yerlerden en az beş, en fazla on tercih yapabilir.

(5) Değerlendirme puanları, EK-2’de yer alan Değerlendirme Formundaki puan ölçütlerine göre hesaplanır.

(6) Değerlendirme puan sonuçları Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(7) Değerlendirme puan sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına itiraz edilebilir.

(8) Nihai sonuçlar değerlendirme puanı, tercih sırası ve hizmet süresi dikkate alınmak suretiyle Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir ve 15 Temmuz tarihine kadar atamalar tamamlanır.

(9) Aşağıda yazılı hallerde yer değiştirme suretiyle atama dönemine bağlı kalmaksızın Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim dönemlerinde atamalar yapılabilir.

a) 13, 14 ve 20 nci maddelerde yer alan sağlık, eş durumu mazereti ile olağanüstü durum şartlarının ortaya çıkması,

b) 19 uncu maddedeki şartların ortaya çıkması,

c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama durumunun ortaya çıkması.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İl Göç İdaresi Müdürü ve İlçe Göç İdaresi Müdürü kadrolarına atanma şartları
Madde 26 -
(1) İl Göç İdaresi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümleri kapsamında yükseköğretim kurumlarının sosyal bilim dallarında eğitim veren Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b)
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68
   inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,

şartları aranır.

(2) İlçe Göç İdaresi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b)
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68
   inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,

şartları aranır.
  
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 27 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Geçiş hükmü
Geçici Madde 1 -
(1) Genel Müdürlük taşra teşkilatının kuruluşu aşamasında ataması yapılan personel için yer değiştirme hükümleri, atamasının yapıldığı bölgenin hizmet süresini tamamlamasından sonra uygulanmaya başlar.
Yürürlük
Madde 28 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 29 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 HİZMET BÖLGELERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 16/05/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 DEĞERLENDİRME FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 16/05/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 16/05/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul