6585
SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; kanunlarla kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetki ve görevler saklı kalmak üzere; sınır yönetimi alanında görevli kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek, Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu ve Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezinin kuruluşuna dair usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Yönt. (RG: 14.02.2019)
(1) (Değişik:RG-14/2/2019-30686-C.K.-757/1 md.) Bu Yönetmelik, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 257 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Yönt. (RG: 14.02.2019)
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu Başkanını,

b) Genel Müdürlük: İller İdaresi Genel Müdürlüğünü,

c) Koordinasyon Kurulu: Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulunu,

ç) Ortak risk analizi: Sınır yönetimine ilişkin verilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca biraraya getirilerek değerlendirilmesi, risk derecelerinin ve alınması gereken önlemlerin birlikte belirlenmesi sürecini,

d) Ortak veri tabanı: Ortak risk analizi yapılması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından toplanan bilgilerin muhafaza edildiği ve birden fazla kamu kurum ve kuruluşunun kullanımına açık olan güvenli veri tabanını,

e) Risk analizi: Sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturan bir olayın ortaya çıkma ihtimalini ve niteliğini anlamak ve alınacak tedbirler hakkında çıkarımda bulunmak amacıyla yürütülen veri işleme ve yorumlama faaliyetlerini,
6586
f) Sınır gözetimi: Kara ve deniz sınırlarında her türlü yasadışı geçişin önlenmesi amacıyla sınır kapıları dışındaki alanlarda yapılan bütün eylem ve işlemleri,

g) Sınır güvenliği: Sınırlardan yasadışı giriş ve çıkışların önlenmesi amacıyla üçüncü ülkelerle alınan tedbirleri, komşu ülkelerle gerçekleştirilen sınır işbirliği faaliyetlerini, sınır hattında ve ülke içinde alınan önlemleri, sınır kontrolü ve sınır gözetimini, kolluk birimleri ile işbirliği içinde sınırları aşan suçlarla mücadele faaliyetlerini,

ğ) (Ek:RG-14/2/2019-30686-C.K.-757/2 md.)(1) Sınır kapıları: Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış için tespit edilen fiziki olarak dış çevreden ayrılmış veya böyle addedilen kara, hava, deniz ve demiryolu sınır geçiş noktalarını,

h) Sınır kontrolü: Kişilerin, beraberlerindeki araç ve eşya ile ticari eşyanın sınırlardan ülkeye girmesine ve ülkeden çıkmasına izin verilip verilmeyeceğini belirlemek amacıyla sınır kapılarında yapılan kontrol faaliyetlerini,

ı) Sınır makamı: Komşu ülkelerle yapılan ikili andlaşmalarda belirlenen, sınır andlaşmaları ve protokollerinin uygulanması ile bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olan vali ve kaymakamları,

i) Sınır yönetimi: Sınır güvenliğinde, pasaport kontrolü ve gümrük kontrollerinde, veterinerlik ve bitki sağlığı denetimlerinde, halk sağlığına ilişkin sınır kontrollerinde ve sınır kapılarında görevleri bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri faaliyetleri,

j) Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi: Sınır yönetiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak risk analizi ve risk derecelerine ilişkin veri paylaşımını ve diğer faaliyetleri koordine eden merkezi,

k) Uygulama Kurulu: Sınır Yönetimi Uygulama Kurulunu,

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Yetkiler
Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri
Madde 4 -
(1) Sınır yönetimine ilişkin aşağıdaki görevler Genel Müdürlük tarafından yürütülür ve koordine edilir.

a) Koordinasyon Kurulunca belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları arasında sınır yönetimine ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenliğin sağlanmasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

c) Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında görevlendirilen mülki idare amirlerinin çalışmalarını koordine etmek.

ç) Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşları arasında ortaya çıkan sorun ve tereddütlerin giderilmesine yönelik iş ve işlemleri Uygulama Kurulu kararları doğrultusunda koordine etmek.

d) Sınır yönetimi alanında gerekli hukuki ve kurumsal yapının oluşturulmasına yönelik öneriler geliştirmek.
(1) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 757 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2 nci maddesi ile Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
6587
e) Sınır yönetimi konularında İçişleri Bakanlığına verilen görevleri ve bu görevlere ilişkin projeler ile yatırım faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

f) Mülki idare amirlerinin sınırlarla ilgili görevleri ile komşu ülkelerle imzalanan sınır andlaşmalarında İçişleri Bakanlığının görev alanına giren iş ve işlemleri takip ve koordine etmek.

g) Avrupa Birliği kurumları ile diğer ülke ve uluslararası kuruluşların, sınır yönetimine ilişkin konularda ulusal temas noktası olarak iş ve işlemlerin takibi ile koordinasyonunu sağlamak.

ğ) Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi ile ortak veri tabanını kurmak ve işletmek, bu kapsamda; sınır yönetimi alanında kurumlararası iletişim ve veri paylaşımına ilişkin altyapıyı oluşturmak, buna yönelik olarak gerekli ağ cihazlarını, bilgi sistem altyapısını ve bilişim sistemlerini tedarik etmek, kurmak ve işletmek.

h) Sınır fiziki güvenlik sistemleri ve sınır aydınlatması konularında mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, bu konularda yapılacak yatırımlarda valilikler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

ı) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde sınır yönetimi alanına ilişkin yıllık rapor ve istatistikleri yayınlamak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
İşbirliği ve koordinasyonun hedefi
Madde 5 -
(1) Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği geliştirilmesinin temel hedefleri;

a) Sınır geçişlerinde kamu düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlığı ile sınır kapılarının güvenliğinin sağlanmasından sorumlu kamu kurum ve kuruluşları arasında ortak yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, 

b) Yasadışı sınır geçişleri, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ile her türlü kaçakçılığın ve sınır aşan diğer yasadışı faaliyetlerin önlenmesi,

c) Sınır geçişlerinde canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile bitki ve bitkisel ürünlerden kaynaklanan bulaşıcı hastalık, zararlı ve diğer sağlık risklerine karşı gerekli tedbirlerin alınması,

ç) Bulaşıcı hastalıklar ve diğer sağlık risklerine karşı halk sağlığının korunmasına yönelik ortak faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması,

d) Nükleer ve radyolojik maddeler ile kimyasal ve biyolojik ajanların yasadışı olarak ülkeye giriş ve çıkışının önlenmesi,

e) Kişilerin ve eşyanın sınır kapılarından yasal geçişlerinin düzenli, hızlı, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve yöntemlerin geliştirilmesi,

f) Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler ile vize ve ikamet izni belgelerinde sahtecilik suçları ile mücadele ve bu belgelerin detaylı incelenmesi konularında kapasitenin artırılması,
6588
g) Sınır yönetiminde görevli kamu kurum ve kuruluşları arasında karşılıklı bilgi paylaşımının sağlanması,

amaçlarıyla sınır yönetimi alanında görevli kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlamaktır. 
İşbirliği ve koordinasyon usulleri
Madde 6 -
(1) Sınır yönetiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları, 5 inci maddede belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve Koordinasyon Kurulu kararlarını yerine getirmek amacıyla; 

a) Ortak eylem planları ve çalışma programlarının hazırlanması,

b) İhtiyaç duyulan konularda güvenli elektronik ağ üzerinden veya diğer usullerle karşılıklı bilgi paylaşımının sağlanması, bilgi paylaşımı süreçlerinin güncellenmesi ve geliştirilmesi,

c) İhtiyaç duyulan zamanlarda ve yerlerde, deniz yetki alanlarında ve uluslararası sularda sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla müşterek kontrol ve denetim faaliyetleri icra edilmesi,

ç) Ortak kontrollerde ve birimlerin kendi kontrollerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasını sağlamak amacıyla mümkün olduğu ölçüde teknik imkân ve kabiliyetlerin paylaşılması,

d) Ortak risk analizi yapılmasına yönelik olarak kişilerin ve eşyanın yasal ve yasadışı sınır geçişine ilişkin bilgilerin ortak bir veri tabanında toplanması ve bu veri tabanının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açılması,

e) Bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan teknoloji alımlarında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerinden faydalanılması,

f) Ortak eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, ortak eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve mesleki yayınlar yapılması,

hususlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirir.
Sınır kapılarında işbirliği
Madde 7 - Yönt. (RG: 14.02.2019)
(1) Sınır kapılarında görev ifa eden kamu kurum ve kuruluşları, sınır kontrollerinde etkinliğin sağlanması, yasadışı geçişlerin önlenmesi, yasal sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, iş ve işlemlerin basitleştirilmesi amacıyla;

a) Çalışma saatlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi,

b) Ticaret Bakanlığının talebi üzerine ve eşgüdümünde, ihtiyaç halinde ve fiziki altyapısı mümkün olan sınır kapılarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca aynı yerde ve aynı zamanda birlikte eşya kontrolü yapılması,(1)

c) Sınır kontrol hizmetlerinde etkinliğin artırılmasına yönelik hizmet standartlarının oluşturulması,

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları arasında sınır kontrolü alanında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak amacıyla vali veya sınır mülki idare amiri başkanlığında sınır kapılarında görevli kamu kurum ve kuruluşlarının katılacağı düzenli toplantılar yapılması ve toplantı sonuçlarının yerel ve merkezi düzeyde takibi,

d) Vali veya sınır mülki idare amiri başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde sınır kapılarında görevli birimler tarafından ortak acil durum planları hazırlanması ve acil durumlara hazırlık mahiyetinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile tatbikatlar düzenlenmesi,
(1) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 757 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi ile bu bentte yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
6589
e) Sınır kapılarının açılmasında, yapılmasında ve yenilenmesinde, kara sınır kapılarında Ticaret Bakanlığının, diğer sınır kapılarında ise bu yerlerin yapılmasından sorumlu kuruluşun eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut iş hacmi ile gelecekteki muhtemel yapılanmaları dikkate alınarak mekânsal ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması,(1)

f) Kamu kurum ve kuruluşları arasında ortak eğitim, insan kaynakları stratejileri ve e-öğrenme sistemi oluşturulması, 

g) Yolsuzlukla mücadele ve sınır kontrolüne ilişkin ortak etik kurallar oluşturulması, hususlarında işbirliğini geliştirirler.

(2) Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında görev yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon vali veya sınır yönetimi konusunda hizmet içi eğitim almış vali yardımcısı veya kaymakamlar arasından vali tarafından görevlendirilen sınır mülki idare amirince sağlanır. Sınır mülki idare amiri, görev ve yetkilerini valiye karşı sorumlu olarak onun gözetim ve denetimi altında yürütür.

(3) Sınır mülki idare amiri görevlendirilen sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında mülki idare amirliğinin sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere personel görevlendirilir. Büroların demirbaş, kırtasiye, araç, gereç ve diğer gereksinimleri İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.
Kara ve deniz sınırlarında işbirliği
Madde 8 - Yönt. (RG: 14.02.2019)
(1) Kara sınırları ile deniz yetki alanları ve sahillerde 5 inci maddede belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla;

a) Yasadışı yollardan ülkeye girdiği veya ülkeden çıktığı tespit edilen kişilerin yetkili kolluk kuvveti tarafından teslim alınması,

b) Yasadışı yollardan ülkeye girdiği veya ülkeden çıktığı tespit edilen kişilere ilişkin olarak halk sağlığına yönelik risklere karşı tedbir alınması amacıyla en yakın ilgili resmi sağlık birimine bilgi verilmesi,

c) Yasadışı yollardan ülkeye girdiği tespit edilen kaçak eşyanın konusuna göre yetkili kamu kurum ve kuruluşu tarafından teslim alınması, kaçak eşyayla ilişkili kişilerin ise en yakın yetkili kolluk kuvveti tarafından teslim alınması,

ç) Yasadışı yollardan ülkeye getirilirken veya ülkeden çıkarılırken tespit edilen canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile bitki ve bitkisel ürün, yem ve tohumlara ilişkin olarak sağlık risklerine karşı tedbir alınması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının en yakın birimine bilgi verilmesi,(2)

d) Uluslararası koruma başvurusu talebinde bulunan yabancıların taleplerinin yetkili mercilere iletilmesi,

e) Sınır ihlallerine, yasadışı sınır geçişlerine ve kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgi ve istatistiklerin sınır makamlarına bildirilmesi, sınır gözetimi görevinin gerektiğinde ilgili bakanlıklar, mülki ve adli makamlar ile güvenlik kuvvetleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma suretiyle yerine getirilmesi,

f) Sınır fiziki güvenlik sistemlerinin kurulması ve sınır güvenliğine ilişkin projelerin uygulanması, hususlarında sınır gözetimi alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği geliştirilir.
(1) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 757 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi ile bu bentte yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 757 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesi ile bu bentte yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
6590
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu ve Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu
Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu
Madde 9 - Yönt. (RG: 14.02.2019)
(1) Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının yasadışı faaliyetlere karşı korunması, güvenliğinin sağlanması, ülke içinde ve uluslararası alanda işbirliğinin geliştirilmesi ile sınır yönetimine ilişkin her türlü karar ve tedbirleri almak ve uygulanmasını takip etmek ve 25/7/1997 tarihli ve 97/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde düzenlenen Merkez Güvenlik Kurulu ile Uygulama Kurulunda karara bağlanamayan hususlar ile bu kurullardan gelen öneriler hakkında nihai karar vermek üzere Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

(2) (Değişik:RG-14/2/2019-30686-C.K.-757/5 md.) Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanının veya katılmadığında İçişleri Bakanının başkanlığında;

a) Dışişleri Bakanı,

b) İçişleri Bakanı,

c) Milli Savunma Bakanı,

ç) Sağlık Bakanı,

d) Tarım ve Orman Bakanı,

e) Ticaret Bakanı,

f) Ulaştırma ve Altyapı Bakanından,

oluşur.

(3) Koordinasyon Kurulu, yılda bir defa veya Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine toplanır. Gerekli görüldüğünde, konuyla ilgili diğer bakanlar Koordinasyon Kuruluna davet edilebilir.(1)

(4) Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu
Madde 10 - Yönt. (RG: 14.02.2019)
(1) Sınırlardan geçişlerin açık, şeffaf, düzenli, kolay ve hızlı bir şekilde yapılması; yasadışı sınır geçişleri, kaçakçılık, yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve sınır aşan diğer yasadışı faaliyetler ile mücadele edilmesi; halk sağlığı, hayvan ve bitki sağlığına yönelik sınır aşan risk ve tehditlerin önlenmesi; iyi korunan ve güvenli sınırlar hedefine ulaşılması amacıyla entegre sınır yönetimine ilişkin strateji ve politika geliştirilmesi; kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek ortak faaliyetlere ilişkin kararlar alınması ve bu kararların uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu kurulmuştur.

(2) (Değişik:RG-14/2/2019-30686-C.K.-757/6 md.) Uygulama Kurulu, İçişleri Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında,

a) Dışişleri Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

b) Milli Savunma Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

c) Sağlık Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

ç) Tarım ve Orman Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

d) Ticaret Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

e) Ulaştırma ve Altyapı Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

f) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısı,

g) Avrupa Birliği Başkanı,
(1) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 757 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan alan “iki” ibaresi “bir” ve “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
6591
ğ) Jandarma Genel Komutanı,

h) Emniyet Genel Müdürü,

ı) Sahil Güvenlik Komutanı,

i) Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanı,

j) Harita Genel Müdürü

k) Göç İdaresi Genel Müdürü,

l) İller İdaresi Genel Müdürü,

m) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdüründen,

oluşur.

(3) Uygulama Kurulu yılda iki defa toplanır. Başkan, resen veya temsilcilerden birinin talebi üzerine toplantı gündemini belirleyerek Uygulama Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.(1)

(4) Uygulama Kurulu gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilir.

(5) Uygulama Kurulunun sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 
Uygulama Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 11 -
(1) Koordinasyon Kurulunun belirlediği politikalar ve aldığı kararlar doğrultusunda Uygulama Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Entegre sınır yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası belge, plan ve stratejilerde yer alan hedeflerin yerine getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Ülke sınırlarını her türlü yasadışı faaliyete karşı korumak ve güvenliğini sağlamakla sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin işbirliğini sağlamak.

c) Sınır kapılarında, kara ve deniz sınırlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını değerlendirmek ve tespit edilen eksiklikler konusunda görüş bildirmek.

ç) Yasadışı sınır geçişleri, yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı, terör faaliyetleri, sınır aşan insan ticareti ve her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek ortak faaliyetlere ilişkin karar almak, izlemek ve değerlendirmek.

d) Uygulama Kurulunda temsil edilen kurumların sınır yönetimi alanındaki görevlerine ilişkin olarak; yasal çerçeve, kurumsal yapı, süreçler, insan kaynağı ve eğitim, iletişim ve bilgi değişimi konularında etkin işbirliği ve koordinasyonu temin etmek ve çalışma grupları oluşturmak.

e) Ortak eğitim, ortak işlem süreçlerinin tanımlanması, ortak risk analizi, ortak veri tabanı, iki veya çok taraflı sınır temas merkezleri gibi konularda kurum içi, kurumlararası ve uluslararası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde öneriler geliştirmek.

f) Sınır yönetimi alanında, proje üretilmesi ve uygulanması ile ulusal ve uluslararası bütçe ve fonların kullanımına ilişkin kurumlararası işbirliğini geliştirmek.
(1) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 757 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesi ile bu fıkrada yer alan alan “üç ayda bir” ibaresi “yılda iki defa” şeklinde değiştirilmiştir.
6592
g) Entegre sınır yönetimi alanında İçişleri Bakanlığına görüş ve önerilerde bulunmak.

ğ) Uygulama Kurulu gündemine alınan ve çalışma grupları tarafından yürütülen faaliyet ve raporlar ile Uygulama Kurulunda temsil edilen kurumların tekliflerini değerlendirmek.

h) Sınır güvenliğinin sağlanmasından görevli ve sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları arasında çıkan veya çıkması muhtemel yetki anlaşmazlıkları konusunda çözüme yönelik görüş ve önerilerde bulunmak.

ı) İhtiyaç duyulan yerlerde sınır fiziki güvenlik sistemleri ve gözetim teknolojilerinin tesisi, bakımı ve idamesi konularında görüş ve önerilerde bulunmak.

i) Uygulama Kurulu kararlarının uygulanmasını takip etmek.

(2) Uygulama Kurulu, gerekli gördüğünde, yerel düzeyde koordinasyonun sağlanması amacıyla komisyonlar kurulmasına karar verebilir. Bu komisyonlar, illerde valinin, ilçelerde kaymakamın ve sınır kapılarında sınır mülki idare amirinin başkanlığında, Uygulama Kurulunda temsil edilen kurumların taşra teşkilatının en üst amirlerinden oluşur.
Başkanın görev ve yetkileri
Madde 12 -
(1) Başkan, Uygulama Kurulunun toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Uygulama Kurulunu temsil etmek.

b) Toplantı gündemini belirlemek.

c) Uygulama Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıyı yönetmek.

ç) Alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek.
Uygulama Kuruluna katılan temsilcilerin sorumluluğu
Madde 13 -
(1) Temsilciler, Uygulama Kurulunda istişare edilen konular hakkında kurumlarını bilgilendirir, kurumlarının değerlendirmelerini Uygulama Kurulunda gündeme getirir, kurumlarını ilgilendiren hususlarda önerilerde bulunur, alınan kararların kurumlarında uygulanmasını izler ve sonuçlarını Uygulama Kuruluna iletir.
Uygulama Kurulunun gündemi
Madde 14 -
(1) Toplantı gündemi, yeri ve saati Başkan tarafından belirlenir ve ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara olağanüstü toplantı çağrıları hariç olmak üzere en az onbeş gün öncesinden bildirilir.

(2) Toplantı gündemine ilişkin görüş ve öneriler ile gündeme alınması istenen ilave konular kurumlar tarafından toplantı tarihinden on gün önce Başkana sunulur. Gündemin son hali Uygulama Kurulu toplantısından en geç bir hafta önce kurumlara gönderilir.

(3) Toplantı gündeminde yer almayan ancak temsilciler tarafından görüşülmesi istenen diğer konular Uygulama Kurulunun uygun görmesi halinde görüşülür.
Çalışma grupları ve raporlama
Madde 15 -
(1) Uygulama Kurulu kararıyla merkezde veya bölgesel ve yerel düzeyde il, ilçe ve sınır kapılarında mülki idare amirlerinin başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturulabilir.
 
(2) Çalışma gruplarınca işbirliğini gerektiren konulara ilişkin hazırlanan raporlar Uygulama Kuruluna sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
6593
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi ve Görevleri
Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi ve görevleri
Madde 16 -
(1) Genel Müdürlük bünyesinde; sınır güvenliğine ilişkin bilgi ve istatistik gibi verilerin ilgili kurumlardan toplanmasını ve kurumlar arasında paylaşımını ve değişimini sağlamak; sınır yönetimine ilişkin verileri toplamak ve işlemek, kanunlar ve uluslararası andlaşmalar çerçevesinde diğer ülke sınır kurumları ve uluslararası kuruluşlarla veri değişiminde bulunmak, bu amaçla ortak bir veri tabanı oluşturmak; muhtemel yeni durumlar, riskler, tehditler ve tehlikeler doğrultusunda ortak risk analizleri yapmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin görev yapacağı Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi kurulur.

(2) Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezinde aşağıdaki faaliyetler yürütülür.

a) Sınır yönetimi kapsamında ortak risk stratejisi oluşturmak ve ortak risk analizi faaliyetleri yürütmek, sınır yönetimi ile ilgili verileri toplamak, değerlendirmek, riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek, raporlamak, kontrol edilebilen ve edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak.

b) Risk analizi ölçütlerini belirlemek ve sürekli güncel tutmak.

c) Sınır kontrolü ve gözetiminden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarının risk analizi ile ilgili koordinasyonunu sağlamak. 

ç) Uygulama Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde risk analizi verilerini gerektiğinde ulusal ve uluslararası kurumlar ile diğer ülkelerle paylaşmak.

d) Risk profilleri oluşturarak ilgili birimlere bildirmek.

e) Faaliyetleriyle ilgili eğitim programları düzenlemek.

f) Risk analizine ilişkin olarak Uygulama Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezinin kuruluş ve işleyişine ilişkin giderler İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

(4) İlgili kamu kurum ve kuruluşları, Uygulama Kurulunca belirlenen nitelik ve sayıdaki personeli Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezinde görevlendirir.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
Genel Müdürlüğün bilgi ve belge talebi
Madde 17 -
(1) Uygulama Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlüğün bu Yönetmelik kapsamında her türlü bilgi ve belge talebi, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilir.

(2) Toplanan bilgiler, kamu düzeni ve ülke güvenliğine yönelik durumlar ile bu Yönetmeliğin amacı dışında kullanılamaz. Uygulama Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük bu bilgileri ülke içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşır.
6594
Uygulamanın takip ve gözetimi
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işbirliği ve koordinasyona ilişkin hususların uygulanmasının takip ve gözetimi Uygulama Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yapılır. Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkan tereddüt ve anlaşmazlıklar Uygulama Kurulu tarafından çözülür.
Yürürlük
Madde 19 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 - Yönt. (RG: 14.02.2019)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(1)
(1) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 757 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK
  Kanun Metni - Yürürlükte (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul