En son güncellemeler 13 Aralık 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının amaç ve görevleri doğrultusunda birimlerin yapacakları yayın faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,

c) Birim: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerini,

ç) Elektronik yayın: Eserlerin her türlü elektronik ortamda sunulmuş şeklini,

d) Eser: Türü ve hacmi ne olursa olsun yayımlanmaya elverişli, gizlilik derecesi taşımayan, Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü fikir ve sanat ürününü,

e) Eser Sahibi: Eseri hazırlayan kişi veya kişileri,

f) Kurul: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Kurulunu,

g) Yayın: Yerli ve yabancı her türlü basılı veya basılı olmayan elektronik eserleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Kurulu
Yayın kurulu
Madde 4 -
(1) Yayın Kurulu, Müsteşarın veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Sanayi Genel Müdürü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü, Verimlilik Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, I.Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı ile Müsteşar tarafından belirlenecek bir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olmak üzere onbir üyeden oluşur. Üyelerin herhangi bir sebeple Kurul toplantılarına katılamamaları halinde yerlerine vekilleri katılır.

(2) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.
Yayın kurulunun görev ve yetkileri
Madde 5 -
(1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yayımlanması önerilen veya talep edilen eserlerden Kurul gündemine alınanları, değerlendirme ilkeleri doğrultusunda inceleyerek yayımlanacak eserleri belirlemek.

b) Bakanlıkça yayımlanacak her türlü yayının yeni baskısının yapılması, çoğaltılması, yayım hakkının eser sahibine veya başka birine devredilmesi konusunda karar vermek.

c) Bakanlıkça yapılacak yayınların teknik özellikleri, basım adetleri ve yayım süreleri konusunda karar vermek.

ç) Telif ve işlenme ücretinin ödenip ödenmeyeceği, bu konuda hangi gösterge rakamının uygulanacağı ve ödenecek telif ve işlenme miktarının tespiti konularında 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre karar vermek.

d) Basılmasına karar verilen yayınların dağıtım listelerini belirlemek.
Toplantı ve karar usulü
Madde 6 -
(1) Kurul Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırır.  Kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Toplantılar, ilgili birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Başkanlıkça hazırlanan gündem çerçevesinde yapılır.

(3) Kurul üyelerine ait eserlerin görüşüldüğü toplantılara eser sahibi üye katılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme İlkeleri ve Yayım Şartları
Değerlendirme ilkeleri
Madde 7 -
(1) Kurul tarafından yayımlanacak eserlerin belirlenmesi, alınacak eserlerin seçilmesi, hazırlanması ve dağıtılmasında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur.

a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili olması.

b) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalara uygun olması ve kanunlara göre suç oluşturmaması.

c) Genel ahlaka aykırı olmaması ve kişiyi, aileyi veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesi.

ç) Doğru bilgi verici, bilinçlendirici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması.

d) Eserlerin, yayımlanacağı dilin kurallarına uygun hazırlanmış olması.

e) Bakanlık personeli, uygulayıcılar, bilim çevreleri ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması.
Yayım şartları
Madde 8 -
(1) Eserlerinin yayımlanması için başvuruda bulunanlar;

a) Grafik, tasarım ve dizgi gibi baskı öncesi işlemleri tamamlanan eserlerin basım ve elektronik ortam teknolojilerine uygun olacak şekilde hazırlanmış hâlini,

b) Kaliteli bir basım için gerekli özellikteki fotoğraf veya diğer görsel materyallerin baskıya hazır hâlini,

c) Eser sahibinin başvuru dilekçesi ve özgeçmişini,

ç) Ortak eserlerde, eser sahiplerinden birisinin diğerlerinin onay veya vekâletini aldığını gösteren yazıyı,

d) Eserinin daha önce yayımlanmamış olduğuna, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve eserle ilgili her türlü hukukî sorumluluğu üstlendiğine dair yazıyı,

e) Tercüme/çeviri eser teklifinde bulunanların 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, eserdeki tüm bilgi ve dokümana ait gerekli izinlerin alındığını gösterir belgeleri,

f) Muhtemel maddi hataların düzeltilmesi ve yapılabilecek kısaltmalar konusunda Bakanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiğini gösteren yazıyı,

g) Yayın Kurulunun isteği ve vereceği süre içinde eser üzerinde gerekli tashihleri yapacağını gösteren yazıyı,

ğ) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin, çoğaltma, yayma, internet üzerinden umuma iletim ve tercüme dahil olmak üzere işleme haklarını Bakanlığa devrettiğini ve bu hakları üçüncü kişilere kullandırmak konusunda Bakanlığı yetkili kıldığını gösterir sözleşme/muvafakatnameyi,

eserin konusuyla ilgili birime teslim etmek zorundadır.

(2) Görev alanıyla ilgili eserlerin yayımlanması başvurusunu alan birimler, 7 nci maddedeki ilkeler çerçevesinde inceleme yaptıktan sonra yayımlanmasını uygun gördükleri eserleri birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte Kurula sunulmak üzere Başkanlığa gönderirler.

(3) Kurul tarafından uygun görülen eserler Bakanlık yayını olarak yayımlanır.
Kurul kararı gerektirmeyen durumlar
Madde 9 -
(1) Mevzuat yayınları, resmî açıklamalar, kamuoyu açıklamaları ve demeçler, Bakanlık teşkilâtının genelge ve mütalaalarının yer aldığı yayınlar, Bakanlık adına çıkarılan süreli yayınlar, Bakanlık personelinin resmi görevlendirme doğrultusunda hazırladığı araştırma çalışmalarının raporları (strateji belgesi ve eylem planları vb.), birimler tarafından gerçekleştirilen çalıştay, sempozyum ve kongre gibi etkinlikler sonrasında bu etkinliklere ilişkin hazırlanan kitaplar ve raporlar,  birimlerce tek nüsha olarak talep edilen yerli veya yabancı bir eserin satın alınması için Yayın Kurulu kararı alınması zorunlu değildir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Telif ve Yayım Hakları
Eserler üzerindeki hak ve sorumluluklar
Madde 10 -
(1) Eser sahipleri, eserlerinin yayımını talep ettikleri tarihten başlayarak en geç altı ay içerisinde yayımlanmaması halinde eserlerinin iadesini isteyebilirler veya yeniden yayım talebinde bulunabilirler.

(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi gereğince düzenlenen telif haklarının devrine ilişkin belgede belirtilen haklar ve koşullar çerçevesinde Bakanlık eser üzerindeki hakların sahibi sayılır. Eser sahibinin talep etmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde devre konu hak ve yetkilerde değişiklik yapılabilir.

(3) Eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahibine aittir.

(4) Bakanlıkça yapılan yayınların tüm hakları saklıdır, izinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
Telif ücretinin belirlenmesi
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayımlanacak eserlerin telif veya işlenme ücretleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe göre hesaplanır ve telif ücretleri yayın teklifinde bulunan harcama biriminin bütçesinden ödenir. Bakanlık personelinin asli görevi gereği yaptığı çalışmalar sonucunda meydana getirdiği eserleri için telif ve işlenme ücreti ödenmez. Ancak, bunların görev saatleri dışında meydana getirdikleri müstakil eserlerden yayımlanması uygun görülenlerin yayın hakları satın alınabilir. Eser sahipleri telif hakkı dışında hiçbir hak talep edemez.
Ödeme Zamanı ve usulü
Madde 12 -
(1) Bakanlık yayını olarak yayımlanmak üzere hakları satın alınan eserlere ilişkin ödemeler eser yayımlandıktan sonra en geç altı ay içerisinde birimlerin ilgili harcama kaleminden yapılır. Cari yıl sonunda mevzuat gereği ödenemeyen telif ücretleri, ertesi yıl bütçesinin ayrıntılı harcama programına uygun olarak gerçekleştirilir.

(2) Birim tarafından yayınlanacak esere ait ödenmesinde, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesindeki belgeler esas alınır.

(3) Eser sahibine yapılan ödeme sonrasında eserlerin daha önce yayınlanmadığı, herhangi kişi, kurum veya kuruluşun eser üzerinde hak veya menfaatinin bulunmadığına ilişkin bildirimin aksine durumlarda, eser sahibine yapılan ödeme 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında uygulanacak faiz ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.
Eser sahiplerine verilecek yayınlar
Madde 13 -
(1) Bakanlığa devredilen eserlerin yazarlarına talepleri halinde yayımlanan eserlerin yer aldığı kitap ve manyetik depolama ünitelerinden en çok 100 adet, dergi ve benzeri periyodik yayınlardan 5 adet, sözlüklerden 5 adet, ansiklopedilerde yazılarının çıktığı her fasikülden 5 adet, ders kitaplarını inceleyen komisyon üyeleri ile kitabın içeriğine katkıları bulunanlara 5 adet ücretsiz kitap veya manyetik depolama ünitelerinden verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yayın arşivi
Madde 14 -
(1) Bakanlıkça yayımlanan eserlerin bir örneği elektronik yayın arşivinde muhafaza edilmek üzere Başkanlığa gönderilir.
Basım ve tedarik işlemleri
Madde 15 -
(1) Yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına ilişkin iş ve işlemler, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre harcama birimlerince yürütülür.
Dağıtım
Madde 16 -
(1) Yayınların dağıtımı, yayın talebinde bulunan birimler tarafından sağlanır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulur.

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşletme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul