En son güncellemeler 13 Aralık 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29769

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği, Avrupa ekonomik ve politik bütünleşmesi süreci ve Avrupa Birliği (AB) – Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, AB – Türkiye ilişkileri konusundaki eğitimi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile tez çalışmalarını ve ilgili araştırmaları desteklemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve Merkezin ulusal ve uluslararası faaliyetleriyle ilgili çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) AB – Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırmalar yapmak,

b) AB – Türkiye ilişkileri konusundaki eğitimi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile tez çalışmalarını ve ilgili araştırmaları desteklemek,

c) Avrupa’daki güncel gelişmeler üzerine akademik araştırmalarını ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezin ilgi alanına giren her türlü araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek.

b) Bu alanda ileri düzeyde uzmanlık kursları ve sertifika programları düzenlemek ve yürütmek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeylerde konferanslar, kongreler, çalıştaylar ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bunlara iştirak etmek, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Merkezin ilgili olduğu alanlarda teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayılmasını sağlamak; öğretim üyesi, uzman ve öğrenci mübadelesi yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duydukları alanda inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, alanı ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı ay görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Müdür, Rektöre karşı birimin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdürün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından 3 yıl için görevlendireceği en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarına vekâlet verir. Müdür yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde Müdür tarafından görevden alınabilir veya değiştirilebilir. Müdür yardımcılarının görevinden ayrılmasından sonra yine aynı usul ile görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek,

b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

ç) Her yılsonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

d) Bir sonraki yıla ait çalışma faaliyetlerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak,

e) Merkez ortaklı araştırma projelerinin yürütülüşü ve işleyişini izlemek ve denetlemek,

f) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

g) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

ğ) İhtiyaç hallerinde Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

h) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üst üste iki defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektörce görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin yapacağı faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak,

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerin Merkezde yürütülme esaslarını tespit etmek,

c) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli belirlemek,

ç) Merkezin bilimsel ve idari programlarını hazırlamak, alınan kararların Müdür tarafından uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

d) Yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Müdüre sunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek olan çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek,

f) Danışma Kurulunun gerektiğinde görüş ve önerilerine başvurmak,

g) Merkez tarafından verilecek eğitim programlarının hazırlıkları için geçici komisyon önermek ve Müdürün onayına sunmak ve bu eğitim programının işleyişinden sorumlu olmak,

ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Avrupa ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en çok on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplanmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezde; faaliyet alanlarındaki konularda, yurt içindeki ve yurtdışındaki yerli ve yabancı bilim adamları ile uzmanlar arasından, Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından mevzuata uygun olarak bir yıl için bilimsel danışmanlar görevlendirilebilir. Danışmanlar çalışmalarında Müdüre yardımcı olur. Süresi dolan danışmanlar yeniden görevlendirilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin kuruluş çalışmaları kapsamında ve/veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerden, Üniversitede yürütülen diğer projelerden, gerektiğinde özel bütçeden alınan ve/veya bağış yoluyla gelen her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Rektörlüğün onayı ile Merkezin kullanımına tahsis edilebilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul