İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI VE ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Programı ve İstanbul Teknik Üniversitesinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile birlikte yürüttüğü Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları kapsamında İngilizce hazırlık programına devam etmek zorunda olan öğrencilerin eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programlarına kabul edilen öğrencilerin devam etmeleri gereken İngilizce hazırlık programlarıyla ilgili hususlar ile eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) Düzey belirleme sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavı,

c) Eğitim öğretim yılı: Her biri en az on dört haftalık güz ve bahar yarıyılları olmak üzere iki yarıyıldan oluşan akademik yılı,

ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yeşleştirme Merkezini,

e) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

f) Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP): Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programını,

g) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yarıyıl: Bir eğitim-öğretim yılındaki güz veya bahar dönemini,

ı) Yeterlik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavı,

i) Yüksekokul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilen lisans öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi ile kanıtlayamayanlarla eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık programına kabul edilirler.

(2) Üniversiteye kabul edilen UOLP öğrencilerinden yabancı dil düzeylerinin yeterliğini Senatonun belirlediği sınavlardan biri ile belgeleyemeyenler İngilizce hazırlık programına kabul edilirler.

(3) Üniversiteye kabul edilen lisans ve UOLP öğrencilerinden İngilizce dil seviyesi yeterli bulunanlar kabul edildikleri lisans veya UOLP öğrenimine başlar.

Kurumsal İngilizce yeterlik

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kabul edilen lisans öğrencilerinin İngilizce dil bilgilerinin yeterliği Yüksekokul Müdürlüğü tarafından iki oturum halinde yapılan İngilizce yeterlik sınavı ile belirlenir.

(2) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran lisans öğrencileri, eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlik sınavının birinci oturumuna alınır. Bu oturumda toplam puanın en az %50'sini alarak başarılı olan öğrenciler İngilizce yeterlik sınavının ikinci oturumuna girmeye hak kazanır. İkinci oturumda bu oturumun toplam puanının en az %50'sini almak başarı koşuludur.

(3) Yeterlik sınavında her iki oturumdan istenen en az puanı ve toplamda 100 tam puan üzerinden Senato tarafından belirlenen en az puanı alan öğrencilerin İngilizce dil düzeyleri, fakültelerindeki eğitim ve öğretimi takip edebilmeleri için yeterli kabul edilir.

(4) Üniversite lisans öğrencisi iken yeniden ÖSYM'nin yaptığı sınava girip Üniversitenin bir lisans programına yerleştirilen öğrencilerde İngilizce yeterlik şartı aranmaz.

Dış sınavlarda İngilizce yeterlik

MADDE 7 – (1) Lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterlikleri Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınav sonuçlarına göre de belirlenebilir. Bu sınavlar ve yeterlik için alınması gereken en az puanlar Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Bu sınav sonuçlarına göre İngilizce yeterliği sağlayan öğrenciler, ilgili fakültenin lisans öğrencisi olurlar.

(2) UOLP öğrencilerinin İngilizce dil yeterliğini gösteren uluslararası sınavlar ve en az puanlar karşılıklı protokollerle belirlenir ve Senato tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer. Gerekli görüldüğünde, alınması gereken en az puanlar üniversitelerle karşılıklı olarak yapılan protokollerle yeniden belirlenerek ilan edilir.

(3) Üniversiteye kabul edildikleri eğitim öğretim yılında, Senato tarafından belirlenen devam koşulunu yerine getiren lisans ve UOLP hazırlık öğrencileri, uluslararası sınavlardan birinden başarılı olduklarında, isterlerse o dönemin sonunda İngilizce hazırlık öğretimine devam etmeyebilirler ve takip eden yarıyılda fakültelerinde öğrenime başlarlar.

(4) İbraz edilen sınav sonuçlarının geçerliliği kabul edilmeden önce Üniversite gerektiğinde söz konusu sonuçlar hakkında araştırma yapabilir.

İngilizce hazırlık programı ve düzey belirleme

MADDE 8 – (1) Dil yeterliğini belgeleyemeyen lisans ve UOLP öğrencileri, dil beceri düzeylerinin saptanabilmesi için düzey belirleme sınavına alınarak düzeylerine göre; B1+ (orta-üstü/upper-intermediate), B1 (orta/intermediate), A2 (orta-altı/pre-intermediate). Al (başlangıç/beginner) olmak üzere dört gruba ayrılırlar. İkinci yarıyıl itibarıyla Bl öğrencileri B1+, A2 öğrencileri Bl, Al öğrencileri ise A2+ olarak yeniden adlandırılır. İlk dönem B1+ sınıflarında eğitim gören öğrenciler, yapılan yeterlik sınavları sonucunda başarısız olmaları veya söz konusu sınavlara girmemeleri hallerinde ikinci dönem yeniden B1+ düzeyine yerleştirilirler. Her yarıyılda bu düzeylerin tümünde eğitim yapılabilir.

(2) Yaz öğretimi açılması, Yükseköğretim Kurulunun izniyle, şekli, süresi ve yürütülmesi ise Senato tarafından belirlenen esaslar ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi ve sınav hakları

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran lisans ve UOLP öğrencilerinden, güz yarıyılı başlangıç tarihine kadar 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki koşulları yerine getirenler ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar.

(2) Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan lisans ve UOLP öğrencileri süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yüksekokula yerleştirilirler ve lisans öğrencileri, lisans İngilizce hazırlık programına; UOLP öğrencileri ise UOLP hazırlık programına devam ederler.

(3) Yüksekokul tarafından yürütülen lisans İngilizce hazırlık programının azami süresi iki yıldır. Ders ve uygulamaların kabulü takip eden iki yarıyılda verilir. İngilizce hazırlık eğitimini güz yarıyılı koşullarını sağlayarak ve aynı yarıyıl sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olarak tamamlayan B1+ ve Bl düzeyi öğrencileri, birinci fıkrada belirtilen çerçevede lisans öğrenimine başlarlar. Güz yarıyılı sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, bahar yarıyılında derslere devam ederler ve gerekli koşulları sağlamaları halinde yarıyıl sonunda verilen İngilizce yeterlik sınavına girerler.

(4) Yaz öğretimi dâhil, kayıt oldukları öğretim yılının sonunda, ilgili fakülte ve bölümlerinde lisans öğrenimine başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılının başında yapılan İngilizce yeterlik sınavına girebilirler. En geç güz yarıyılı başlangıcında yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar, güz yarıyılında fakültelerinde öğrenimlerine başlayabilirler.

(5) Yaz öğretimi dâhil, kayıt oldukları öğretim yılının sonunda ve bir sonraki öğretim yılının başında yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirerek, aynı eğitim ve öğretim yılında, Yüksekokul tarafından düzenlenen tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. Yaz öğretimi sonu sınavı son haklarıdır.

(6) Yüksekokul tarafından yürütülen UOLP İngilizce hazırlık programının azami süresi iki yıldır. İngilizce dil yeterlik koşulunu birinci yarıyıl sonunda sağlayan öğrenciler isterlerse bahar yarıyılında kayıtlı oldukları lisans programında öğrenimlerine başlayabilirler.

(7) İngilizce hazırlık programındaki bir yıllık öğrenimleri sonunda İngilizce yeterliklerine ilişkin yeterli puanı alamayan UOLP öğrencileri, izleyen eğitim öğretim yılında kayıtlı oldukları lisans programı için belirlenmiş olan öğrenim ücretini ödemeleri koşulu ile İngilizce hazırlık programına yeniden kaydolabilirler ve kabul edilen sınavlardan birinden başarılı olduklarında, takip eden yarıyılda fakültelerinde öğrenime başlarlar.

(8) UOLP İngilizce hazırlık programındaki tüm düzey öğrencileri, hazırlık eğitimi süresince karşı üniversitelerle yapılan protokoller çerçevesinde Senato tarafından belirlenen uluslararası sınavlara girebilirler.

Başarısızlık durumu

MADDE 10 – (1) Hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Bu öğrenciler isterlerse, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yatay geçiş için başvuru yapabilirler. Yatay geçiş için başvuruda bulunmayan adayların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Lisans ve UOLP hazırlık öğrencileri, hazırlık programında ders ve uygulamaların en az %85'ine katılmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen lisans hazırlık öğrencileri devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılır ve yarıyıl ve ders yılı sonunda verilen İngilizce yeterlik sınavına girme hakkını kaybederler. Ancak, bu öğrenciler aynı eğitim-öğretim yılının yaz öğretimi sonunda Yüksekokul tarafından düzenlenen İngilizce yeterlik sınavına ve bir sonraki eğitim öğretim yılı içerisindeki tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girme hakkına sahiptir. Derslere devamları bu oranın altında kalan UOLP hazırlık öğrencileri de başarısız sayılırlar ve derslere girme hakkını kaybederler. Ancak, izleyen öğretim yılında İngilizce hazırlık programı için belirlenmiş olan bir yıllık öğrenim ücretini ödemesi koşulu ile İngilizce hazırlık programına yeniden kaydolabilirler.

(2) Derslere devam edemeyen veya sınavlara giremeyen öğrenciler bu yöndeki mazeretlerini, Senatonun belirlediği esaslara uygun olarak belgelendirmek zorundadırlar. Yüksekokul Müdürlüğünce mazeretleri kabul edilen öğrencilerin mazeretli olarak geçirdikleri süre öğrencinin devamsızlık süresinden düşülür.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili mevzuata göre o yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemek zorundadır.

(2) UOLP İngilizce hazırlık programına kayıt olan öğrenciler, kayıt olunan yıl için hesaplanan öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(3) Katkı payını/öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu öğrencilere 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Durumu ve Değerlendirme

Başarı durumu

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin lisans ve UOLP İngilizce hazırlık programındaki eğitim-öğretimleri süresince yerine getirecekleri yükümlülükler, her eğitim-öğretim yılının başında Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit edilerek duyurulur.

(2) Bir düzeyin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencilerin o düzeye ilişkin devam yükümlülüklerini, sınav, kısa sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmaları kapsayan düzey içi yükümlülüklerini yerine getirmiş ve her düzey için belirlenmiş olan başarı ölçütlerini sağlamış olmaları koşulu aranır.

Öğrencilerin değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Lisans İngilizce hazırlık programındaki B1+ ve B1 düzeyi öğrencileri devam koşulunu yerine getirdikleri ve yıl içi sınavlarında Senato tarafından belirlenen ortalamayı sağladıkları takdirde birinci yarıyıl sonunda verilen İngilizce yeterlik sınavına girme hakkına sahiptirler. Bu sınavda başarılı olanlar, fakültelerinde derslere başlarlar. Başarısız olanlar ise bahar yarıyılında derslere B1+ düzeyinde devam ederler. B1+ düzeyi öğrencileri ikinci yarıyılda aldıkları hazırlık öğreniminde diğer düzeylerle aynı koşullara tabidir.

(2) Lisans İngilizce hazırlık programındaki A2 ve Al düzeyi öğrencileri güz yarıyılı sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavına giremezler. Bahar yarıyılında, güz yarıyılındaki A2 düzeyi öğrencileri B1 ve A1 düzeyi öğrencileri A2+ düzeyinde eğitim görürler. Bu öğrencilerden devam şartını yerine getiren ve Senato tarafından belirlenen not ortalamasını sağlayanlar yılsonunda verilen İngilizce yeterlik sınavına katılabilirler.

(3) Üniversiteye kabul edildikleri eğitim-öğretim yılı güz dönemi içerisinde veya sonunda, kabul edilen sınavların birinden yeterli puanı alan ve devam koşulunu yerine getiren UOLP hazırlık öğrencileri, bahar döneminde fakültelerinde derslere başlarlar. Senato tarafından kabul edilen sınavlardan birinde başarısız olanlar ise güz yarıyılında koşulları yerine getirmiş olmak şartıyla, bahar döneminde eğitim görmeye devam ederler. Bu dönemde bir önceki güz dönemindeki B1+ ve B1 düzeyinde olan öğrenciler B1+ düzeyine, A2 düzeyinde olan öğrenciler B1 düzeyine ve Al düzeyinde olan öğrenciler ise A2+ düzeyine yerleştirilirler. Bahar dönemi veya yaz öğretimi sonunda başarılı olan öğrenciler izleyen güz döneminde fakültelerinde derslere başlarlar.

(4) Öğrencilerin lisans öğrencisi olduktan sonra birinci sınıfta hangi İngilizce derslerini alacakları Senato esaslarıyla belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinli sayılma

MADDE 15 – (1) İzinli sayılma işlemleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Yüksekokul hazırlık programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere bir yarıyıl izin verilmez. Bu öğrenciler, İngilizce hazırlık eğitiminin sürekliliği açısından eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren iki yarıyıl izin alabilirler.

(3) İngilizce hazırlık eğitimine kabul aldığı yıl izin alan öğrenciler, aynı yarıyıl sonunda ve yılsonunda verilen ilk İngilizce yeterlik sınavına giremezler.

Disiplin

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 29/2/2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

_______

(1)             1/7/2020 tarihli ve 31172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı ‘İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programları Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği ’ iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2017

30114

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

1/7/2020

31172

2.       

 

 

 

 

 

 

Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul