(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA YARDIMINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Yönt. (RG: 07.07.2018)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Barınma yardımı: Yurtlarda ücretli barınan öğrenciler adına vakıf veya derneklere Kurum bütçesinden ödenecek miktarı,

ç) Beslenme yardımı: Yurtlarda barınan öğrencilerin beslenmelerine katkı yapılması amacıyla Kurum yurtlarındaki beslenme yardımını geçmemek üzere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olarak ayrı ayrı belirlenecek ve öğrenciler adına vakıf veya derneklere Kurum bütçesinden ödenecek miktarı,

d) Dernek: Kamu yararına çalışan dernekleri,

e) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

f) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

g) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün, hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dahil öğrenim süresini,

ğ) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, lisansüstü olarak öğrenim görüp vakıf ve dernek yurtlarında sürekli barınan kayıtlı öğrencileri,

h) Öğretim yılı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre Kurum yurtlarının hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,

ı) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

i) Vakıf: Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfları,

j) Yetkili kişi/kişiler: Vakıf ve derneklerin Yönetim Kurulu veya yetkili organlarının temsile yetkili seçtiği gerçek kişi/kişileri,

k) (Değişik:RG-7/7/2018-30471) Yönetici: Vakıf ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarını yönetmek üzere görevlendirilen müdür, müdür yardımcılarını,

l) Yurt: Vakıf ve dernekler tarafından işletilen yükseköğrenim öğrenci yurtlarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme
Başvuru
Madde 4 - Yönt. (RG: 07.07.2018)
(1) Barınma ve beslenme yardımına, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup vakıf ve dernek yurdunda barınan öğrenciler için başvurulur.

(2) Vakıf ve derneklerin temsile yetkili kişi/kişileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi ekinde;

a) Vakıf ve derneklerce yurt işletilmesine dair Millî Eğitim Bakanlığından alınacak kurum açma izni ve çalışma ruhsatının onaylı örneği,

b) Vakıfların vergi muafiyeti tanındığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı onaylı örneği,

c) Derneklerin kamu yararına çalıştığına dair Bakanlar Kurulu Kararı onaylı örneği,

ç) Beslenme ve barınma yardımından faydalanmak istediğine yönelik öğrenci dilekçesi,

d) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan şartları taşıyan öğrencilerin bilgi ve belgeleri,

e) (Mülga:RG-7/7/2018-30471)

ile birlikte Kuruma müracaat edilir.
Yardımdan yararlanamayacaklar
Madde 5 - Yönt. (RG: 07.07.2018), Yönt. (RG: 30.12.2017)(Değişik:RG-30/12/2017-30286)
(1) (Değişik:RG-7/7/2018-30471) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrencilerin eğitim ve öğretim dönemi başında adli sicil sorgulamaları Kurumca yapılır. Adli sicil sorgulamaları sonucu taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapılmaz.

(2) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrencilerin eğitim ve öğretim dönemi başında adli sicil sorgulamasının yapılması zorunludur.

(3) Birinci fıkra ile ikinci fıkrada belirtilen durumların araştırılması Kurumca yapılır.
Değerlendirme
Madde 6 -
(1) Bir yılda yapılacak beslenme ve barınma yardımının tutarı yılı bütçe ödeneğini geçemez. Başvuruda bulunan vakıf ve derneklerce sunulan yurt hizmetlerinin kapsam ve niteliği hakkında Kurum tarafından yapılacak değerlendirme esastır.

(2) Aşağıda şartları belirtilen vakıf ve derneklere öncelik verilebilir:

a) Kurum yurtlarının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde yurtları bulunan vakıf ve dernekler.

b) Yurtlarında barındırdığı öğrenci sayısının en az %10’u oranında aşağıda belirtilen öğrencileri ücretsiz olarak barındıran vakıf ve dernekler:

1) Gazi, şehit ve gazi çocukları.

2) %40 ve üzerinde engel durumu olan öğrencileri.

3) Anne ve babası vefat etmiş olan öğrencileri.

4) Gönüllü gençlik lideri olan öğrencileri.

5) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hale gelenlerin çocuklarını.

6) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrencileri.

7) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrencileri.

8) Milli Sporcu Belgesi almış öğrencileri.

9) Gönüllü veya geçici köy korucusu çocukları.

10) Aylık aile geliri toplamı net asgari ücret ve altında olanların çocukları.

c) Ülke genelindeki barındırdığı öğrenci kapasitesi yüksek olan vakıf ve dernekler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tahakkuk, Ödeme, Sorumluluk ve Denetim
Tahakkuk ve ödeme
Madde 7 - Yönt. (RG: 30.12.2017)
(1) Yapılacak beslenme ve barınma yardımının aylık tutarı, her yıl Kurum yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek üzere Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

(2) Beslenme ve barınma yardımı, yılı bütçe ödenek tutarını aşmamak kaydıyla yükseköğretim kurumlarının öğrenim süreleri ile sınırlı olup dokuz ayı (bir öğretim yılında fiilen 270 gün) geçemez.

(3) Barınma yardımı öğrencinin yurtta kayıtlı olduğu sürece ödenir.

(4) Beslenme yardımı, öğrencinin yurtta fiilen barındığı günler için ödenir.

(5) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrenciye yapılacak beslenme yardım tutarı Kurum yurtlarında barınan bir öğrenciye yapılacak beslenme yardım tutarını geçemez.

(6) (Değişik:RG-30/12/2017-30286) Vakıf ve dernek tarafından beslenme yardımı ve barınma yardımı için ayrı ayrı olmak üzere aylık dönem halinde matbu dilekçe (Ek-1) ekinde;

 a) Fatura,

 b) Ödenecek barınma yardımının vakıf ve dernek hesabına yatırılabilmesi için öğrenci tarafından imzalanan mutemetlik dilekçesi,

 c) Ödenecek beslenme yardımının vakıf ve dernek hesabına yatırılabilmesi için öğrenci tarafından imzalanan mutemetlik dilekçesi.

Kuruma teslim edilir. Kurumca gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygun bulunan ödemeler, aylık dönemler halinde takip eden ayda ödeme emri belgesine bağlanır ve ilgili vakıf ve derneğin iktisadi işletmesi banka hesabına yatırılır.
Sorumluluk
Madde 8 - Yönt. (RG: 07.07.2018)
(1) (Değişik:RG-7/7/2018-30471) Bu Yönetmeliğe göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Kurumda görevli ve yetkili olanlar dahil olmak üzere vakıf ve dernek yurtlarında yöneticiler sorumludur.

(2) Yurt hizmeti sunan ve yararlananlardan gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazla ödemeye sebebiyet verenler hakkında adli ve idari işlemlerin yanı sıra ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Kuruma ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilerek Kuruma ödenir.
Denetim ve yaptırım
Madde 9 -
(1) Gerek ve ihtiyaç duyulması halinde, Bakanlıkça ve/veya Kurumca beslenme ve barınma yardımına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili olarak vakıflar ve derneklere ait yurtlarda denetim ve inceleme yapılabilir.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da usulsüzlük yaptığı tespit edilen vakıf ve derneklere beslenme ve barınma yardımı, öğretim yılı sonuna kadar yapılmaz. İşbu eylem ve/veya fiillerin ikinci tekrarında vakıflar ve dernekler bir yıl süreyle beslenme ve barınma yardımından faydalanmak için Kuruma başvuru yapamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilgi belge isteme
Madde 10 -
(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde, beslenme ve barınma yardımı verilmesine esas teşkil eden bilgi ve belgelerin istenmesi ve doğruluğunun araştırılması, münhasıran ilgili vakıf ve derneklerin sorumluluğundadır.

(2) Vakıf ve dernekler beslenme ve barınma işlemleri ile ilgili olarak gerek barındırdıkları öğrenciler hakkında gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgi ve belgeleri belirlenen süre içerisinde vermek zorundadır.
Yürürlük
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.
 Ekler için Dosyalar bölümüne bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNA DİLEKÇE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 08/11/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 BARINMA YARDIMI AYLIK İCMAL LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 08/11/2017 - 30/12/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-3 GÜNLÜK BARINMA ÖĞRENCİ LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 08/11/2017 - 30/12/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-4 ÖĞRENCİ BESLENME YARDIMI GÜNLÜK YARARLANMA LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 08/11/2017 - 30/12/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-5 ÖĞRENCİ BESLENME YARDIMI GÜNLÜK YARARLANMA LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 08/11/2017 - 30/12/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-6 BESLENME YARDIMI AYLIK İCMAL LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 08/11/2017 - 30/12/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul