GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR SPOR DALLARI CEZA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, spor ahlakına, disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak, amatör spor faaliyetlerinde disiplini sağlamak için Ceza Kurullarının teşkili, milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak, disiplin suçu teşkil eden fiiller ile müeyyidelerinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir. 
Kapsam
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.04.2007)(Değişik:RG-14/4/2007-26493)
Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonlarının, başkan, her seviyedeki kurul üyeleri, sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, kulüp idarecisi ve spor faaliyetlerinde görevli diğer kişiler ile özerk federasyonların, başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerini kapsar.

Bu Yönetmelik, özerk federasyonların sporcu, antrenör, hakem, teknik direktör, kulüp idarecileri ile diğer görevlilerini kapsamaz.        
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 8, 11 ve 39. maddeleri ile 3703 sayılı Kanun 'a dayanılarak Merkez Danışma Kurulu'nca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.04.2007)
Bu Yönetmelikte geçen,

Bakan : Spordan Sorumlu Bakan,

Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Teşkilat :(Değişik:RG-14/04/2007-26493) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı ile özerk federasyonların merkez ve taşra teşkilatını,

Federasyon : Spor dalını idari ve teknik yönden yöneten merkez kuruluşunu ,

İl Başkanı : Gençlik ve Spor İl Başkanını,

İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İlçe Müdürü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü,

Teşekkül: Teşkilatta tescilli spor kulübünü, eğitim ve öğretim kurumunun spor kuruluşunu,

Kişi : Sporcuyu ve Spor Yöneticisini,

Sporcu : Teşkilatta, teşekküllerde tescilli spor yapanlar,

Özerk Federasyon: (Ek:RG-14/04/2007-26493) 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturularak tüzel kişilik kazanan, organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hükümlerine tabi federasyonu,

Tahkim Kurulu: (Ek:RG-14/04/2007-26493) (Değişik:RG-6/6/2008-26898) Tahkim Kurulu: Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine, özerk federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında yaptırılacak inceleme veya soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen cezaları inceleyerek kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

Yönetici : Amatör spor faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanlar, spor yönetimi mensuplarını, teşkilatta tescilli olup görevli spor hakemlerini ve adayların ifade eder.
Uygulama Alan
Madde 5 -
Bu Yönetmelikteki müeyyideler; kişiler ve onayla kurulup bu yönetmelikte yer alan kuruluşların mensuplar hakkında uygulanır. Spor faaliyetlerinden aralıksız üç yıl ayrılmış kişiler hakkında takibata geçilmez.
İdari Yükümlülükler
Madde 6 -
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatının maaşlı, ücretli memur ve hizmetlileri, fahri görevlileri bu Yönetmeliğin yüklediği görevleri eksiksiz ve gecikmesiz yerine getirmekle yükümlüdür . 
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Kurullarına Ait Hükümler
Ceza Vermeye Yetkili Kurullar
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.10.2009)(Değişik:RG-13/10/2009-27375)
Bu Yönetmelikteki müeyyideleri uygulamaya yetkili kurullar; Tahkim Kurulu, Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, il ve ilçe ceza kurullarıdır. 
Kararların Yürürlüğe Girmesi
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.06.2008), Yönt. (RG: 14.04.2007), Yönt. (RG: 15.04.2004), Yönt. (RG: 12.05.1998), Yönt. (RG: 10.10.1997)(Değişik birinci fıkra:RG-15/04/2004-25434)
Ceza Kurulları görevlerinde bağımsızdır. Görev süresi içinde Kurullar fesh edilemez, üyeler azil olunamaz.

(Değişik ikinci fıkra:RG-14/04/2007-26493) Merkez Ceza Kurulu'nun kararları kesindir. Genel Müdür, Merkez Ceza Kurulu kararının Genel Müdürlüğe intikalinden başlayarak 10 gün içinde, verilen kararın yeniden incelenmesini gerekçelerini belirtmek suretiyle isteyebilir. Yeniden inceleme talebi cezanın uygulanmasını durdurmaz. Yeniden inceleme üzerine verilen karar hakkında yeni bir talepte bulunulmaz. (Mülga son cümle:RG-6/6/2008-26898)
Ceza Kurulları
Madde 9 -
a) Merkez Ceza Kurulu

Merkez Ceza Kurulu iki yıl süre ile görev yapmak üzere Ağustos aynın ilk haftasında Genel Müdür'ün teklif ve Bakan 'ın onayı ile beş Yüksekokul mezunu kişiden teşekkül eder .

Seçilecek bu üyelerin spor bilgisi, ihtisas ve tarafsızlığı ile tanınmış olmaları, en az üçünün Hukuk Fakültesi mezunu, birinin Genel Müdür tarafından seçilen bir Danışma Kurulu üyesi olması ve diğerinin ise Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun Yüksekokul mezunu üyesinden meydana gelmesi şarttır .

b ) Genel Müdürlük Ceza Kurulu

İki yıl süre ile görev yapmak üzere Ağustos ayının ilk haftasında Genel Müdürün teklifi ve ilgili Bakanın onayı ile en az ikisi hukukçu, Yüksekokul mezunu beş asil ve iki Yüksekokul mezunu yedek üyeden teşekkül eder.

c) İl ve İlçe Ceza Kurulları

İki yıl süre ile görev yapmak üzere Ağustos ayının ilk haftasında Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün teklifi ve Vali'nin onayı ile en az iki hukukçu, Yüksekokul mezunu beş asil üye ile iki yedek üyeden teşekkül eder.

d) Genel Hükümler

Ceza Kurullarından boşalan asil üyeliklere, kuruluş onayındaki sıralamaya göre yedek üyeler alınır .Üçten az üyesi kalan Ceza Kurulu görev süresini ikmal için yeniden kurulur.

İstifa etmek veya istifa etmek sayılmak sonucu boşalan Başkan, Başkan Vekili ve Raportör seçimleri en geç on gün içinde gizli oylama ile yapılır.

Bakanlığın Genel Müdürlük, Merkez ve Taşra Teşkilatının maaşlı ücretli fahri mensubu olanlar ve Federasyonlar ile tali kurullarında, teşekküllerde faal görevli olanlar Ceza Kurullarında yer alamazlar .Yasaklara riayet etmeyen kurul üyesi istifa etmiş sayılır. İhtilaf halinde Genel Müdür 'ün verdiği karar uygulanır.
Ceza Kurullarının Görevleri
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.06.2008), Yönt. (RG: 14.04.2007), Yönt. (RG: 26.04.2006)
a) (Değişik:RG-6/6/2008-26898) Merkez Ceza Kurulunun Görevleri:

Genel Müdürlük Ceza Kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak; ceza kurullarının başkan ve üyeleri, amatör sporların federasyon başkanları ve üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışları nedeniyle haklarında tahkikat yapmak ve sonuçlandırmak; uluslararası federasyonlarca düzenlenen müsabakaların öncesi ve sonrasında tespit edilen doping suçları nedeniyle sporcu, yarış hayvanı ve bunların sorumluları hakkında ilk derece ceza kurulu olarak tahkikat yapmak ve karara bağlamak.

b) (Değişik:RG-26/04/2006-26150) Genel Müdürlük Ceza Kurulunun Görevleri:

Merkez Ceza Kurulunun ilk derece ceza kurulu olarak baktığı disiplin suçları ile il ve ilçe ceza kurullarının baktığı disiplin suçları dışında kalanlar hakkında karar vermek.

c) Ceza Kurulunun Görevleri

Hakem gözlemci temsilci ve spor saha komiserlerinin suçlar dışındaki aynı İl'e bağlı teşekkül ve kişilerin amatör spor yarışmaları ile ilgili olayların tahkikatını yapıp sonuçlandırır.

d) İlçe Ceza Kurulunun Görevleri

Hakem, gözlemci, temsilci ve spor saha komiserlerinin suçları dışındaki aynı ilçeye bağlı teşekkül ve kişilerin amatör spor yarışmaları ile ilgili olayların tahkikatını yapıp sonuçlandırır .
Ceza Kurullarının Çalışma Usulleri
Madde 11 -
Ceza Kuru1larının ilk toplantılarında gizli oyla bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Raportör seçilir .

Ceza Kuru1larında büro işleri aralıksız devam eder . Başkan bütün iş günlerinde sürekli olarak görevlidir. Başkanın izinli, özürlü veya istifa etmesi durumunda Başkan Vekili iş günlerinde Ceza Kurulu Başkanı'na vekalet eder.

Genel Müdürlük, İl ve İlçe Ceza Kurulları haftanın kurulca belirlenecek bir gününde veya başkan tarafından çağrı üzerine çoğunluğun katılımı ile toplanır.

Merkez Ceza Kurulu konularının kendilerine intikal ettiği tarihi takiben bir hafta içerisinde başkanın çağrısı üzerine toplanır .

Başkan ve Başkan Vekilinin katılmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık yapar .Toplantı gündemi Başkan tarafından düzenlenir .Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Aralıksız üç toplantıya izinsiz veya mazeretsiz katılmayan üye, kurul Başkanın yazılı bildirimi üzerine atamaya yetkili mercii'den alınacak onayla istifa etmiş sayılır . 
Madde 12 -
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
Genel Müdürlük, İl ve İlçe Ceza Kurullarının Yetkileri
Madde 13 -
Ceza Kurulların, görevlerine dahil konularda bütün cezaları vermeye yetkilidir .

Ceza Kurulları, görev konuları dışındaki evrak ilgili ceza kuruluna gönderirler .Ceza Kurulları arasında görev ve yetki uyuşmazlıkları Merkez Ceza Kurulu çözer.
Olaya Doğrudan EL Koyma
Madde 14 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.06.2008), Yönt. (RG: 14.04.2007)
Genel Müdür, cezaya ilişkin olaylar bir ay içinde haber vermeyenler ile, soruşturmayı sebepsiz geciktirenler hakkında tahkikat yaptırır .Zaman aşımına uğramayan olaylara el koyar . Olayın mahiyeti, soruşturmanın önemini zorunlu kıldığı hallerde Genel Müdür (Merkez Ceza Kurulu hariç ) kesin karara kadar ve her safhada evrakı merciinden alarak Genel Müdür Ceza Kuruluna sevk edebilir.

(Ek ikinci fıkra:RG-14/04/2007-26493) (Değişik:RG-6/6/2008-26898) Özerk federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin Tahkim Kurulu’na sevki Bakan tarafından yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suç ve Ceza Hükümleri
BİRİNCİ KISIM
Cezalar
Madde 15 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.04.2006)
Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalar;

İhtar cezası, yarışmadan men cezası, hak mahrumiyeti cezası, yarışmayı seyircisiz oynama cezası, saha kapatma cezası, puan indirme cezası, küme düşürme cezasıdır.

(Ek üçüncü fıkra:RG-26/04/2006-26150) Uluslar arası federasyonlarca düzenlenen müsabakalarda yapılan ihlaller nedeniyle sporcu, yarış hayvanı ve bunların sorumlularına uluslar arası federasyonlarca öngörülen cezalar verilir.
İhtar Cezası
Madde 16 -
İhtar cezası, teşekkül veya kişinin dikkatinin çekilmesidir .
Yarışmadan Men Cezası
Madde 17 -
Teşekkülün veya sporcunun yarışmalara katılmaktan men edilmesidir. Yarışmadan men cezası üçe ayrılır.

a) Tek Yarışmadan Men Cezası ,

Teşekküllerin ve sporcuların bir resmi yarışmadan men edilmesidir .

Resmi yarışmalarda, oyun disiplini veya cezayı gerektiren nitelikteki fiili nedeniyle oyundan çıkarılan sporcu, o yarışmayı takip eden aynı spor branşının ilk resmi yarışmasına katılamaz.

b) Sürekli Yarışmadan Men Cezası

Teşekküllerin ve sporcuların yirmi günden az ve üç yıldan çok olmamak üzere yarışmaktan men edilmesidir .

Resmi Yarışma Adedi İle Men Cezası

Resmi Yarma adedi ile men cezası üç ay ve daha az süreli yarışmadan men cezalarının resmi yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir .

Genel Müdürlük Ceza Kurulu ile İl ve İlçe Ceza Kurullarınca görevli olduğu konularıdaki sporculara bu yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle sonuç olarak;

On beş güne kadar (1-14) Yarışmadan Men Yerine (Bir)

Yirmi bir güne kadar (1-20) Yarışmadan Men Yerine (İki)

Yirmi sekiz güne kadar (1-27) Yarışmadan Men Yerine (Üç)

Otuz beş güne kadar (1-34) Yarışmadan Men Yerine (Dört)

Kırk altı güne kadar(1-45) Yarışmadan Men Yerine (Beş)

Altmış güne kadar (1-59) Yarışmadan Men Yerine (Altı)

Yetmiş altı güne kadar(1-75) Yarışmadan Men Yerine (Yedi)

Doksan bir güne kadar (1-90) Yarışmadan Men Yerine (Sekiz)

Resmi yarışmadan men cezası verilebilir .

c) Temsili Milli ve Milletlerarası Yarışmadan Men Cezası Temsili Milli ve Milletlerarası yarışmalardan çıkarılma halinde, Milletlerarası teşekküllerin kendi kuralları uygulanır .

Ayrıca gerek görülürse çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre Federasyonlar evrak Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk ederler.
Hak mahrumiyeti Cezası
Madde 18 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.10.2009)(Değişik:RG-13/10/2009-27375)
Hakemlik, gözlemcilik, temsilcilik, saha komiserliği yapmaktan, teşkilat veya teşekkül yöneticisi, idari ve teknik görevli olarak yarışmalarda hazır bulunmaktan, teşkilat ve teşekkül mensubu olarak teşkilatla resmi ilişkide bulunmak ve yazışmaktan mendir.
Ceza Sürelerine Ait Esaslar
Madde 19 -
Süreli yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalar gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. l gün 24 saat, 1 ay 30 gün ve 1 yıl 365 gündür.
Saha Olayları
Madde 20 -
Seyircisi, mensuplar, sporcular nedeni ile olaylardan sorumlu teşekküller , saha kapatma cezası veya resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası veya resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılır.

a) Müsabakaya Seyircisiz Oynatma Cezası Yalnızca seyircilerin tutum ve davranışlarından doğan saha olayları ve tecavüzler nedeniyle (veya genel güvenliğin zorunlu kıldığı hallerde) spor kulüplerinin seyircisiz oynatmaya elverişli mutad sahadaki resmi müsabakaların seyircisiz oynatılmasıdır. Sahası seyircisiz oynatmaya elverişli olmayan spor kulübünün saha kapatma cezası ile cezalandırılması ilgili Ceza Kurulunun yetkisindedir.

b) Saha Kapatma Cezası Seyircilerin, kulüp mensuplarının, sporların tecavüzleri ve olaylara sebebiyet vermeleri nedeni ile müsabaka yeri güvenliğin ihlalinden sorumlu spor kulüplerinin resmi müsabakalarının mutad sahalarında yapılmasının yasaklanarak başka sahalarda yaptırılmasıdır .

Bu maddedeki suçların işlenmesinden ayrı olarak ve genel güvenliğin zorunlu kıldığı hallerde ilgili federasyonun yarışmayı seyircisiz oynatmak, müsabakayı mutad sahadan başka bir sahada oynatmak yetkileri mahfuzdur.
Puan İndirme Cezası
Madde 21 -
Teşekkülün, her yarışma için galibiyet halinde verilen puan miktarı kadar puanın düşürülmesidir .
Küme Düşürme Cezası
Madde 22 -
Küme düşürme cezası bu Yönetmelik hükümlerine göre teşekkülün bir alt kümenin yarışmalarına katılmak zorunda bırakılmasıdır .
İKİNCİ KISIM
Cezayı Azaltan ve Çoğaltan Hükümler
Teşebbüs
Madde 23 -
Suçun teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde, tayin olunan cezanın yarısına kadar indirilir .
Tahrik
Madde 24 -
Suçun tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde, tayin olunan cezaların en fazla üçte birine kadar indirilir .

Tahrik sonucu işlenen fiillere ait sürekli hak mahrumiyeti cezalar üç yıla çevrilir .
Takdiri Azaltıcı Sebep
Madde 25 -
Tahrik sebebi ile azaltmadan aynı olarak ceza kurallarınca teşekkül ile kişi lehine cezayı azaltacak taktiri sebepler kabul edilirse, cezanın yarısına kadarı indirilir .
Tekerrür
Madde 26 -
Cezasına ait infazın tamamlandığı faal sezon içinde cezayı veren kurulun görevine dahil tekrar suç işleyen kişi hakkında tayin edilecek ceza yarısı nispetinde arttırılarak verilir .
Cezada İçtima
Madde 27 -
Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren filler , ayrı ayrı cezalandırılıp birlikte hükme bağlanır .
Yabancı Ülkede Sporla İlgili Suç İşlemek
Madde 28 -
Bu Yönetmeliğe göre yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar yabancı ülkede işlendiği taktirde, tayin edilecek cezalar bir kat arttırılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tahkikat ve Cezanın Düşmesi
Tahkikat Zaman Aşımının
Madde 29 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.11.2005)(Değişik birinci fıkra:RG-09/11/2005-25988)
Öğrenildiği tarihten itibaren, ihtar cezasını gerektiren fiillerde altı ayın, yarışmalardan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde iki yılın, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde üç yılın geçmesi ile tahkikat ortadan kalkar.

Tahkikat zaman aşımının başlangıcı olay günüdür .
Ceza Zaman Aşımı
Madde 30 -
İhtar cezası altı ay , yarışmadan süreli hak mahrumiyeti cezalar üç yıl infaz edilmezse ortadan kalkar .

Ceza kararlarında zaman aşımı, kararın ilgiliye tebliğ edildiği veya ceza infazının herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar .
Tahkikat ve Zaman Aşımının Kesilmesi
Madde 31 -
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Merkez ve Taşra Teşkilatının Ceza Kurullarının tahkikat ile ilgili işlemler ve ceza karar verilmesi, tahkikat ZAMAN AŞIMINI, kararın infazına dair her işlem CEZA ZAMAN AŞIMINI keser .
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gençlik ve Spor Suçları
BİRİNCİ KISIM
Teşkilata Karşı İşlenen Suçlar
Kasıtsız ve Kasıtlı Fiiller
Madde 32 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.10.2009), Yönt. (RG: 06.06.2008)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/3/1994-21878)
Kasıtsız fiiller şunlardır;

a) Gençlik ve Spor Teşkilatına karşı yapmakla yükümlü olunan bir işlemin kasıtsız yerine getirilmemesi veya eksik veya yanlış yerine getirilmesi,

b) Gençlik ve Spor Teşkilatının yetkili mercileri tarafından sorulan hususlara istenilen izahata kasıtsız olarak süresinde cevap verilmemesi veya eksik veya yanlış cevap verilmesi,

c) Gençlik ve Spor Teşkilatının yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirilen görevlerden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edilmesi.

ç) (Ek:RG-6/6/2008-26898) Olağan, olağanüstü veya mali genel kurulun ön görülen süreler içerisinde yapılmaması veya eksik yapılması.

(Değişik ikinci fıkra:RG-13/10/2009-27375) Birinci fıkrada belirtilen fiilleri işleyenlere ihtar veya üç aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

(Ek fıkra:RG-6/6/2008-26898) Genel Müdürlük veya özerk spor federasyonların mevzuatına kasten aykırı harekette bulunanlar hakkında bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı taktirde altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

Kasıtlı fiiller: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mevzuatına kasten aykırı harekette bulunulması olup; bu tür fiilleri işleyenler hakkında, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde iki aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Centilmenliğe Aykırı Hareketler
Madde 33 -
Onur kırıcı ve spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan yarışmalarda kural dışı hareket eden kişiler, bu hususlarda aynı ceza hükmü bulunmadığı taktirde yirmi günden bir yıla kadar yarışmalardan men veya bir aydan bir yıla kadar, hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır .
Hakaret Suçu
Madde 34 -
Gençlik ve Spor Teşkilatına veya bir mensubuna, Merkez Danışma Kurulu ile Ceza Kurullarının mensuplarına hakaret eden kişi altı aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır

Müessir fiil işlendiği taktirde, sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir .
Sahte Lisans Kullanımı
Madde 35 -
Kul1anmaya hakkı olmadığı lisansı ve sair belgeleri kullanarak yarışmaya katılan sporcular , üç aydan üç yıla kadar yarışmalardan men, katılmayı temin edenler ise bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar . 
Sahtecilik ve Teşkilat Kandırma Suçu
Madde 36 -
Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya Teşkilatı kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunlar bilerek kullanan veya kullandıranlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men ve o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Genel Müdürlük Ceza Kurulu ilgili teşekkülü iki aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırır. İlgililer mahalli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur .
Ceza Süresini Bitirmemek
Madde 37 -
Tek yarışmadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan yarışmaya katılanlar veya bunu temin edenler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 
Cezalı Hak Mahrumiyeti Süresini Beklememek
Madde 38 -
Hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile yarışmaya katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen yarışmaya katılanlar veya yöneticilik yapanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar . 
İzinsiz Dış Görev
Madde 39 -
Yabancı bir ülkenin milli veya temsili takımında, Genel Müdürlüğün izni olmadan görev kabul eden veya yarışmaya katılan kişiler üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .
İzinsiz Yarışmak veya Mazeretsiz Yarışmamak(1)
Madde 40 -
Yetkili Makamlardan izin alınarak yapılması gereken yarışmayı izinsiz yapanlar veya yaptıranlar veya böyle bir yarışmayı yönetenler bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men veya alt aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .

Teşkilatın tertiplediği yarışmalara katılması gerektiği halde Teşkilatça uygun görülmeyen sebepler ileri sürerek, mazeretsiz katılmayan kişiler üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men, teşekküller ise o spor branşına münhasır olmak üzere bir yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır. Teşekküle verilen cezanın yerine resmi yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir .
Temsili ve Milli Yarışmaya Katılmamak
Madde 41 -
Yazılı tebligata rağmen mazeretsiz olarak temsili veya milli yarışmaya veya hazırlık çalışmalarına katılmayan, geç katılan çalışma ve yarışma yerini terk eden sporcu üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır .

Olayın mahiyetine göre ilgili teşekkül altı aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılabilir . Teşekküle verilen bu ceza yerine resmi yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir .
Milli Şerefi İhlal
Madde 42 -
Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, Türk 'lüğün veya yabancı bir Milletin onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .

Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir .
Saha Olayları
Madde 43 -
Spor çalışma ve yarışmalarının yapıldığı saha ve tesislerde güvenliği bozan, olay

Çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişiler üç aydan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Seyircisi, mensuplar sporcular nedeni ile olaylardan sorumlu teşekküller en çok iki saha kapatma cezası veya en çok iki resmi müsabakayı seyircisiz oynamaya cezası veya en çok iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılır.
Suça Teşvik
Madde 44 -
Yarışma sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular, yöneticiler veya yarışmayı yönetenler aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden kişi, üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Yarışmanın Devamına Engel Olmak
Madde 45 -
Her ne suretle olursa olsun, yarışmanın başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .

Teşekküller ise o spor branşına mahsus olmak üzere bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılırlar.

Teşekküle verilen cezanın yerine resmi yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir.
Tanıklıktan Kaçınmak
Madde 46 -
Tahkikat sırasında tebligata rağmen, mazeretiz olarak tanık sıfatıyla yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Hileli ve Danışıklı Yarışma
Madde 47 -
Hileli ve danışıklı yarışma yapan, yaptıran kişiler ve aracılar en az bir yıl müsabakadan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .

Teşekküller küme düşme cezası ile cezalandırılır. 
Doping
Madde 48 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 15.07.2006), Yönt. (RG: 26.04.2006), Yönt. (RG: 09.11.2005), Yönt. (RG: 15.04.2004), Yönt. (RG: 04.11.1993)
Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarında doping kontrollerini kabul etmeyen veya dopingli oldukları: tespit edilen sporculara, yarış hayvanlarına ve bunların sorumlularına aşağıdaki cezai müeyyideler uygulanır .

a) Uluslararası Federasyonlarca düzenlenen spor müsabakalarında doping yaptığı belirlenen sporcular ile kendilerine doping maddesi verilmiş yarış hayvanlarına doping suçunun işlendiği tarihten itibaren Uluslararası Federasyonca verilen ceza aynen uygulanır .Bu sporcu, yarış hayvan sahibi ve sorumlularına ilgili müsabakalar için verilmiş ödül varsa geri alınır .

b) Yurtiçi spor müsabakaları öncesi, süresi veya sonrasında doping kontrolü için numune vermekten her ne suretle olursa olsun imtina eden sporcu, yarış hayvanı sahibi ve sorumluları doping yapmış veya doping yapmaya teşebbüs etmiş sayılırlar .Bu bent kapsamına girenlere, suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir , en fazla iki yıl spor müsabakalar ve faaliyetlerden men cezası verilir.

c) (Değişik:RG-26/04/2006-26150) Yurt içi ve yurt dışı müsabakaları nedeniyle yapılan hazırlık kampları ile yurt içi spor müsabakaları öncesi, müsabaka esnasında veya sonrasında yapılan kontrollerde dopingli olduğu tespit edilen sporculara, yarış hayvanlarına ve sorumlularına en az iki, en fazla dört yıl müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.

d) Daha önce doping ile cezalandırılmış sporcu, yarış hayvan sahibi ve sorumlusu tekrar doping suçu (numune vermekten imtina etme dahil) işlediği takdirde bunlara suçun işlendiği tarihten itibaren ömür boyu müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir .

e) Doktorunca daha önce bildirimde bulunulmayan ancak tedavisi için kullanılması zorunlu olan ilaçlar nedeniyle dopingli olduğu tespit edilen sporcu, yarış hayvan sahibi ve sorumlularına suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir ay , en fazla bir yıl müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir .

f) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce görevlendirilen elemanlar tarafından yapılacak kontrollerde üzerlerinde, kamp veya müsabaka yerlerinde, odalarında veya dolaplarında doping maddesi bulunanlara ve görevlilerin aramalarına mani olan ve arattırmaktan imtina edenlere en az bir ay ile altı ay arasında müsabaka ve faaliyetlerden men cezası veri1ir .

g) Dopingli oldukları tespit edilen ve haklarında cezai müeyyide uygulanan sporcu, yarış hayvanı sahibi ve sorumluları antrenörlük kurslarına kabul edilmez. Dopingli sporcunun antrenörü, yarış hayvanı sahibi ve sorumlularının evvelce almış oldukları antrenörlük belgesi, serbest giriş kart vb. belgeler iptal edilir.

(Ek fıkra: RG-15/04/2004-25434) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından her yıl ortak yayınlanan, sporcu ve yarış hayvanları tarafından kullanımı yasak olan madde ve yöntemleri kullandığı gerekçesi ile ceza almış bulunan sporcu, antrenör ve diğer spor elemanları ile yarış hayvanı sahibi ve sorumlularının cezası, bu madde ve yöntemlerin listeden çıkartılması halinde kendiliğinden düşer. Listenin Genel Müdürlüğe tebliğini takibeden en geç 15 gün içinde cezanın kaldırıldığı ilgililere duyurulur.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-15/07/2006-26229) Bu maddede belirtilen doping suçlarından dolayı ceza alan sporcu, antrenör, masör, idareci veya yarış atı sahibine verilen cezadan başka ayrıca;

(a)bendine göre cezalandırılanlara  14.300.00.- YTL’ na,

(b)bendine göre cezalandırılanlara   7.500.00.- YTL’ na,

(c)bendine göre cezalandırılanlara  10.000.00.- YTL’ na,

(d)bendine göre cezalandırılanlara  14.300.00.- YTL’ na,

(e)bendine göre cezalandırılanlara   3.000.00.- YTL’ na,

(f)bendine göre cezalandırılanlara   3.000.00.- YTL’ na,

(g)bendine göre cezalandırılanlara   6.000.00.- YTL’ na,

kadar idari para cezası verilir.
Sair Hallerde Menfaat
Madde 49 -
Bir yarışmanın neticesinden faydalanılması mümkün olan teşekkül ve kişilerden maddi menfaat temini sureti ile yarışanlar bu suretle yarışanlara maddi menfaat adayanlar veya temin veya ita edenler altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 
İKİNCİ KISIM
Teşekküllere Karşı İşlenen Suçlar
Yarışmaya Katılmamak
Madde 50 -
Teşekkülünün veya diğer bir teşekkülün sporcusunun menfaat temini veya sair sebeplerle yarışmaya katılmasına engel olan ve yarışmaya katılmayanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .
Görev Suçu
Madde 51 -
Teşekküllerde kabul edilen herhangi bir görevin ifasında şeref ve haysiyete spor terbiye ve disiplinine veya yazılı tebligata aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar .
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yöneticilere Karşı İşlenen Suçlar
Emirlere Uymamak
Madde 52 -
Yarışma hazırlıklarında, yarışma esnasında ve spor gezilerinde yöneticilerin talimatlarına uymayan kaba, müstehzi hareketlerde bulunan kişi yirmi günden 2 aya kadar yarışmadan men yada bir aydan alt aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır .
Huzursuzluk Çıkarmak
Madde 53 -
Spot gezilerinde disipline aykırı hareketlerde bulunan ve kafilenin huzurunu bozanlar bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men veya iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.
Yarışmalara Katılmamak
Madde 54 -
İIgililerce geçerli görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz yarışma hazırlığına veya yarışmaya katılmayanlar bir aydan üç aya kadar yarışmadan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyet cezası ile cezalandırılırlar .
Hakaret ve Fiilen Tecavüz
Madde 55 -
Çalışma ve yarışma yerlerinde veya spor gezilerinde kafilenin veya diğer bir teşekkülün yöneticisine hakaret eden kişiler üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men veya üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir .
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yarışmada Görevlendirilen Hakem, Gözlemci, Temsilci, Saha Komiseri ve Sair Teşkilat Mensuplarına Karşı İşlenilen Suçlar
Kaba, Müstehzi, Küçük Düşürücü Hareket
Madde 56 -
Yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli hakemlere, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve teşkilat mensuplarına kaba, müstehzi ve küçük düşürücü söz sarfeden veya bu kabil hareketlerde bulunanlar yirmi günden üç aya kadar yarışmalardan men veya bir aydan üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .
Hakaret Etmek
Madde 57 -
Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve teşkilat mensuplarına söven veya fiilen veya söz ile hakarette bulunanlar bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Fiilen Tecavüz
Madde 58 -
Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve teşkilat mensuplarına fiilen tecavüze yeltenen kişi üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır .

Müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz eden kişi bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır .Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli arttırılır .
BEŞİNCİ KISIM
Sporculara Karşı İşlenen Suçlar
Spor Disiplinine Aykırı Hareket Etmek
Madde 59 -
Spor gezisinde, kamp, kongre, konferans ve sair toplantı yerleri ile çalışma ve yarışma yerlerinde sporculara spor disiplinine ve terbiyesine aykırı harekette bulunanlar ihtar cezası ile cezalandırılır .

İhtar cezası gerektiren çeşitli eylemi birlikte işleyenler , bir ay yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .
Hakaret
Madde 60 -
Yarışma hazırlığında, yarışma esnasında veya yarışmadan sonra sporculara hakaret edenler bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .
Tekme, Kafa, Yumruk ve Sair Surette Vurmak veya Fiilen Tecavüz
Madde 61 -
Yarışma öncesinde, sırasında veya sonra sonda diğer bir sporcuya tekme, kafa yumruk ve sair surette vuranlar bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .

Sporculara fiilen tecavüze yeltenen kişi üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz eden kişi bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Yöneticiler ise bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli arttırılır .
Rakibi Oyun Dışı Etme
Madde 62 -
Yarışma öncesinde veya yarışma sırasında rakibi her ne sebep ve suretle olursa olsun yarışmada kalmaya zorlayan ve yarışma dışı bırakanlar bir yıldan aşağı olmamak üzere yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.
ALTINCI KISIM
Yarışmalarda Görevlendirilen Hakem, Gözlemci, Temsilci ve Saha Komiserlerinin Suçlar
Tek Taraf Yönetim
Madde 63 -
Yarışmaları teşekkül veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumi 'yeti cezası ile cezalandırılırlar .
Menfaat İle yönetim
Madde 64 -
Yarışmalar teşekkül veya kişi lehine veya aleyhine maddi ve manevi menfaat karşılığında yöneten hakemlere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir .
Rapor Vermemek veya Gerçeğe Aykırı Rapor Vermek
Madde 65 -
Yarışmaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen görevli bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır .
Raporu Süresinde Vermemek, Eksik Rapor Vermek
Madde 66 -
Belirtilen süre içinde rapor vermeyen veya yarışmaya ve olaylara ait bilgileri noksan bildiren görevliler üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar .
Görevi İhtimal ve Suistimal
Madde 67 -
Yarışma yerine mazeretsiz olarak gelmeyen veya yarışmaya geç başlatan veya yarışmayı yönetmeyen veya yönetmeliğe aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile her ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal ve suistimal eden, teşkilatça yarışmada görevlendirilen kişiler altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Kaba ve Uygunsuz Hareketler
Madde 68 -
Yarışma yerinde, yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra yarışmada görevli olanlara veya yarışmaya katılan teşekkülün yöneticilerine veya

sporculara veya seyircilere kaba ve uygunsuz hareketlerde bulunan hakemler ile teşkilatça yarışmada görevlendirilen kişiler bir aydan alt aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .
Hakaret
Madde 69 -
Yarışma yerinde, yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında teşekkülün yöneticilerine ve sporculara ve seyircilere kaba ve uygunsuz hareket eden hakemler ile görevli kişiler iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ceza ile cezalandırılırlar .

Aynı hallerde fiilen tecavüze yeltenen görevli alt aydan iki yıla kadar, müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz edenler bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .
Hükümlülük
Madde 70 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.11.2005), Yönt. (RG: 01.12.2001)
Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar , veya adabı umumiye aleyhinde suçlardan mahkum olanlarla, genel olarak ağır hapis veya kasıtsız suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar üç yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

(Ek fıkra:RG-01/12/2001-24600) Bu Yönetmelik kapsamına giren sporcular, hakemler, antrenörler, yöneticiler ve diğer görevli kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda süreli hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu faaliyetlerinden mahkumiyetleri durumunda ise sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

(Ek fıkra:RG-09/11/2005-25988) Ancak; bu Yönetmelik kapsamında ceza kurullarına sevk edilenler hakkında, cumhuriyet savcılığınca ayrıca tahkikat veya kamu davası açılması halinde, ceza kurullarınca tahkikat veya ceza davası sonucu beklenmeksizin dosyanın kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde karar verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Usul Hükümleri
BİRİNCİ KISIM
İdari Tedbirler
İdari Tedbir
Madde 71 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.08.1993)
İdari tedbir , kesin bir ceza hükmü bulunmadığı halde teşekkülün bir spor branşındaki resmi yarışmalarında seyircisiz oynatmak, sahasını kapatmak, kişiye hak mahrumiyeti vermek veya kişiyi her türlü yarışmalardan ve yarışmalar yönetmekten yasaklamaktır .

Spor branşının faal olmadığı sürede idari tedbir konulmaz.

a) Olaydan sonra ve soruşturma evrakı görevli ceza kuruluna gönderilinceye kadar, idari tedbir makam ve merciileri, olayın önemine göre kendi yetki sınırlar içinde etkin olmasını da göz önünde tutarak gerektiğinde bir spor branşında veya bütün spor branşlarında yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti niteliğinde idari tedbir koyarlar ve uygulatırlar.

b) Bu yönetmelikte ceza karşılığı olan bir fiil neden ile hakem tarafından oyundan çıkarılan oyuncu (sezonun son yarışması hariç ) anında ayrıca karar alınıp tebliğ olmaksızın o spor branşın bütün kategorilerinde idari tedbirlidir .

c) Erteleme tarihinde oynama hakkıma sahip olan bir sporcu, daha sonra ceza almış ise, erteleme müsabakasında istenirse oynatılabilir. Ancak erteleme müsabakasından sonra cezasının geri kalan kısmını çekmek zorundadır .

Erteleme müsabakasında oynatılamayan veya oynamayan cezalı bir sporcu için ertelenen müsabaka, ceza infaz için geçerli bir müsabaka olarak kabul edilemez.

Açıklanan bu hüküm maç cezaları verilen sporcular için geçerli olup, hak mahrumiyeti cezalarında uygulanamaz.
İdari Tedbir Yetkileri
Madde 72 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.10.2009)
Bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak;

a) İl ve İlçe Müdürleri, kendi İl ve İlçe Ceza Kurulları'nın karar vermeye yetkili olduğu kişiler hakkında,

b) Federasyon Başkanlar veya görevlendireceği kişiler, Genel Müdürlükçe yetkili kılınan temsilcileri, kendi federasyonlarına mensup sporcular ile yarışmalarda görevli diğer kişi ve teşekkül yöneticileri ile teşekküller hakkında,

c) Tahkikat sırasında İl ve İlçe Ceza Kurul1arı kendi görevlerine giren kişiler hakkında, Genel Müdürlük Ceza Kurulu teşekkül1er ile bağlı kişiler hakkında,

İdari tedbir koymaya yetkilidirler .

d) (Değişik:RG-13/10/2009-27374) Gençlik ve Spor Genel Müdürü ile Merkez Ceza Kurulu ve Genel Müdürlük Ceza Kurulu; Genel Müdürlük Teşkilatına bağlı bütün teşekküller ve kişiler hakkında; Tahkim Kurulu ise Özerk Spor Federasyonları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında idari tedbir koymaya ve kaldırmaya yetkilidirler.

Ceza Kurullar görevlerine giren konulardaki tahkikatın sonuna kadar her zaman idari tedbiri kaldırabilir , kapsamın yeniden tespit edebilirler.
İdari Tedbirin Tebliği ve İnfaz
Madde 73 -
Tebliği gereken idari tedbirler , telgrafla İl ve İlçe Müdürlüklerine duyurulur. Genel Müdürlük Ceza Kurulu'nun idari tedbir konulması ve kaldırılması kararlarına ait tel yazları postaya verilmek üzere Genel Müdürlük evrakına imza karşılığında teslim edilir. Bu husustaki kararlar aynı gün ilgili Federasyona duyurulur.

İl ve İlçe Müdürleri kendilerini ilgilendiren idari tedbir işlemlerini hemen yaptırmak, keyfiyeti saha komiserine, gözlemciye, hakeme ve rakibe duyurmak infazın sağlamakla, her Federasyonda kendi branşına ait idari tedbirlerin infazlarını izlemek ve denetlemekle görevlidirler.
İKİNCİ KISIM
Soruşturma, Tahkikat ve Karar
Soruşturma
Madde 74 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.10.2009), Yönt. (RG: 14.04.2007)
a) Teşkilata bağlı kişiler, disiplin suçu teşkil eden fiilleri ihbar ve şikayetleri Genel Müdürlüğe hemen bildirmek zorundadır .

b) Genel Müdür, Ceza Kurullarına sevk hususunda gerçeği araştırmak amacıyla müfettişler, Federasyon Başkanları ve İl Müdürleri marifetiyle soruşturma yaptırabilir.

Gecikmede zarar görülen hallerde, Federasyon Başkanları ile İl ve ilçe Müdürleri, kendi konularına giren hususlarda doğrudan soruşturma yapabilirler.

(Değişik üçüncü paragraf:RG-13/10/2009-27375) Genel Müdür tarafından atananlarla Ceza Kurullarının başkan ve üyeleri, federasyon başkanları ve üyeleri ile hakemler hakkındaki soruşturma ve tahkikat Genel Müdürün iznine, özerk federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkındaki soruşturma ve tahkikat yapılması Bakanın iznine bağlıdır.

Hakemlerin teknik hareketlerinin suç olup olmadığı önce ilgili Federasyonun Hakem Komitesince incelettirilir.

c) Yarışma hakemleri, gözlemciler, saha komiserleri ve federasyon temsilcilerinin raporları ve yazılı beyanlar, yarışma programları, yarışanların isim listeleri, tesbit ve mukayese fotoğrafları, ihtilaflı ve tahrif edilmiş lisansları , tescil evrak gibi belgeler

diğer ilgililerin iki gün içinde verecekleri olayla ilgili yazılı beyanlar dizi listesine bağlanır.

d) Deplasmanlı yarışma olayları ile ilgili olarak federasyonca, cevaplarının iki gün içinde doğruca ilgili Ceza Kurulu'na gönderilmesi kaydıyla hakemler ile tanıklarının yazılı beyanlarının alınması için İl Müdür1üklerine yazılır.

e) Ceza Kurullarına soruşturma evrakının sevkine dar olan yazıda olayın özeti, tarihi, yarışma çeşidi, cezalandırılması istenilenlerin isim ve soyadları, bağlı oldukları teşekkülleri, sporcunun veya teşekkülün yazılı savunmalarının istenildiği belirtilir.
Savunma
Madde 75 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.10.2009)
Savunma istenmeden ceza verilmez.

Savunmayı Ceza Kurulları alır. İl ve İlçe Ceza Kurulları yazılı veya sözlü savunma almakta serbesttir .

(Değişik üçüncü fıkra:RG-13/10/2009-27375) Genel Müdüre, Tahkim Kuruluna, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna ve Merkez Ceza Kuruluna yazılı savunma verilir. Genel Müdürlük Ceza Kurulu gerekli gördüğünde savunmayı tespit etmek için bir üyesini görevlendirebilir.

Savunma tebligatının kişiye veya Teşekkül Başkanlığına ulaştığı tarih, tebliğ; tarihi sayılır. Tebliğ tarihini müteakip yedi gün içinde savunma vermeyen veya yazılı savunması gelmeyen teşekkül veya kişi savunmasından vazgeçmiş sayılır .

Teşekkül veya kişiye yapılan tebligatta savunma konusu ve süre açıkça belirtilir.
Tahkikat
Madde 76 -
Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının yetkili Ceza Kurulu'na verilmesi üzerine tahkikat başlar .

Ceza Kurulu önce görev , yetki, idari tedbir ve savunma hususlarını inceler. Kurul soruşturmada başlatılan işlemleri takip ve noksan kalan cihetleri ikmal eder.İlave rapor istenmiyorsa rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir. Sair görevli ve yetkililerin tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü beyanlarını alabilir .

Tanklar tebligat takipeden yedi gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar .

Tahkikat yapılan olayda sevk edi1meyen, ancak olaya ad karışan diğer sorumlular hakkında Ceza Kurulu doğrudan tahkikat yapabilir .

Genel Müdürlük Ceza Kurulu'nun dış yazışmalarının Kurul Başkan veya Vekili, İl ve İlçe Ceza Kurulları'nın dış yazışmalarını İl Müdürü yürütür.
Karar
Madde 77 -
Tahkikatın tamamlandığı günden itibaren en çok beş gün içinde karar verilir. Karar , cezalandırmaya veya ceza tayinine mahal olmadığına veya tahkikatın ertelenmesine veya düşmesine veya görevsizliğe mütedair olur .

Ceza kararlarında; cezaların gerekçesi, mahiyeti ve infaz usülleri cezayı azaltıcı ve çoğaltıcı sebepleri ile birlikte açıkça gösterilir .

Cezayı gerektiren fiil hakkında, öncelikle yönetmelikte tayin edilen ceza tespit edildikten sonra, cezayı azaltma veya çoğaltma keyfiyeti tespit edilen ceza üzerinden takdir edilerek karar verilir.

Ceza kararlarında idari tedbirli süreler mahsup edilerek infaz gereken bakiye ceza miktarı ve idari tedbirin nasıl devam edeceği belirtilir .
Kesin Karar
Madde 78 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.06.2008), Yönt. (RG: 14.04.2007), Yönt. (RG: 15.04.2004)(Değişik:RG-6/6/2008-26898)
Bir ay ve daha az yarışmadan men ve hak mahrumiyeti, altı resmi yarışmadan men cezası, bir yarışmayı seyircisiz oynama cezası, bir saha kapatma cezası, teşekkülün bir yarışmadan men cezası ve daha az cezalar ile cezayı kapsamayan kararlara itiraz edilemez.
ÜÇÜNCÜ KISIM
İtiraz ve Sonuçları
İtiraz
Madde 79 -
Kesinleşmiş sayılan karar dışında kalan kararlara, tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde ceza alan kişinin veya bağlı olduğu teşekkülün, teşekkül cezalandırılmış ise Başkanın itiraz hakkı vardır .

İtiraz dilekçesi İl Müdürlüğüne, İlgili Ceza Kurulu'na, posta ile iadeli taahhütlü gönderilir. PTT'ye veriliş tarihi itiraz tarihi sayılır. İl Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe imza karşılılığında elden de verilebilir .

Sürekli hak mahrumiyeti ceza kararlar Merkez Ceza Kurulunca doğrudan incelenir .
İtiraz Merciileri
Madde 80 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.06.2008), Yönt. (RG: 14.04.2007)
Ceza Kurulu kararlarına itiraz mercii Merkez Ceza Kurulu kararları hariç bir üst kuruldur.

(Mülga ikinci fıkra:RG-6/6/2008-26898)
İtiraz Tetkik Merciinin Yetkisi
Madde 81 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 15.04.2004)(Değişik fıkra:RG-15/04/2004-25434)
İtiraz tetkik mercii evrak üzerinde inceleme yapabileceği gibi ayrıca bilgi ve belge de isteyebilir. İitiraz tetkik merciilerin kararları kesindir. Ceza Kurullarının bozma kararına karşı direnme hakkı yoktur. 
ALTINCI BÖLÜM
İnfaz ve Tahkikatın İadesi
BİRİNCİ KISIM
Tebliğ ve İnfaz Hükümleri
Kararların Tebliği ve İnfazı
Madde 82 -
Özel Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça Tebligat Kanunu Hükümleri uygulanır.

Tebliğ ve infaza esas olmak üzere, karar tarihini takip eden ilk iş gününde. İl ve İlçe Ceza Kurullarına ait karar , kendi İl ve İlçe Müdürlüğüne Genel Müdürlük Ceza Kurulu kararı, Merkez Ceza Kurulu kararı, Genel Müdürlük evrakına imza karşılığı teslim edilir .

a) lki aydan fazla süreli ceza kararları idari tedbirli ve kararları süresinde itiraz edilmezse, idari tedbir ceza süresi sonuna kadar sürdürülür. İtiraz halinde, idari tedbir sürdürülmekle beraber, itiraz dilekçesi alındığı belgesi ile birlikte hemen ilgili Ceza Kuruluna gönderilir.

b) İki aydan fazla süreli ceza karar idari tedbirsiz ve süresi içinde karara itiraz edilmezse, ceza konusu spor branşının faal olduğu sırada ilk resmi yarışma ve yönetim yerinde ceza infaz başlar. İtiraz halinde infaz başlatılmaz. İtiraz dilekçesi alındığı belgesi ile birlikte hemen ilgili Ceza Kuruluna gönderilir.

c ) Sürekli hak mahrumiyeti cezası kararı idari tedbirli ise, tedbir sürdürülmekle beraber, karara itiraz edildiği taktirde itiraz dilekçesi alındığı belgesi ile birlikte itiraz edilmezse yalnız alındı belgesi Genel Müdürlük Ceza Kuruluna gönderilir. Merkez Ceza Kurulunun karar beklenir.

d) İki ay ve daha az süreli ve idari tedbirli ceza kararları ve idari tedbirli yarışma adedi ile men cezalar hemen duyurulur. İdari tedbirler, ceza süreleri sonuna kadar sürdürülür.

e ) İki ay ve daha az süreli idari tedbirsiz ceza kararları ve altı resmi yarışma adedi ile men cezası, iki yarışmayı seyircisiz oynama cezası, iki saha kapatma cezası, teşekkülün iki resmi yazışmadan men cezası kararları itiraz üzerine onanan iki aydan fazla süreli idari tedbirsiz ceza kararları ve onanan sürekli hak mahrumiyeti cezası kararları hemen ilgiliye duyurulur .

Sürekli hak mahrumiyeti cezasının infazı hemen, diğer cezaların infazları da spor branşının olduğu sırada ilk resmi yarışma ve yönetim yerinde başlar. İtiraz üzerine onaylanan iki aydan fazla süreli idari tedbirsiz ceza kararları ve onaylanan sürekli hak mahrumiyeti cezası kararları hemen ilgiliye duyurulur.

Sürekli hak mahrumiyeti cezasının infazı hemen, diğer cezaların infazları da spor branşının olduğu sırada ilk resmi yarışma ve yönetim yerinde başlar.

İtiraz üzerine onaylanan iki aydan fazla süreli idari tedbirli ceza kararları hemen duyurulur. Uygulanmakta olan idari tedbir ceza süresi sonuna kadar sürdürülür.

f) Uygulanan : İdari tedbir nedeniyle cezanın ayrıca infazına mahal olmadığına dair , ceza kararları, ihtar cezası kararları, ceza tayinine mahal olmadığına, tahkikatın düşmesine dair kararları , ceza infazının durdurulmasına veya yeniden başlatılmasına dair duyurular, hemen askıya çıkarılır.
İnfazın Özel Hükümleri
Madde 83 -
a) Resmi yarışma cezası, sadece o kategori resmi yarışmalar sayılarak aralıksız men suretiyle infaz edilir. Ancak kulübün amatör takım yarışmaları ile genç takım ve diğer yaş gruplarındaki takım yarışmalar aynı kategori yarışması sayılır. İnfazın hesabında, sporcunun amatör takımı ile genç takım ve diğer yaş gruplarındaki takım yarışmalar birlikte değerlendirilir .

b ) Ceza kararlarındaki kategori hesabı ile infaz tamamlanıncaya kadar, okul yarışmalar da dahil olmak üzere o spor branşının diğer kategorilerinde de yarışma yasaktır .

c ) Faal sezon spor branşın ve kategorisinin yıllık fikstüründeki yarışma dönemidir .

d) Faal sezon sonunda tamamlanamayan resmi yazışma adedi ile men cezasının infazı, o sporun sonraki faal sezonuna intikal eder ve o sezonda ilk resmi yarışmadan başlanarak aralıksız uygulanır .

e ) Cezalı sporcu, iki faal sezon arasındaki özel yarışmalara katılabilir .

f) İnfaz faal sezonun birinci devresinde başlayıp, ikinci devresinde de devam edecek olan cezalı sporcunun, iki devre arasındaki sürede özel yarışmalara katılabilmesi Genel Müdürlük iznine bağlıdır .

g) Tek yarışmadan men cezasının uygulanmasından önce, sporcu özel yarışmalara katılabilir

h) İdari tedbiri veya infaz edilmekte olan cezası bulunan lisanslı sporcu, öğrencisi olduğu okulun yarışmasına, okul yarışması nedeniyle idari tedbiri veya infaz edilmekte olan cezası bulunan sporcu, lisanslı olduğu spor kulübünün yarışmasına katlanamaz.

ı)Teşekkülün, resmi yarışma adetli cezaları, faal sezonlarında, her resmi yarışma için, galibiyet halinde uygulanmakta olan puan sayısını hemen düşülmesi suretiyle infaz edilir .

i)Hileli ve danışıklı yarışma suçunun işlendiği sezon sonu itibariyle tamamen veya kısmen infaz edilen cezalar yerine puan indirme cezası uygulanmasına rağmen küme düşmeyen veya ceza infazı yeni sezona kalmasına rağmen küme düşmeyen teşekkülün sadece bir alt kümeye düşürülmesi ile yetinilerek keyfiyet karar aşamasında belirtilir.

j) Federasyonların idari takdirlerine mevdu olan puan indirmeler , yukarıdaki ceza infazlarında mahsuba tabi tutulur.
Ceza Kararlarının Genel Niteliği ve Milli Yarışma izni
Madde 84 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.01.2003)(Değişik:RG--18/3/1994-21878)
Ceza Kurullarınca verilen kesin ve kesinleşmemiş cezalar değiştirilemez.

Milletlerarası teşekküller tarafından düzenlenen yarışmalar ile Milli ve temsili yarışmalarda idari tedbirli veya cezalı sporcuların yarışmaya katılmalarına Gençlik ve Spor Genel Müdürü izin verebilir.

Ancak, sporcunun bu izinle katılabileceği yarışma sayısı infazın hesabında dikkate alınmaz ve izinli yarışmayı takiben idari tedbir ve ceza infazı derhal başlar.
İnfaz Evrak
Madde 85 -
İnfaz takiben İl görevlilerince men olunan resmi yarışmaların tarihlerini, infazın başladığı ve sona erdiği günleri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, ilgili Ceza Kuruluna gönderilir . 
Madde 86 -
Yürürlükten kaldırılmıştır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Ceza Yönetmeliğinin Bütünlüğü
Madde 87 -
Diğer Yönetmeliklere, bu Yönetmelikteki görev ve yetkileri kısıtlayan, tedbirleri ve cezaları etkileyen hükümler konulamaz, bu kabil hükümler geçerli olmaz. 
Kaldırılan Yönetmelik
Madde 88 -
11 Aralık 1987 tarih ve 19661 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Yönetmeliği ile ek ve tadilleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkar 
Geçici Madde 1 -
İlçeler Teşkilatının tamamlanmasına kadar , İlçelerde Ceza Kurulları teşkil edilmeyecek ve görevleride bağlı oldukları Ceza Kurullarınca yerine getirilecektir. 
Geçici Madde 2 -
Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce Ceza Yönetmeliğine göre verilen doping, hileli ve danışıklı yarışma, sahtecilik ve Teşkilat kandırma suçları ile kazanılan ödüllerin geri alınması, küme düşürme ve hakemlere ait lisansların iptal uygulamaları nedeniyle verilen cezalar dışındaki sporcu ve yöneticilere ait cezalar ile af kapsamına giripde karara bağlanmamış dosyalar bütün sonuçlar ile affedilir.

Ceza infaz suretiyle Genel Müdürlük geliri niteliği kazanan paralar iade konusu olmaz. 
Geçici Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 07.03.2010), Yönt. (RG: 19.04.2002)(Ek:RG-19/4/2002-24731) (Mülga:R.G-7/3/2010-27514)
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.07.2000)(Ek: RG-21/07/2000-24116)
Genel Müdürlük “Sponsorluk Yönergesi” hükümlerine aykırı davranan federasyon başkanı, antrenör, teknik direktör, sporcu, monitör ve gençlik liderleri aşağıda belirtilen cezalar ile cezalandırılırlar.

a)Federasyon Başkanı, iki ay hak mahkumiyeti, tekerrürü halinde ise görevden alınma,

b) Teknik direktör, antrenör, gençlik lideri, monitör, iki ay hak mahrumiyeti, tekerrürü halinde altı ay hak mahrumiyeti,

c) Sporcu, yarışmadan men, tekerrürü halinde 6 ay yarışmalardan men.
Yürürlük
Madde 89 -
Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 90 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. 
(1) 18/3/1994 tarihli ve 21878 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği 40 ıncı maddesinin madde başlığı “İzinsiz Yarışmak veya Mazeretsiz Yarışmamak” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (18)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul