En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA UYGULANACAK ATAMA YÖNETMELİĞİ

Kapsam:
Madde 1 - Bilgi Butonu
Bu yönetmelik hükümleri; İdarî yargı hâkimleri ve savcıları ile idari yargı hâkimlik ve savcılık mesleğindeki görevlere diğer hizmetlerden veya yeniden atanacaklar hakkında uygulanır.
Bölgeler:
Madde 2 - Bilgi Butonu
Bölge idare mahkemesi teşkilâtı bulunan yerler, coğrafi ve ekonomik koşulları, sağlık, sosyal ve kültürel imkanları, mahrumiyet dereceleri ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlıkları ve diğer durumları bakımından ekli listede gösterildiği üzere üç bölgeye ayrılmıştır.

Aynı bölgedeki bölge idare mahkemesi, idare ve vergi mahkemesinden, bu sıra göz-önünde tutularak biri diğerine nazaran hizmet yeri bakımından üstün sayılır.
Bölgelerdeki Hizmet Süreleri:
Madde 3 - Bilgi Butonu
Bu yönetmelikteki istisnai hükümler dışında, en az hizmet süresi üçüncü bölgede beş, ikinci bölgede yedi, birinci bölgede on yıldır.
Atama Esasları:
Madde 4 - Bilgi Butonu
Ad çekme ile atamalar ve zorunlu nedenler dışında atamalar, alt bölgeden başlamak suretiyle yapılır.

Bu yönetmelikteki istisnalar dışında en az hizmet süresini doldurmayan idarî yargı hâkimleri atanmalarını isteyemeyecekleri gibi, re'sen de atanamazlar. Ancak, bölgelerden herhangi birinde iki yılını dolduranlar istekleri ile aynı veya alt seviyedeki bölgeye veya re'sen aynı bölge seviyesinde daha üst bir göreve atanabilirler.

Bölgelerde başarısızlığı ve görev gerekenlerine uyumsuzluğu belgelerle tespit edilenlerin o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere atanabilirler.

Atamaların yapılabilmesi, boş kadro bulunmasına, ilgilinin atanacağı yerdeki hizmeti yapabilecek yetenek ve kıdemde olmasına bağlıdır. Atamalarda ilgililerin istekleri imkân ölçüsünde göz önünde tutulur.
Birinci Bölgeye Atanma:
Madde 5 - Bilgi Butonu
Birinci sınıfa ayrılmamış olanlar, bu yönetmelikle gösterilen istisnalar dışında birinci bölgeye atanamazlar. Birinci bölgede tespit edilen sürede kalabilmek, ilgilinin tüm davranışına ve görevine ilişkin başarı durumuna bağlıdır. Birinci bölgede bulunduğu yerde en az hizmet süresini dolduranlar, aynı bölge içerisinde bir yere atanabilirler.
Bölgedeki Hizmet Sırasının Atlanması:
Madde 6 - Bilgi Butonu
Yasal sürelerini doldurmamaları nedeniyle henüz birinci sınıfa ayrılmamış olmakla beraber, idarî yargı hâkimliği veya Danıştay savcılığı mesleğinde fiilen hizmet etmek suretiyle beş yılını tamamlamış bulunanlardan üstün başarı göstermiş olanlar mesleki ihtiyaçlar gerektirdiği takdirde birinci bölgeye atanabilirler.
Özel Durumlarda Atama:
Madde 7 - Bilgi Butonu
a) Bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın herhangi bir nedenle idarî yargı hâkimlik veya savcılığının gerektirdiği onur ve tarafsızlık içerisinde görev yapamayacağı veya bulunduğu yerde kalması mesleğin nüfuz ve itibarını sarsacağı anlaşılanlar aynı bölge seviyesindeki bir göreve atanırlar.

b) Görev yerlerindeki işlerin çokluğu ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma ve belgelerle anlaşılanlar bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın hizmetlerinden yararlanılabilecek aynı veya alt bölgedeki bir göreve atanırlar.

c) Haklarında Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince yer değiştirme cezası verilenler mazeretlerine ve bulundukları bölgede en az hizmet süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın daha alt veya yoksa bölge içinde durumlarına uygun görevlere derhal atanırlar.

İlgililer idari yönden atamalarda, atandıkları bölgelerde en az iki yıl, disiplin yönünden atamalarda ise; o bölgedeki en az hizmet süresi kadar kalmadıkça yeniden atanma talebinde bulunamazlar.
Mazeret Nedenine Dayanan Atamalar:
Madde 8 - Bilgi Butonu
En az hizmet süresine bakılmaksızın atanmaya imkân veren hallerde mazeret nedenleri şunlardır;

a) Sağlık Durumu,

b) Eş Durumu,

c) Öğrenim Durumu,

d) Doğal Afetler,
Sağlık Durumu:
Madde 9 - Bilgi Butonu
İlgililerin bulunduğu bölgede hizmet etmesi halinde kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık yönünden hayati bir tehlike doğacağı Adalet Bakanlığının uygun göreceği resmi bir hastane sağlık kurulu tarafından tespit edilenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere öncelikle atanırlar.

Hayati tehlike teşkil etmemekle beraber tedavi ve kontrolün bir sağlık kurumunda yapılması zorunlu bulunan hastalık hallerinde, kadro durumlarının elverdiği ölçüde ilgilinin istekleri Kurulca değerlendirilir.

Kısa süre tedavi gerektiren hallerde ilgili, geçici yetki ile tedavi kurumunun bulunduğu yerde görevlendirilebilir.

Sağlık nedenine dayanan atamalarda atanılan bölgedeki en az hizmet süresinin dolması veya gerekli görülecek hallerde, sağlık durumunda bir değişiklik olup olmadığının altı aylık sürelerle Adalet Bakanlığı’nca belirlenecek bir hastane sağlık kurulunca yeniden tetkik ve tespiti istenir.

Sağlık durumu düzelenler, hizmet ve kıdem durumlarına göre uygun bir göreve atanabilirler.
Eş Durumu:
Madde 10 - Bilgi Butonu
Ayrı ayrı yerlerde bulunan eşlerin aynı yerde çalışmalarını sağlamak amacıyla atanmaları yapılabilir.

Eş durumu nedeni ile atamalar üçüncü bölgede gerçekleştirilir. Eşlerden biri üst bölgede bulunsa veya daha üst bölgeye gitmeye hak kazanmış olsa bile atama alt bölgede bulunan eşin bulunduğu yerde veya aynı bölge seviyesindeki bir yerde gerçekleştirilebilir.

Eşi başka kurumda çalışan hâkimlerin atama isteminin kabul edilebilmesi eşin mensup olduğu meslek ve kurum itibariyle ilgilinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmamasına bağlıdır.

Ancak; atanmadan bir yıl geçmedikçe ilgilisi, eş durumu nedeni ile yeniden atanma isteminde bulunamaz.

Atamalarda kadro imkânlarına göre eş durumu değerlendirilebilir.
Öğrenim Durumu:
Madde 11 - Bilgi Butonu
İlgilinin bulunduğu yerde çocuklarının öğretim seviyesine uygun okul bulunmayanlar ile çocukları yüksek öğrenim kurumlarında okuyanlar kadro durumunun elverişli olması kaydıyla öğretim kurumlarının bulunduğu bölgeye veya yakın bir yere atanabilirler.

Öğrenim durumu nedeniyle atanmaları yapılanların çocuklarının öğretim kurumları ile ilişkilerinin devam ettiğini, her öğrenim yılı başında kurumdan sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar.

Çocukların öğrenimi tamamlaması ve öğretim kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi halinde, ilgilinin atanmadan önceki bölgede en az hizmet süresinin dolmasına bir yıldan fazla bir süre kalmışsa durumuna uygun bir bölgeye atanması yapılabilir.
Doğal Afetler:
Madde 12 - Bilgi Butonu
Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanların o yerdeki hizmet süresine bakılmaksızın aynı veya bir üst bölgeye atanmaları yapılabilir.
Kadronun veya Mahkemenin Kaldırılması Nedeni ile Atama:
Madde 13 - Bilgi Butonu
Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle görevsiz kalanlara mahkemenin veya kadronun kaldırılma zamanında açık bulunan veya ilk açılacak olan aylık ve derecelerine eşit hizmet ve bölgesine uygun hâkimlik veya savcılık görevi teklif edilir.

İlgili birinci teklifi reddedebilir. İkinci teklifi kabul etmeyen meslekten çekilmiş sayılır.
Bir Yerde Birleşemeyecek Olanlar:
Madde 14 - Bilgi Butonu
Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre bir mahkemenin, aynı dairesinde görev yapmalarına imkân bulunmayanlardan o yere sonradan atanan, daha sonra meydana gelen aynı nedenlerden dolayı birleşemeyeceklerden istekli olan, istekli olmaması halinde kıdemsiz olan bulunduğu bölge içinde başka bir daire veya yere atanır.
Raporlu veya Yetkili Geçen Süreler:
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 20.03.2001)
İzinli sayılmak kaydı ile sağlık raporları toplamının en çok üç ayı o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

Kendi istekleri üzerine başka bir yerde geçici yetki ile görevlendirilenlerin yetkili kaldıkları sürenin tamamı yetkili oldukları bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

Hizmet gereği olarak re’sen başka bir yerde geçici yetki ile görevlendirilenlerin yetkili kaldıkları sürenin tamamı sürekli görev yaptıkları bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

(Değişik fıkra:RG-20/03/2001-24348) Hâkimlik ve savcılık görevine başladıktan sonra askere alınanların askerlikte geçen süreleri ile Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde lisan eğitimi alan, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) öğrenim gören ve eğitim amacıyla yurt dışına gönderilen hâkim ve savcıların buralarda geçirdikleri süreleri, çalışmakta oldukları bölgelerindeki hizmet sürelerine dahil edilmez.
Bölgelerdeki Süre Fazlalıkları:
Madde 16 - Bilgi Butonu
Alt bölgede öngörülen süreden fazla görev yapmış olanların artan süreleri üst bölgede geçmiş sayılır.

Ad çekme nedeniyle üst bölgeye atananların bu bölgede geçirdikleri süreler, aynı bölgede geçirmeleri gereken hizmet sürelerinden indirilir.
Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşuna ve Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığına Atananlar:
Madde 17 - Bilgi Butonu
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37’nci maddesinde gösterilen görevlere atananlara bu yönetmelik hükümleri uygulanamaz.

Danıştay tetkik hâkimliği ve savcılığı görevlerine atamalarda Danıştay Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Bakanlık merkez kuruluşunda görev alan hâkim ve savcılar ile Danıştay tetkik hâkimliği ve savcılığından hâkimlik veya savcılık görevlerine tekrar atanacakların bu hizmetlerde geçirdikleri süre, hizmet görmesi gereken bölgede geçmiş sayılarak gidebilecekleri bölgelere atamaları yapılabilir.
Hâkim Adaylığından Atanma:
Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 05.05.1993)
(Değişik fıkra:RG-5/5/1993-21572) Mesleğe kabullerine karar verilen idari yargı Hâkim adaylarının, Adalet Bakanlığında idari yargı teşkilâtının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

(Değişik fıkra:RG-5/5/1993-21572) Ad çekme; üçüncü bölgeye dahil olan İdare ve Vergi Mahkemeleri üyeliklerine yapılır.

(Değişik fıkra:RG-5/5/1993-21572) Ancak; kadro durumu ve zorunlu hallerde ikinci bölgedeki İdare ve Vergi Mahkemeleri Üyeliklerine de ad çekme yoluyla atamaya Kurulca karar verilebilir.

Kurulca tespit edilecek ad çekme gün ve saati adaylara duyurulmak üzere Adalet Bakanlığı’na bildirilir. Ad çekme sonucu bir tutanakla tespit edilir. Düzenlenecek kararname yüksek onaya sunulur.

Ad çekme ile yapılan atamalar sonucunda üçüncü bölgede çalışmayanlar, bu bölgedeki hizmetlerini yapmak zorundadırlar.
Ad Çekme Sonundaki Hizmet Süresi:
Madde 19 - Bilgi Butonu
İkinci bölgeye ad çekme suretiyle atananlar, bu bölgede dört yıl hizmet görürler.
Askerlik Hizmeti İçin Ayrılanlar:
Madde 20 - Bilgi Butonu
Hâkim ve savcı iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alınanlar, bu süre zarfında görev yerleri saklı kalmak suretiyle aylıksız izinli sayılırlar, askerlik hizmetini tamamlayıp göreve dönmek isteyenler terhislerinden itibaren otuz gün içerisinde Adalet Bakanlığı’na müracaat etmek, Adalet Bakanlığı da bu müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadır.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen süre geçtikten sonra müracaat edenlerden çekilmiş sayılarak haklarında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 40’ncı maddesi uygulanır.
Diğer Hizmetlerden veya Yeniden Mesleğe Atanacaklara Uygulanacak Esaslar:
Madde 21 - Bilgi Butonu
Hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleri ile çekilen veya emekli olanlardan tekrar mesleğe kabul edilenler, hizmet gereği ihtiyaç duyulan bir göreve atanabilirler.

Avukatlıktan mesleğe kabul edilenler kıdem ve derecelerine bakılmaksızın ancak üçüncü bölgedeki uygun bir göreve atanabilirler.

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İdari Bilimleri Fakültelerinde İdare, Maliye ve Ekonomi dallarında profesör ve doçent olanlara dair Hâkimler ve Savcılar Kanununun 39’ncu maddesi hükmü saklıdır.

2576 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin 2 ve 3’ncü fıkralarına göre idari yargı hâkimlik mesleğine diğer Bakanlık ve kamu kurumlarından atananlar hakkında bu yönetmeliğin bölgelere dair en az hizmet süreleri uygulanır.
Atama ve Yetki Talepleri:
Madde 22 - Bilgi Butonu
Atama ve yetki talepleri, Adalet Bakanlığı’na sunulmak üzere bölge idare mahkemesi başkanlıkları aracılığı ile gönderilecek bir dilekçeyle yapılır; Atama talepleri bir yıl içerisinde yerine getirilmeyen ilgilinin, yeniden dilekçe vermedikçe eski dilekçesi nazara alınmaz.

İlgililerin geçici veya sürekli olarak aynı yer veya başka yer yargı çevresinde görevlendirmeye dair talepleri reddedilip bu karar kesinleştikten sonra altı ay geçmedikçe aynı sebebe dayanarak yeniden yetki talebinde bulunamazlar.

İlgililer mazeret nedenlerine dayandıkları takdirde sağlık kurulları raporları ile resmi mercilerden alacakları tüm belgelerini dilekçelerine eklemek zorundadırlar.

Danıştay’da hizmetin özelliği nazara alınarak hâkime savcı, savcıya hâkim yetkisi verilebilir.
Kararname Taslağının Hazırlanması:
Madde 23 - Bilgi Butonu
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ilgililerin isteklerini, sicillerini ve tespit edilmiş sair hallerini, hizmetin icap ve ihtiyacı ile birlikte inceleyerek Kanuna, Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre her yılda en az iki defa hazırlayacağı kararname taslağını Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunar.
Kurul Üyelerine Verilecek Bilgi ve Belgeler:
Madde 24 - Bilgi Butonu
Atama Kararnamelerinin görüşülmesinden önce Bakanlıkça;

a) Münhal idarî yargı hâkimlik ve savcılıkları,

b) Mesleğe kabul edilenlerin, kabul tarihlerini gösteren liste,

c) Hâkim ve savcıların göreve başlama tarihleri ve görev yerlerini gösteren defter,

d) Atama talebinde bulunan hâkim ve savcıların durumlarını gösteren özet bilgiler,

e) Açık ve gizli sicillerle varsa disiplin, tedbir ve geçici görevlendirme kararları,

Kurulun toplantılarında ve gerektiğinde toplantı dışında üyelerin incelemeleri için hazır bulundurulur.
Taslağın Görüşülmesi:
Madde 25 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 16.06.2000)
Kararname taslağı ilgililerin gizli ve açık sicilleri ve diğer belgeleri ile birlikte Kurul tarafından en geç bir ay içinde incelenir, aynen veya gerekli görülen her türlü değişiklikler yapılarak karara bağlanır ve Adalet Bakanlığı'na tevdi edilir.

(Değişik fıkra:RG-16/06/2000-24081) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.
Kaldırılan Hükümler:
Madde 26 - Bilgi Butonu
15.5.1983 gün ve 18048 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Hükümler:
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine ekli listelerde gösterilen bölgelerde geçirilen süreler önceki yönetmelikle tespit olunan bölgelerde geçmiş sayılır.
Geçici Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 17.08.2007)
Bu Yönetmelikte bulundukları yerler daha üst bölgeler haline getirilenler atanma istemedikleri takdirde, bulundukları yerde geçen süreleri bu bölgelerde geçirilmesi gereken hizmet sürelerinden mahsup edilir.
Geçici Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 05.05.1993) (Ek:RG-05/05/1993-21572)
İki yıllık staj sürelerini tamamlamış ve mesleğe kabullerine karar verilerek Danıştay Tetkik Hâkimliğine atanmak için Danıştay Başkanlık Kurulundan olumlu görüş alınmış bulunan idari yargı Hâkim adayları, 3825 sayılı Yasanın geçici 5 inci maddesinde öngörülen koşullara göre ad çekmeye tabi olmaksızın doğrudan Danıştay Tetkik Hâkimliğine kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurulca atanabilirler.
Yürürlük:
Madde 27 - Bilgi Butonu
2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 28 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
***
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 - Bilgi Butonu
4/11/2006 tarihli ve 26336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İdarî Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici maddesi aşağıdaki gibidir:
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
1 inci maddede yargı alanı tespit edilen ve 2006 Güz Kararnamesi ile atama yapılan İdare ve Vergi Mahkemeleri 15/11/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçer. Bu tarihe kadar gelen işler eski mahkemelerinde ve eskiden tabi oldukları yargı alanında görülür.
2 - Bilgi Butonu
17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İdarî Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici maddesi aşağıdaki gibidir:
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Balıkesir ve Çanakkale İdare Mahkemeleri ile Bursa 2. Vergi Mahkemesi, 6/9/2007 tarihinden itibaren faaliyete geçer. Bu tarihe kadar gelen işler eski mahkemelerinde ve eskiden tabi oldukları yargı alanında görülür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  ALFABETİK İDARİ YARGI ADALET TEŞKİLÂTI LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 17/09/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (8)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul