(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK (94/11/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, tüketicilere satış amacıyla üretilen ayakkabıların temel unsurlarının yapımında kullanılan malzemelerin etiketlenmesine dair usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, satıcı tarafından tüketiciye perakende satış amacıyla sunulan tüm ayakkabı çeşitlerine ve Kombine Nomenklatür'ün "Ayakkabılar" başlıklı 64 üncü bölümü kapsamına giren tüm ürünlere uygulanır EK III deki listede yer alan ayakkabı çeşitleri sınırlayıcı değildir. Aşağıda yer alan ayakkabılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. a) İkinci el veya eskimiş ayakkabılar, b) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ayakkabılar, c) 76/769/EEC sayılı "Belirli Tehlikeli Maddelerin ve Preparatların Pazarlanmasındaki Kısıtlamalara İlişkin Direktif" kapsamına giren ayakkabılar, d) oyuncak ayakkabılar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve
   4077
   sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6/3/2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanun ile değişik 14 üncü ve 31 inci maddeleri ile 29/6/2001 tarihli ve
   4703
   sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

d) Ayakkabı: EK I ve EK II de belirtilen ayrı ayrı pazarlanan parçaları da içeren, ayağı kapatmak veya korumak amacıyla tasarlanmış, tabanı olan tüm nesneleri,

e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

g) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Etiket: Ayakkabı yapımında kullanılan malzemeler ve ayırıcı özellikler konusunda, tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kullanılan çeşitli boyut ve şekildeki tanıtma materyalini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Etiket Bulundurma Zorunluluğu, Etiketin Konuluş Biçimi, Tüketicinin Bilgilendirilmesi
Etiket bulundurma zorunluluğu
Madde 5 -
Bu Yönetmelik kapsamındaki ayakkabı çiftinin birinde veya her ikisinde, aşağıda yer alan ayakkabı parçalarını oluşturan ve ayakkabıların temel unsurlarının yapımında kullanılan malzemelere ilişkin bilgileri, EK I ve EK II de yer alan şekil veya yazılı açıklamalar kullanılarak 6 ncı maddede belirtilen biçimde içeren etiketin bulundurulması zorunludur.

a) Ayakkabı yüzü,

b) İç astar ve taban,

c) Dış taban. 

Ayakkabı yüzünün yapımında kullanılan malzemelerin sınıflandırılmasının belirtilmesinde, 6 ncı maddenin ikinci fıkra hükümleri ve EK II de yer alan tanım ve şekiller kullanılacak olup, bu sınıflandırmada, bilek yaması, şerit, süs, toka, kopça, brit veya benzer türdeki eklemeler şeklindeki aksesuarlar veya pekiştirme malzemeleri dikkate alınmayacaktır. Dış tabanın sınıflandırılması ise, 6 ncı madde hükümleri uyarınca tabanda kullanılan malzemenin hacmine göre yapılır.
Etiketin konuluş biçimi
Madde 6 -
Etiket, ayakkabı çiftinin birinde veya her ikisinde baskı, yapıştırma, kabartma veya iliştirme suretiyle konulur.

Etiket, EK I ve EK II de belirtilen biçimde, ayakkabının üst yüzünün ve iç astar ve tabanının en az %80'ini oluşturan malzeme ve dış taban hacminin en az %80 ini oluşturan malzemeye dair bilgileri içerir. Ayakkabı yapımında kullanılan malzemelerden hiçbiri %80 oranına ulaşmıyorsa, bu durumda, ayakkabıyı meydana getiren iki temel malzemeye ilişkin bilgi etikette yer alır.

Ayakkabı yapımında kullanılan malzemelere ilişkin bilgiler, ayakkabının üzerinde toplanmalıdır. Üretici veya yetkili temsilcisi, bu bilgileri belirtmek için, EK I ve EK II de yer alan şekilleri veya yazılı ifadeleri kullanabilir.

Etiket, görülebilir, güvenli şekilde iliştirilmiş, erişilebilir olmalı ve üzerindeki şekillerin boyutları içeriğindeki bilgilerin anlaşılmasını sağlayacak kadar büyük olmalıdır. Etiket tüketiciyi yanıltıcı olmamalıdır.

Etikette, gerekli görüldüğü takdirde, bu Yönetmelikte öngörülen bilgilerin yanı sıra ek bilgiler de yer alabilir. Ancak, ek bilgileri taşımaması gerekçe gösterilerek veya ilgili diğer ulusal hükümler saklı kalmak kaydıyla, belirli veya genel tipteki ayakkabıların etiketlenmesine ilişkin yürürlükteki ulusal mevzuat hükümlerine dayanarak, bu Yönetmeliğin etiketlemeye ilişkin şartlarını karşılayan ayakkabıların piyasaya arzı yasaklanamaz ve engellenemez.
Tüketicinin bilgilendirilmesi
Madde 7 -
İlgili diğer ulusal hükümler saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık, piyasaya arz edilmiş tüm ayakkabıların bu Yönetmeliğin etiketleme ile ilgili şartlarını karşılamasını sağlamak ve ayakkabı üzerine konulan şekil ve tanımların anlamları hakkında tüketicileri bilgilendirmek amacıyla gerekli önlemleri alır.

Ayakkabı üzerine konulan şekil ve sembollerin anlamları hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesini sağlamak amacı ile; ayakkabıların satışa arz edildiği yerlerde tüketicilerce kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde ve en az (297mm x 210mm) A4 boyutunda hazırlanmış bir poster veya tablo işyerinin uygun bir yerine asılır.
Sorumluluk
Madde 8 -
Üretici veya yetkili temsilcisi, bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde etiket uygulamasını sağlamaktan ve etikette yer alan bilgilerin doğru olmasından dolayı tüketiciye karşı sorumludur. Üreticisine veya yetkili temsilcisine ulaşılamadığı takdirde, ayakkabıyı piyasaya ilk olarak sunan satıcı/perakendeci, ayakkabının üzerinde bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun bir etiket bulunmasından dolayı tüketiciye karşı sorumludur.
İdari yaptırım
Madde 9 -
Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında
   4077
   sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve/veya
   4703
   sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.
  
Denetim
Madde 10 -
Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetimler 13/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 11 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
EK-I
Ayakkabı Parçalarının Tanımı Ve Şekilleri

EK -II
Ayakkabı Yapımında Kullanılan Malzemelerin Tamamı Ve Şekilleri

EK -III
Bu Yönetmelik Kapsamına Giren Örnek Mukabilinden Ayakkabı Çeşitleri

Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz konusu mevzuat/içtihatla ilgili Yayın/Bilgi notu (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul