En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-436
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :104
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-436
Şikayetçi:
 Savaş Endüstriel Gıda ve Temz. Ürünleri San. Tic. A. Ş., Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No: 53 Yenibosna / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Eski İstanbul Yolu 15. Km Umuttepe Yerleşkesi 41380 Üçtepeler / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2006 / 41757
Başvuruya konu ihale:
 2006/142167 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2007 tarih ve 08.18.34.G014/2006-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 13.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Savaş Endüstriel Gıda ve Temz. Ürünleri San. Tic. A. Ş.’nin 12.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.12.2006 tarih ve 41757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; en avantajlı teklif sahibi oldukları, ilk oturumda belge eksikliklerinin bulunduğunun  kendilerine söylenmediği, kesinleşen ihale kararında ise belge eksikliği nedeniyle elendiklerinin belirtildiği, idarenin şikayet üzerine aldığı kararda ise teknik evraklarda eksiklikten dolayı değerlendirmeye alınmadıklarının ifade edildiği, öncelikle evrak eksikliğinin ilk oturumda idarece tespit edilerek istenmesi halinde belge kontrol tutanağının bir örneğinin de ilgiliye verilmesi gerektiği, idarece böyle bir işlem yapılmadan sonradan belge eksikliğinin ileri sürüldüğü, idarece eksik olduğu belirtilen belgelerin doküman incelendiğinde teklif aşamasında istenen belgeler olmadığı, buna rağmen personel taahhütnamesini teklifle birlikte idareye sundukları, idarenin bu belgenin de dosyada bulunmadığını belirttiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece şikayet üzerine alınan kararda; tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine uygun olarak alındığı, belgesi eksik olan veya geçici teminatı veya teklif mektubu uygun olmayanların tutanakla tespit edildiği, firmalara herhangi bir şekilde sözlü bir beyanda bulunulmadığı, şikayetçinin birinci oturumda değerlendirme dışı bırakılmadığı, teknik evraklarda eksiklik olmasının birinci oturumda açıklanması gerekmediği, eksikliğin zarf açma ve belge tutanağında tek tek belirtildiği, bu tutanağın isteklilerden talep gelmesi halinde verilebileceği, ancak şikayetçi firmadan talep gelmemesi nedeniyle bu belgenin verilmediği, isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler ile makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerden (a) ve (b) maddesine ilişkin taahhüdün, kalite ve standarda ilişkin belgelerden atık yağ geri kazanım tesisi ile yapılan anlaşmaya ilişkin taahhüdün dosyada bulunmaması nedeniyle şikayetçinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

İdarece 05.12.2006’da onaylanan ihale komisyon kararı ile şikayetçinin teklif zarfının 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

İdarece 16.11.2006 tarihinde tutulan “Açık İhale Usulü Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda şikayetçinin organizasyon yapısına , makine ve ekipmana ve atık yağ geri kazanım anlaşmasına ilişkin belgesinin bulunmadığının belirtildiği, 17.11.2006 tarihli “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta da  anılan belgelerin bulunmadığı belirtilerek şikayetçinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

İdarece 12.10.2006 tarihinde yapılan düzeltme ilanı ile TSE ve ISO 9001 Hizmet yeterlilik belgelerinin istenmesinden vazgeçildiği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin İsteklinin organizasyon ve personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 7.3.2 maddesinde; bu işte en az bu maddede sayılan nitelikte 62 çalıştırılacağı ve ihtiyacın artması veya yeni birimler açılması halinde işin yürütülmesi için idarece belirlenecek sayıda yeni personel temin edilmesi gerektiği;

 

Aynı şartnamenin makine , tesis ve ekipmana ilişkin belgeler başlıklı 7.3.3 maddesinde; yemek pişirmede kullanılacak demirbaş malzemeler, gıda maddeleri, sarf maddeleri ve gerekli sayıdaki 62 personelin temin edileceği, hastalara yapılacak yemek servisinin izole tepsilerde ve porselen tabaklarda yapılacağı, bu nedenle gerekle malzemenin yüklenici tarafından temin edileceği;

 

“Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde de; firmanın mutfakta kullanılan yağların imhası ile ilgili olarak Lisanslı Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi ile anlaşıp belgelendireceği,

 

belirtilmiştir.

 

Şikayetçi firmanın ise bu belgeleri vermediği için değerlendirme dışı bırakıldığı, dosyanın incelenmesinden tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin yukarıda anılan hükümleri incelendiğinde; bu düzenlemelere “İhaleye Katılım İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri” başlığı altında düzenlendiği, ancak düzenlemelerin işin yürütümüne ilişkin sözleşme aşamasında yerine getirilmesi gereken hususlara ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede, idari şartnamenin 7.3.2 ve 7.3.3 maddelerinden bu konularda taahhütname mi verileceği veya nasıl bir belge verileceğinin anlaşılamadığı, 7.3.4 maddesinde yer alan belgelerin de sözleşme aşamasında yükleniciden istenmesi gereken bir belge olduğu, nitekim düzenlemede zaten yüklenicinin bu hususu belgelendirmesi gerektiğinin açıkça ifade edildiği, idarece aynı düzenlemelere teknik şartnamede de yer verildiği, 7.3.2 maddesinde yer alan “ihtiyacın artması veya yeni birimler açılması halinde idarece belirlenecek sayıda yeni personel temin edilmesi gerektiği” düzenlemesinin muğlak bir düzenleme olduğu tekliflerin hazırlanmasını doğrudan etkilediği, iş artışının birim fiyatlar üzerinden yapılması gerekeceğinden gerektiğinde yeni personel temini istenmesinin mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş olup, bu düzenlemelerin teklifleri hazırlanmasında tereddüde yol açtığı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Zarf açma ve belge kontrol tutanağının tarihinin 16.11.2006 olduğu, ihale tarihinin ise 13.11.2006 olduğu, idarece zarf açma ve belge kontrol tutanağının ihaleden üç gün sonraki bir tarihi içerdiği tespit edilmiştir.

 

2- İdari şartnamenin teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde birim fiyatlarla ilgili yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir:

 

Mönü grubu

Birim fiyat hesaplama şekli

İstenilen tahmini porsiyon adedi

A Grubu normal yemek

Tuzsuz yemek

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat (A)

290.000

B grubu

Diyet yemeği

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat (A)

55.000

C grubu

Rejim I

Rejim II

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 41 eksiği

(AX0,59)

25.000

D grubu

Ara öğün

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 52 eksiği

(AX0,48)

75.000

E grubu

Ara öğün II

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 64 eksiği

(AX0,36)

150.000

F grubu

Normal kahvaltı

Diyet kahvaltı

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 27 eksiği

(AX0,73)

160.000

G grubu

Gece kahvaltısı

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 23 eksiği

(AX0,77)

60.000

H grubu

Personel yemeği

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 14 eksiği

(AX0,86)

350.000

 

İstekliler birim fiyat teklif ederken, idaremiz tarafından yapılan yemek maliyet hesaplarına göre aşağıda belirlenen şartlara uymak zorundadır.

a)      B grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 100’ünden fazla olamaz.

b)      C grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 59’undan fazla olamaz.

c)      D grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 48’inden fazla olamaz.

d)      E grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 36’sından fazla olamaz.

e)      F grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 73’ünden fazla olamaz

f)       G grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 77’sinden fazla olamaz.

g)      H grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 86’sından fazla olamaz

Bu şartlara uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.”

 

            İdarece doküman ekinde verilen birim fiyat teklif cetvelinde ise tek kalem birim fiyat olarak ve “A GRUBU YEMEK-Birimi (ADET)- Miktarı(913.750)” şeklinde belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde belirlenen birim fiyatların, birim fiyat teklif cetveline aynen yansıtılmadığı, bazı isteklilerin anılan maddede yer alan birimleri esas alarak teklif verdikleri bazılarının ise birim fiyat teklif cetvelinde yer alan birimi dikkate aldığı, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktarın  (913.750), idari şartnamenin 19 uncu maddesinde belirtilen birimlerde yer alan öğün miktarlarının toplamı (1.165.000) olmadığı, idarece yapılan düzenlemenin öncelikle serbest piyasa koşullarına göre isteklilerin teklif edecekleri fiyatları diğer bir birime bağlı olarak sınırlandırdığı, ayrıca birim fiyatlar üzerinden teklif alınan ihalede teklif verilmesini ve değerlendirilmesini doğrudan etkileyen doküman aykırılığı meydana geldiği, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin de şartnamede yer alan birimleri kullanarak teklif mektubunu hazırladığı, birim fiyatlar üzerinden sözleşme imzalanacağı dikkate alındığında şartname ve birim fiyat teklifinde çerçevesinde oluşan uyumsuzluğun ihalenin esasını etkileyici nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

 

İtirazen şikayet konusu ihalenin Kurul’un 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-435 sayılı Kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından bu konuda yeni bir karar alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan diğer bir itirazen şikayet başvurusu üzerine ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden bu başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul