• Karar No: 2007/UH.Z-420
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-420 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 27.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4202 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :86
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-420
Şikayetçi:
 Filiz Gıda Tar. Hayv. Amb. Teks. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Turnasuyu Köyü Merkez Mahallesi No: 3 Gülyalı/ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Tıbbiye Cad. No:13 34668 Haydarpaşa Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2006 / 41957
Başvuruya konu ihale:
 2006/146926 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Mali Yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2007 tarih ve 08.18.54.0201/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nce 23.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Mali Yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası İşi” ihalesine ilişkin olarak Filiz Gıda Tar. Hayv. Amb. Teks. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2006 tarih ve 41957 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, iddiaların incelenmesi kapsamında mevzuata aykırı olduğu belirtilen diğer ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye katılma için istenilen belgeler arasında TS 8985 belgesinin sayıldığı, hizmetin idarenin kendi mutfağında yapılacağının belirtilmesi nedeniyle idarece  hizmet yeterlik belgesi istenemeyeceği,

 

            2) İhale konusu işin  personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olmadığı, idarece ihale konusu işi yerine getirmek için 52 kişi çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair belge veya taahhütname istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde personele ödenecek ücret, yol ücreti ve giyim giderleri ile personelle ilgili diğer giderlerin yer almamasının bunun açık ifadesi olduğu,

 

            3) Personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili prim oranının yüzde 1.5 olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin düzenlendiği, ihale kapsamında 52 personel çalıştırılacağı göz önüne alındığında fiyat farkı ödenmemesi hususunun 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu kararına aykırılık teşkil ettiği ve ihale süreci içerisinde asgari ücrete gelecek farkın ne kadar olacağının bilinmemesi nedeniyle sağlıklı teklif verilemediği,

 

            5) Personele aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 3,60 YTL yol bedeli ödenmesinin öngörüldüğü, ihale ile öngörülen asıl amaç mamul yemek alımı olduğundan bu hususun Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesine aykırılık teşkil ettiği, ihaleye ilişkin teknik şartnamede yol bedelinin en az iki İETT bileti bedeli kadar olacağı yönünde düzenleme yapılması nedeniyle idari şartname ve teknik şartname hükümleri arasında çelişki bulunduğu ve teknik şartnamede teklif fiyatına dahil olacak masraflara yer verildiği,

 

            6) Benzer iş tanımında hastane ve otel gibi yataklı kurumlarda verilmiş olan yemek hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtildiği, bu belirlemenin benzer iş kavramının dar çerçevede tutulması anlamına geldiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/L numaralı maddesinde “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında,

 

         “…

            İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

             

            Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.

            …” hükmü öngörülmüştür.

 

            İhale işlem dosyasının tetkikinden, ihale ilanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. maddesinde TS 8985 belgesinin istenildiği, idari şartnamenin 7.3.4. maddesinde de benzer düzenlemeye yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 2. maddesinde ihale konusu hizmetin yapılacağı olarak “Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp-Damar Cerrahi Hastanesi” belirtilmiş, teknik şartnamenin “Hizmetin ifa şekli” başlıklı bölümünde hizmetin ifa yeri olarak Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Hastanesi birimleri gösterilmiştir.

 

            Şikayetçinin sözkonusu iddiaya ilişkin olarak İdareye yaptığı başvuru üzerine İdarece verilen 28.11.2006 tarihli cevabi yazıda, “… istenmiş olan TSE 8985 belgesi ihale ilanımızın 4.3.4. makine, tesis ve ekipmana ilişkin belgeler bölümünün 3. fıkrasında istenen taahhütname ile ilişkilendirileceği düşünülerek istenilmiştir…” ifadesine yer verilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.3.4. maddesinde sözkonusu taahhütnameye ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, 4.3.3. maddesinin üçüncü fıkrasında “istekliler, ihaleyi kazandıkları takdirde; tadilat, onarım, herhangi bir arıza ve/veya olağanüstü durumlarda hizmetin aksamaması için (elektrik, su kesintileri hariç) kendisine ait veya en az 2000 kapasiteli yemek fabrikası ile sözleşme yaparak idareye vereceğine dair taahhütname verecektir.” ifadesi mevcuttur.

 

            Hizmetin gerçekleştirilme yerinin idarenin kendi hizmet binası olduğu dikkate alındığında, sözkonusu belgenin istenilmesinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/L numaralı maddesinde yer alan idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyeceği yönündeki düzenlemeye aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusunda ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı iddia konularına yer verilmediğinden  bu hususlar 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2. maddesinde “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için 52 kişi (1 proje müdürü, 1 personel müdürü, 1 diyetisyen, 12 aşçı (1 aşçıbaşı, 8 aşçı, 2 aşçı yardımcısı, 1 kasap), 2 garson, 27 servis elemanı, 6 bulaşıkçı, 2 meydancı) çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair belge veya taahhütname” istenildiği, idari şartnamenin 7.3.2.1. maddesinde de benzer düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, ihale ilanının yayımlandığı 11.10.2006 tarihinde yürürlükte bulunan “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde “İsteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için;

a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgelerin,

b) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (b) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalesinde yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak; isteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerin,

İstenilmesi zorunludur.

            …” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmünden, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgelerin idarece istenilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Anılan Kanun hükmüyle öngörülen üst limit ile söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti dikkate alındığında, idarece çalışacak personele ilişkin olarak taahhütname istenilmesinin mevzuata uygun olduğu ve dolayısıyla bu husustaki iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde “…Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir…” hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki Tip İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinin 15 numaralı dipnotunda “…İhale konusu işte çalışacak personel sayısının belli olduğu durumlarda, ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları 26.5 maddesi olarak maddede belirtilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Sözkonusu alım personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmeti alımı olmamakla birlikte işe ait teknik şartnamenin “Hizmetin ifa şekli” başlıklı bölümünde toplam çalışacak personel sayısının 52 olarak belirtildiği görülmüş olup, yukarıda anılan Tip İdari Şartname hükmü uyarınca iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamede belirtilmesi ve prim oranının yüzde 1,5 olarak belirlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği değerlendirilmiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Fiyat tespitinde uyulması gereken hususlar” başlıklı 11 inci maddesinde “…d)Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği dikkate alınarak; fiyat farkı ödenecek işlerde, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarihteki fiyatların; fiyat farkı ödenmeyecek işlerde ise yaptırılacak hizmetin süresi içinde meydana gelebilecek fiyat değişiklikleri de dikkate alınarak hesaplanan fiyatların esas alınması gerekir.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin İkinci Bölümünün XII numaralı maddesinde “Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” başlığı altında  “Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır.

İdari şartname ve sözleşme gereği personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelleri için, bu bedellerin personele nakdi olarak ödenmesi ve bu ödemelerin sigorta prim bordrosunda gözükmesi şartıyla, sigorta priminden istisna edilen yemek bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden işveren sigorta priminin hesaplanması gerekecektir. Yemek bedeli istisnası günlük brüt asgari ücretin % 6’sı üzerinden ve gün sayısı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.

            …” hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki Tip İdari Şartnamenin 48 inci maddesinin 24 numaralı dipnotunda “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Sözkonusu ihaleye ait idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkına ilişkin olarak “fiyat farkı verilmeyecektir” düzenlemesi yapılmıştır. İhalenin konusunun yemek hizmeti alımı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı dikkate alındığında, idarenin fiyat farkı verilip verilmemesi hususunda takdir yetkisi bulunduğu anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3. maddesinde “Ayrıca çalıştırılacak personele aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 3,60 YTL yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Bu bedel teklif fiyata dahil olmalıdır.” düzenlemesine, teknik şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı bölümünün 27 nci maddesinde “Yüklenici firma çalışanların maaşlarıyla beraber aylık yol bedellerini de ödeyecektir. Bir günlük yol parası en az 2 (iki) İETT bileti bedeli kadar olacak ve bu rakam toplam iş günü ile çarpılarak aylık yol bedeli hesaplanacaktır. Çalışanların ödemeleri banka aracılığıyla yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yol bedeline ilişkin olarak idarece yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde belirtilen “…İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir...” hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

 

            6) İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak “Hastane veya otel gibi yataklı kurumlarda verilmiş olan yemek hizmetleri kabul edilecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü öngörülmüştür.

 

İhale konusu iş Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler olduğuna göre genel olarak malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım hizmetleri nitelik ve büyüklük bakımından gerçekleştirilme usulleri açısından kullanılan ekipman ve personelle birlikte hastane yemek pişirme ve dağıtımı hizmetleri ile benzerlik gösteren işlerdir.

 

            Anılan hükümlerden de anlaşılacağı üzere benzer işlerin ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıması gerekmektedir. İdarenin, idari şartnamenin 7.4 maddesindeki hastane veya otel gibi yataklı kurumlarda verilen yemek hizmetlerini benzer iş olarak belirlemesinin, işin niteliği ve gerçekleştirilme usulü açısından benzer iş tanımının rekabeti engelleyici nitelik arz ettiği ve yukarıda zikredilen düzenlemeye aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihaleyle ilgili olarak;

İhale tarihinin 23.11.2006 olarak belirlendiği, ilanın 11.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan TS 8958 belgesi istenilmesine ilişkin düzenlemenin ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale dokümanını 22.11.2006 tarihinde satın aldığı ve idareye 23.11.2006 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükmü yer almaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, iddiaların incelenmesi kapsamında tespit edilen aykırılığın ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluğun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyoruz.

 

                         

Yaşar GÖK                            H. Hüseyin GÜRHAN                    
Kurul Üyesi                                   Kurul Üyesi       

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul