• Karar No: 2007/UH.Z-464
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :2
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-464
Şikayetçi:
 İrfan AYHAN, Söğütlü Çeşme Caddesi, No: 117, Kadıköy/ İSTANBUL (Ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Makine İkm. Bak. Ve Onr. Dai. Başk. Ek Hizmet Binası,D Blok, Kat 2, 16190 Acemler Osmangazi/ BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2721
Başvuruya konu ihale:
 2006/167177 İhale Kayıt Numaralı “B. B. Belediyesi Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yaptırılması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 08.03.01.0200/2007-6 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca 12.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “B. B. Belediyesi Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yaptırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İrfan Ayhan´ın 25.01.2007 tarih ve 2721 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına, tespit edilen  mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

İlanın 4.2’nci maddesinin belli bir firmayı kayırmaya yönelik olduğu, 2.000 YTL olarak belirlenen doküman bedelinin oldukça yüksek olduğu, teamüllere aykırı olduğu, rekabeti engellediği iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, ilanın 4.2 maddesinde belirtilen bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve isteklinin iş hacmini gösteren belgelerin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında idareler tarafından istenebilecek belgelerden olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle idare tarafından bu belgelerin istenmesinin belli bir firmayı işaret ettiğine ilişkin iddia yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kanununun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28’nci maddesinde:  “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “III-Kurul Kararlarının İdareler Tarafından Uygulanması” başlıklı bölümünde:  “İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak Kurul tarafından iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından; iddiaların incelenmesi sonucunda Kurulca mevzuata aykırılıklar tespit edilmesi halinde, ilgili idarelerin alınan Kurul kararı doğrultusunda bu aykırılıkların giderilmesi için gereken işlemleri yapması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanında, 2.000 YTL olduğu belirtilen ihale doküman bedelinin oldukça yüksek olduğu ve Kamu İhale Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28’nci maddesi hükmüne aykırı olarak, rekabeti engelleyebilecek şekilde belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine;

 

2) İncelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına;

 

3) Yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen husus nedeniyle ihalenin iptali gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine;

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

“İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince iptal  kararı verilmesi   gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

            K.  Nejat ÜNLÜ                         Adnan ZENGİN                         Bilal KARACA    

              Kurul Üyesi                                   Kurul Üyesi                           Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul