En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-634
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :127
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-634
Şikayetçi:
 Poli Group Güvenlik Gözetim Sav. Sist. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti., Koşuyolu Mahallesi Muhittin Üstündağ Cad. Nu 23 34718 Kadıköy/İSTANBUL (ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İdari Mali İşler Dairesi), Meclisi Mebusan Cad. Nu 24 34427 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1362
Başvuruya konu ihale:
 2006/164689 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2007 tarih ve 08.01.58.0097/2007-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İdari Mali İşler Dairesi) tarafından 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Poli Group Güvenlik Gözetim Sav. Sist. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.01.2007 tarih ve 1362 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 19.12.2006 tarihli ihaleye teklif verdikleri, ihale komisyonunca idari şartnameye uygun teklif vermedikleri gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği, idarece yapılan açıklamada idari şartnamede ihale konusu işi yürütecek personelin ihale ilan tarihinden sonra alınmış ve sabıkasız olduklarını gösteren adli sicil kayıtları ile eğitim sertifikalarının sunulmadığından ötürü tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığının belirtildiği, firmalarının ise çalıştıracakları personeli ihale tarihinden  önce belirlemelerinin mümkün olmadığı, ancak sözleşme aşamasında çalıştıracakları personelin kimliği belli olduktan sonra bu belgelerin idareye sunulabileceği, idarenin ihale dokümanında istediği bu belgelerin hukuka aykırı olduğu ve yeterli rekabet ortamını yaratmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ise Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden; başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 26.01.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul