• Karar No: 2007/UH.Z-842
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :59
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-842
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak, No:16/15, 06440, Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi (İdari ve Mali İşler Dairesi), 61080, TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2039
Başvuruya konu ihale:
 2006/160139 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.02.28.0199/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Teknik Üniversitesi, İdari ve Mali İşler Dairesi’nce 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 2039 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1)                 İdari şartnamede “TSE-EN-ISO 9001 veya TSE Kalite Yönetim Sistem Belgesi” istendiği, bu belgelerin her ikisinin de TSE tarafından düzenlendiği, dolayısıyla diğer akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan kalite yönetim sistem belgesi almış firmaların ihaleye iştirak etmesinin engellendiği,

2)                 İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar başlıklı 26.3 üncü maddesinde “Ayrıca, yol ve giysi gideri teklif fiyata dahildir.”, düzenlemesinin bulunduğu; anılan düzenlemeden yol ve giysi giderlerinin ayni olarak karşılanacağının anlaşıldığı; ancak idari şartnamenin 17. maddesinde “İhaleyi kazanan firma işçileri taşımak için yeter sayıda araç bulunduracak, bu araçların güzergâhları idare tarafından belirlenecektir.”, düzenlemesi ile servis şartının konulduğu, böylece yol giderinin ayni olarak kullanılmasının daha avantajlı koşullarının kullanımının engellendiği,

3)                 İdari şartnamenin 26. maddesinde, yapılacak işin SSK primine esas olacak tehlike derecesi belirtilmesi gerekirken bu maddenin boş bırakılmasının teklifin belirlenmesinde tereddüde yol açtığı, anılan düzenlemelerin rekabeti engellediği,

4)                 İdareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevapta yer alan, “istekliler tekliflerin hazırlanması aşamasında ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle itiraz dilekçeniz değerlendirmeye alınmamıştır.”, açıklamasının yasal dayanaktan yoksun olduğu; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca 15 günlük yasal süre içerisinde ihale dokümanına karşı yapılmış şikayetlerinin değerlendirmeye alınması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)                 Başvuru sahibi birinci olarak; idari şartnamede “TS-EN-ISO 9001 veya TSE Kalite Yönetim Sistem Belgesi” istendiği, bu belgelerin her ikisinin de TSE tarafından düzenlendiği, dolayısıyla diğer akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan kalite yönetim sistem belgesi almış firmaların ihaleye iştirak etmesinin engellendiğini iddia etmektedir.

 

İdari şartnamenin kalite ve standarda ilişkin belgeleri düzenleyen 7.3.4 üncü maddesinde “Temizlik işi ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TS-EN-ISO 9001 veya TSE belgesini vermesi gerekmektedir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumu’ndan teyit alınması zorunlu değildir.”, hükmü mevcuttur.

 

Yapılan incelemede, ISO’nun (International Organization for Standardization) Uluslararası Standart Organizasyonu, Türk Standartları Enstitüsü’nün ise ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu ve TS EN ISO: 9001-2000 standardında yer alan “EN” ibaresinin, “Europeane Norm” (Avrupa Standartları) ifadesinin kısaltması olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu standart “bir kuruluşun müşteri taleplerini sistemin iyileştirilmesini ve müşteriyle yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için prosesler de dahil olmak üzere sistemin verimli uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneldiği yerlerde kalite yönetim sistemi için şartları kapsar.” Ayrıca, “TS-EN-ISO 9001 standardı, Uluslararası Standard Organizasyonu (ISO) tarafından uluslar arası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır.”

 

Sonuç olarak, idari şartnamenin 7.3.4. maddesinde yer alan “…TS-EN-ISO 9001 veya TSE belgesini vermesi gerekmektedir.”, düzenlemesinde “veya” kelimesinden sonra istenen TSE belgesi ile ilgili olarak söz konusu belge konusunda açık bir düzenlemenin yapılmadığı ve belirsizlik oluştuğu anlaşılmakta ise de, aynı düzenlemede yer alan TS-EN ISO:9001-2000 standardının, ISO’nun (International Standard Organization) Türkiye’deki temsilcisi konumundaki Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından çıkarılan ISO 9001:2000 standardından harmonize edilmiş ve Avrupa normlarına uygun bir standart olduğu tespit edildiğinden; yukarıda bahsedilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45 inci maddesindeki düzenlemelere uygun olarak uluslar arası akredite kurum ve kuruluşlardan alınan bir ISO:9001-2000 belgesinin, söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesindeki koşulları karşılayacağı anlaşıldığından ve ihaleye teklif veren iki istekliden, ihale üzerinde kalan firmanın, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir kuruluştan alınmış ISO 9001:2000 belgesi, diğer firmanın ise yine TÜRKAK tarafından onaylanmış Avustralya bazlı bir yabancı kuruluş tarafından verilen TS EN ISO 9001:2000 belgesi sunduğu ve her iki belgenin de idare tarafından kabul edildiği görüldüğünden, idarenin bu konudaki düzenlemesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.  

 

2)                 Başvuru sahibi ikinci olarak; idari şartnamenin 26.3 üncü maddesindeki düzenlemeden yol ve giysi giderlerinin ayni olarak karşılanacağının anlaşıldığı; ancak idari şartnamenin 17. maddesindeki düzenleme ile servis şartının konulduğu, böylece yol giderinin ayni olarak kullanılmasının daha avantajlı koşullarının kullanımının engellendiğini iddia etmektedir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 3 üncü bendinde “Ayrıca, yol ve giysi giderleri teklif fiyata dahildir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Teknik Şartname’nin 25. maddesinden sonra düzenlenmiş olan 17. maddede; “İhaleyi kazanan firma işçileri taşımak için yeter sayıda araç bulunduracak, bu araçların güzergahları idare tarafından belirlenecektir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Dokümanda yol bedeli olarak idare tarafından herhangi bir bedel öngörülmediğinden ve teknik şartnamedeki söz konusu düzenlemeden, yol bedelinin ayni olarak istekliler tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G maddesine göre yol bedelinin istekliler tarafından nakdi veya ayni olarak belirlenmesinin takdirinin idarede olduğu; bu bedelin ayni olarak belirlenmesi durumunda, gerekli kriterlerin idare tarafından tespit edileceği görülmektedir. Aynı maddede, yol bedelinin ayni olarak belirlenmesi durumunda, idarenin yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesini şart koşabileceği belirtilmektedir. Sonuç olarak, isteklilerden yol bedelinin ayni olarak sağlanmasının talep edilmesi durumunda, gerekli kriterlerin idare tarafından belirleneceği anlaşıldığından ve bu takdirin, personele mutat taşıt bileti verilmesi şeklinde kullanılabileceği gibi, personelin ulaşımının servis araçları kullanımı yoluyla yapılması şeklinde de kullanılabileceği sonucuna ulaşıldığından ve idarenin bu düzenlemesi ile ilgili olarak mevzuatta engelleyici bir hüküm bulunmadığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.     

 

3)                 Başvuru sahibi üçüncü olarak; idari şartnamenin 26. maddesinde, yapılacak işin SSK primine esas olacak tehlike derecesi belirtilmesi gerekirken bu maddenin boş bırakılmasının teklifin belirlenmesinde tereddüde yol açtığını iddia etmektedir.

 

Her ne kadar iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının idare tarafından idari şartnamede belirtilmiş olması gerekmesine rağmen, Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G maddesinin 6 ncı bendine göre, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde söz konusu prim oranının %2 olarak alınacağı hususunun açık bir şekilde belirtildiği görülmektedir. İdari şartnamenin 2.a maddesinde ihale adı “Genel Temizlik İşi” olarak düzenlendiğinden, istekliler açısından işçilik maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınacak prim oranının mevzuatta açık olarak belirlenmiş olması sebebiyle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

4)                 Başvuru sahibi dördüncü olarak; idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevapta yer alan açıklamanın yasal dayanaktan yoksun olduğunu iddia etmektedir.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine verilen cevapta “…İhale İdari Şartnamenin 14. maddesinde ‘İstekliler tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler, bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirme alınmayacaktır’ denilmektedir. Bu nedenle itiraz dilekçeniz değerlendirmeye alınmamıştır.”, açıklaması mevcuttur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması başlıklı 33 üncü maddesinde “…Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Dolayısıyla, idarenin yukarıda belirtilen cevabından, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesini açıklama talebi olarak algıladığı sonucuna varılmaktadır. Ancak, ilgili firma tarafından idareye verilen dilekçede, dokümandaki bazı düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu ve söz konusu aykırılıklar hakkında inceleme yapılması talep edildiğinden söz konusu başvuruyu açıklama talebi olarak görme imkanı bulunmamaktadır.  

 

Şikâyet süreci ile ilgili olarak, Kamu İhale Kanunu’nun 55 inci maddesinde; “İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.”, hükmü mevcuttur.

 

Sonuç olarak; başvuru sahibi tarafından idareye verilen şikâyet dilekçesinin istekli olabilecek bir firmanın dokümana itirazı olarak değerlendirilmesi gerekirken, bu dilekçenin idare tarafından açıklama talebi olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Ancak, idarenin söz konusu kararına göre şikayet başvurusunu zımnen reddettiği sonucundan yola çıkarak, başvuru sahibinin mevzuatta belirlenen süreler içinde Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür. Söz konusu firma tarafından yapılan başvuru Kurum tarafından itirazen şikâyet başvurusu olarak değerlendirildiğinden ve yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi firmanın itirazen şikâyet dilekçesindeki iddialar yerinde bulunmadığından, isteklinin söz konusu şikâyeti uygun bulunmamıştır. 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)                 Söz konusu ihalede 6 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği ve bu iki istekliden Alnıaçık Ltd. Şti.’nin, sunduğu geçici teminat mektubundaki tutarın teklif ettiği bedeli karşılamaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif sahibi olarak tek isteklinin kaldığı belirlendiğinden ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

2)         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

            a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 İdarece dikkate alınır.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.”, hükmü mevcuttur.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in başvuru sürelerini düzenleyen 6 ncı maddesinde; “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”, düzenlemesi ile,

 

Aynı Yönetmelik’in 7 nci maddesinde “Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Yapılan incelemede; başvuru sahibinin idareye şikâyet tarihinin 21.12.2006, idarenin bu başvuruya cevap tarihinin 25.12.2006, söz konusu işe ait sözleşmenin imza tarihinin 28.12.2006, idarenin başvuru sahibine verdiği cevabın firma tarafından tebellüğ tarihinin ise 04.01.2006 olduğu ve isteklinin itirazen şikâyet dilekçesinin 19.01.2006 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği belirlenmiştir. Dolayısıyla, bahsedilen mevzuat hükümleri ışığında, başvuru sahibinin idarenin cevabının tebellüğ tarihinden sonra 15 gün içinde Kurum’a itirazen şikâyet hakkı bulunmasına ve bu süre içinde idare tarafından sözleşme imzalanamayacağı hususu belirli olmasına rağmen sözleşmenin imzalanmasında mevzuatta düzenlenen bu sürelere uyulmadığı tespit edilmiştir.

 

3)         İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer  ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı  7.3.3 üncü maddesinde; “Teknik şartnamede istenilen makinelerin (5 yaşından büyük olmaması gerekir) en az %30’nun kendine ait olduğunu gösterir faturalar ile bu makinelerin kayıtlı olduğu demirbaş kayıt defterinin sureti ve %70’lik kısmının işin başlama tarihi itibarı ile hazır bulundurulacağına ilişkin taahhütname.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir...”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Anılan Yönetmelik’in 44. maddesine göre makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olduğundan, idare tarafından idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde teknik şartnamede istenilen makinelerin en az %30’nun kendine ait olduğunu gösterir faturaların istenmesi ile ilgili düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen hususlara yönelik başvurusu usulüne uygun bir itirazen şikayet başvurusu kabul edilerek ihalenin iptaline karar verilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.”

 “Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 14.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 03.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihaleden sonra (21.12.2006 tarihinde) idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Bütün bu gerekçelerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

                                                            KARŞI OY

 

İncelenen ihalede, başvuru konusu yapılan hususlarla ilgili olarak her hangi bir mevzuata aykırılık tespiti yapılmamasına rağmen, 6 adet ihale dokümanı satın alınmasına karşın, 2 isteklinin teklif vermesi ve bu tekliflerden birisinin değerlendirme dışı bırakılması sonucu ihalede tek geçerli teklifin kalması yeterli rekabetin oluşmadığı şeklinde değerlendirilerek çoğunluk oyuyla ihalenin iptaline gerekçe gösterilmişse de; açık ihale usulüyle gerçekleştirilen bir ihalede salt katılımcı sayısına ve değerlendirmeye alınan teklif adedine bakılarak rekabetin sağlanıp sağlanamadığı sonucuna varmanın mümkün olmadığı, bütün bu hususları dikkate alarak ihaleyi yapma veya iptal etme  yetki ve sorumluluğunun idareye ait olduğu, nitekim 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle ihale komisyonuna bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme yetkisi verildiği, maddenin gerekçe metninde iptale gerekçe olabilecek hususlar bakımından; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerin sayıldığı, keza Kanunun 40 ıncı maddesinde de aynı nitelikli yetkinin ihale yetkilisine verildiği görülmektedir. Bu nedenle bahse konu hususun iptal gerekçesi olarak gösterilmesi yerinde değildir.

Öte yandan bağlantılı inceleme kapsamında Kurumca tespit edilen; teknik şartnamede istenen makinelerin 5 yaşından büyük olmama şartı ile makinelerin % 30 una sahip olma şartının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmışsa da, makine ve ekipmanın önemli bir maliyet kalemini teşkil etmediği genel temizlik hizmet alımı işinde bu hükmün rekabeti kısıtlamadığı ve Yönetmelikte hüküm altına alınan “…kendi malı olma şartının aranmaması esastır” kuralını ihlal etmediği anlaşılmaktadır.

Bütün bu gerekçelerle şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde karar verilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul