• Karar No: 2007/UH.Z-1003
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :30
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1003
Şikayetçi:
 Sezen Yavuz LPG Elektrik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av.Nusrat Haluk Öztrak Atatürk Bulvarı No:71/33 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Babahasan Alemi Mah Kavalalı Sok. 5/2 34080 Horhor Fatih/İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4445
Başvuruya konu ihale:
 2006/160850 İhale Kayıt Numaralı “Hasta Kabul ve Bakım- Veri Kayıt - Program Destek ve Teknik Servis, Biyomedikal Servis - Bakım Onarım Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2007 tarih ve 08.04.50.0168/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta Kabul ve Bakım- Veri Kayıt - Program Destek ve Teknik Servis, Biyomedikal Servis - Bakım Onarım Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Sezen Yavuz LPG Elektrik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2007 tarih ve 4445 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük teklif olmasına karşılık kendi tekliflerinin uygun olarak verildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İşe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3.1 inci maddesinde; “Vasıfsız elemanlara asgari ücret, vasıflı elemanlara aşağıda belirtilen oranlarda brüt asgari ücretin %(yüzde) fazlası ödenecektir.

 

            ..2.KISIM CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

 

Eleman                                                            Kişi Sayısı                  Asgari Ücret Fazlası

Servis elemanı(Lise veya mes.lisesi)                      20                                        55

Servis elemanı(Meslek Yük.Okulu)                        145                                      80

Teknik Eleman(Lise veya mes.lisesi)                      15                                        45

Teknik Eleman(Meslek Yük.Okulu)                        53                                        80

Teknik servis şefi(Fakülte mezunu)                         6                                          170

Bakım-Onarım elemanı(İlk-orta ok.)                       8                                           25

Kayıt Elemanı(İlk-orta okul)                                    73                                         25

Sekreter(Yüksek okul mezunu)                                20                                         45

Bilgisayar ve network sorumlusu                              1                                          290

Gıda Mühendisi(Fakülte mezunu)                             1                                          190

Matbaa İşçisi(İlk-orta okul)                                       1                                           Asgari ücret

Hasta hizmetlisi(ilk-orta okul)                                   70                                         Asgari ücret

TOPLAM                                                                   413

 

 

 

            ..4.KISIM KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

Eleman                                                            Kişi Sayısı                  Asgari Ücret Fazlası

Servis elemanı(Lise veya mes.lisesi)                      10                                         55

Servis elemanı(Meslek Yük.Okulu)                        13                                         80

Teknik Eleman(Lise veya mes.lisesi)                      12                                         45

Teknik Eleman(Fakülte mezunu)                             3                                          110

Teknik servis şefi(Fakülte mezunu)                         1                                          170

Bakım-Onarım elemanı(İlk-orta ok.)                       3                                           45

Kayıt Elemanı(İlk-orta okul)                                    2                                           25

Hasta hizmetlisi(ilk-orta okul)                                 31                                         Asgari ücret

TOPLAM                                                                 75” 

 

Aynı şartnamenin “Resmi ve Dini Bayram Günleri ve Yılbaşında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler” başlıklı 26.3.2 nci maddesinde; “Çalıştırılacak personele resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak ödenecektir.a) Vasıfsız personel için, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.b) Vasıflı personel için resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde(%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır.Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır.”, “Resmi ve Dini Bayram Günleri ve Yılbaşı Günü Çalıştırılacak Personel Sayıları” başlıklı 26.3.3 üncü maddesinde;

 

            ..2.Kısım CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

 

Servis elemanı(Lise veya mes.lisesi)                      16

Servis elemanı(Meslek Yük.Okulu)                        94

Teknik Eleman(Lise veya mes.lisesi)                       2

Teknik Eleman(Meslek Yük.Ok. mezunu)              22             

Teknik servis şefi(Fakülte mezunu)                          2

Bakım-Onarım elemanı(İlk-orta ok.)                        3

Kayıt Elemanı(İlk-orta okul)                                    12

Gıda Mühendisi                                                         1

Hasta hizmetlisi(ilk-orta okul)                                  44

 

 

            ..4.Kısım KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

Servis elemanı(Lise veya mes.lisesi)                      5

Servis elemanı(Meslek Yük.Okulu)                        5

Teknik Eleman(Lise veya mes.lisesi)                      1

Teknik Eleman(Meslek Yük.Ok. mezunu)              0             

Teknik  Eleman(Fakülte mezunu)                            2

Teknik servis şefi                                                      1

Bakım-Onarım elemanı(Lise veya meslek lisesi)     1                  

Hasta hizmetlisi(ilk-orta okul)                                  12

 

26.3.4 üncü maddesinde; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde eleman çalıştırılacak gün sayısı 15,5’dir.” 26.3.5 inci maddesinde; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılan personel sayısı ve gün sayısının 26.3.3 ve 26.3.4. maddesinde belirtilen miktarların altında gerçekleşmesi durumunda yüklenici aradaki farkı talep edemeyecektir.Ancak çalıştırılan personel sayısı ve gün sayısının belirtilen miktardan fazla gerçekleşmesi halinde, fazla çalışma yükleniciye ödenecektir.Ödemelerde idarece tutulan kayıtları esas alınacaktır.”, 26.3.6 ncı maddesinde; “Yüklenici tarafından personele yemek ve yol giderleri nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

 

             a)Günlük brüt yemek bedeli     :  3,20 YTL

             b)Günlük brüt yol bedeli       : 4,00 YTL” 26.3.7 nci maddesinde; “Yemek ve yol giderinin aylık gün sayısı: 22 (yirmiiki)  26.3.8 inci maddesinde; “Yüklenici tarafından tüm personele mevsimine uygun idarenin belirleyeceği renk ve modelde, 2(iki) takım standart iş elbisesi(yazlık ve kışlık) ve 1(bir) çift ayakkabı ayni olarak verilecektir.Kışlık kıyafetler ve ayakkabı işe başlandığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içinde, yazlık kıyafetler ise en geç mayıs ayının 15’ine kadar personele teslim edilecektir.” ve yine 26.5 inci maddesinde ise; “İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5’ tur.” şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; 25 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ve ihaleye toplamda 16 firmanın teklif verdiği, teklif verenlerden başvuru sahibinin sadece 2 ve 4. kısımlara ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, bu nedenle 2 nci kısma 6 firmanın ve 4. kısma ise 9 firmanın teklif verdiği,

           

2. kısma teklif veren firmalardan Seven İnşaat firmasının teklif mektubunun  rakam ve yazı ile uyumsuz olmasından, yine 2 ve 4. kısma teklif veren Pampak Medikal firmasının teklif mektubunun rakam ve yazı ile uyumsuz olmasından, 2. kısma teklif veren ANG Sosyal Hizmetler firmasının ise iş hacmi oranının yetersiz olmasından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Alınan ihale komisyon kararında; 2.kısım için ihalenin en avantajlı fiyat teklifinde bulunan Bilgen İnşaat Tic.Ltd.Şti. ve 4. kısım için ise ihalenin Karahan İnşaat Tic.Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

            Anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamedeki düzenlemelere göre yapılan hesaplamada yemek, yol ve resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri için ücret dahil asgari maliyetin 2.kısım için 5.612.585,42 YTL ve 4.kısım için ise 926.505,38 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Götürü bedel teklif verileceği şeklinde  belirlenen söz konusu ihalede 2.kısım için ihaleye teklif veren firmaların teklif tutarlarına bakıldığında, ihalenin en avantajlı fiyat olan 5.613.660,19 YTL ile Bilgen İnşaat üzerinde 4.kısım için ihaleye teklif veren firmaların teklif tutarlarına bakıldığında ise ihalenin en avantajlı fiyat olan 926.580,47 YTL bedelle Karahan Grup firması üzerinde bırakıldığı, asgari maliyetin 2.kısım için 5.612.585,42 YTL ve 4. kısım için ise 926.505,38 YTL olduğu dikkate alındığında, teklif fiyatları ile asgari maliyetler arasında çok az fark bulunduğu ve bundan dolayı da idarece söz konusu tekliflerin sorgulanarak hareket edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan  ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

            2) Aşırı düşük sorgulama yapılmak suretiyle tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul