• Karar No: 2007/UH.Z-1145
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :20
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1145
Şikayetçi:
 Özgök Nakliyat Petrol İnş. ve Malz. San. Tic. Ltd. Şti., Yıldıztepe Mahallesi Dumlupınar Cad. Nu:33/A ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, Kırka/ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8304
Başvuruya konu ihale:
 2005/179383 İhale Kayıt Numaralı “500.000 Ton Hacminde Bor Cevheri Nakliye İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.07.13.0196/2007-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan “500.000 Ton Hacminde Bor Cevheri Nakliye İşi” ihalesine ilişkin olarak Özgök Nakliyat Petrol İnş. ve Malz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.03.2007 tarih ve 8304 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün bor cevheri nakli ihalesinin üzerlerinde bırakıldığı,  28.12.2005 tarihinde sözleşme imzalandığı, 8 nolu hak edişte fiyat farkı hesabının yanlış yapılması nedeniyle 9 nolu hakedişte kesinti yapıldığı, bu uygulamanın sözleşmeye, tebliğlere ve uygulamaya aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            Şikayete konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin (g) bendi uyarınca Kanuna tabi olmadan ihale edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

            Öte yandan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Kurumun Görev ve Yetkilerini düzenleyen 53 üncü maddesinin (b)/1 nolu alt bendinde;

 

            Kurumun, “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak” görevi bulunduğu hükme bağlanmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ıncı maddesinde de;

 

            İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir” hükmü,

           

             İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Ön İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar” başlıklı 21’inci maddesi (a) bendinde;

 

            “Başvuru konusunun Kurumun görev alanında olmadığı tespit edilirse başvurunun "görev yönünden reddine" karar verilir” hükmü bulunmaktadır.

 

            Somut olayda, iddiaların sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 53 ve 56 ncı maddeleri ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinde hükme bağlandığı üzere, Kamu İhale Kurumunun sözleşme imzalanmasından sonrasına ait uyuşmazlıkları inceleme görev ve yetkisi de bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendi uyarınca görev yönünden reddine,

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 


Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul