• Karar No: 2007/UH.Z-1187
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :22
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1187
Şikayetçi:
 Pentensan Müh. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Nasrullah İşhanı Nu: 55 Merkez/KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Etlik Caddesi Nu: 39 06110 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6430
Başvuruya konu ihale:
 2006/160372 İhale Kayıt Numaralı “44. Şube (Kırıkkale) Şefliği Sınırları İçerisinde Kamyon ve Düz İşçi İle Bakım İşleri Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.03.2007 tarih ve 08.05.99.G015/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nce 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “44. Şube (Kırıkkale) Şefliği Sınırları İçerisinde Kamyon ve Düz İşçi İle Bakım İşleri Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Pentensan Müh. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2007 tarih ve 6430 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; idarenin 12.01.2007 tarihli ihaleyi iptal işleminin iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Başvuru konusu ihalenin, ihale yetkilisi tarafından yaklaşık maliyete göre yeterli tenzilatlar yapılmadığı nedeniyle iptal edildiği, iptalin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda olmadığı, iptal edilen işin doğrudan teminle daha önceden yapıldığı, aynı iş için ikinci kez doğrudan teminle teklif istendiği, iptal gerekçesi olarak “tenzilatları” ifadesinin kullanılmasına karşılık, tek bir iş ve tek bir kalem olan ihalede, bu gerekçenin zorlama olduğu, doğru ifadenin “tenzilatı” şeklinde olmasının gerektiği, ayrıca, yürürlükteki ihale mevzuatının tenzilatlı teklif verme uygulamasına dayanmadığı, yaptıkları hesaplamalara göre yaklaşık maliyetin 1.623,50 YTL olması gerektiği, tekliflerinin ise 1.333,00 YTL olduğu, tekliflerinin % 18 tenzilatlı olduğu, bu durumda yaklaşık maliyetin gözden geçirilmesi gerektiği, idarenin verdiği cevapta 1 yıl önce % 27 tenzilatla alıp bitirdikleri işi örnek gösterdiği, ancak bunun yanlış değerlendirildiği, zira, geçen seneki kamyon sayısı 1 adet iken bu seneki kamyon sayısının 2 adet olduğu, kamyonun ne kadar km yapacağı şartnamede açıkça belirlenmeyen bir işte ikinci kamyonun ne kadar yakıt yakacağının bilinemeyeceği, ikinci kamyonun yakabileceği yakıt fazlası hesaba dahil edilirse, geçen yıla göre daha fazla tenzilat yapıldığının ortaya çıkacağı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının, idarenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             08.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale Pentensan Müh. Nakl. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış olup, “Kamu menfaati gereği verilen fiyatların yaklaşık maliyete göre tenzilatları yeterli görülmediği” gerekçesiyle, başvuru konusu ihale 12.01.2007 tarihinde ihale yetkilisince iptal edilmiştir.

 

İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca, ihale konusu iş, “Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Bakım Başmühendisliği 44. Şube (Kırıkkale) Şefliği sınırları içerisinde 2 adet 120 HP gücünde 7 tonluk damperli kamyon ve 25 adet düz işçi ile kış programında kar ve buzla mücadele ve bakım işlerinin yapılması işi”ni kapsamaktadır. Aynı şartnamede işin 31.12.2007 tarihine kadar yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

 

            Diğer taraftan, ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat tarifinden, ihale konusu işin 10 yaşında veya daha yüksek modelde, 2 adet 120 HP gücünde 7 tonluk damperli kamyon ve 25 adet düz işçi ile birlikte, günde 9 saat çalışması için gerekli amortisman, işletme ve bakım giderleri, şoför ve işçilerin sigorta giderleri, yeme içme, işyerine nakil için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ve genel masraflar, birim fiyata dahil olan masraflar arasında sayılmıştır.

 

            Ayrıca, idarece birim fiyat teklif almak üzere gerçekleştirilen ihalede, birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması, “2 adet Kamyon ve 25 Adet Düz İşçi ile Bakım İşleri Yapılması” olarak belirlenmiştir.

 

Yaklaşık maliyet hesap çalışmaları gerçekleştirilirken, “Karayolları Genel Müdürlüğü Bakım Hizmetleri Birim Fiyat Analiz ve Tarifleri” ile “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları”ndan yararlanıldığı anlaşılmıştır.

 

           Diğer taraftan, idarece ihale dokümanı kapsamında, birim fiyat tarifleri ile teknik şartnameye yer verilerek, birim fiyata dahil olan masraflar ile işin yürütülmesi sırasında uygulanacak kurallar belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, ihale yetkilisine ihaleyi iptal yetkisi verilmiş olup, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır. Bununla birlikte, yaklaşık maliyet tutarı, isteklilerce teklif edilen fiyatlar ile idarenin iptal gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, ihale yetkilisince ihalenin, “Kamu menfaati gereği verilen fiyatların yaklaşık maliyete göre tenzilatları yeterli görülmediği” gerekçesiyle iptal edilmesi işleminin, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda olmadığı anlaşılmış olup, idarenin başka bir hukuken geçerli  gerekçeyle ihaleyi iptal etmesi de mümkün bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin 12.01.2007 tarihli ihaleyi iptal işleminin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 40 ıncı Maddesinde “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” düzenlemesi yer almaktadır. Karara konu ihalenin anılan düzenleme uyarınca “…kamu menfeati gereği verilen fiyatların yaklaşık maliyete göre tenzilatları yeterli görülmediği …” şeklinde gerekçe gösterilerek ihale yetkilisince iptal edildiği görülmüştür.

 

Kuruma yapılan şikayet başvurusu üzerine çoğunluğun en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin altında olduğu, bu itibarla ihale yetkilisinin takdirinde mevzuata uyarlılık bulunmadığı görüşü doğrultusunda iptal işleminin iptaline karar verilmiştir. Yaklaşık maliyetin incelenerek doğruluğu, yada ihale konusu işin piyasa rayici net olarak tespit edilmeden ihale yetkilisinin iptal yönünde kullandığı takdir ve insiyatife müdahale edilmemesi gerektiği açıktır.

 

            Açıklanan nedenlerle, şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi  gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

Yaşar GÖK                                                                Muzaffer EREN                           

                  Üye                                                                                    Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul