• Karar No: 2007/UM.Z-1408
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :108
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1408
Şikayetçi:
 Dünya Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti, İvedik Organize Sanayi Ağaç İşleri 600.Sok No:21 Ostim /Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği, Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi No:27 33400 Tarsus/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.06.2005 / 39487
Başvuruya konu ihale:
 2005/59979 İhale Kayıt Numaralı “500 Ma Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 07.03.67.0197/2007-16E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.05.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “500 Ma Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı Alımı ihalesine ilişkin olarak Dünya Medikal San ve Tic. Ltd. Şti´nin, 17.06.2005 tarih ve 39487 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine 27.06.2005 tarih ve 2005/AK.M-367.1 sayılı Kurul kararıyla; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, anılan Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereğince incelemenin idarece yapılmasına ve dilekçe ve eklerinin idareye gönderilmesine karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun; İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelemesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle;

 

1) 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan “500 Ma Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı Alımı” ihalesinde şartnamede cihaza ait CE Belgesi istenmesine rağmen ihale üzerinde bırakılan firmanın cihazının bütününe ilişkin CE belgesinin olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın teknik şartnamenin 4.3 üncü maddesinde yer alan “Firmalar teklif ettikleri cihazın ithal ünitelerinin Türkiye’de 2 yıldan beri mümessili olduklarını belgeleyecektir” düzenlemesine uygun yetki belgesinin olmadığı iddialarına yer verilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde, “Cihazın/cihazların CE belgesinin ibrazı zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi” başlıklı 10 uncu maddesinde “ Teklif edilen cihaz veya sistemi oluşturan ünitelere ait ( aksesuarlar hariç) ayrı ayrı Uluslararası geçerli olan CE belgesi olmalı ve teklif veren firma adına alınmış ISO belgesi tekliflerde belgelenmelidir.”

 

Teknik şartnamenin “Cihazı oluşturan parçalar” başlıklı 2 nci maddesinde  Cihazın “Kumanda masası, X-Ray Generatörü, Bukili yüzer masa, X ışın tüpü ve kollimatörü, Tüp taşıyıcı statif, Bukili akciğer statifi, Aksesuar” parçalarından oluşacağı düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdareden alınan belgelerin incelenmesi sonucunda, teklif veren tek isteklinin olduğu, bu isteklinin teklif ettiği cihaza ilişkin CE belgesi, bunun Türkçe tercümesi ile TÜRKAK onay belgesinin isteklinin idareye sunduğu belgeler arasında yer aldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

 Teknik Şartnamenin “İstenilen Dokümanlar” başlıklı 4 üncü maddesinde  “Firmalar teklif edilen cihazın ithal ünitelerinin ait Türkiye’de 2 yıldan beri mümessili olduklarını belgeleyeceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif dosyasında, teklif edilen cihazın üreticisi olan firmanın Türkiye’deki yetkili satıcısı olduğuna dair 10.11.2000 tarihli belgeye yer verildiği, anılan belgede, anlaşmanın yıllık periyotlar şeklinde uzatılacağının belirtildiği, sunulan son anlaşmada, anlaşmanın 31.12.2005 tarihine kadar geçerli olduğunun yazıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Ancak teknik şartnamede yer alan “teklif edilen cihazın ithal ünitelerinin ait Türkiye’de 2 yıldan beri mümessil olma şartı”nın 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelenen ihale; “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; incelenen ihalede tespit edilen aykırılıklar Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline  karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

                                                                           

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul