• Karar No: 2007/UH.Z-1214
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :18
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1214
Şikayetçi:
 Ahi Özel Hizm. İç-Dış Tic. İnş. Nak. Temz. Yemek İml. İhrc. İth. San. Tic. Ltd. Şti., Terme Caddesi Ulucanlar Apt. Kat.1 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir Devlet Hastanesi, Zübeyde Hanım Cad. 40200 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2007 / 7953
Başvuruya konu ihale:
 2006/192606 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılı Hasta ve Refakatçiler İle Personelin Yemek Yapımı ve Sonrası Servis Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.06.87.0202/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir Devlet Hastanesi tarafından 20.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılı Hasta ve Refakatçiler İle Personelin Yemek Yapımı ve Sonrası Servis Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Ahi Özel Hizm. İç-Dış Tic. İnş. Nak. Temz. Yemek İml. İhrc. İth. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.03.2007 tarih ve 7953 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddianın yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; yıllara sari alımlarda iş hacmine yönelik belgelere ilişkin olarak yeterlik kriterlerinin aşağı çekilerek yeniden belirlendiği, ve oranların %15-10’dan %12-8’e indirildiği, ancak gerçekleştirilen ihalede eski oranların yeterlik kriteri olarak belirlendiği, bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,  yazılı hususu teklif sunmadan önce idareye şikayet başvurusu konusu yaptıkları, idarenin anılan düzenleme nedeniyle hiçbir isteklinin değerlendirme dışı bırakılmamasına dayanarak şikayet başvurusunu uygun bulmadığı, ancak firmalarının başka bir firma ile iş ortaklığı yapmak üzere olduğu, iş hacmine ilişkin düzenlemeden dolayı avantajlı koşullara sahip olan ortakları ile birlikte ihaleye teklif sunamadıkları ve tek başlarına sundukları teklifin bu sebeple yüksek kaldığı, idarenin düzenlemesinin %12-8 yeterliliği sağladığı halde %15-10 yeterliği sağlamayan istekli olabileceklerin ihaleye katılımını engelleyen bir durum olduğu, ayrıca şikayet konusu hususa ihale ilanında da yeterlik kriteri olarak yer verildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin “2007-2008 yılları hasta ve refakatçiler ile personelin yemek yapımı ve sonrası servis hizmetleri” olarak tanımlandığı, 49.2. nci maddesinde işin süresinin 01.04.2007-31.12.2008 tarihleri olarak belirtildiği, “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3. üncü maddesinde;

 

            “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerin; son iki yılın ortalamasının, toplam ciro için, teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

            İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilir. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek Birinci maddesinde birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslara ilişkin olarak;

 

“İlgili mevzuat uyarınca:

            a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

            b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.” hükmü, ve buna paralel şekilde Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII/S bendinde;

 

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) % 9-6,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

20.02.2007 günü gerçekleştirilen ihalede, başvuru sahibinin dokümana yönelik söz konusu şikayetini idareye ihale günü olan 20.02.2007 tarihinde sunduğu anlaşılmış olup, İdarece iş hacmine yönelik belgelere ilişkin yapılan ve yukarıda belirtilen düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu tespit edilmiş olsa da, ihaleye katılan 18 isteklinin hiçbirinin söz konusu hususa dayanılarak değerlendirme dışı bırakılmamış olması, mevcut aykırılığın rekabeti engelleyecek bir nitelik taşımadığının değerlendirilmesi ve sunulan 18 tekliften en düşük bedele sahip teklif üzerinde ihalenin bırakılması nedenleriyle, iddia konusu yapılan uyumsuzluğun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul