• Karar No: 2007/UY.Z-1394
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :90
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1394
Şikayetçi:
 Orintaş Ortadoğu İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti, Vekili: Av. Erol BİNGÖL İrfan Baştuğ Cad. Akka İş Merkezi Nu: 13 Kat: 4 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Aras EDAŞ Iğdır İl Müdürlüğü, Hanako Mevkii Sanayi Sitesi Karşısı 76000 IĞDIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6302
Başvuruya konu ihale:
 2006/169830 İhale Kayıt Numaralı “Iğdır Merkez III.Kısım AG-OG Elektrik Tesisi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 06.01.35.0019/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aras EDAŞ Iğdır İl Müdürlüğü’nce 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Iğdır Merkez III.Kısım AG-OG Elektrik Tesisi İşi” ihalesine ilişkin olarak Orintaş Ortadoğu İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin 14.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.02.2007 tarih ve 6302 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye en düşük teklifi sunmalarına rağmen idarece teklifleri kapsamında sunmuş oldukları iş bitirme belgesinde, “aslı gibidir” ibaresi yerine “ibraz edilen suretin aynıdır” ibaresinin yer almasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 7.6 maddesinde, isteklilerin belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış örneklerini vermek zorunda olduğu 7.6.2 maddesinde ise, noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasının zorunlu olduğu, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanların geçerli kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. İdarece Kurumumuza gönderilen ihale dosyasının onaylı örneği içerisinde bulunan başvuru sahibine ait teklif belgeleri incelendiğinde sunulan iş bitirme belgesinde bulunan noter onayının “işbu örneğin Dairemizde ibraz ve iade olunan suretin aynı olduğunu onaylarım” ibaresini taşıdığı görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen 35 inci maddesinde yer alan “ Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler… Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesinde bulunan noter onayının “işbu örneğin Dairemizde ibraz ve iade olunan suretin aynı olduğunu onaylarım” ibaresini taşıması sebebiyle idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yukarıda yer verilen idari şartname ve Yönetmelik hükmüne uygun olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul