• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1268
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :78
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1268
Şikayetçi:
 Ahmet Şahin Gençlik Cad. No:32/2 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Özel İdaresi, İsmet Paşa Mahallesi Çankırı Caddesi Çiçek Sokak No:1 06030 Ulus/Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.03.2007 / 9541
Başvuruya konu ihale:
 2007/30722 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Nallıhan-Yakapınar-Karacasu-Çiller Sulama Tesisi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 06.02.39.0198/2007-15 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Ankara İl Özel İdaresi’nce 09.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak “Ankara Nallıhan-Yakapınar-Karacasu-Çiller Sulama Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Şahin´in 29.03.2007 tarih ve 9541 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesi 16/o maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idarece gönderilen ve 06.04.2007 tarih ve 10357 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ekinde sunulan, İdarenin 09.03.2007 tarih ve 329 sayılı talebi üzerine Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce İdareye hitaben düzenlenmiş olduğu tespit edilen 14.03.2007 tarih ve 484-1242 sayılı yazıda; idarenin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan terfili yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin yapılması ile dere ve ırmaklardan cazibeli sulama tesisleri yapılması faaliyetlerinin 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ÇED Uygulanacak Projeler Listesi (EK-I) ve Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi (EK-II) kapsamı dışında kaldığının anlaşıldığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Bu nedenle ihale konusu işin Çevre Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin “Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler” başlıklı 15 inci maddesinin (a) bendi kapsamında EK-II listesinde yer alan projelerden olmadığı anlaşılmış olup, Çevre Bakanlığından "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının alınmasına gerek bulunmadığı  anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul