• Karar No: 2007/UH.Z-1364
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :57
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1364
Şikayetçi:
 Candaroğulları Özel Güv. Ltd. Şti., Cumhuriyet Cad. Ataoğuz İş Merkezi No: 14 Kat 5/6 KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi, Aktekke Mahallesi 37200 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.03.2007 / 7536
Başvuruya konu ihale:
 2007/9753 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.06.67.0182/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi’nce 09.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Candaroğulları Özel Güv. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.03.2007 tarih ve 7536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların değerlendirilmek üzere idaresine bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük olmasına rağmen idare tarafından yeterli kabul edilerek ihale üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 5 kişi ile 01.04.2007-31.12.2007 tarihleri arasında olduğu düzenlemesi,

 

            “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3. Kişi başı yol ücreti günlük 2.00 YTL (aylık 26 gün üzerinden yol parası teklif fiyata dahil edilecektir.


26.6. Sözleşmenin imza tarihinden 1 gün sonra başlamak üzere özel güvenlik personeline geçerli brüt asgari ücretin %20 vasıflı personel payı eklenerek teklif fiyatına dahil edilecektir.

26.7. Özel güvenlik personeli resmi, dini bayram ve yılbaşı günleri özel güvenlik personeli çalıştıracaktır.

23 Nisan 2007- 3 vardiya

19 Mayıs 2007 –3 vardiya

30 Ağustos 2007- 3 vardiya

12-12-14 Ekim – 3 vardiya

29 ekim -3 vardiya

20-21-22-23 Aralık 2007- 3 vardiya

olmak üzere belirtilen resmi tatil günlerinde toplam 11 gün 3 er vardiya (her vardiyada 1 kişi toplam 3 kişi çalıştırılacaktır.) 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.

26.8. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı 1,5 dir.” düzenlemesi,

 

        Yine anılan şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı maddesinin 8 inci maddesinde, “Güvenlik görevlisinin günlük çalışma saati net 8 (sekiz) saat olacaktır. Yemek ve dinlenme gibi çalışmaya verilen aradaki zaman bu süreye ilave edilecektir. Aylık ise her işçi 26 (yirmialtı) gün mutlaka çalıştırılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Çalışma saati” başlıklı maddesinde, “Çalışma saatleri her bir personel için haftada 45 saat olmak üzere kurumumuz tarafından belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Anılan bu düzenlemelerden her personel için haftalık 45 saat çalıştırılması gerektiği anlaşıldığından şikayetçinin iddiasının yerinde değildir. Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul