• Karar No: 2007/UH.Z-1446
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :41
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1446
Şikayetçi:
 Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah. İlaçlm. ve B.İşlem Tic. ve San. Ltd. Şti., Kazım Karabekir İş Merkezi A Blok Nu 79 Kat 2 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, Merkezi Yönetim Caddesi - Hizmet Binası 25100 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11282
Başvuruya konu ihale:
 2007/14323 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Bahçe Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2007 tarih ve 08.09.04.G014/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park ve Bahçe Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah. İlaçlm. ve B.İşlem Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 16.04.2007 tarih ve 11282 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdare şartnamede iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının 1,5 olarak belirtildiği, oysa işin yürütülmesi için istenen 27 personelden birinin marangoz olduğu, belirtilen oranın sadece vasıfsız personel için geçerli olduğu, marangoza ait prim oranının 3,5 olması nedeniyle İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 4 üncü maddesine göre, aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellik  arz eden ve başka başka tehlike sınıfına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması gerektiği,

            2) Şartnamede fiyat farkı verilmeyeceği  ve işin süresinin 210 takvim günü olduğu düzenlemesinin bulunduğu, işin başlangıç tarihinin belirtilmediği, 2007 yılında ilk ve ikinci altı aylık dönemde farklı asgari ücret uygulanması nedeniyle asgari maliyet hesabı yapılabilmesi için  işin başlama tarihinin bilinmesi gerektiği ve düzenlemenin çelişkiye yol açtığı,

iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 06.03.2007 tarihini(doküman satın alındığı tarih) izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 23.03.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul