• Karar No: 2007/UH.Z-1715
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :48
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1715
Şikayetçi:
 Adalı Güvenlik Optik Temz. İnş Dayn. Tükt. Malları Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Sağlık Sokak No:14/5 Sıhhiye Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Satın Alma Müdürlüğü, Eski Personel Binası 3. Kat 310 06543 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 10980
Başvuruya konu ihale:
 2007/15340 İhale Kayıt Numaralı “50 İşçi İle Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.05.2007 tarih ve 08.08.75.0188/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Büyük Millet Meclisi  başkanlığı Genel Sekreterliği Satın Alma Müdürlüğü’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “50 İşçi İle Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Adalı Güvenlik Optik Temz. İnş Dayn. Tükt. Malları Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.04.2007  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.04.2007 tarih ve 10980 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Temizlik işine sunmuş olduğu teklifine ilişkin açıklama istendiği, verdiği açıklama idare tarafından incelendiği ve aşırı düşük kabul edildiği, tekliflerinin aşırı düşük olmadığı, ihale komisyonunun almış olduğu kararın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve yönetmeliklere aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, personeli sayısı 50, 49.2 maddesinde, işin süresi 274 takvim günü; işe başlama tarihi 02.04.2007; işi bitirme tarihi:31.12.2007 olarak belirlenmiştir.

            İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26. maddesinde

 

          26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.

 

          26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

           26.3. Personelin yol gideri günlük brüt (3.60 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (4 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

 

           Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 22 (Yirmiİki) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

           1 YÖNETİCİ  Asgari Ücretin %20,00 fazlası

           26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

           26.5 Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (İki) olarak tespit edilmiştir.”,

           Teknik şartnamede giyime ilişkin “7.6 Yüklenici iş kıyafetleri kapsamında çalışanlara yıllık olarak kışlık ve yazlık iki kıyafet ve iki çift ayakkabı verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari şartnamede işe başlama tarihi 02.04.2007; işi bitirme tarihi:31.12.2007 düzenlemesi ve Kamu İhale Genel Tebliği “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde

 

7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Asgari işçilik maliyetinin 8 ay 29 gün üzerinden hesaplandığında 409.844,54 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Rüyam Tem.İlaç.Elk.İns.Tur.ve Sos.Hiz.Ltd.Şti. firmasının teklif fiyatının (408.555,00 YTL), asgari işçilik maliyetini karşılamadığı,

 

Onur End.Tem.İla.Gıd.Pey.Tur.Sos.Hiz.Tic.A.Ş. teklif fiyatının 409,848,87-YTL olduğu, giyim ilişkin 400 YTL bedel öngördüğü, teklif fiyatından giyim bedeli çıkartıldığında kalan tutarın asgari işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi firmanın aşırı düşük sorgulamasına verdiği cevaptan teklif fiyatını 8 ay 29 gün üzerinden hesapladığı ve teklif fiyatının 409.905,00-YTL olduğu, 8 ay 29 gün üzerinden hesaplanan asgari işçilik maliyetini karşıladığı ve giyime ilişkin 200 YTL bedel öngördüğü ve proforma fatura sunduğu anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
            İhale komisyonu;
            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü gereği,

Başvuru sahibi Adalı Güv. Opt. Temz. Ins. Gıd. Tic. Ltd. Şti.firmasının teklif fiyatı ile aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptığı açıklama ve eki belgelerin ve asgari işçilik maliyetin birlikte değerlendirilmesi sonucunda başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,
   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul