En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1680
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :5
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1680
Şikayetçi:
 Akbaşlılar Hazır Yemek Gıda Dayanıklı Tük. Malları İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti. Necatibey Caddesi Sait Akbaşoğlu İşhanı 54 K.4 Karaköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,Güllapoğlu Yerleşkesi 22030/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13104
Başvuruya konu ihale:
 2007/5289 İhale Kayıt Numaralı “10 Grup Mutfak İçin Gıda Maddeleri Alımı (5. Grup)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 07.03.12.0178/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 16.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “10 Grup Mutfak İçin Gıda Maddeleri Alımı (5. Grup)” ihalesine ilişkin olarak Akbaşlılar Hazır Yemek Gıda Dayanıklı Tük. Malları İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.’nin 12.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.05.2007 tarih ve 13104 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihalenin iptaline yönelik olarak idarece alınan 03.04.2007 tarihli işlemin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdarece gerçekleştirilen gıda maddeleri alımı ihalesinde, 5. grubun kırmızı et ile beyaz etin tedarikçilerinin ayrı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği, 5. grup ihalenin daha önceki yıllarda da aynı şekilde yapıldığı, diğer kalemlere verilen tekliflerde de 3 ayrı firmadan alınan yetki belgesi ile teklif verildiği ve bu kalemlerin ihalesinin kendilerinde kaldığı, ihalenin iptal gerekçesinin 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, idarenin ihaleyi iptal ederek “Yarı Açık Cezaevi”nden doğrudan teminle kırmızı et almaya devam ettiği, “Yarı Açık Cezaevi”nin et tedarikçisi olmadığı ve ihaleye katılmasının da mümkün olmadığı, ihalenin iptal edilerek hazinenin zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

 

İdare tarafından sözkonusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

 

4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (h) bendinde; “İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.” nin belirtilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; “Kısmi teklif : Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/ kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini, ifade eder.şeklinde tarif edilmiş,

 

Anılan Yönetmeliğin 28 inci maddesinin son fıkrasında; “İhale dokümanında kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklilerce ihale konusu alımın bir kısmına/kalemlerine teklif verilmesi halinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin değerlendirilmesi teklif verilen kısımlar/kalemler itibariyle yapılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

İşe ait idari şartnamenin 21 inci maddesinde;“Bu ihalede grup kısmi teklif verilebilir. Ancak, verilen teklifler verilen grubun tamamını kapsayacak şekilde olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca kısmi teklif verilmesine izin verilip verilmeyeceğinin idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu, incelemeye konu ihalenin idari şartnamesinin 21 inci maddesinde, “her grup için kısmi teklif  verilebileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

16.03.2007 tarihinde yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin başvuru sahibi tarafından verildiği, ihale komisyonunca; “5. grupta  kırmızı et ile beyaz etin birlikte alımına karar verildiği ancak iki farklı etin tedarikçilerinin farklı olduğu” gerekçesiyle bu grubun iptaline karar verildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan maddenin gerekçesinin 1 inci paragrafında ise; “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslararası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” Başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; “İhale yetkilisi,  karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder..” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İhale Komisyon kararı incelendiğinde; 8 isteklinin ihaleye teklif verdiği ve tekliflerin tamamının işin yaklaşık maliyetinin altında olduğu, ihaleye teklif veren 8 istekliden hiç birinin 5. gruba ilişkin yetki belgelerini sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmadığı, dolayısıyla idari şartnamenin 21 nci maddesindeki düzenlemenin ihaleye katılımı engellemediği, yaklaşık maliyete, diğer istekliler tarafından verilen teklife ve ihale dokümanındaki düzenlemeye göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin belirlenmesinin mümkün olduğu anlaşıldığından, idarece, kabul edilebilir ve haklı olmayan bir gerekçe ile ihalenin iptaline karar verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalenin (5. Grup) iptaline yönelik olarak idarece alınan 03.04.2007 tarihli işlemin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul