• Karar No: 2007/UH.Z-1691
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :17
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1691
Şikayetçi:
 Ev-Men Özel Güvenlik Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Reşatbey Mahallesi 16. Sokak Nu 45 Polen-1 Apt. K 1 D 1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Saim Çıkrıkcı Caddesi Nu:59 35720 Bozyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10112
Başvuruya konu ihale:
 2006/131727 İhale Kayıt Numaralı “Yıllık (12 Aylık) Güvenlik Hizmet İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 08.08.20.0196/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 31.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yıllık (12 Aylık) Güvenlik Hizmet İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Ev-men Özel Güvenlik Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2007 tarih ve 10112 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdarece 31.10.2006 tarihinde ihalenin yapıldığı, teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 90 gün olduğu, 4734 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince ihtiyaç duyulması ve isteklinin kabulü halinde teklif geçerlilik süresinin en fazla ihale dökümanında belirtilen süre kadar uzatılabileceğinin hükme bağlandığı, bütün isteklilerin teklif geçerlilik süresinin 28.01.2007 tarihinde sona ermesine rağmen idarece bu süreler dolmadan ihaleye iştirak eden isteklilerden teklif geçerlilik süreleri ve geçici teminat mektubu sürelerinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmadığı anlaşıldığından ihale sürecinin hukuken sona erdiği, sona eren ihale sürecinin devam ettirilmeye çalışılmasının mevzuata aykırı olduğu bu sebeple ihale sürecinin durdurularak iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.  

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

25.12.2006 tarih ve 2006/UH.Z-3278 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile ihale üzerinde kalan firma (Ev-Men Öz. Güv. Ltd. Şti.) ve 2. en avantajlı teklif sahibi firmanın (Vadi Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.) tekliflerinde giyim giderine ilişkin herhangi bir bedel öngörülmediği, bu haliyle ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu, söz konusu firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve idarece geçerli kabul edilen diğer tekliflerin ihale mevzuatına uygun yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, idarece 1 inci ve 2 nci en avantajlı teklif sahibi firma olarak belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhaleye İlişkin Bilgiler” başlıklı 3 üncü maddesinde ihale tarihinin 31.10.2006 olduğu düzenlenmiştir.

 

Anılan şartnamenin “Tekliflerin Geçerlilik Süresi” başlıklı 25 inci maddesinde;

 

            “25.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

            25.2. İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

 

            25.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.

 

            25.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.” düzenlemesi,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 64 üncü maddesinde;

 

            “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye teklif veren isteklilerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda tekliflerini ihale tarihi olan 31.10.2006’dan itibaren 90 gün geçerli olmak üzere verdikleri görülmüştür. Bu durumda isteklilerin tekliflerinin 28.01.2007 tarihine kadar geçerli olduğu belirlenmiştir.

 

25.12.2006 tarih ve 2006/UH.Z-3278 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı üzerine idarenin  26.01.2007 tarihli yazısı ile Anatolya Özel Güv. Ltd. Şti., Al-Sin Özel Güv. Ltd. Şti., Ruha Özel Güv. Ltd. Şti., Delta-2 Güv. Hiz. A.Ş. ve Lider Güv. Kor. Ltd. Şti. firmalarına Kamu İhale Kurulu kararı doğrultusunda 1 inci ve 2 nci en avantajlı teklif sahibi firma olarak belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, bu nedenle ihale sırasında vermiş oldukları teklif geçerlilik süresinin 90 gün daha uzatılması ile geçici teminatlarını almış iseler tekrar yatırılması ve yeni teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün ileri bir tarih taşıması gerektiği bildirilmiştir. Bu talebin tüm istekliler tarafından kabul edildiği görülmüştür.

 

Al-Sin Özel Güv. Ltd. Şti.’nin 02.02.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan başvurusu  ile yeni teklif mektubunu sunduğu, bu teklif mektubunda tekliflerinin geçerlilik süresini 90 gün uzatarak ihale tarihinden itibaren 180 takvim günü geçerli olduğunu beyan ettiği; geçici teminat olarak ta 31.12.2007 tarihine kadar geçerli, 01.02.2007 tarihli teminat mektubunu sunduğu,

 

            Delta-2 Güv. Hiz. A.Ş.’nin 31.01.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan başvurusu ile yeni teklif mektubunu sunduğu, bu teklif mektubu ile tekliflerinin geçerlilik süresini 90 gün uzatarak ihale tarihinden itibaren 180 takvim günü geçerlilik olduğunu beyan ettiği, geçici teminat olarak ta 09.07.2007 tarihine kadar geçerli, 31.01.2007 tarihli teminat mektubunu sunduğu,

 

            Anatolya Özel Güv. Ltd. Şti.’nin 30.01.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan başvurusu ile yeni teklif mektubunu sunduğu, bu teklif mektubu ile tekliflerinin geçerlilik süresini 90 gün uzatarak ihale tarihinden itibaren 180 takvim günü geçerlilik olduğunu beyan ettiği, geçici teminat olarak ta 15.07.2007 tarihine kadar geçerli, 29.01.2007 tarihli teminat mektubunu sunduğu,

 

            Lider Güv. Kor. Ltd. Şti. 02.02.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan başvurusu ile teklif geçerlilik süresini 90 gün uzattığını belirtmesine rağmen geçici teminat mektubunda idarenin adının yanlış yazılmış olması nedeniyle idare tarafından anılan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmadığı,

 

            Ruha Özel Güv. Ltd. Şti. 08.02.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan başvurusu ile teklif geçerlilik süresi 30.11.2007 tarihine kadar olan yeni teklif mektubunu sunmuş, geçici teminat olarak ta 31.12.2007 tarihine kadar geçerli olan 06.02.2007 tarihinde düzenlenen teminat mektubunu sunduğu,

 

            01.03.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan aynı tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Anatolya Özel Güv. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olarak da Al-Sin Özel Güv. Ltd. Şti.’nin belirlendiği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, M. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması” kısmında;

            “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir.

            Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

            Sonuç olarak idarenin firmalardan tekliflerinin geçerlilik süresi dolmadan teklif geçerlilik süresinin uzatılmasını talep ettiği, tüm isteklilerin de bu talebe olumlu cevap vererek ihale tarihinden itibaren teklif geçerlilik sürelerini uzattıkları, geçici teminat mektuplarını da uzatılan süreye uygun olarak verdikleri, teklif geçerlilik süresi içinde de ihale komisyonu kararının verildiği görülmüştür. Bu nedenlerle idare tarafından yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul