• Karar No: 2007/UY.Z-1815
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :115
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1815
Şikayetçi:
 Akanlar Toplu Konut İnş. Tur. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti. Bahçelievler Mahallesi İbrahim Hakkı Cad. No:4/1 SİİRT
 İhaleyi yapan idare:
 Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Mahalle Öğretmenevi Binası Kat: 3-4 SİİRT
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 10910
Başvuruya konu ihale:
 2007/8226 İhale Kayıt Numaralı “Kurtalan 24 Derslikli Lise Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 06.02.76.0065/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 01.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kurtalan 24 Derslikli Lise Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Akanlar Toplu Konut İnş. Tur. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.04.2007 tarih ve 10910 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 01.03.2007 tarihinde yapılan ihalenin üzerlerinde kaldığının 06.03.2007 tarihinde kendilerine bildirildiği ve sözleşme imzalamaya davet edildiği, ancak idarenin 02.04.2007 tarihli yazılarında sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgelerin ihale tarihi itibarıyla olmadığı, teminatın yatırılmadığı ve sözleşme imzalanması için istenen belgelerin süresinde verilmediği gerekçesiyle geçici teminatının gelir kaydedilerek haklarında yasaklama işlemi yapılacağının bildirildiği, idarenin bu işleminin hukuki dayanaktan yoksun olduğu, SSK ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgelerin dosyalarında mevcut olduğu, teminat mektubunun süresi içinde sunulduğu, ihalenin kendilerine verilmesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

5.3.2007 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile ihalenin şikayetçi üzerinde bırakıldığı ve idarenin 19.3.2007 tarihinde imza karşılığı tebliğ edilen 19.3.2007 tarihli yazısı ile şikayetçiye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde, ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun bildirildiği,

 

Şikayetçinin 22.3.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ekinde; 28.2.2007 tarihi itibarıyla sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığını belirtir Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünden alınan “ihale konusu işlerle ilgili e-borcu yoktur” belgesinin, Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b) ve (g) bendinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair iki adet belgenin, Siirt İcra Mahkemesinden alınan “iflas etmediği ve konkordato kaydının bulunmadığına” ilişkin 14.3.2007 tarihli belgenin, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından Limited şirketin ortaklarının adli sicil kayıtlarının bulunmadığına ilişkin 14-20-22/3/2007 tarihli belgelerin, teklif bedelinin onbinde beşi oranındaki Kamu İhale Kurum payı ve karar pulu bedelinin yatırıldığına dair banka dekontlarının sunulduğu,

 

İdarenin 27.3.2007 tarihli yazısı ile sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin sunulan belgenin ihale tarihi olan 1.3.2007 tarihi itibarıyla olmasının gerektiği belirtilerek, şikayetçiden söz konusu belgenin ihale tarihi itibarıyla borcun bulunmadığını gösterir şekilde idareye sunulmasının istendiği,

 

İdarenin 2.4.2007 tarihli yazısında, sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair belgenin ihale tarihi itibarıyla verilmediği, vergi borcu bulunmadığına dair belgenin ve kesin teminatın süresi içinde idareye verilmediği belirtilerek, Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi hükümlerinin uygulanacağı ve geçici teminatın irat kaydedileceğinin şikayetçiye bildirildiği,

 

Şikayetçinin 2.4.2007 tarihinde idareye başvuruda bulunarak, sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığını belirttiği, bu durumun idare tarafından SSK Siirt İl Müdürlüğüne sorularak, gelecek cevaba göre kendileri ile sözleşmenin imzalanmasını talep ettiği,

 

İdarenin 3.4.2007 tarihli yazısında, süresi içinde SSK prim borcu bulunmadığına dair belge, vergi borcu bulunmadığına dair belge ve kesin teminat ile ilgili herhangi bir belgenin sunulmadığı, dolayısıyla sözleşme imzalamak için gerekli işlemlerin yapılmadığından Kanunun 58 inci maddesinde belirtilen müeyyidelerin uygulanması ile ilgili işlemlere başlanacağının belirtildiği,

 

Şikayetçinin 5.4.2007 tarihli dilekçesi ile idareye başvurarak 22.3.2007 tarihli dilekçelerinin ekinde sözleşme imzalamak için gerekli tüm belgelerin sunulduğu belirtilerek söz konusu belgelerden, 28.3.2007 tarihli kesin teminat mektubunun, 20.03.2007 tarihi itibarıyla “ihale konusu işlerle ilgili e-borcu yoktur” belgesinin, 19.3.2007 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığını belirtir Siirt Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan 19.3.2007 tarihli belgenin, teklif bedelinin onbinde beşi oranındaki Kamu İhale Kurum payı ve karar pulu bedelinin yatırıldığına dair banka dekontlarının fotokopilerinin sunulduğu, idare tarafından borcu bulunup bulunmadığının incelenmesinin ve ikinci istekli ile sözleşme imzalanmamasının talep edildiği,

 

İhale komisyonunun 30.3.2007 tarihinde onaylanan kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Özdem İnş. Ltd. Şti.-Haşemoğlu İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği ve 12.4.2007 tarihinde adı geçen istekli ile sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde; 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği,

 

Kanunun 44 üncü maddesinde; ihale üzerinde kalan isteklinin 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu, bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedileceği, bu durumda idarenin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabileceği,

 

Kanunun ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin 58 inci maddesinde; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği,

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının,

 

(a) bendinde; “İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan,”

(b) bendinde; “İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,”

(c) bendinde: “Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,”

(d) bendinde; “Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan”,

(e) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen”

(f) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen”,

(g) bendinde ise; “İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması” başlıklı 70 inci maddesinde; ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabileceği, mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatının gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler” başlıklı IX uncu maddesinin (f) bendinde;

 

“Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.

 

Bu çerçevede isteklilerin, ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sunmak zorunda olduklarını, aksi takdirde yukarıda yer alan müeyyidelerin uygulanacağına dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Anılan belgelerin “ihale tarihi itibarıyla” isteklilerin durumunu göstermesi gerektiğinden, isteklilerin ilgili idarelere (vergi daireleri, sigorta müdürlükleri vb.) yaptığı başvurularda bu belgeleri ihale tarihi itibarıyla durumlarını gösterecek şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin ihale tarihi itibarıyla durumunu gösterecek şekilde belgeleri düzenleyerek vermeleri gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Somut olayda; idarenin 19.3.2007 tarihinde imza karşılığı şikayetçiye tebliğ edilen 19.3.2007 tarihli yazısı ile, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde, ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun bildirildiği, şikayetçinin 22.3.2007 tarihli dilekçesi ekinde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığından 22.3.2007 tarihinde aldığı e-Borcu Yoktur Belgesinde borç sorgulamaya esas alınan tarihin 28.2.2007 olduğu, dolayısıyla ihale tarihi olan 1.3.2007 itibarıyla sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığına ilişkin bir belgenin de süresi içinde idareye sunulmadığının anlaşıldığı,

 

Şikayetçinin 5.4.2007 tarihli dilekçesinde, 22.3.2007 tarihli dilekçesinin ekinde kesin teminat mektubunun sunulduğundan bahsedilmekte ise de dilekçe ekinde sunulan kesin teminat mektubunun 28.3.2007 tarihli olduğu dikkate alındığında, söz konusu beyanının da çelişkili olduğu, 5.4.2007 tarihli dilekçesinin ekinde sunulan Siirt Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan yazıda şikayetçinin 19.3.2007 tarihi itibarıyla vergi borcunun bulunmadığının belirtildiği dolayısıyla ihale tarihi itibarıyla vergi borcu bulunmadığına dair bir belgenin de idareye sunulmadığı,

 

Kurumun 27.4.2007 tarih ve 5754 sayılı yazısı ile şikayetçinin ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığının sorulması üzerine; Siirt Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan 27.4.2007 tarih ve 2287 sayılı, 6.5.2007 tarih ve 2465 sayılı yazılardan, şikayetçinin 1.3.2007 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş 2.219,93 YTL vergi borcunun bulunduğunun, söz konusu borcun 19.3.2007 tarihinde ödendiğinin, dolayısıyla şikayetçinin ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcunun olduğunun anlaşıldığı,

 

Yapılan bu tespitler doğrultusunda; şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun 42 inci maddesinde belirtilen süre içinde, ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı vermediği anlaşıldığından, ihale dışı bırakılması ve hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca işlem yapılacağının ve geçici teminatının gelir kaydedileceğinin bildirilmesine yönelik işlemde mevzuata aykırılık görülmediğinden, şikayetçinin ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiğine ilişkin itirazen şikayet başvurusu yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul