• Karar No: 2007/UY.Z-1970
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :82
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1970
Şikayetçi:
 Doğusan Doğu Demir San. İnş. ve Tic. A.Ş. Vekili Av. R.Müfit SONBAY, Güneş Sokak No:15/4 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı Sitesi D Blok Emek / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 15062
Başvuruya konu ihale:
 2006/72333 İhale Kayıt Numaralı ““Adnan Menderes Havalimanı Sahil Güvenlik Komutanlığı Ek Tesisleri İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 06.03.64.0170/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nce 15.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adnan Menderes Havalimanı Sahil Güvenlik Komutanlığı Ek Tesisleri İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Doğusan Doğu Demir San. İnş. ve Tic. A. Ş.Vekili Av. R. Müfit SONBAY’nin 07.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.05.2007 tarih ve 15062 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdare tarafından 15.08.2006 tarihinde yapılan ihalenin 08.02.2007 tarih ve 1989 sayılı düzeltici ihale komisyonu kararı ile firmalarında  kaldığının ve sözleşme imzalanabilmesi için karar pulu bedelinin yatırılması gerektiğinin bildirimi üzerine söz konusu bedelin 05.04.2007 tarihinde merkez saymanlık müdürlüğü hesabına yatırıldığı ancak idare tarafından 20.04.2007 tarih ve 6637 sayılı yazısında yer alan “…sözleşme tasarısının 4734 sayılı kamu İhale Kanununun Yapım işleri Uygulama Yönetmeliğinim 37 ve Kamu İhale Genel Tebliğinin (Birinci bölüm) VIII/J ve söz konusu işe ilişkin hazırlanmış idari şartnamenin 7.2.2 maddeleri gereği uygun olmadığı tespit edilmiştir.” şeklindeki gerekçe ile ihalenin iptal edildiği, ancak idari şartnamenin 7.2.2 madde düzenlemesinin Yapım işleri Uygulama Yönetmeliğinim 37 nci maddesine uygun olduğu ve sunulan belgelerin idare tarafından yeterli olduğu değerlendirilerek ihale üzerinde bırakıldığı, daha sonra bu belgelerin uygun olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda tekliflerinde yer verilen bilanço değerlerinin son üç yılın ortalama tutarları üzerinden bulunan ortalamalar ile asgari şartların sağlandığı, idare tarafından ise son üç yılın parasal tutarları toplandıktan sonra orantı yapılarak asgari değer belirleme yoluna gidildiği, bu hesap tarzının muhasebenin temel kavramlarından olan dönemsellik ilkesine aykırı olduğu iddia edilmektedir

 

İncelenen ihaleye ilişkin olarak daha önce yapılan şikayet başvurusu üzerine 18.12.2006 tarih ve 2006/UY.Z-3177 sayılı Kurul Kararı ile

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” karar verilmiş olup anılan Kurul Kararının gereklerinin yerine getirilmesi aşamasında idare tarafından “…teklif mektubunun yasal geçerlilik süresi dolmuş bulunmaktadır. İhale sürecinin devam etmesi nedeniyle idaremize vermiş bulunduğunuz teklif mektubu geçerlilik süresinin ise İdari Şartnamenin 25 nci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 32 nci maddesi hükümleri doğrultusunda uzatılması gerekmektedir…….” bilgisini içeren 15.01.2007 tarih ve 555, 557 ve 561 sayılı yazıların dört isteklinin teklif vermiş olduğu ve en yüksek teklifi veren ve daha önce kendi isteği doğrultusunda geçici teminatı iade edilen Aryapı İnş. San. ve Tic. A. Ş. haricindeki İzka İnş. Taah. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., Doğusan Doğu Demir San. İnş. ve Tic. A.Ş. ile İkiz İnş. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.’ne gönderildiği,

 

En düşük teklifi veren İzka İnş. Taah. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 17.01.2007 tarih ve 2603 sayı ile idare kaydına alınan aynı tarihli yazı ile tekliflerinin geçerlilik süresinin 90 takvim günü daha uzatıldığının bildirildiği ve yazı ekinde 15.08.2006 ihale tarihinde teklifinde yer vermiş olduğu ve 30.01.2007 tarihine kadar geçerlilik süresi olan geçici teminat mektubu örneğinin sunulduğu,

 

Doğusan Doğu Demir San. İnş. ve Tic. A.Ş. tarafından 16.01.2007 tarih ve 2401 sayı ile idare kaydına alınan aynı tarihli yazı ile tekliflerinin geçerlilik süresinin 90 takvim günü daha uzatıldığının bildirildiği ve 17.01.2007 tarih ve 2502 sayı ile idare kaydına alınan 16.01.2007 tarihli başvurusu ekinde idareye geçici teminat mektubuna ilişkin olarak daha önce idareye sunulan geçici teminat mektubu süresinin 31.07.2007 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin vade uzatım mektubu sunulduğu,

 

İkiz İnş. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ise 22.01.2007 tarihli yazı ile idareye, teklif mektubunun yasal geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geçerli olmadığı hususunun bildirildiği,

 

08.02.2007 tarihli ihale kararı ile; teklif geçerlik süresini 90 takvim günü uzatılmasını kabul eden ancak bu süreye uygun geçici teminat mektubu sunmayan ve ihale tarihinde teklifi ekinde yer vermiş olduğu geçici teminat mektubunun süresinin 30.01.2007 tarihine kadar geçerli olması gerekçesiyle en düşük teklifi veren İzka İnş. Taah. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifini, teklif geçerlik süresini uzatmayan İkiz İnş. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun 35 ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Doğusan Doğu Demir San. İnş. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı,

 

İdare tarafından imzalanacak sözleşme ve eklerinin ön mali kontrolün yapılması işin 05.04.2007 tarih ve 5687 sayılı yazı ile Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Birimine gönderildiği, ilgili birim tarafından 17.04.2007 tarih ve 844 sayılı yazı ile sözleşme tasarısının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 37, Kamu İhale Genel Tebliğinin (Birinci Bölüm) VIII ve söz konusu işe ilişkin hazırlanmış olan idari şartnamenin 7.2.2 maddeleri gereği uygun olmadığı belirtilerek ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile eki hesap cetveli ve birim fiyatlar ile analizlerin gönderilmesinin istenildiği,

 

İdare tarafından söz konusu yazı gerekçe gösterilerek ihaleye teklif veren diğer firmaların ihale sürecinin uzamasından dolayı teklif mektubu ve geçici teminat mektubu geçerlilik sürelerini uzatmamaları nedeniyle geçerli ve uygun teklif bulunmadığı gerekçesiyle 20.04.2007 tarihli kararıyla ihalenin iptal edildiği,

 

20.04.2007 tarih ve 6637, 6759, 6761 ve 6763 sayılı yazılar ile ihalenin “sözleşme tasarısının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 37, Kamu İhale Genel Tebliğinin (Birinci Bölüm) VIII ve söz konusu işe ilişkin hazırlanmış olan idari şartnamenin 7.2.2 maddeleri gereği uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal edildiğinin isteklilere bildirildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalenin iptali kararının gerekçelerine bağlı ve sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

Şikayete konu ihale idare tarafından “sözleşme tasarısının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 37, Kamu İhale Genel Tebliğinin (Birinci Bölüm) VIII ve söz konusu işe ilişkin hazırlanmış olan idari şartnamenin 7.2.2 maddeleri gereği uygun olmadığı ve ihaleye teklif veren diğer firmaların ihale sürecinin uzamasından dolayı teklif mektubu ve geçici teminat mektubu geçerlilik sürelerini uzatmamaları nedeniyle geçerli ve uygun teklif bulunmadığı gerekçesiyle 20.04.2007 tarihli kararı ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin “isteklinin bilançosu ve eş değer belgeleri” başlıklı 37 nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin “bilanço ve iş hacmine ilişkin belgeler” başlıklı VIII/J.1 maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde İdari şartnamenin 7.2.2 maddesi, “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilânçosunun veya bilânçonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilânçosu veya bilânçonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir. Bu belgelerin istenildiği durumlarda; 

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,

 

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilânçolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

 

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilânçosunu veya bilânçosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu bilânço belgelerinin de yeterlik şartını sağlamaması halinde, belgenin ait olduğu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Bilânçoların veya bilânçoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilânçolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur.” şeklinde düzenlenen söz konusu ihalede;

 

İhale üzerinde kalan başvuru sahibinin teklifinde yukarıda ifade edilen düzenlemeye ilişkin olarak yeminli mali müşavir imzalı özel amaçlı rapor ile ekinde 31.12.2003, 2004 ve 2005 yılarını kapsayan ayrıntılı bilançoya ait belgelerin sunulduğu,

 

Bilançolara ilişkin tanımlanan;

 

“a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,

 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,” şeklindeki oranlar için teklifinde yer verilen yeminli mali müşavir imzalı özel amaçlı raporda, 2003, 2004 ve 2005 yılları için cari oranın, öz kaynak oranının ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ayrı ayrı olarak hesaplandığı ve bu oranların ortalamaları alınarak asgari yeterlik şartlarının sağlandığı bilgisinin yer aldığı ve idare tarafından uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

 

Ancak yukarıda ifade edilen anılan Yönetmelik, Tebliğ ve idari şartname hükmü gereği bilançoya ilişkin olarak 2003, 2004 ve 2005 yılların ortalaması üzerinden yapılan hesaplama neticesinde, başvuru sahibine ait bilanço değerlerinin asgari yeterlik şartlarını (cari oran ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının) sağlamadığı tespit edilmiştir.

 

Bu durumda dört isteklinin teklif vermiş olduğu söz konusu ihalede idare tarafından geçerli tek teklif olarak değerlendirilerek ihale üzerinde bırakılan başvuru sahibinin teklifinde yer vermiş olduğu bilançoya ait belgelerin asgari yeterlik kriterlerini sağlamaması nedeniyle söz konusu ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından idarenin 20.04.2007 tarihli ihalenin iptaline ilişkin işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul