• Karar No: 2007/UY.Z-1968
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :79
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1968
Şikayetçi:
 Sistem Yapı İnş. ve Tic. A.Ş., Cumhuriyet Caddesi Kavacık Kavşağı Sismer Plaza Kat.6-7 Kavacık Beykoz/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16384
Başvuruya konu ihale:
 2007/14335 İKN|li “ Erzurum İçmesuyu İsale Hattı, Arıtma Tesisi, Ana Besleme Hatları ve Depolar Projesi Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 06.0419.0085/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) tarafından 26.04.2007 tarihinde  Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “ Erzurum İçmesuyu İsale Hattı, Arıtma Tesisi, Ana Besleme Hatları ve Depolar Projesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sistem Yapı  İnş. ve Tic. A.Ş.’nin 06.06.2007 tarih ve 16384 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İncelenen ihalede, idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından “Erzurum İçmesuyu  İsale Hattı, Arıtma Tesisi, Ana Besleme Hatları ve Depolar Projesi Yapım İşi” ihalesinin 26.04.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yapıldığı, söz konusu ihalenin ön yeterlik değerlendirmesinde idarece  başvuruda bulunan tüm adayların yeterli olduğunun belirlendiği ancak firmaları tarafından önyeterlik değerlendirmesi alan iki firmanın aslında ön yeterlik kriterlerine haiz olmadığı konusunda idareye 09.05.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, ivedilik ve kamu yararı kararı alındığı, söz konusu kararın 04.06.2007 tarihinde tebliğ edildiği, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğe göre idarenin ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alması durumunda idarenin gerekçelerini açık olarak belirtmesi gerektiği, oysa firmalarına 04.06.2007 tarihinde tebliğ edilen kararda idarenin hiçbir gerekçeye yer vermediği, dolayısıyla alınan ivedilik kararının usulüne uygun bir ivedilik kararı olmadığı belirtilerek, ihale sürecine devam edilmesi yönünde alınan karara karşı yapılan başvurunun Kurumca incelenerek karar alınması talep edilmiştir. 

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı gerekçesiyle alınan ihale işlemlerinin devamına yönelik kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile
karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul