• Karar No: 2007/UH.Z-1152
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :27
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1152
Şikayetçi:
 İstem Gayrimenkul Değerlemesi Araştırma ve Teknik Hizm. A.Ş., A.Öveçler 2.Cadde 17/6 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Şubesi Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6117
Başvuruya konu ihale:
 2006/168735 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 13. ve 14.Bölge Müdürlükleri Dahilinde Muhtelif Yol Güzergahları.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.05.74.0168/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Şubesi Müdürlüğü’nce 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karayolları 13. ve 14.Bölge Müdürlükleri Dahilinde Muhtelif Yol Güzergahlarında Taşınmaz Mal Değerlemesi Mühendislik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İstem Gayrimenkul Değerlemesi  Araştırma ve Teknik Hizm. A.Ş.’nin 19.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.02.2007 tarih ve 6117 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin kamulaştırma mühendislik hizmetleri ve kamulaştırma sınırlarının tespiti ve işaretlenmesi işine ait iş deneyim belgelerinin olmaması, personel, proje uzmanı (Aydın Tuncay İnanç) ve ziraat mühendisi (Umut Özkan)’ın iş deneyim sürelerinin yetersiz ve buna ilişkin belge olmaması, ticaret unvanının, ticaret sicil gazetesindeki ticaret unvanının ve dosyadaki belgelerde kullanılan firma kaşesindeki ticaret unvanının farklı olması sebeplerinden dolayı değerlendirme dışı bırakılmasının doğru olmadığı iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşe ait idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3.7 nci maddesinde; “Yüklenici firmanın bu ihale kapsamında hizmet verecek personeli aşağıdaki özelliklere haiz olacaktır:İstenen personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde ücretli veya şirket ortağı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Ortak girişimlerde veya Konsorsiyumlarda, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personelin tamamı bir bütün olarak değerlendirilir. İstenen teknik personelin şirket ortağı olması durumunda, Ticaret Odasından ilan tarihinden sonra alınmış şirket ortaklarım gösteren belge ve şirket müdürü dışındaki ortakların şirkette çalıştığına dair belge, tüm teknik personel için; Özgeçmiş, Benzer İş Deneyim Belgeleri, Diploma ve bağlı olduğu Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeleri vermesi zorunludur.

 

Ayrıca;

 

Proje Koordinatörü (Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi veya Harita Mühendisi):

 

1-Resmi Kurumların kamulaştırma yapan birimlerinde Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi,
Harita Mühendisi olarak 5 yıl çalışmış olmak,

 

veya

 

2-Yurt içinde,  Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kamulaştırmalar için bedel takdiri
konusunda araştırma ve değerlendirme  yapan firmalarda;

 

a- idarelerce daha önce Proje Koordinatörü veya Proje Müdürü görevi verilenler,

 

veya

 

b- En az 2 projenin %50 ´sinde görev almış ve Kamulaştırmada bedel taktiri alanında en az beş (5) yıllık deneyimli olanlar (Proje Koordinatörü veya Proje Müdürü olarak)

 

Proje Uzmanı (Ziraat Mühendisi):

 

1-Resmi Kurumların kamulaştırma yapan birimlerinde Ziraat Mühendisi olarak 5 yıl çalışmış olmak,

 

veya

 

2-Yurt içinde,  Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kamulaştırmalar için bedel takdiri
konusunda araştırma ve değerlendirme yapan firmalarda,

 

a- İdarelerce daha önce Proje Uzmanı olarak görev verilenler,

 

veya

 

b- En az 2 projenin %50 ´sinde görev almış ve Kamulaştırmada bedel taktiri alanında en az beş (5) yıllık deneyimli olanlar, (Proje Uzmanı olarak)

Mühendis :Araştırma ekibinde en az üç Mühendis Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi Bölümü), inşaat Mühendisi, Harita Mühendisi görevlendirmelidir. Mühendis olarak görev alacak kişilerin; Ziraat Müh. (Tarım Ekonomisi Bölümü), Harita Müh. ve İnşaat Müh. ;

 

1-Resmi Kurumların kamulaştırma yapan birimlerinde Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi,
Harita Mühendisi olarak 5 yıl çalışmış olması,

 

veya

 

2-Yurt içinde Kamu kurum  ve kuruluşlarınca yapılan kamulaştırmalar için bedel takdiri
konusunda araştırma ve değerlendirme yapan firmalarda 5 yıl çalışmış;

 

Ziraat Müh. (Tarım Ekonomisi Bölümü):Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği (Tarım Ekonomisi) Bölümü mezunu; Taşınmaz mal ve değerlemesi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olanlar veya Üniversitelerin ilgili bölüm ve merkezleri tarafından verilen Kamulaştırma, Değerleme ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası sahibi olanlar.

 

Harita Müh. :Harita Mühendisi olarak gösterilecek personelin; Üniversitelerin Harita Mühendisliği Bölümü mezunu; Taşınmaz mal ve değerlemesi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olanlar

 

veya,

 

Üniversitelerin ilgili bölüm ve merkezleri tarafından verilen Kamulaştırma, Değerleme ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası sahibi olanlar

 

veya,

 

Yurt içinde Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi veya Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (Otoyol, Devlet ve 11 Yolu, Demiryolu, Boru ve Enerji Nakil Hatları, D.S.l. Sulama Kanalı vb.) işleri yapan firmalarda Harita Mühendisi olarak çalışmış olmak.

 

İnşaat Müh.:İnşaat Mühendisi olarak gösterilecek personelin; Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu ve 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.

 

Hukukçu:Üniversitelerin Hukuk Fakültesi mezunu olanlar,

 

En az beş (5) yıllık mesleki deneyimi ve ilgili Meslek Odasına (Baro) kayıtlı olanlar, Özel ve kamuda görev alanların bu konuda deneyimlerini hizmet belgesi veya görev aldığı kamulaştırma davaları vb. çalışmalarla belgelemesi gerekmektedir.” ,

 

            Ve yine İdari Şartnamenin  benzer işe ilişkin 7.4 üncü maddesinde de; “İsteklinin, ihale konusu iş veya benzer işlerde, son beş yıl içinde kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği veya %50 oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzer işler asgari şart olarak istenmektedir.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: İsteklinin; teklif ettiği bedelin %30 ´undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenen tutarda tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ile; Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri, Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi işi ile Kamulaştırma Kanununa göre Net Gelir Hesabı ve Kapitalizasyon Faiz Oranının Tespitine Yönelik Veri toplama, Kıymet Takdir Raporlarının ve Savunmaya Esas Raporların Hazırlanmasına altlık teşkil edecek işi Yüklenici veya Alt Yüklenici olarak yapmış olmak

 

(Değişik: 08/06/2004 - 25486 R.G. /19 md.) iş ortaklıklarında pilot ortağın,       istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70´ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10´unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların is deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30 ´undan az olamaz.

 

(Ek: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 8 md.) Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.”

 

Şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

İşe ait idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin adının; “Karayolları Genel Müdürlüğünce 2942 sayılı Kanuna göre yapılan kamulaştırmalar için Taşınmaz Mal Değerlemesi (kapitalizasyon faiz oranı tespiti, net gelir hesabı, kamulaştırma sınırının ve kamulaştırılan parsel üzerindeki müştemilatın tespiti ile kıymet takdir ve savunma raporlarının hazırlanmasına esas verilerin toplanması ) işi olarak belirtildiği “İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları” başlıklı 55 inci maddesinde de; “Konsorsiyum olarak başvuracak istekliler için ihale konusu işin uzmanlık gerektiren kısımları aşağıda belirtilmiştir;

Taşınmaz Mal Değerlemesi

-Kapitalizasyon Faiz Oranı Tespiti, Net Gelir Hesabına Esas Verilerin Toplanması,

-Kıymet takdir raporlarının hazırlanması,

-Savunma esas raporlarının hazırlanması

Kamulaştırma sınırının ve kamulaştırılan parsel üzerindeki müştemilatın tespiti

 

Yine işe ait teknik şartnamenin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde ; “ Bu şartnamenin amacı, her bir proje veya proje paketi içinde bulunan, kadastrosu yapılmış olsun veya olmasın her nevi tarım arazileri için kapitalizasyon faiz oranları ve arazi gelirleri ile arazi üzerindeki tamamlayıcı parçaların değerlerinin takdiri işleri ve arsa değerlerinin  takdiri için gerekli olan norm veri ve piyasa araştırmalarına ve uygulamada, taşınmazların mevki ve koşullarına göre kullanımı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olması ve arsa arazi özelliği taşıma durumunun tespitine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.Bu şartname uyarınca yapılacak çalışmaların genel amacı, idarenin karayolu ile ilgili görevlerini yerine getirirken, tamamen ve kısmen kamulaştırılacak arazi ve arsaların değerlerinin takdiri (parsel düzeyinde) irtifak hakkı bedeli ile arazi üzerindeki ürün,ağaç ve varlıkların bedellerinin belirlenmesi, kamulaştırma alanı içindeki taşınmazların arsa-arazi ayrımlarının yapılması ve arsaların yerel ortalama alım-satım değerleri araştırılarak ortaya konulmasıdır..

 

Ve “Kamulaştırma Sınırının ve Kamulaştırılan Parsel Üzerindeki Müştemilatın Tespiti” başlıklı 7.2 nci maddesinde ise; “Üzerinde müştemilat (bina, çeşme, kuyu, ağaç vb.) bulunan parsellerin kamulaştırılan kısımlarının kayır üniteli elektronik aletle aplikasyonu ve müştemilatların alımının yapılması.Kamulaştırılan parselin bilgisayarda tespit edilen kamulaştırılan kısımlarının koordinatları ile YKN’larına bağlı olarak araziye kazık çakılmak suretiyle aplikasyonunun ve bu kısım içinde kalan müştemilatların alımının yapılarak çıktılarının idareye verilmesi” şeklinde düzenlemelere yer verilmekle ihale konusu işin kapsamının belirlendiği görülmüştür.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinde; ihale komisyonunca düzenlenen “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta; başvuru sahibinin teklifinin kamulaştırma mühendislik hizmetleri ve kamulaştırma sınırlarının tespit ve işaretlenmesi işine ait iş deneyim belgesinin olmaması, proje uzmanı (Aydın Tuncay İnanç) ve Ziraat Mühendisi (Umut Özkan)’ın iş deneyim sürelerinin yetersiz ve buna ilişkin belgesinin olmaması ve ticaret sicil gazetesindeki ticaret unvanı ile dosyadaki bütün belgelerde kullanılan firma kaşesindeki ticaret unvanının birbirinden farklı olması sebeplerinden dolayı uygun olmadığı ortaya konulmuştur.

 

Başvuru sahibinin teklif belgeleri arasında yer alan iş deneyim belgesinin incelenmesinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan iş deneyim belgesine esas işin  Kamulaştırma Sahasına Rastlayan Yaklaşık 5000 Parselin Kapitalizasyon Faiz Oranının ve Net Gelirinin Tespitine Yönelik Verilerin Toplanması, Analizi ve Raporların Hazırlanması” olduğu ve tanımın Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri, Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi işini kapsamadığı, ayrıca TCDD 2.Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgesine esas işlerin ise kamulaştırma işlemlerini kapsadığı ancak kapitalizasyon faiz oranının ve net gelirinin tespitine yönelik verilerin toplanması, analizi ve raporların hazırlanması işlerini kapsamadığı anlaşıldığından söz konusu belgeler anılan şartnamedeki ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun bulunmamıştır.

 

Ayrıca yine başvuru sahibinin mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerinin incelenmesinde ise; 5 yıllık iş deneyiminin bütün personel için zorunlu şart olarak açıkça ortaya konulmuş olup, teklif dosyasında proje uzmanı Aydın Tuncay İnanç’ın ve Ziraat Mühendisi Umut Özkan’ın beyan ettikleri iş deneyim süresinin söz konusu şartı sağlamadığı anlaşıldığından anılan belgeler mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan idarece başvuru sahibinin teklifinin Ticaret Sicil Gazetesindeki ticaret unvanı ile teklif dosyasındaki bütün belgelerde yer alan firma kaşesindeki ticaret unvanının farklı olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde yer alan ticaret sicil gazetesindeki ticaret unvanının “İstem Gayrimenkul Değerlemesi Araştırma ve Teknik Hizmetler Anonim Şirketi” , belgelerdeki (Geçici Teminat Mektubu, Birim Fiyat Teklif Mektubu, Oda Sicil Kayıt Sureti, Standart Formlar ) firma kaşesinde yer alan ticaret unvanının ise “İstem Gayrimenkul Değerlemesi, Sigortacılık Araştırma ve Teknik Hizmetler A.Ş” olarak belirtildiği görülmüş olup, firma unvanının değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesine de dosya içerisinde rastlanılmadığından, bu durumda başvuru sahibinin ticaret sicil gazetesi ve teklif belgelerinde yer alan ticaret unvanlarının birbirine uygunluk arz etmemesi sebebiyle idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmuştur.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin teklifinin yukarıda sayılan sebeplerle idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 13 isteklinin doküman aldığı 4  isteklinin teklif verdiği 2 geçerli teklif bulunduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede  oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                     Adnan ZENGİN                                                                          

              Kurul Üyesi

                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul