• Karar No: 2007/UM.Z-1987
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :4
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1987
Şikayetçi:
 Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş., Tekstilkent Koza Plaza A-Blok Kat:8 No: 29 34235 Esenler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği, Atatürk Üniversitesi Kampusü 25240 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16810
Başvuruya konu ihale:
 2007/3024 İhale Kayıt Numaralı “10 Adet Solunum Cihazı (Yoğun Bakım Ventilatörü) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 07.0410.0160/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği tarafından 13.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “10 Adet Solunum Cihazı (Yoğun Bakım Ventilatörü) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.’nin 11.06.2007 tarih ve 16810 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süre yönünden reddine ve iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği tarafından 13.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen “10 adet Solunum Cihazı (Yoğun Bakım Vantilatörü) Alımı” ihalesinde; üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı, bu nedenle bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, kendi firmalarının teklifinin idari ve teknik şartnamede istenilen kriterleri karşılayan en uygun teklif olduğu iddia edilmektedir.          

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 26.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 27.04.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul