• Karar No: 2007/UM.Z-1992
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2006
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :12
Karar Tarihi:18.06.2006
Karar No :2007/UM.Z-1992
Şikayetçi:
 Met Tıbbi Alet ve Sarf Malz. Tic. San. Ltd. Şti, Şehit Adem Yavuz Sokak 9/16 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Kampus/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 16966
Başvuruya konu ihale:
 2007/16466 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Başhekimliği 2007 Yılı 172 Kalem Sarf Malzeme Alımı (9, 11, 12 inci Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2007 tarih ve 07.04.13.0092/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Başhekimliği 2007 Yılı 172 Kalem Sarf Malzeme Alımı (9, 11, 12 inci Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Met Tıbbi Alet ve Sarf Malz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 12.06.2007 tarih ve 16966 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; katıldıkları ihalenin 9, 11 ve 12 numaralı kalemlerine en düşük fiyatı verdikleri halde, teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, ancak ürünlerinin dünya standartlarına uygun olarak üretildiği ve denetleme kuruluşları tarafından testlere tabi tutulduktan sonra satışa sunulduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 08.05.2007 ve 21.05.2007 tarihlerinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararların 20.05.2007 ve 25.05.2007 tarihlerinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 12.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul