• Karar No: 2007/UH.Z-2053
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :93
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2053
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik-Hayriye Polat, Kervangeçmez Sokak Dilan Pasajı B 1 Blok Kat.2 Mecidiyeköy /İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Erkan-ı Harp Sokak Metrohan No: 4 34420 Tünel Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13212
Başvuruya konu ihale:
 2007/15330 İhale Kayıt Numaralı “İkitelli Garaj Şube Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Otobüslerin İç ve Dış Temizliği İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 08.10.47.0022/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İett İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İkitelli Garaj Şube Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Otobüslerin İç ve Dış Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizlik’in 04.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.05.2007 tarih ve 13212 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,    

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin 5.16 maddesinde “yüklenici; ilgili garaj şube müdürlüğünün filo sayısında artış olması halinde 1/10 (personel/otobüs) oranında personel sayısını artıracak, filo sayısında azalma olduğunda aynı oranda azaltacaktır.”şeklinde düzenleme bulunduğu, ihale dokümanında yer alan “Çalışacak Personel Sayısı ve Vasıfları” başlıklı EK-1’de yüklenicinin İkitelli Garajında en az 81 personel çalıştırılacağının öngörüldüğü, çalıştırılacak personel için asgari sayı öngörülmesine rağmen aynı zamanda çalışacak personellerin otobüs sayısı azalırsa (1/10 oranı esas alınarak) azalacağının öngörülmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

            2) İdari Şartname’nin 7.4 maddesinde, “bu ihalede; yolcu taşımacılığı yapan tramvay araçları, metro araçları, tren, otobüs, uçak, feribot ve gemilerin temizlenmesi işlerinden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.” Şeklinde düzenleme yapıldığı, ihale konusu işin “otobüs ve garaj temizlettirilmesi işi” olduğu dikkate alındığında benzer iş tanımının ihale konusu işin aynısı olarak yapılmasının mevzuata aykırı olduğu ve rekabeti engellediği,

 

            3) İdari Şartname’nin 56.1 maddesinde “işbu şartname ile teknik şartname arasında çelişki olduğu takdirde teknik şartnameye ilişkin hükümler uygulanır.” Denildiği, ihaleye ait Tip Sözleşmenin 9.2 maddesinde de dokümandaki öncelik sırasının 1.Genel Şartname 2. Teknik Şartname 3. İdari Şartname olarak belirlendiği, oysa Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 9.2 maddesinde sıralamanın 1.Genel Şartname 2. İdari Şartname 3. Sözleşme tasarısı şeklinde olduğu, KİK’in idari şartnamenin teknik şartnameden öncelikli olduğuna ilişkin 20.08.2003 tarih ve 2003/UK.Z-347 sayılı kararı da dikkate alındığında bu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

            4) İdari Şartname’nin 52 nci maddesinde cezalar ve kesintilerin Teknik Şartnamede belirtildiği düzenlenerek idari şartnamede cezalara ve kesintilere yer verilmediği, bunun Kanunun 27/r bendine, Tip İdari Şartnamenin 52 nci maddesinin 28 nolu dipnotuna aykırı olduğu,

 

            5) İdari Şartname’nin 56.2 maddesinde yüklenicinin ihale konusu işin yerine getirilmesinde çalıştıracağı işçilerden, daha önce İETT ile hizmet alımı işi yapmış yüklenicilere ait çalışanlar var ise, bunların işçilerine ait ücret vs. haklarının ibra edildiğine dair noter tasdikli ibranamenin personel listesiyle birlikte İETT’ye verileceğinin belirtildiği, bu düzenlemenin de mevzuata aykırılık teşkil ettiği; zira, ibraneme sunmak her zaman mümkün olmayabileceğinden bu şartın rekabeti engellediği, katılımı daralttığı, anayasal bir hak olan çalışma hürriyetine de aykırılık teşkil ettiği,   

 

            6) İdari Şartnamenin “İsteklinin Bilançosu ve Eşdeğer Belgeler” başlıklı 7.2.2.1 maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39/7 maddesi hükmüne yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            7) İdari Şartname’nin 7.5.4 maddesinde, “aşağıda 7.5.4.1’de belirtilen belgeler dışında” ibaresi kullanılmasına rağmen idari şartnamede 7.5.4.1 maddesinin düzenlenmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            8) İdari Şartname’nin 48.1 maddesinde fiyat farkına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına ve hükümlerine yer verildiği halde katsayı hesabının getirilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            9) İdari Şartnamenin 53 üncü maddesinde kısmi kabul yapılıp yapılmayacağının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            10) İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde işçilere ulaşım için mavi akbil vereceği ve mavi akbil ücretlerinin teklif fiyata dahil edileceğinin belirtildiği, ancak kaç günlük mavi akbilin verileceğinin belirtilmediği, mavi akbilin fiyatlarının gün sayısına göre değiştiği, Kamu İhale tebliğinde yol giderine ilişkin olarak aylık gün sayısının belirtilmesinin öngörüldüğü, idarenin düzenlemelerinde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

            11) Teknik Şartname’nin 5.15 maddesinde olağanüstü hallerde yüklenicinin otobüslerin patinaj zinciri ve lastik sökme-takma işlerini yapacağının belirtildiği, ancak bu ihalenin temizlik ihalesi olduğu, işin tanımının buna göre yapıldığı dikkate alındığında, temizlik hizmeti ile hiçbir ilgisi olmayan bu şartın Teknik Şartnameye eklenmesinin ve idare tarafından olağanüstü hal gibi muğlak, somut olmayan bir ifade kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye ait İdari Şartname’nin 2 (a) maddesinde ihale konusu işin adı, “İkitelli Garajı Şube Müdürlüğünde bulunan 634 adet otobüsün 364 gün süre ile iç ve dış temizliği hizmeti satın alınması işi” olarak belirlenmiş olup birim fiyat usulde ihaleye çıkılmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde temizlenecek otobüs sayısının 634 olduğu ve ihale dokümanı kapsamındaki EK-1’den de sözleşme konusu işin ifasında en az 81 personel çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

 

            İhaleye ait Teknik Şartname’nin 5.16 maddesinde “Yüklenici; ilgili garaj şube müdürlüğünün filo sayısında artış olması halinde 1/10 (personel/otobüs) oranında personel sayısını artıracak, filo sayısında azalma olduğunda aynı oranda azaltacaktır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibi firma tarafından çalıştırılacak personel için asgari sayı öngörülmesine rağmen aynı zamanda çalışacak personellerin otobüs sayısı azalırsa (1/10 oranı esas alınarak) azalacağının öngörülmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddia edilmektedir.

 

            İhaleye ait İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir otobüs için teklif edilen birim fiyatın temizlettirilecek otobüs sayısı ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir otobüs için teklif edilen birim fiyatın temizlettirilecek toplam otobüs miktarı ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Temizlettirilecek toplam otobüs sayısı: Garaj filosundaki otobüs sayısı x 0.90 x 364” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

            4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesine göre, birim fiyat hizmet alım ihalelerinde sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde iş artışı madde hükmündeki koşullarla mümkün olup, aynı şekilde, sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu yöndeki hüküm ihaleye ait idari şartnamenin 51 inci maddesinde de yer almaktadır.

 

            İncelenen ihalede teklif bedelleri, temizlenecek otobüs sayısına bağlı olarak hesaplandığından, sözleşmenin uygulanması aşamasında iş artışının ve iş eksilişinin de otobüs sayısına bağlı olarak hesaplanmasında ve buna bağlı olarak öngörülen oranda işçi sayısında da azalma veya artış olabileceğine ilişkin düzenleme yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde, “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesinde de, “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            İhaleye ait ilanın 4.4 ve İdari Şartname’nin 7.4 maddesinde, “Bu ihalede; yolcu taşımacılığı yapan tramvay araçları, metro araçları, tren, otobüs, uçak, feribot ve gemilerin temizlenmesi işlerinden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            İhale konusu işin, otobüslerin iç ve dış temizliği işi olması nedeniyle genel anlamda temizlik işi olduğu dikkate alındığında, idari şartnamede yapılan benzer iş tanımının, ihale konusu işle aynı nitelikteki araç temizliği işiyle sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Benzer iş tanımında, ihale konusu iş ile aynı nitelikteki işin tarif edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamakta olup rekabeti daraltıcı etkisi bulunduğundan iddia yerinde görülmüştür.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait İdari Şartname’nin 56.1 maddesinde “İşbu şartname ile teknik şartname arasında çelişki olduğu takdirde teknik şartnameye ilişkin hükümler uygulanır.” düzenlemesi yapılmış;  aynı şekilde ihaleye ait Sözleşme tasarısının 9.2 maddesinde de dokümandaki öncelik sırası 1.Genel Şartname 2. Teknik Şartname 3. İdari Şartname 4. Sözleşme tasarısı olarak belirlenmiştir.

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 9.2 maddesinde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması 1. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 2. İdari Şartname 3. Sözleşme tasarısı 4. Birim fiyat tarifleri (varsa) 5. Özel teknik şartname (varsa) 6. Genel Teknik Şartname (varsa) 7. Açıklamalar şeklinde düzenlenmiş olup, sıralamada İdari Şartnamenin, Teknik Şartnameden öncelikli olduğu, iki doküman arasında aynı konuda çelişki olması halinde sıralamada öncelikli olan dokümanda belirtilen düzenlemenin esas alınması gerektiği açıktır. Bu nedenle idare düzenlemesinde mevzuata aykırılık bulunmaktadır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait İdari Şartname’nin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde ve sözleşme tasarısının 17 nci maddesinde, “Teknik Şartnamede belirtilmiştir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

             4734 sayılı Kanunun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (r) bendinde, gecikme halinde alınacak cezaların idari şartnamede belirtilmesi zorunlu hususlardan olduğu öngörülmüş; Tip İdari Şartnamenin 52 nci maddesinin 28 nolu dipnotunda da uygulanacak ceza ve kesintilerin bu maddede belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir. İdarece yapılan düzenleme usul itibariyle mevzuata aykırı olmakla birlikte, idari şartnamenin 52 nci maddesinde teknik şartnameye atıf yapıldığı ve teknik şartnamenin 8 inci maddesinde de “Ceza gerektiren durumlar” başlığı altında bu hususun düzenlendiği dikkate alındığında sonuca etkili bir aykırılık oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait İdari Şartname’nin 56.2 maddesinde “Yüklenici, ihale konusu işin yerine getirilmesinde çalıştıracağı işçilerden, daha önce İ.E.T.T. ile hizmet alımı işi yapmış yüklenicilere ait çalışanlar var ise ücret vesaire hakları, sigorta primleri (ihtiyarlık, sağlık vb.) kıdem ve ihbar tazminatı ile vergi alacaklarını ibra ettiğine ilişkin noter tasdikli ibranameyi personel listesiyle birlikte İ.E.T.T.’ye verecektir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            İhaleye ait İdari Şartname’nin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde “Bu işle ilgili çalıştırılacak personel sayısı ve nitelikleri teknik şartnamede belirtilmiştir.” Şeklinde düzenleme yapılmış olup teknik şartnamenin ekinde yer alan EK-1 “çalışacak asgari personel sayısı ve vasıfları” başlıklı belgede de işçilere ilişkin aranan şartlar tespit edilmiştir. Burada İdari şartnamenin 56.2 maddesindeki hükme yer verilmemiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinin ilk fıkrasında, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü öngörülmüş olup ihaleye teklif verme aşamasında henüz çalıştırılacak kişilerin ismen belirli olması dahi mevzuatta aranmazken idarenin yeterlik kriterleri dışında ayrıca noter tasdikli ibraname ve personel listesi istemesi ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte bir mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesinin “Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının; son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.” hükmünü içeren fıkrasının,    İdari Şartnamenin “İsteklinin Bilançosu ve Eşdeğer Belgeler” başlıklı 7.2.2.1 maddesinde yer almıyor olmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmekte olup ihaleye ait İdari Şartnamenin ilgili maddesinin 8 inci fıkrasında bu düzenlemenin yer aldığı görüldüğünden iddia yerinde görülmemiştir.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartname’nin 7.5.4 maddesinde, “aşağıda 7.5.4.1’de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir….” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu şartnamede 7.5.4.1 maddesi öngörülmemiştir.

 

            Tip İdari Şartname’nin 7.5.4.1 maddesinin 4.1 nolu dipnotunda, “İdareler, belgenin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığının onayından muaf tuttuğu resmi makamlardan alınmayan belgeleri burada belirtecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale dokümanında 7.5.4.1 maddesi öngörülmediğine göre, bu madde kapsamına belge bulunmadığı anlaşılacağından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

            Tip İdari Şartname’nin 48 inci maddesinin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinin 48.1 alt maddesine ait 24 nolu dipnotta,

(24) İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48. maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

            İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya eklenecektir.” düzenlemesi yer almakta olup yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi 8 inci maddesinde, asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan farka ilişkin düzenleme yapılmış ve bu maddede fiyat farkı hesabında kullanılacak formülü gösteren 7 inci maddesinin uygulanmayacağı öngörülmüştür.

            İhaleye ait İdari Şartname’nin 48.1 maddesinde fiyat farkı verileceği ve fiyat farkına ilişkin yürürlükteki esasların 8 inci maddesine göre 7 inci maddesi uygulanmaksızın fiyat farkı hesaplanacağı öngörülmüş ve mevzuata uygun düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle mevzuata aykırılık iddiası yerinde görülmemiştir.

            9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait İdari Şartnamenin 53 üncü maddesinde, “Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Tip İdari Şartname’nin 53 üncü maddesinin (29) nolu dipnotunda ise, “Kısmi kabul yapılıp yapılmamasına göre 53 üncü maddeye aşağıdaki bentlerden biri eklenir:“Kısmi kabul yapılamaz.” veya “Sözleşme konusu hizmet işinde, işe ait sözleşmede belirtilen kısımlar için, yine sözleşme taslağında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esas ve usuller çerçevesinde kısmi kabul yapılacaktır.” hükmü öngörülmüş olup ihaleye ait idari şartnamede dipnota uygun şekilde kısmi kabule ilişkin belirleme yapılmadığı görülmüştür. Madde hükmünde atıf yapılan sözleşme tasarısının konuyla ilgili “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 21 inci maddesinde ise, “Bu işe ait Teknik Şartnamede belirtilmiştir.” şeklinde düzenleme yapılmış olup devamındaki 21.1 ve 21.2 maddelerinde (işin/ilgili kısmın) şeklinde düzenleme yapılarak konuya ilişkin açıklık getirilmemiştir. Teknik şartnameye bakıldığında, kabule ilişkin belirleme yapılmadığı tespit edilmiştir. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 45 inci maddesinde kısmi kabul yapılacaksa sözleşmede belirtilmesi gerektiği öngörülmüş, ancak idarece bu yönde açık belirleme yapılmamıştır.

            Bu düzenlemelerden kabule ilişkin idare iradesinin kısmi kabul yönünde olmadığı ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü maddesi çerçevesinde uygulama yapılabileceği sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

            10) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait İdari Şartnamenin 26.3 maddesinin (b) bendinde “Yüklenici, bu işte çalışacak işçilerine ulaşım için mavi akbil verecektir. Mavi akbil ücretleri teklif fiyata dahil edilecektir.” Şeklinde düzenleme yapılmış olup bu düzenlemeden idare tarafından yol bedeline ilişkin olarak ayni düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G.10 maddesinde yol maliyetinin ayni olarak karşılanacağının öngörüldüğü işlerde, aylık gün sayısının gösterilmesi gerektiği belirtilmekle birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G.9 maddesinde, “…Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.” düzenlemesi yer aldığından, bu düzenleme dikkate alındığında teklif sunmada tereddüt yaratacak bir durumun oluşmayacağı sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmemiştir. 

 

            Ayrıca, mavi akbilin fiyatlarının gün sayısına göre değiştiği, bunun da maliyeti etkilediği belirtilmekle birlikte yine Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G.11 inci maddesine göre, aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatlarının daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyatları yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılabileceğinden, teklif verirken mavi akbilin gün sayısına göre gerçekleşecek avantajlı koşulların isteklilerce değerlendirilmesi de mümkün olacaktır. 

 

            11) Başvuru sahibinin 11 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait İdari Şartname’nin 2 (a) maddesinde ihale konusu işin adı, “İkitelli Garajı Şube Müdürlüğünde bulunan 634 adet otobüsün 364 gün süre ile iç ve dış temizliği hizmeti satın alınması işi” olarak belirlenmiş; Teknik Şartname’nin 1 inci maddesinde işin otobüslerin temizlenmesine ilişkin olduğu ve “Yüklenici tarafından yapılacak işler” başlıklı 4 üncü maddesinde de işin otobüslerin temizliği işi olduğu açıkça belirtilmiştir.

 

            Ancak Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin sorumlulukları” başlıklı 5 inci maddesinin 5.15 maddesinde ise, “Olağanüstü hallerde yüklenici otobüslerin patinaj zinciri ve lastik sökme-takma işlerini yapacaktır.” düzenlemesi yapılmış olup temizlik işine göre daha teknik özellik arz eden zincir takma ve lastik değiştirme işinin, idari ve teknik şartnamelerde iş tanımında yer almadığı halde işin kapsamına dahil edilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmüştür.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 26.3 (d) maddesinde, “Teknik şartnamede belirtilen temizlik malzemeleri, sarf malzemeleri ve makine ekipman giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı ve teknik şartnamede de temizlik malzemelerin özellikleri belirlendiği halde miktarları idarece belirlenmemiştir. Teklif fiyata dahil masraflardan olan temizlik malzemelerine ilişkin giderin tespit edilebilmesi için miktarlarının bilinmesi gerektiğinden bu düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,    

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul